UOHS S017/2002
Rozhodnutí: OF/S017/02-1531/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Shapedirect Limited, Velká Británie a Lafarge Kamenivo, s.r.o.,
Účastníci Lafarge Kamnenivo, s.r.o., Sokolvská 55/81, Praha Shapedirect Limited, 1 Grosvenor Place, Londýn, Velká Británie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 23. 4. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 17/02-864/02 V Brně dne 11.března 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 17/02, zahájeném dne 25. ledna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Shapedirect Limited, se sídlem 1 Grosvenor Place, Londýn, Velká Británie, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Svobodou, advokátem, se sídlem Husova 5, 110 00 Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Shapedirect Limited, se sídlem 1 Grosvenor Place, Londýn, Velká Británie, a Lafarge Kamenivo, s.r.o., se sídlem Sokolovská 55/81, Praha, ke kterému má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu", kterou uzavřou společnosti Shapedirect Limited, se sídlem 1 Grosvenor Place, Londýn, Velká Británie, jako kupující, a Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice, č.p. 27, jako prodávající, v jejímž důsledku společnost Shapedirect Limited, se sídlem 1 Grosvenor Place, Londýn, Velká Británie, získá 100 % obchodní podíl ve společnosti Lafarge Kamenivo, s.r.o., se sídlem Sokolovská 55/81, Praha, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, smlouvy zakládající spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č.06/02 ze dne 6.2.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu", kterou uzavřou společnosti Shapedirect Limited, se sídlem 1 Grosvenor Place, Londýn, Velká Británie, (dále jen "Shapedirect") a společnost Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice, č.p. 27, (dále jen "Lafarge Cement"), v jejímž důsledku nabude společnost Shapedirect 100 % obchodní podíl ve společnosti Lafarge Kamenivo, s.r.o., se sídlem Sokolovská 55/81, Praha, (dále jen "Lafarge Kamenivo").
Celkový celosvětový čistý obrat společnosti Shapedirect včetně mateřské a sesterských společností činil v roce 2000 více než [ ] miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Společnost Shapedirect je holdingovou společností, patřící do mezinárodní skupiny Hanson PLC . Skupina Hanson PLC podniká v oblasti výroby a prodeje stavebních materiálů, především kameniva, betonu, betonových výrobků a cihel. Skupina působí ve 20 zemích na světě.
Společnost Shapedirect působí na trhu v České republice prostřednictvím společnosti Hanson ČR, a.s. , která podniká v oblasti těžby, úpravy, prodeje drceného kameniva a štěrkopísku a výroby a prodeje betonu. Společnost Hanson ČR spravuje následující provozovny:
Kamenolom Slapy u Tábora,
Kamenolom Nemojov u Pelhřimova,
Pískovna Suchdol nad Lužicí,
Pískovna Chlum u Třeboně,
Pískovna Stráž nad Nežárkou,
Pískovna Planá nad Lužnicí, -Betonárna v Táboře.
Společnost Lafarge Kamenivo je součástí mezinárodní skupiny Lafarge SA , která podniká v oblasti výroby a prodeje stavebních materiálů, především cementu, kameniva a betonu. Skupina Lafarge SA působí v 75 zemích.
Společnost Lafarge Kamenivo působí v oblasti výroby a prodeje kameniva pro stavební účely. V České republice provozuje dva kamenolomy, a to:
Kamenolom Libodřice,
Kamenolom Stříbrná Skalice.
Společnost dále provozuje obalovnu asfaltových směsí, která je umístěná v lomu Libodřice.
Žádná jiná společnost organizačně související se spojovanými soutěžiteli nepůsobí v České republice v oblasti těžby, zpracování a prodeje stavebního kameniva nebo v oboru výroby a prodeje asfaltových směsí.
Činnost spojovaných soutěžitelů se překrývá na trhu drceného kameniva. Dále společnost Lafarge Kamenivo, jejíž 100% obchodní podíl získá společnost Shapedirect, provozuje obalovnu asfaltových směsí. Proto Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trhy po stránce věcné jako trh drceného kameniva a trh asfaltových směsí .
Pro relevantní trh drceného kameniva je typická nízká cena komodity, velké množství konkurenčních společností na malém prostoru a faktická obslužnost na malé vzdálenosti, neboť u dovozu na větší vzdálenosti nelze dosáhnout konkurenceschopné ceny. Cena přepravy jedné tuny drceného kameniva činí přibližně [ ] Kč/t/km. Výrobní náklady jedné tuny drceného kameniva se pohybují přibližně mezi [ ] až [ ] Kč/t. Z těchto hodnot je možno usoudit, že přepravní náklady podstatným způsobem ovlivňují relevantní trhy. Z šetření Úřadu vyplynulo, že z hlediska běžné praxe jsou dodávky drceného kameniva realizovány do vzdálenosti 35 km. Ve větších vzdálenostech se prakticky vždy nachází konkurenční lomy, jež mají konkurenční výhodu z důvodu nižší vzdálenosti od místa spotřeby a tedy nižších přepravních nákladů.
Relevantní trh asfaltových směsí je podstatně ovlivněn omezenou dobou zpracovatelnosti horké asfaltové směsi vzhledem k jejímu postupnému chladnutí. Tato skutečnost omezuje možnou přepravní vzdálenost asfaltových směsí maximálně do 40 km.
Úřad při vymezování geografického relevantního trhu dále přihlížel ke skutečnosti, že oba spojující se soutěžitelé mají umístěny své provozovny v sousedících okresech, a tak se zabýval otázkou, zda na některém území v České republice nedochází k překrývání činnosti spojujících se soutěžitelů, a tak k navýšení tržního podílu na tomto území.
Na základě výše uvedených skutečností vymezil Úřad pro trh drceného kameniva geografický relevantní trh území okresů Praha-východ, Benešov, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Tábor a Pelhřimov, pro trh asfaltových směsí pak území okresů Kolín, Kutná Hora a Nymburk.
Z hlediska časového se jedná o relevantní trh vykazující trvalý charakter.
Společnost Lafarge Kamenivo vyvíjí činnost na relevantním trhu drceného kameniva v okresech Benešov a Nymburk, kde její tržní podíl nepřesahuje [ ]% a v okresech Kolín, Praha-východ a Kutná Hora, kde se její tržní podíl pohybuje mezi [ ]% až [ ]%. V okresech Tábor a Pelhřimov má společnost nulový tržní podíl.
Tržní podíl společnosti Hanson ČR, a.s., na stejně věcně vymezeném relevantním trhu, je v okresech Benešov, Nymburk, Kolín, Praha-východ a Kutná Hora nulový. Společnost však působí v okresech Tábor a Pelhřimov, kde na relevantním trhu drceného kameniva zaujímá tržní podíl [ ]% až [ ]%.
Relevantního trhu asfaltových směsí se ze spojovaných soutěžitelů účastní pouze společnost Lafarge Kamenivo, která dosahuje na geograficky vymezeném relevantním trhu, v okresech Kolín, Kutná Hora a Nymburk, tržního podílu maximálně [ ]%.
Jak z výše uvedených skutečností vyplývá, činnost společnosti Lafarge Kamenivo a společnosti Hanson ČR se na území uvedených okresů na relevantním trhu drceného kameniva nepřekrývá. Na relevantním trhu asfaltových směsí je činná pouze společnost Lafarge Kamenivo, a tak spojením soutěžitelů nedojde na relevantních trzích drceného kameniva a asfaltových směsí ke změnám tržních struktur ani k posílení dominantního postavení.
Skupina Hanson PLC sice posílí své postavení na území České republiky tím, že na relevantním trhu drceného kameniva rozšíří svoji působnost ze dvou okresů na sedm a nabude obalovnu asfaltových směsí, ale zároveň nedojde k takovému navýšení tržní síly, které by mohlo ohrozit hospodářskou soutěž na území České republiky.
Spojením soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM 13.3.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Svoboda
advokát,
Husova 5
110 00 Praha