UOHS S017/2011
Rozhodnutí: S017/2011/KS-1765/2011/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Spolková země Bádensko-Württembersko a společnosti OEW Energie-Beteiligungs GmbH / EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Účastníci NECKARPRI GmbH Spolková země Bádensko-Württembersko E.D.F. INTERNATIONAL S.A. Electricité de France S.A. OEW Energie-Beteiligungs GmbH Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 10. 2. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 101 KB


Č. j.: ÚOHS-S017/2011/KS-1765/2011/840/DVá
V Brně dne 10.2.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S017/2011/KS, zahájeném dne 11.1.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, Spolkové země Bádensko-Württembersko, jednající prostřednictvím Ministerstva financí Spolkové země Bádensko-Württembersko, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Schlossplatz 4, a společnosti OEW Energie-Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Ravensburg, Friedenstrasse 6, zastoupených JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Praha 1, nám. Republiky 1079/1a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Spolková země Bádensko-Württembersko a společnosti OEW Energie-Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Ravensburg, Friedenstrasse 6, na straně jedné, a společnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG, se sídlem Spolková republika Německo, Karlsruhe, Durlacher Allee 93, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 6.12.2010 mezi společností NECKARPRI GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Maybachstraße 6, jako kupujícím, Spolkovou zemí Bádensko-Württembersko, jako ručitelem kupujícího, a společností E.D.F. INTERNATIONAL S.A., se sídlem Francouzská republika, Paris la Défense, 20 Place de la Défense, Tour EDF, jako prodávajícím, a Dohody, uzavřené dne 5.12.2010 mezi Spolkovou zemí Bádensko-Württembersko a společností NECKARPRI GmbH, na straně jedné, společnostmi E.D.F. INTERNATIONAL S.A. a Electricité de France S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, 22 Avenue de Wagram, na straně druhé, a společností OEW Energie-Beteiligungs GmbH a sdružením Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke, obě se sídlem Spolková republika Německo, Ravensburg, Friedenstrasse 6, na straně třetí, v jejichž důsledku má Spolková země Bádensko-Württembersko, prostřednictvím své dceřiné společnosti NECKARPRI GmbH, získat akcie představující 45,01% podíl na základním kapitálu společnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG a současně i možnost tuto společnost společně se společností OEW Energie-Beteiligungs GmbH kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 4/2011 ze dne 26.1.2011. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 6.12.2010 mezi společností NECKARPRI GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, Maybachstraße 6 (dále jen NECKARPRI ), jako kupujícím, Spolkovou zemí Bádensko-Württembersko (dále též jen SZBW ), jako ručitelem kupujícího, a společností E.D.F. INTERNATIONAL S.A., se sídlem Francouzská republika, Paris la Défense, 20 Place de la Défense, Tour EDF (dále jen EDFI ), jako prodávajícím. Společnost NECKARPRI má v důsledku této smlouvy nabýt akcie představující 45,01% podíl na základním kapitálu společnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG, se sídlem Spolková republika Německo, Karlsruhe, Durlacher Allee 93 (dále jen EnBW ).
4. Součástí transakce je rovněž Dohoda , uzavřená dne 5.12.2010 mezi SZBW a společností NECKARPRI, na straně jedné, společnostmi EDFI a Electricité de France S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, 22 Avenue de Wagram (dále jen EDF ), na straně druhé, a společností OEW Energie-Beteiligungs GmbH (dále jen OEW ) a sdružením Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (dále jen ZOEW ), obě se sídlem Spolková republika Německo, Ravensburg, Friedenstrasse 6, na straně třetí, která upravuje podmínky převodu akcií společnosti EnBW, původně ve vlastnictví společnosti EDFI, resp. EDF, na nového vlastníka, jímž se má stát společnost NECKARPRI.
5. V důsledku realizace Dohody má Spolková republika Bádensko-Württembersko, resp. její dceřiná společnost NECKARPRI, vstoupit do práv a povinností společnosti EDF, resp. EDFI, vyplývajících z Akcionářské smlouvy uzavřené dne 26.7.2000 mezi společnostmi EDF a EDFI, na straně jedné, a společností OEW a sdružením ZOEW, na straně druhé. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost OEW vlastní akcie odpovídající rovněž 45,01% podílu na základním kapitálu společnosti EnBW a Akcionářská smlouva zavazuje smluvní strany k jednotnému výkonu hlasovacích práv na valných hromadách společnosti EnBW, získá Spolková republika Bádensko-Württembersko společně s OEW možnost společnost EnBW společně kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.
6. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. b) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. SZBW je spolková země Spolkové republiky Německo, která se primárně nezabývá podnikatelskou činností a jejíž podnikatelské aktivity se omezují na přímé a nepřímé majetkové účasti ve společnostech zabývajících se např. provozováním nemocnic, letišť, přístavů, loterií či městské hromadné dopravy, finančními službami, likvidací odpadů, přepravou zboží, energetickým poradenstvím nebo vědou a výzkumem.
8. V České republice SZBW působí prostřednictvím své dceřiné společnosti Südwestdeutsche Salzwerke AG, jež se zabývá výrobou a prodejem soli.
9. Společnost OEW je společnost zřízená za účelem držení a správy majetkových účastí v jiných společnostech, které působí v oblasti elektroenergetiky, přičemž je kontrolována sdružením devíti okresů spolkové země Bádensko-Würtembersko ZOEW . Společnost OEW vlastní akcie odpovídající 45,01% podílu na základním kapitálu společnosti EnBW, nad níž vykonává společnou kontrolu, a akcie představující 21% podíl na základním kapitálu německé společnosti Erdgas Südwest GmbH, v níž však nevykonává ani výlučnou ani společnou přímou či nepřímou kontrolu. V České republice společnost OEW nepůsobí.
10. Společnost EnBW stojí v čele podnikatelské skupiny společností působící v oblasti energetiky, zejména pak v oblasti výroby, distribuce, přenosu a prodeje elektrické energie, dále v oblasti obchodování se zemním plynem, provozování plynových zásobníků a přepravy a distribuce zemního plynu. Společnost EnBW rovněž poskytuje služby v oblasti energetiky a plynárenství, odpadového hospodářství a životního prostředí. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je společnost EnBW společně kontrolována francouzskou společností EDF, prostřednictvím její dceřiné společnosti EDFI, a společností OEW.
11. Společnost EnBW působí zejména na území spolkové země Bádensko-Württembersko, dále pak v Turecku, Polsku, Maďarsku, Švýcarsku a České republice. V České republice společnost EnBW nepřímo kontroluje zejména společnost Pražská energetika, a.s. (dále jen PRE ), včetně její dceřiných společností, které se zabývají zejména obchodem s elektrickou energií, distribucí a dodávkami elektrické energie, a EnBW CZ spol. s r.o. činné v oblasti poradenství v energetice. III. Dopady spojení
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které má na území České republiky provozovat soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
14. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit společnosti EnBW je patrné, že jmenovaná společnost je v České republice činná v oblasti energetiky, zejména pak v oblastech distribuce elektrické energie, obchodování s elektřinou a jejími maloobchodními dodávkami konečným zákazníkům. Oproti tomu žádný ze subjektů, jež bude po uskutečnění posuzované transakce společnost EnBW kontrolovat, v těchto oblastech a ani v oblastech s nimi souvisejících v České republice ani celosvětově nepůsobí.
15. S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů na území České republiky se nepřekrývají, na sebe nenavazují a ani nijak vzájemně nesouvisejí, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
AK Schönherr, s.r.o.
nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy