UOHS S017/2010
Rozhodnutí: S017/2010/KS-8403/2010/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů BEST, a.s., a BEST-BETA, a.s.
Účastníci BEST, a.s., BEST-BETA, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 7. 7. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 175 KB


č. j. ÚOHS-S017/2010/KS-8403/2010/840/LBř V Brně dne 18.6.2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S017/2010/KS, zahájeném dne 13.1.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost BEST, a.s., se sídlem Rybnice 148, okres Plzeň-sever, IČ: 25201859, zastoupeného Mgr. Janem Hrazdirou, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů BEST, a.s., se sídlem Rybnice 148, okres Plzeň-sever, IČ: 25201859, a BEST-BETA, a.s., se sídlem Ostrava, Hrabová, Paskovská 181/227, IČ: 45192308, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, která byla uzavřena dne 5.10.2009 mezi společností BEST, a.s., jako nabyvatelem, a Ing. LO, jako převodcem, v jejímž důsledku společnost BEST, a.s. nabude 1 akcii představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti BEST-BETA, a.s., navýší tím svůj podíl na základním kapitálu společnosti BEST-BETA, a.s. na 100 %, čímž i získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, vyjádření a informací Úřadem oslovených konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Řízení o povolení předmětného spojení soutěžitelů bylo Úřadem zahájeno dne 13.1.2010 na základě zjednodušeného návrhu společnosti BEST, a.s., se sídlem Rybnice 148, okres Plzeň-sever, IČ: 25201859 (dále jen BEST či Navrhovatel ). Protože po posouzení tohoto zjednodušeného návrhu Úřad usoudil, že v případě daného spojení soutěžitelů nejsou splněny předpoklady pro vedení zjednodušeného řízení ve smyslu § 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon ), vyzval Úřad [1] v souladu s § 16a odst. 3 zákona Navrhovatele, aby podal úplný návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů, neboť k jeho řádnému posouzení potřeboval dodatečné informace. Úplný návrh na povolení byl Navrhovatelem Úřadu podán dne 21.4.2010.
3. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 18/2010 ze dne 5.5.2010.
4. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací. I. Notifikační podmínky
5. K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené dne 5.10.2009 mezi společností BEST, jako nabyvatelem, a Ing. LO, jako převodcem.
6. V důsledku výše uvedené smlouvy nabude společnost BEST nabude 1 akcii představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti BEST-BETA, a.s., se sídlem Ostrava, Hrabová, Paskovská 181/227, IČ: 45192308 (dále jen BETA ), [2] čímž se stane výlučným akcionářem společnosti BETA. V době před tímto spojením vlastnili společnost Ing. LO a BEST každý 1 akcii představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti BETA. Společnost BEST bude po uskutečnění transakce vlastnit akcie představující celkem 100% podíl na základním kapitálu společnosti BETA, a získá tak možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
7. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. CHARAKTERISTIKA SPOJUJÍCÍCH SE SOUTĚŽITELŮ
8. Společnost BEST , jejímž výlučným akcionářem je Ing. TB, působí na území České republiky, resp. na území jednotlivých krajů v rámci České republiky, v oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu, oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro vodovodní a kanalizační sítě a oblasti výroby a prodeje zdících prvků. Další podnikatelské subjekty (společnosti Best Písek s.r.o., BEST HOLDING Praha a.s. [3] a BEST PAVAJ SRL) ze skupiny soutěžitele, jejíž součástí je Navrhovatel, nevykazují výrobní či prodejní činnost.
9. Navrhovatel má rozmístěny své závody na výrobu betonových výrobků pro stavební účely v oblasti Čech. Jedná se o 1/ výrobní závod Rybnice v obci Rybnice v Plzeňském kraji, 2/ výrobní závod Polerady v obci Polerady v Ústeckém kraji, 3/ výrobní závod Lučice v obci Chlumec nad Cidlinou, který se nachází v Královéhradeckém kraji, a to v blízkosti hranice mezi Královéhradeckým, Pardubickým a Středočeským krajem, a 4/ výrobní závod Vranín v obci Štěpánovice v Jihočeském kraji. Kromě toho provozuje své prodejní zákaznické centrum v Praze.
10. Nabývaný soutěžitel BETA je v České republice, resp. na území jednotlivých krajů v rámci České republiky, rovněž činný v oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu, oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro vodovodní a kanalizační sítě a oblasti výroby a prodeje zdících prvků. Společnost BETA nekontroluje žádné subjekty.
11. Soutěžitel BETA má rozmístěny své závody na výrobu betonových výrobků pro stavební účely v oblasti Moravy. V době do dne 31.12.2009 provozovala společnost BETA tyto své výrobní závody: 1/ výrobní závod Božice v obci Božice v Jihomoravském kraji, 2/ výrobní závod Ostrava ve městě Ostrava v Moravskoslezském kraji, 3/ výrobní závod Frýdek-Místek ve městě Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji, 4/ výrobní závod Mohelnice ve městě Mohelnice v Olomouckém kraji a 5/ výrobní závod Přelouč ve městě Přelouč v Pardubickém kraji, který se nacházel v blízkosti hranic Pardubického kraje s Královéhradeckým a Středočeským krajem. Kromě toho společnost BETA provozovala v době do dne 31.12.2009 svá zákaznická nevýrobní centra v Olomouci, Brně a Lhotce nad Bečvou. V průběhu řízení bylo zjištěno, že výrobní závody Přelouč a Frýdek-Místek ke dni 31.12.2009 uzavřeny. Ke stejnému datu byl ukončen i provoz všech výše zmíněných zákaznických nevýrobních center společnosti BETA. III. Relevantní trhy
12. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
14. Jak je patrné z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, oba působí v oblasti betonových výrobků pro stavební účely, přičemž se zabývají výrobou a prodejem 1. betonových prvků pro venkovní architekturu, 2. betonových prvků pro vodovodní a kanalizační sítě a 3. zdících prvků.
15. Do kategorie betonových prvků pro venkovní architekturu náleží zejména dlažby, obrubníky, palisády, prvky schodišť, prvky plotů a opěrných zdí. Betonové prvky pro vodovodní a kanalizační sítě jsou představovány zejména žlaby, příložnými deskami, kanalizačními šachtami, nádržemi na skladování a jímání vod či dílci pro studny. Do kategorie zdících prvků spadají zejména skořepinové stavební tvárnice nebo ztracená bednění.
16. Z pohledu charakteristiky a zamýšleného použití, tedy z pohledu konečného spotřebitele, je možné považovat jednotlivé, výše uvedené, výrobkové kategorie, za vzájemně nezastupitelné, každá z těchto kategorií by tedy mohla tvořit samostatný věcně relevantní trh.
17. Ve prospěch přístupu, podle něhož by věcně relevantní trhy ve zkoumané oblasti měly být vymezeny jako trh betonových prvků pro venkovní architekturu, trh betonových prvků pro vodovodní a kanalizační sítě a trh zdících prvků, svědčí skutečnost, že každá z těchto produktových kategorií, jak ukazují výsledky Úřadem provedeného průzkumu trhu, má odlišné odběratele. Pro vyčlenění tří uvedených výrobkových kategorií do samostatných produktových relevantních trhů se vyslovila většina z oslovených konkurentů či odběratelů spojujících se soutěžitelů. [4]
18. Naproti tomu u menší části oslovených subjektů převládá názor, že z pohledu věcného by relevantní trh měl zahrnovat všechny betonové výrobky pro stavební účely, či dokonce všechny stavební výrobky používané pro stavební účely, a to bez ohledu na materiál, ze kterého jsou vyráběny. [5]
19. S ohledem na zjištění, že aktivity spojujících se soutěžitelů v oblasti betonových výrobků pro stavební účely se zaměřují právě na betonové prvky pro venkovní architekturu, betonové prvky pro vodovodní a kanalizační sítě a zdící prvky, s přihlédnutím k ne zcela jednoznačným výsledkům šetření provedeného Úřadem i skutečnosti, že předmětné spojení soutěžitelů nepovede k vážnému narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definicí věcného relevantního trhu, ponechal Úřad otázku věcného vymezení relevantního trhu otevřenou, a v dalším se zabýval dopadem spojení na (i) oblast výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu, (ii) oblast výroby a prodeje betonových prvků pro vodovodní a kanalizační sítě a (iii) oblast výroby a prodeje zdících prvků.
20. Následně Úřad zkoumal, zda se soutěž ve výše uvedených oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je představováno celou Českou republikou, případně na širším či užším způsobem vymezeném území. Úřad přitom vyšel ze zjištění, že jak spojující se soutěžitelé, tak další soutěžitelé zabývající se výrobou a prodejem předmětných produktů, dodávají tyto produkty převážně v okruhu do cca 100 až 150 km [6] kolem svých výrobních závodů či zákaznických center. Takové omezení vzdálenosti, do níž je ekonomicky výhodné zkoumané betonové prvky pro stavební účely dodávat, nasvědčuje tomu, že geografické relevantní trhy pro oblasti betonových prvků pro venkovní architekturu, betonových prvků pro vodovodní a kanalizační sítě a zdících prvků by mohly být definovány jako regionální, v podmínkách České republiky odpovídající územím jednotlivých krajů, v nichž spojující se soutěžitelé působí. Takové regionální pojetí zkoumaných věcných trhů je podpořeno zjištěním, že výrobci dosahují největších objemů prodejů (s promítnutím do výše jejich tržních podílů na daném teritoriu) právě v okolí svých výrobních závodů. Tomu by odpovídalo i zjištění, že část výrobců vyhledává odběratele svých betonových výrobků pro stavební účely v rámci daného regionu, [7] či z opačného pohledu zjištění, že odběratelé vyhledávají své dodavatele zkoumaných výrobků v rámci vymezeného regionu. [8]
21. Naopak řada z oslovených subjektů se přiklání z vymezení geografického trhu pro zkoumané produktové trhy územím celé České republiky, [9] někteří z respondentů pak dokonce považují za geografický relevantní trh území zahrnující Českou republiku společně s okolními zeměmi. [10] Možnému širšímu geografickému vymezení relevantních trhů by mohla nasvědčovat i skutečnost, že na hospodářské soutěži v oblasti betonových výrobků pro stavební účely v rámci území České republiky se podílí svými dovozy [11] i řada těch zahraničních výrobců, kteří mají umístěny své výrobní závody v oblastech hraničících s Českou republikou. [12]
22. S ohledem na existenci skutečností svědčících jak ve prospěch regionálního vymezení, tak ve prospěch širšího vymezení geografického relevantního trhu pro zkoumané produktové oblasti, i skutečnosti, že předmětné spojení soutěžitelů nepovede k vážnému narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definicí geografického trhu, ponechal Úřad otázku geografického vymezení relevantního trhu otevřenou a v dalším se zabýval dopadem spojení jak na úrovni celého území České republiky, tak na území jednotlivých krajů, v nichž jsou spojující se soutěžitelé činní.
IV. DOPADY SPOJENÍ
23. Úřad se nejdříve zabýval postavením spojujících se soutěžitelů ve spojením dotčených produktových oblastech na úrovni celého území České republiky, poté zkoumal situaci na úrovni jednotlivých krajů České republiky. Při určení výše tržních podílů spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů v oblastech dotčených předmětným spojením soutěžitelů vycházel Úřad ze statistik a odhadů předložených Navrhovatelem, z odhadů jednotlivých, v průběhu šetření oslovených konkurentů, a z vlastních výpočtů vycházejících z údajů Českého statistického úřadu, které se týkají objemu produkce betonových výrobků pro stavební účely na území České republiky a statistiky stavebních prací na území České republiky a jednotlivých krajů České republiky.
IV.I. Postavení spojujících se soutěžitelů na území České republiky
24. V oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu dosáhla v roce 2008 na území České republiky společnost BEST tržního podílu [15-25] %, zatímco tržní podíl společnosti BETA činil [5-15] %. Po uskutečnění předmětného spojení tak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v uvedené oblasti bude činit [15-25] %.
25. V oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro vodovodní a kanalizační sítě dosáhla v roce 2008 na území České republiky společnost BEST tržního podílu [0-5] %, zatímco tržní podíl společnosti BETA činil [0-5] %. Po uskutečnění předmětného spojení tak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v uvedené oblasti bude činit [0-5] %.
26. V oblasti výroby a prodeje zdících prvků dosáhla v roce 2008 na území České republiky společnost BEST tržního podílu [0-5] %, zatímco tržní podíl společnosti BETA činil [0-5] %. Po uskutečnění předmětného spojení tak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v uvedené oblasti bude činit [0-5] %.
27. Ve všech třech zkoumaných oblastech budou spojující se soutěžitelé i nadále čelit konkurenci ze strany jak tuzemských subjektů (například společnosti CS-Beton s.r.o., KB-BLOK systém, s.r.o., DITON s.r.o., PRESBETON Nova, s.r.o., SEMMELROCK Colorbeton, a.s.), tak četných dovozců těchto produktů do České republiky.
28. Ve vztahu k celému území České republiky tedy Úřad zjistil, že tržní podíl spojením vzniklého subjektu v posuzovaných produktových oblastech se pohybuje pod hranicí 25 %, což je pojímáno v soutěžněprávní legislativě [13] jako indikátor toho, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít, za předpokladu neexistence okolností tuto domněnku vyvracejících, za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
IV.II. Postavení spojujících se soutěžitelů na území jednotlivých krajů České republik y
29. Pokud se týká postavení spojujících se soutěžitelů v posuzovaných výrobkových oblastech na území jednotlivých krajů, byly v průběhu řízení zjištěny tyto skutečnosti. V oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro vodovodní a kanalizační sítě a oblasti výroby a prodeje zdících prvků nedosáhli za rok 2008 spojující se soutěžitelé společného tržního podílu 15 % na území žádného z krajů České republiky.
30. V oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu nedosáhli za rok 2008 spojující se soutěžitelé společného tržního podílu 15 % na území:
. Karlovarského kraje , kde za rok 2008 jejich společný tržní podíl činil [0-5] %,
. Ústeckého kraje , kde za rok 2008 jejich společný tržní podíl činil [5-15] %,
. Libereckého kraje , kde za rok 2008 jejich společný tržní podíl činil [5-15] %,
. Jihomoravského kraje , kde za rok 2008 jejich společný tržní podíl činil [5-15] %,
. kraje Vysočina , kde za rok 2008 jejich společný tržní podíl činil [5-15] %.
31. V oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu na území Hlavního města Praha se za rok 2008 společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů pohyboval mezi 20 a 30 %, z čehož tržní podíl nabývaného soutěžitele BETA činil [0-5] %. V důsledku posuzovaného spojení tak v dané oblasti dochází pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele. Rovněž tak bylo ve vztahu k tomuto regionu zjištěno, že se zde nenachází výrobní závody žádného ze spojujících se soutěžitelů.
32. V oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu na území Pardubického kraje se za rok 2008 společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů pohyboval mezi 20 a 25 %, z čehož tržní podíl soutěžitele BEST činil [5-15] %, zatímco nabývaný soutěžitel BETA zde dosáhl tržního podílu [15-25] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v dané oblasti nebude přesahovat hranici 25 %. Rovněž tak bylo ve vztahu k tomuto regionu zjištěno, že se zde nacházel výrobní závod soutěžitele BETA Přelouč, jehož provoz byl ukončen ke dni 31.12.2009. V blízkosti hranice Pardubickým se pak nachází výrobní závod společnosti BEST Lučice.
33. V oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu na území Olomouckého kraje se za rok 2008 společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů pohyboval mezi 20 a 25 %, z čehož tržní podíl soutěžitele BEST činil [0-5] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v dané oblasti nebude přesahovat hranici 25 %, přičemž zde dochází pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele. Ve vztahu k tomuto regionu bylo dále zjištěno, že se zde nachází výrobní závod pouze jednoho ze spojujících se soutěžitelů, a to společnosti BETA (výrobní závod Mohelnice).
34. V oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu na území Zlínského kraje se za rok 2008 společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů pohyboval mezi 15 a 25 %, z čehož tržní podíl soutěžitele BEST činil [0-5] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v dané oblasti nebude přesahovat hranici 25 %, přičemž zde dochází pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele. Ve vztahu k tomuto regionu bylo dále zjištěno, že se zde nenachází výrobní závod žádného ze spojujících se soutěžitelů.
35. V oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu na území Moravskoslezského kraje se za rok 2008 společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů pohyboval mezi 20 a 25 %, z čehož tržní podíl soutěžitele BEST činil [0-5] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v dané oblasti nebude přesahovat hranici 25 %, přičemž zde dochází pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele. Ve vztahu k tomuto regionu bylo dále zjištěno, že se zde nachází jeden výrobní závod společnosti BETA (výrobní závod Ostrava), když provoz dalšího z výrobního závodů společnosti BETA v tomto kraji (výrobní závod Frýdek-Místek) byl ke dni 31.12.2009 ukončen.
36. Na území Středočeského kraje dosáhli v oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu za rok 2008 spojující se soutěžitelé společného tržního podílu [25-35] %, z čehož tržní podíl nabývaného soutěžitele BETA dosahoval [0-5] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v dané oblasti sice bude přesahovat hranici 25 %, dochází zde ovšem pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele. Rovněž bylo přihlédnuto ke zjištění, že přímo ve Středočeském kraji se nyní nenachází výrobní závod žádného ze spojujících se soutěžitelů. Na druhou stranu se však v blízkosti hranice mezi Středočeským a Královéhradeckým krajem nachází výrobní závod Lučice soutěžitele BEST. Kromě toho bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že ke dni 31.12.2009 byl ukončen provoz výrobního závodu soutěžitele BETA Přelouč, který se nacházel v blízkosti hranice mezi Středočeským a Pardubickým krajem.
37. Na území Jihočeského kraje dosáhli v oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu za rok 2008 spojující se soutěžitelé společného tržního podílu pohybujícího se mezi 30 a 40 %, z čehož tržní podíl nabývaného soutěžitele BETA činil [0-5] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v dané oblasti sice bude relativně vysoký, v důsledku spojení však zde dochází pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele. Kromě toho bylo vzato v úvahu, že na území uvedeného kraje se nachází výrobní závod pouze ze jednoho ze spojujících se soutěžitelů, a to Navrhovatele (výrobní závod Vranín).
38. Na území Plzeňského kraje dosáhli v oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu za rok 2008 spojující se soutěžitelé společného tržního podílu [55-65] %, z čehož tržní podíl nabývaného soutěžitele BETA činil [0-5] %. Po uskutečnění posuzovaného spojení tak tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v dané oblasti sice bude vysoký, v důsledku spojení však zde dochází pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele. Kromě toho bylo vzato v úvahu, že na území uvedeného kraje se nachází výrobní závod pouze jednoho ze spojujících se soutěžitelů, a to Navrhovatele (výrobní závod Rybnice).
39. Na území Královéhradeckého kraje dosáhli v oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu za rok 2008 spojující se soutěžitelé společného tržního podílu pod hranicí 50 %, z čehož tržní podíl nabývaného soutěžitele BETA činil [5-10] %. Tržní podíly, dosahované oběma spojujícími se soutěžiteli v Královéhradeckém kraji lze přisuzovat existenci jejich výrobních závodů v Královéhradeckém kraji či v blízkosti hranic tohoto kraje v období 2008, za které byly tyto tržní podíly vypočteny. Zatímco Navrhovatel přímo v Královéhradeckém kraji provozoval (a doposud provozuje) výrobní závod Lučice, pak nabývaný soutěžitel do konce roku 2009 provozoval výrobní závod Přelouč, který se nacházel v blízkosti hranice mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem. Protože tento závod soutěžitele BETA již byl uzavřen, dosahuje soutěžitel BETA nyní v Královéhradeckém kraji tržního podílu nižšího než v roce 2008.
40. Na všech výše uvedených regionálních trzích čelí spojující se soutěžitelé konkurenci ze strany řady dalších výrobců betonových prvků pro venkovní architekturu, mezi které náleží například společnosti KB-BLOK systém, s.r.o., TERANA s.r.o., PRESBETON Nova, s.r.o., CS-Beton s.r.o., SEMMELROCK Colorbeton, a.s., DITON s.r.o. či Prefa Brno a.s., stejně jako zahraniční subjekty, které často dovážejí na některé ze zkoumaných regionálních trhů produkty ze svých příhraničních výrobních závodů.
41. Z pohledu způsobu dodávek předmětných produktů bylo zjištěno, že zatímco spojující se soutěžitelé větší část svých produktů dodávají přímo svým koncovým zákazníkům, u většiny konkurentů oslovených Úřadem v průběhu šetření převažují dodávky prostřednictvím distributorů.
42. Ve vztahu k možným překážkám vstupu na posuzované trhy bylo zjištěno, že se tyto oblasti či trhy vyznačují vysokou nasyceností. Kromě toho pak někteří z oslovených konkurenčních výrobců [14] betonových produktů pro stavební účely vnímají jako překážku vstupu na trh náklady spojené s vybudováním výrobních závodů a jejich uvedením do provozu.
43. Úřad v průběhu řízení oslovil konkurenty a odběratele, kteří působí především v oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu na těch regionálních trzích, kde společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů přesahuje hranici 25 %.
44. Některé z oslovených subjektů nespatřují v uskutečnění spojení nebezpečí pro soutěž ve zkoumaných oblastech, [15] když uvádí, že spojení přinese posílení konkurenčního prostředí s tím, že ceny produktů v posuzovaných oblastech jsou výsledkem konkurenčního boje v daných oblastech, [16] podle názoru jiných respondentů může předmětné spojení vést ke snižování cen hotových produktů, [17] a rovněž tak většina z oslovených odběratelů spojujících se soutěžitelů se domnívá, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek narušení soutěže ve zkoumaných oblastech. [18]
45. Naproti tomu však část oslovených vyjadřuje obavy z možných dopadů předmětného spojení soutěžitelů, které spatřují v hrozbě likvidace malých soutěžitelů, [19] ve vzniku velice silného soutěžitele ve zkoumaných oblastech. [20] Ze strany odběratele [21] byl vyjádřen také předpoklad, že se spojující se soutěžitelé budou po spojení více zaměřovat na dodávky produktů přímo konečným zákazníkům namísto jejich distribuce prostřednictvím odborných velkoobchodů. Další konkurent [22] se domnívá, že rovnoměrné pokrytí celého území České republiky může pro spojením vzniklého soutěžitele znamenat silnou konkurenční výhodu, pokud se týká množství, ceny a šíře nabízeného sortimentu. Toto rovnoměrné geografické rozložení výrobních závodů má umožnit spojujícím se soutěžitelům optimalizovat jejich přepravní náklady, což může stlačit cenu nabízených produktů. Jiní z respondentů spojují své obavy s tím, že spojení má přinést spojujícím se soutěžitelům možnost specializovat se na vybrané skupiny produktů, což jim má přinést úspory nákladů. Tyto úspory by pak mohly být spojujícími se soutěžiteli využity k dotování své přepravy do lokalit, do nichž by jinak byla přeprava produktů ekonomicky nevýhodná. [23]
46. K vyjádřeným připomínkám ke spojení a jeho možným dopadům na soutěž v posuzovaných oblastech uvádí Úřad následující.
47. Z Úřadem provedených zjištění vyplývá, že v oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro vodovodní a kanalizační sítě a oblasti výroby a prodeje zdících prvků jak na území celé České republiky, tak na území jednotlivých krajů České republiky, stejně jako v oblasti výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu jak na území celé České republiky, tak na území Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je natolik nízký, že již jeho výše v kombinaci s přítomností řady konkurenčních subjektů vylučuje možné obavy z vážného narušení hospodářské soutěže v uvedených oblastech.
48. V krajích, kde po uskutečnění předmětného spojení budou spojující se soutěžitelé dosahovat v oblastech výroby a prodeje betonových prvků pro venkovní architekturu vyšších tržních podílů, má již před spojením soutěžitel BEST, či soutěžitel BETA samostatně silné postavení, plynoucí ze skutečnosti, že na území daného kraje se nachází jeho výrobní závod, zatímco druhý ze spojujících se soutěžitelů v daném kraji výrobní závod neprovozuje, a účastní se tak soutěže v daném regionu pouze okrajově prostřednictvím dovozů z území jiných krajů. Důsledkem tohoto stavu je pak nízký tržní podíl dosahovaný tím ze soutěžitelů, který v daném kraji nemá výrobní závod. Uskutečněním spojení tak dojde na území těchto krajů pouze k malému nárůstu společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů a spojení nepřinese podstatné změny konkurenčního prostředí v těchto krajích.
49. K námitce, že se spojující se soutěžitelé budou po spojení více zaměřovat na dodávky produktů přímo konečným zákazníkům namísto jejich distribuce prostřednictvím odborných velkoobchodů, Úřad uvádí, že oba spojující se soutěžitelé dodávají již před spojením převážnou část svých produktů přímo koncovým zákazníkům, a nikoli prostřednictvím distributorů. Spojením se pak na této skutečnosti nic nezmění.
50. K obavě, že spojení povede k hrozbě likvidace malých soutěžitelů, Úřad především uvádí, že smyslem pravidel vyjádřených v soutěžněprávních předpisech je ochrana hospodářské soutěže na trzích výrobků a služeb, nikoli ochrana jednotlivých účastníků této soutěže. Zde je třeba uvést, že žádný z Úřadem oslovených subjektů nenamítal narušení tržních mechanismů v posuzovaných oblastech. Naopak většina z oslovených subjektů očekává v důsledku spojení posílení konkurenčního prostředí s tlakem na snižování ceny produktů. Stejně jako případné snižování cen předmětných produktů, mohou i některými subjekty zmiňovaná optimalizace či úspora nákladů, šíře nabízeného sortimentu či naopak specializace výroby znamenat v konečném důsledku přínos pro konečného zákazníka. Možné snižování ceny produktů je podle vyjádření jednoho z konkurentů [24] výsledkem trendu v posuzovaných oblastech, nikoli následkem předmětného spojení.
51. K namítané výhodě spojením vzniklého soutěžitele spočívající v rovnoměrném pokrytí celého území České republiky lze kromě jejího dopadu na množství, šíři a cenu nabízeného sortimentu, a tím i možnému pozitivnímu přínosu pro spotřebitele, uvést i to, že řada konkurentů spojujících se soutěžitelů působí rovněž na území více krajů. Tyto konkurenční subjekty přitom pro odběratele betonových výrobků pro stavební účely představují nejen v jednotlivých krajích, ale i z pohledu celého území České republiky, alternativní dodavatele k dodávkám od spojujících se soutěžitelů BEST a BETA. Tuto skutečnost Úřadem oslovení odběratelé potvrdili ve svých vyjádřeních ke spojení, přičemž podle jejich převažujícího názoru v daných oblastech existuje konkurenční prostředí, které v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nebude narušeno. Navíc je třeba také uvést, že tato námitka má omezenou platnost vzhledem k regionálnímu charakteru činnosti spojujících se soutěžitelů, kdy soutěžitelé BEST a BETA se každý svou činností v oblasti výroby a prodeje betonových produktů pro stavební účely zaměřují na území odlišných krajů, a nevykonávají na sebe výrazný konkurenční tlak.
V. ZÁVĚR
52. Úřadem provedené šetření ukázalo, že předmětné spojení soutěžitelů nenaruší hospodářskou soutěž v posuzovaných oblastech, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich v posuzovaných oblastech.
53. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
54. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním
Obdrží:
Mgr. Jan Hrazdira, advokát
AK Hrazdira Kalužík Douděra Wenzl
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Sdělení Úřadu č.j. ÚOHS-S17/2010/KS-989/2010/840 ze dne 20.1.2010.
[2] Firma v době podání návrhu na povolení spojení: BETA Olomouc a.s., se sídlem Olomouc, Balbínova 15, IČ: 45192308.
[3] Společnost BEST HOLDING Praha a.s. se zabývá pronájmem nebytových prostor v Praze 6.
[4] Například společnosti KB-BLOK systém, s.r.o., DITON s.r.o., PRESBETON Nova, s.r.o., SEMMELROCK Colorbeton, a.s. či STAVEBNINY NYPRO, a.s.
[5] V tomto duchu se vyjádřili například odběratel Jiří Havelka-doprava s.r.o. či konkurenční společnost TERANA s.r.o.
[6] Tato vzdálenost je považována za maximální vzdálenost, do které je z pohledu přepravních nákladů ekonomické uvedené betonové prvky pro stavební účely dodávat.
[7] Například společnost TERANA s.r.o.
[8] Například společnost Jiří Havelka-doprava s.r.o.
[9] Například společnost KB-BLOK systém, s.r.o.
[10] Například společnost PRESBETON Nova, s.r.o.
[11] Navrhovatel odhaduje, že dovozy tvoří 15-20 % obratu z celkové velikosti trhů betonových výrobků pro stavební účely na území České republiky.
[12] Jedná se zde například o společnosti EHL AG, která dováží především betonové výrobky pro venkovní architekturu do jižních, západních, severních a středních Čech, BETONWERK GODELMANN KG, která dováží především betonové výrobky pro venkovní architekturu do západních Čech, či SEMMELROCK INTERNATIONAL GmbH, která dováží své betonové výrobky zejména do jižních Čech a na jižní Moravu.
[13] Viz § 17 odst. 3 zákona, obdobně bod 32. preambule Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků.
[14] Společnosti PRESBETON Nova, s.r.o. či Prefa Brno a.s.
[15] Například konkurenční soutěžitelé KB-BLOK systém, s.r.o. či DITON s.r.o.
[16] Viz vyjádření konkurenční společnosti ŽPSV a.s.
[17] Viz vyjádření konkurenční společnosti PRESBETON Nova, s.r.o.
[18] V tomto duchu se vyjádřily například společnosti Jiří Havelka-doprava s.r.o., Jiří Růžička-FESTAL, či STAVEBNINY NYPRO, a.s., podle jejíhož vyjádření se dané oblasti vyznačují silným konkurenčním prostředím.
[19] Viz vyjádření společnosti TERANA s.r.o.
[20] Například podle názoru odběratele Richter + Frenzel s.r.o. bude spojením vzniklý soutěžitel zaujímat velmi silné postavení v oblasti dlažeb, jako segmentu betonových prvků pro venkovní architekturu, přičemž jejich cenová či obchodní politika bude určující pro ostatní výrobce zkoumaných produktů.
[21] Společnost Richter + Frenzel s.r.o.
[22] Společnost SEMMELROCK Colorbeton, a.s.
[23] Společnost CS-BETON s.r.o.
[24] Společnost Prefa Brno a.s.