UOHS S017/2005
Rozhodnutí: S017/05-OOHS Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Kooperativa, pojišťovna, a.s. a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Účastníci Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 27. 6. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 124 KB


S 17/05-4015/05-OOHS
V Brně dne 23. června 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 17/05, zahájeném dne 18. května 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 747, Praha 1, IČ: 47116617, ve správním řízení zastoupená JUDr. Janem Součkem, advokátem, se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 747, Praha 1, IČ: 47116617, a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., se sídlem Budějovická 5, Praha 4, IČ: 63998530, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 10. května 2005 mezi společnostmi Capital Management Company, a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 28, Praha 1, IČ: 63079992, jako prodávajícím, a Kooperativa, pojišťovna, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/2005 ze dne 1. června 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, vyzval několik subjektů, které působí v oblasti pojištění, a dále sdružení soutěžitelů působících v oblasti pojištění k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení. Úřad rovněž oslovil Ministerstvo financí, jakožto Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (dále jen "Ministerstvo financí"). Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 10. května 2005 mezi společnostmi Capital Management Company, a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 28, Praha 1, IČ: 63079992 (dále jen "Capital Management Company"), jako prodávajícím, a Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 747, Praha 1, IČ: 47116617 (dále jen "Kooperativa"), jako kupujícím. Podle uvedené smlouvy má společnost Kooperativa získat od společnosti Capital Management Company akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., se sídlem Budějovická 5, Praha 4, IČ: 63998530 (dále jen "ČPP"), a tím i možnost tuto společnost kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Kooperativa je českou akciovou společností. Společnost Kooperativa je kontrolována rakouskou obchodní společností Wiener Städtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, působící převážně v oblastech životního a neživotního pojištění. Dalšími akcionáři společnosti Kooperativa jsou společnost VLTAVA majetkovosprávní a podílová spol. s r.o. a Svaz českých a moravských výrobních družstev.
Společnost Kooperativa v České republice působí jako univerzální pojišťovna, to znamená, že poskytuje služby v oblasti životního i neživotního pojištění a činnosti s tím související v nejširším rozsahu. Konkrétně jde o pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), v rozsahu pojistných odvětví 1 až 6 životních pojištění uvedených v části A jeho přílohy a v rozsahu pojistných odvětví 1 až 18 neživotních pojištění uvedených v části B jeho přílohy, přičemž pro tato pojistná odvětví vykonává rovněž zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví; dále vykonává činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví. Uvedené činnosti vykonává společnost Kooperativa na základě povolení Ministerstva financí.
Prostřednictvím svých sedmi dceřiných společností působí dále společnost Kooperativa v České republice v následujících oblastech: lázeňské a hotelové služby, těžba a zpracování pískovce, zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti investic, projektová a poradenská činnost v investiční výstavbě, správa nemovitostí, geologická a ekologická činnost, zpracování léčebných rostlin, obchodní činnost a pronájem nebytových prostor a provozování hotelových zařízení. Mateřská společnost Kooperativy, Wiener Städtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, je v České republice činná prostřednictvím svých čtyř dceřiných společností v oblasti pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, správy movitého majetku a správy a údržby nemovitostí, realitní činnosti, technické činnosti v dopravě, zprostředkovatelské činnosti a nákupu a prodeje nemovitostí.
Společnost ČPP je rovněž univerzální pojišťovnou působící na základě povolení Ministerstva financí, nepůsobí však ve všech oblastech životního a neživotního pojištění: pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví vykonává v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4 a 6 životních pojištění uvedených v části A jeho přílohy, v rozsahu pojistných odvětví 14, 15, 16 a 18 uvedených v části B jeho přílohy a v rozsahu skupin a), b), c), d) a e) neživotních pojištění uvedených v části C přílohy k zákonu o pojišťovnictví. Společnost ČPP dále vykonává zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví (pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví), a to pro odvětví neživotních pojištění 3 a 7 uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, a vykonává rovněž činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle ustanovení § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví.
Společnost ČPP je v době před uskutečněním spojení kontrolována společností Capital Management Company, která je jejím jediným akcionářem. Společnost Capital Management Company je kapitálovou společností zabývající se kapitálovými obchody. Společnost ČPP nevykonává kontrolu nad žádnou společností. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Hlavní činností společnosti ČPP i Kooperativy je provozování pojišťovací činnosti v oblasti životního i neživotního pojištění, nicméně rozsah činností ČPP je užší.
Nabývaná společnost ČPP dosáhla za rok 2004 obratu v následujících odvětvích životního pojištění: pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, svatební pojištění a doplňkové pojištění pro případ úrazu nebo nemoci; a v následujících odvětvích neživotního pojištění: úrazové pojištění, pojištění nemoci, pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech, pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích, pojištění škod na plavidlech, pojištění přepravovaných věcí, včetně zavazadel a jiného majetku, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, z provozu drážního vozidla a z činnosti dopravce, všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění záruky, pojištění různých finančních ztrát a cestovní pojištění.
Vzhledem k tomu, že pojišťovna musí k působení v příslušném pojistném odvětví požádat Ministerstvo financí o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti podle pojistného odvětví, uvedeného vždy pod určitým číslem v příloze k zákonu o pojišťovnictví, a dále s ohledem na skutečnost, že každý pojistný produkt má svůj specifický účel a užití, jsou jednotlivá pojistná odvětví nezastupitelná a nezaměnitelná.
Na základě výše uvedeného Úřad, v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 1 , pro účely předmětného správního řízení vymezil relevantní trhy v oblasti životního a neživotního pojištění dle jednotlivých pojistných odvětví, která jsou stanovena zákonem o pojišťovnictví, resp. jeho přílohou, a to s následující výjimkou.
V oblasti pojištění škod na majetku účastník řízení navrhl Úřadu vymezení relevantního trhu pojištění škod na majetku uvedených v příloze k zákonu o pojišťovnictví pod čísly B8 a B9, bez rozlišení druhu pojištěných rizik, což zdůvodnil tím, že uvedené vymezení trhu pojištění škod na majetku jako jednoho relevantního trhu plně odpovídá situaci na trhu, kdy soutěžitelé z důvodu konkurenceschopnosti nabízí ucelené balíčky rizikově příbuzných odvětví a nikoli samostatně např. pouze pojištění pro případ požáru, ale v rámci tzv. "sdruženého živlu" i pojištění pro případ vichřice, blesku, povodně apod., přičemž tomuto produktovému vymezení trhu pojištění škod na majetku odpovídá i společné sledování odvětví č. B8 a B9 ve statistikách České asociace pojišťoven jako "pojištění majetku". Vymezení jednoho relevantního trhu z hlediska produktového jako trh pojištění škod na majetku bez dalšího odvětvového členění dle příčiny vzniku škody je rovněž potvrzeno předchozí rozhodovací praxí Úřadu 2 .
Na základě uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trhy z hlediska výrobkového následovně:
1) pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti,
2) svatební pojištění,
3) doplňkové pojištění pro případ úrazu nebo nemoci,
4) úrazové pojištění,
5) pojištění nemoci,
6) pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech,
7) pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích,
8) pojištění škod na plavidlech,
9) pojištění přepravovaných věcí, včetně zavazadel a jiného majetku,
10) pojištění majetku,
11) pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, z provozu drážního vozidla a z činnosti dopravce,
12) všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu,
13) pojištění záruky,
14) pojištění různých finančních ztrát a
15) cestovní pojištění.
Všechny výše vymezené výrobkové relevantní trhy vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky .
Postavení soutěžitelů na relevantních trzích
Na všech výše vymezených relevantních trzích (s výjimkou relevantního trhu pojištění záruky, kde vyvíjela činnost pouze společnost ČPP) působili před spojením oba spojující se soutěžitelé a oba si na nich navzájem konkurovali. Posuzované spojení soutěžitelů má tedy horizontální charakter.
Situace v oblasti životního pojištění je následující. Nejvýznamnějším poskytovatelem pojišťovacích služeb v této oblasti v České republice je společnost Česká pojišťovna, a.s. (dále jen "Česká pojišťovna"), jejíž podíl na takto široce pojatém trhu činí cca (obchodní tajemství) %. Druhým nejsilnějším subjektem na celkovém trhu životního pojištění je společnost Kooperativa s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %. Pozici třetího nejsilnějšího soutěžitele na předmětném trhu zaujímá společnost Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka (dále jen "Nationale-Nederlanden") s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %. Společnost ČPP na takto široce vymezeném trhu životního pojištění dosahuje tržního podílu cca (obchodní tajemství) %.
Na trhu neživotního pojištění jako celku dosahuje největšího tržního podílu (cca (obchodní tajemství) %) Česká pojišťovna, druhým nejsilnějším subjektem je Kooperativa s cca (obchodní tajemství) % a třetí pozici na tomto trhu zaujímá společnost Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen "Allianz") s cca (obchodní tajemství) %. Společnost ČPP dosahuje na trhu neživotního pojištění podílu cca (obchodní tajemství) %.
Z toho je zřejmé, že spojením vzniklý subjekt dosáhne na trhu životního pojištění společného tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a na trhu neživotního pojištění společného tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, to znamená, že dojde k navýšení původního podílu společnosti Kooperativa o cca (obchodní tajemství) % v případě trhu životního a o cca (obchodní tajemství) % v případě trhu neživotního pojištění. I v případě realizace posuzované transakce tak zůstane nejsilnějším subjektem na trhu společnost Česká pojišťovna.
Pojistné produkty jsou v České republice dostupné od řady soutěžitelů-působí zde 16 universálních, 15 neživotních a 3 životní pojišťovny (číselné údaje včetně spojujících se soutěžitelů). V České republice dále působí pojišťovny z některých zemí Evropské unie, a to prostřednictvím svých 9 poboček (7 z nich se zabývá poskytováním neživotního a 2 poskytováním životního pojištění).
Pokud jde o postavení soutěžitelů na jednotlivých výše vymezených relevantních trzích, situace je následující:
1. Relevantní trh pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, Komerční pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %.
2. Relevantní trh svatebního pojištění: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB (dále jen "ČSOB Pojišťovna")- (obchodní tajemství) %, Nationale-Nederlanden-cca (obchodní tajemství) %.
3. Relevantní trh doplňkového pojištění pro případ úrazu nebo nemoci: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, Nationale-Nederlanden-cca (obchodní tajemství) %.
4. Relevantní trh úrazového pojištění: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. (dále jen "CARDIF PRO VITA")-cca (obchodní tajemství) %, PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. (dále jen "AMCICO")-cca (obchodní tajemství) %.
5. Relevantní trh pojištění nemoci: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna Zdraví, a.s. (dále jen "ČP Zdraví")-cca (obchodní tajemství) %, Allianz-cca (obchodní tajemství) %.
6. Relevantní trh pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, Allianz-cca (obchodní tajemství) %.
7. Relevantní trh pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, Allianz-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %.
8. Pojištění škod na plavidlech: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa- (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, Allianz-cca (obchodní tajemství) %.
9. Relevantní trh pojištění přepravovaných věcí, včetně zavazadel a jiného majetku: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. (dále jen "AIG")-cca (obchodní tajemství) %, UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen "UNIQA")-cca (obchodní tajemství) %.
10. Relevantní trh pojištění majetku: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, Allianz-cca (obchodní tajemství) %.
11. Relevantní trh pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, z provozu drážního vozidla a z činnosti dopravce: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, Allianz- (obchodní tajemství) %.
12. Relevantní trh všeobecného pojištění odpovědnosti za škodu: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, Allianz-cca (obchodní tajemství) %.
13. Relevantní trh pojištění záruky: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-v roce 2004 nebyla činná na tomto relevantním trhu, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, Allianz-cca (obchodní tajemství) %.
14. Relevantní trh pojištění různých finančních ztrát: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, CARDIF PRO VITA-cca (obchodní tajemství) %, Allianz-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %.
15. Relevantní trh cestovního pojištění: ČPP-tržní podíl cca (obchodní tajemství) %, Kooperativa-cca (obchodní tajemství) %, Česká pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. (dále jen "Evropská Cestovní")-cca (obchodní tajemství) %, ČSOB Pojišťovna-cca (obchodní tajemství) %, Allianz-cca (obchodní tajemství) %, Komerční pojišťovna, a.s.-cca (obchodní tajemství) %.
Dopady spojení
Při posuzování dopadů daného spojení soutěžitelů Úřad vycházel především z hlediska ustanovení § 17 odst. 1 zákona a v něm uvedených kriterií. Úřad se zabývá zejména strukturou relevantních trhů, podílem spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na relevantní trhy, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantních trzích, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jejichž výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele, a dalšími skutečnostmi pro relevantní trhy charakteristickými.
Úřad tedy v rámci svého šetření zkoumal dopady posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž, respektive újmu, která by v důsledku tohoto spojení mohla vzniknout. Za újmu se považuje zejména podstatné snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů na trhu nebo založení či posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jehož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže s negativním dopadem na spotřebitele.
Pokud jde o výši tržních podílů, lze situaci shrnout následovně. Co se týče trhů životního i neživotního pojištění bez užšího členění, z výše uvedených údajů vyplývá, že vedoucí pozice České pojišťovny na nich zůstane i po uskutečnění spojení zachována. Na jednotlivých vymezených relevantních trzích se bude společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu pohybovat v rozmezí od cca (obchodní tajemství) % do cca (obchodní tajemství) %. Nejvyššího tržního podílu na jednotlivých relevantních trzích budou i po uskutečnění spojení dosahovat Česká pojišťovna (relevantní trhy uvedené v tomto rozhodnutí jako (obchodní tajemství) , na nichž se její tržní podíly pohybují v rozmezí od cca (obchodní tajemství) % do cca (obchodní tajemství) %), ČP Zdraví (relevantní trh (obchodní tajemství) s cca (obchodní tajemství) %), Allianz (relevantní trh (obchodní tajemství) s cca (obchodní tajemství) %) a CARDIF PRO VITA (relevantní trh (obchodní tajemství) s cca (obchodní tajemství) %).
Na relevantním trhu pojištění záruky (13.) sice ČPP zaujímá s tržním podílem cca (obchodní tajemství) % vedoucí pozici, nicméně v důsledku spojení nedojde na tomto relevantním trhu k navýšení tržního podílu, a to vzhledem ke skutečnosti, že zde Kooperativa nedosáhla v roce 2004 žádného obratu (přičemž v roce 2003 činil její tržní podíl cca (obchodní tajemství) % a v roce 2002 cca (obchodní tajemství) %).
Na relevantním trhu všeobecného pojištění odpovědnosti za škodu (12.) měla společnost Kooperativa již před uskutečněním spojení první pozici co do velikosti tržního podílu (cca (obchodní tajemství) %). V důsledku uskutečnění spojení dojde pouze k mírnému navýšení o cca (obchodní tajemství) %. Druhým nejsilnějším soutěžitelem zůstane nadále Česká pojišťovna s podílem cca (obchodní tajemství) %.
K nepatrnému navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu z cca (obchodní tajemství) % na cca (obchodní tajemství) % dojde i na relevantním trhu cestovního pojištění (15.). Tržní podíl spojením vzniklého subjektu nepatrně převýší tržní podíl České pojišťovny (o (obchodní tajemství) %).
K navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu dojde na relevantním trhu pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, z provozu drážního vozidla a z činnosti dopravce (11.), kde se tržní podíl společnosti Kooperativa navýší z cca (obchodní tajemství) % na cca (obchodní tajemství) %. Nejsilnějším subjektem na tomto relevantním trhu však zůstane i nadále společnost Česká pojišťovna s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %.
Z výše uvedených údajů vyplývá, že s výjimkou relevantních trhů všeobecného pojištění odpovědnosti za škodu, na němž zaujímala společnost Kooperativa již před uskutečněním spojení vedoucí pozici a v důsledku spojení dojde pouze k jejímu mírnému posílení, a s výjimkou relevantního trhu cestovního pojištění, na němž spojením vzniklý subjekt o (obchodní tajemství) předstihne do té doby nejsilnější Českou pojišťovnu, zůstane pořadí nejsilnějších konkurenčních soutěžitelů na jednotlivých relevantních trzích zachováno. Předmětným spojením soutěžitelů tedy k výrazným změnám ve struktuře jednotlivých relevantních trhů nedochází.
Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k významnému snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů působících v oblasti poskytování pojištění, nedojde na základě navrhované transakce ani k podstatnému snížení možnosti volby spotřebitelů svého poskytovatele příslušného druhu pojištění.
Co se týče překážek vstupu nových soutěžitelů na uvedené trhy, tyto podmínky vyplývají z ustanovení zákona o pojišťovnictví. Podnikat na relevantních trzích v oblasti neživotního pojištění může pouze subjekt, který získá povolení orgánu státního dozoru, tedy Ministerstva financí, k poskytování pojišťovacích činností. Další podmínku pak představuje především minimální výše základního kapitálu, která je pro předmětná pojistná odvětví stanovena v § 9 zákona o pojišťovnictví. Pro vstup nových soutěžitelů na analyzované trhy naopak neexistují významná omezení vyplývající z existence práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
Rovněž z informací poskytnutých většinou dotázaných soutěžitelů a profesních sdružení vyplynulo, že kromě výše uvedených překážek vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy vyplývajících ze zákona o pojišťovnictví a nutnosti určitých investic při vstupu do odvětví neshledávají žádné další významné skutečnosti bránící vstupu nových soutěžitelů na vymezené relevantní trhy. Pouze 1 z dotázaných subjektů uvedl, že vstup na pojišťovací trh, a to zejména na relevantní trh pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, z provozu drážního vozidla a z činnosti dopravce, je dle jeho názoru komplikovaný zejména proto, že ke vstupu na tento trh, který se dle názoru dotazovaného subjektu stane v důsledku uskutečnění spojení vysoce koncentrovaným, je potřeba vysokých nákladů, přičemž vzhledem ke striktní zákonné úpravě pro poskytování této služby nemohou nově vstupující soutěžitelé odlišit výrazně svůj produkt od produktů stávajících soutěžitelů a získat tím relevantní tržní podíl.
Jak bylo již uvedeno, v České republice působí v současné době 34 pojišťoven. Pokud jde o vstup nových soutěžitelů, počátkem roku 2005 zahájila svou činnost životní pojišťovna AEGON Pojišťovna, a.s.; na trh neživotního pojištění vstoupila roku 2003 Triglav pojišťovna, a.s., jež působí na trzích pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech, pojištění škod na majetku, pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, z provozu drážního vozidla a z činnosti dopravce (na posledně jmenovaném trhu dosáhla v roce 2004 tržního podílu cca (obchodní tajemství) %).
Za účelem zjištění situace v nabývané společnosti ČPP si Úřad vyžádal rovněž stanovisko Ministerstva financí, jež Úřadu sdělilo, že udělilo svým rozhodnutím č.j. 32/54110/2005-322 ze dne 26. května 2005, které téhož dne nabylo právní moci, souhlas společnosti Kooperativa s nabytím 100% účasti ve společnosti ČPP. K objasnění hospodářské situace společnosti ČPP Ministerstvo financí uvedlo, že jeho rozhodnutím č.j. 32/96906/2004 R-324 ze dne 8. listopadu 2004, které nabylo právní moci dne 24. listopadu 2004, byla společnosti ČPP mj. uložena povinnost předložit Ministerstvu financí ke schválení krátkodobý ozdravný plán, přičemž společnost ČPP v souladu s uvedeným rozhodnutím předložila ve stanoveném termínu Ministerstvu financí požadované dokumenty včetně přehledu prováděných a připravovaných změn systému vnitřního řízení a podrobné analýzy jejich dopadu na celkové výsledky hospodaření pojišťovny. Ministerstvo financí dále uvedlo, že v ČPP je i nadále podle bodu 4 zmíněného rozhodnutí omezeno volné nakládání s majetkem v rozsahu aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy.
Ministerstvo financí Úřadu sdělilo, že vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je jednoznačně patrné, že navrhovaná fúze s finančně stabilní společností je pro ČPP jednou z možností jejího ozdravení. ČPP by podle Ministerstva financí byla sice schopna působit samostatně, nicméně hodnoty vykazované společností ČPP se i nadále pohybují na hranici zákonem stanovených požadavků. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí požadovalo i nadále další kapitálové posílení jak vzhledem k doposud převzatým závazkům, tak zejména s ohledem k plánovanému objemu činnosti v roce 2005.
Kladně posuzuje dopady předmětné fúze mj. rovněž ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN, která uvedla, že lze očekávat, že spojení zmíněných soutěžitelů posílí finanční stabilitu českého pojistného trhu.
Po zhodnocení situace na výše uvedených relevantních trzích a postavení spojujících se soutěžitelů na těchto trzích lze konstatovat, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojením vzniklého subjektu natolik, aby mu tato umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Subjekt vzniklý spojením bude na všech relevantních trzích v České republice nadále čelit reálné i potenciální konkurenci, neboť produkty zaměnitelné s produkty nabízenými spojujícími se soutěžiteli jsou na příslušných trzích volně dostupné od konkurenčních poskytovatelů. Spojením vzniklý subjekt vytvoří protiváhu nejsilnějším subjektům, které působí na vymezených relevantních trzích, zejména společnostem Česká pojišťovna, ČP Zdraví, Allianz a CARDIF PRO VITA.
Spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedenými produkty. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na žádný z výše vymezených relevantních trhů.
Úřad rovněž přihlédl ke skutečnosti, že daná transakce povede k ozdravení společnosti ČPP, jíž byla Ministerstvem financí, jak je uvedeno výše, v roce 2004 uložena povinnost předložit ozdravný plán, a tudíž posuzované spojení nese v jistém smyslu prvky záchranné fúze.
Po zhodnocení celkové situace na všech výše vymezených relevantních trzích v České republice dospěl Úřad k závěru, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na žádném z vymezených relevantních trhů ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na něj. Účinná soutěž na všech relevantních trzích, vymezených pro účely tohoto rozhodnutí, zůstane po realizaci posuzovaného spojení zachována.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením odboru
ochrany hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jan Souček, advokát
AK Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý & partneři
U Prašné brány 3
110 00 Praha 1
Právní moc: 27.6.2005.
1 viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 133/02/-3410/02 ze dne 26. září 2002, které nabylo právní moci dne 27. září 2002, či rozhodnutí Úřadu č.j. S 180/03-3845/03 ze dne 5. listopadu 2003, které nabylo právní moci dne 7. listopadu 2003
2 viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 180/03-3845/03 ze dne 5. listopadu 2003, které nabylo právní moci dne 7. listopadu 2003