UOHS S017/1999
Rozhodnutí: VO4/S017/99 Instance I.
Věc Povolení spojení podle § 8a odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci COMPAGNIE DES LEVURES LESAFFRE S.A. Česká drožďárenská společnost, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 2. 6. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 219 KBČj.:
S 17-C/99-240
V Brně dne:
07.05.1999


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný dle ustanovení § 11 odst.1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. ve správním řízení čj. S 17/99-240 zahájeném na návrh podaný účastníkem řízení společností COMPAGNIE DES LEVURES LESAFFRE S.A., se sídlem Francie, Marcq en Baroeul, 137 rue Gabriel Peri, zastoupené generálním ředitelem panem Lucienem Lesaffrem, právně zastoupené Mgr. Luďkem Vránou, advokátem, Jáchymova 2, Praha, ve věci žádosti účastníka správního řízení ze dne 25.2.1999 o povolení spojení podniků ve smyslu § 8a, odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto rozhodnutí:
Spojení podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. podniků COMPAGNIE DES LEVURES LESAFFRE S.A., se sídlem Francie, Marcq en Baroeul, 137 rue Gabriel Peri a Česká drožďárenská společnost, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 32, IČO: 25827529, ke kterému došlo na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 2.2.1999 mezi společností HIROO RESIDENCE B.V., se sídlem Nizozemí, Herengracht 477, 1017 BS Amsterdam jako nabyvatelem a SELIKO, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 32, IČO 45192537 jako prodávajícím, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
povoluje. Odůvodnění: I. Základní skutečnosti
Dne 26.2.1999 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") od společnosti COMPAGNIE DES LEVURES LESAFFRE S.A., se sídlem Francie, Marcq en Baroeul, 137 rue Gabriel Peri, zastoupené generálním ředitelem panem Lucienem Lesaffrem, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 2.3.1999 Mgr. Luďkem Vránou, advokátem, Jáchymova 2, Praha, návrh na zahájení řízení o povolení spojení podniků, ke kterému dochází na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi HIROO RESIDENCE B.V., se sídlem Nizozemí, Herengracht 477, 1017 BS Amsterdam, jako nabyvatelem a SELIKO, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 32, IČO 45192537 jako prodávajícím. Správní poplatek byl uhrazen dne 25.2.1999.
Společnost COMPAGNIE DES LEVURES LESAFFRE S.A. , se sídlem Francie, Marcq en Baroeul, 137 rue Gabriel Peri, (dále jen "Lesaffre") je společností založenou podle francouzského práva a zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Roubaix-Tourcoing pod číslem R.C.S. Roubaix-Tourcoing B 456 504 828. Předmětem podnikání společnosti jsou činnosti spojené s finační a průmyslovou činností, operace s nemovitostmi, obchodní činnost, plnění, rady a pomoc spojené přímo či nepřímo s výrobou a obchodováním s výrobky určenými pro pekařství a cukrárny.
Společnost HIROO RESIDENCE B.V. , se sídlem Nizozemí, Herengracht 477, 1017 BS Amsterdam, (dále jen "Hiroo") je společností zapsanou v obchodním rejstříku pod číslem 33234888. Společnost je 100% vlastněna společností Lesaffre. Předmětem podnikání společnosti je správa majetkové účasti (holding) v české společnosti zabývající se výrobou a prodejem pekařských přísad.
Česká drožďárenská společnost, a.s. , se sídlem Olomouc, Hodolanská 32, IČO: 25827529, (dále jen "ČDS") byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, dne 7.1.1999. Společnost byla založena nepeněžitým vkladem jediného zakladatele společnosti SELIKO, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 32, IČO 45192537 (dále jen "Seliko"). Předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej pekařského droždí.
Společnost ACCOM baking, a.s. , se sídlem Praha, V Šáreckém údolí 37, IČO: 25112899, (dále jen "Accom") byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, dne 14.3.1997. Společnost se zabývá zejména dovozem droždí FALA z Francie do České republiky.
Úřad v souladu s § 11 odstavec 1 písmeno j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku č. 11/99 dne 17.3.1999 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení podniků, s tím, že případné námitky je možné zaslat úřadu do 7 dnů od zveřejnění tohoto oznámení.
Ve stanovené lhůtě ani později úřad žádné námitky neobdržel. Úřad však obdržel dopis z 12.3.1999, kterým společnost DELTA pekárny Kladno, a.s. (dále jen "stěžovatel") požádala o prověření situace kolem výroby droždí na trhu v České republice. V dopise tato společnost informuje, že společnost ČDS plánuje výrazné navýšení cen droždí po vstupu společnosti Lesaffre do této společnosti a poukazuje na postavení společnosti Lesaffre na trhu droždí v České republice. Úřad uvedené podání šetřil pod čj. P 134/99-240. Při ústním jednání dne 25.3.1999 stěžovatel vyjádřil obavu, že zvýšení cen droždí se nutně odrazí v ceně jejich finálních výrobků. K možnosti nákupu droždí od jiného dodavatele než ČDS stěžovatel uvedl, že výrobní kapacita společnosti Drožďárna Kolín, a.s., je nedostatečná a současná kvalita droždí tohoto výrobce je nevyhovující pro všechny výrobky stěžovatele. Stěžovatel sdělil, že existuje možnost nákupu droždí v zahraničí, nemá ji však dosud prověřenou.
Dne 24.3.1999 na ústním jednání ve stejné věci společnost Lesaffre uvedla: (citace) Situace v dané komoditě na českém trhu je neuspokojivá. Mezi soutěžiteli panuje cenová válka. Ve svém důsledku to pro spotřebitele znamená snižování kvality tuzemského droždí-klesá jeho bakteriologická kvalita. Přikládáme výsledek laboratorního vyšetření (pozn. úřadu-založeno ve spise) z něhož vyplývá, že byla zjištěna jeho mikrobiologická závadnost. Předpokládáme že tato situace není udržitelná a ze současných 5 hlavních výrobců pečiva se udrží na trhu nejvýše dva a to v časovém horizontu půl roku. Z předložených materiálů rovněž vyplývá, že za poslední 3 roky se cena droždí nezvýšila, přestože došlo ke zvýšení výrobních nákladů a kumulovaná inflace dosáhla 28%. Důsledkem tohoto stavu je současná ztrátovost výroby v Seliku, a.s. a zastavení investic do výroby. Výrobní a prodejní ceny jsou uvedeny v dodané tabulce. Cenový skok na přelomu let 1997/98 je způsoben zdražením vstupů (zejména ceny energií, mzdy). Naším cílem je zajistit neztrátovou výrobu. Jinak není možné dodržet záměr společnosti zajistit rozvoj závodu. V případě ztrátovosti by bylo nemožné udržet výrobu v tomto závodě a droždí by se dováželo ze závodu z Budapešti. Naším cílem je prodávat alespoň za výrobní náklady. Tato cena však musí rovněž odrážet nutné investice do výrobního závodu. Naším cílem je zvýšit výrobu droždí, aby nebylo nutné dovážet droždí z Francie. Znamená to asi dvojnásobek současné produkce droždí v Olomouci. Rovněž je třeba v ceně droždí zohlednit náklady na ekologii provozu výroby droždí. V současné době Accom prodává droždí za 25 Kč/kg, Seliko, a.s. a Drožďárna Kolín, a.s. za 15,50 Kč/kg, což v současné době představuje asi 80% výrobních nákladů. V tomto roce nepředpokládáme zvýšení ceny droždí Fala (25 Kč/kg pro velké odběratele), které dováží Accom. Tato cena pokrývá výrobní náklady, dopravu, clo 8%, přiměřený zisk."
K otázce úřadu, jak se může cena droždí projevit v cenách finálních výrobků tzn. v cenách chleba a pečiva, společnost Lesaffre mimo jiné uvedla: (citace) "Droždí představuje asi 3 až 4% výrobní ceny pečiva. Podle našich odhadů, distribuční řetězce pečiva mají marži asi 60%. Schopnost našich výrobků nakynout je vyšší a jeho spotřeba bude nižší. Existují dva způsoby výroby chleba a to z vlastního kvásku nebo s použitím droždí. Naše společnost hodlá v rámci provozu v Olomouci provozovat i zkušební pekárnu, ve které bychom chtěli demonstrovat správné použití droždí a správný postup výroby pečiva. V současné době je kvalita pečiva nízká-důsledek výroby pod náklady."
Po zhodnocení získaných informací a předložených podkladů úřad dospěl k závěru, že vzhledem k podílu droždí jako základní suroviny ve výši 3-4% na výrobní ceně pečiva není obava stěžovatele, že bude nutné zvýšit ceny jeho finálních produktů, podložená. Dále při výrobě chleba lze dále droždí nahradit kváskem a případné zvýšení ceny droždí se tak v jeho ceně nemusí projevit.
Dne 11.3.1999 navrhla společnost Lesaffre jako jediný účastník správního řízení v souladu s § 29 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), přerušení řízení do 22.3.1999 z důvodu poskytnutí lhůty, v níž budou shromážděny podklady potřebné k zodpovězení dotazníku pro účastníky fúze a zajištění jejich překladu do českého jazyka. Úřad rozhodnutím čj. S 17-A/99-240 ze dne 16.3.1999 vyhověl návrhu a řízení přerušil.
Dne 6.4.1999 opětovně navrhla společnost Lesaffre jako jediný účastník správního řízení v souladu s § 29 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), přerušení řízení na dobu 10 dnů z důvodu neobdržení podkladů potřebných k zodpovězení dotazníku pro účastníky fúze od společnosti Lesaffre. Úřad rozhodnutím čj. S 17-B/99-240 ze dne 7.4.1999 vyhověl návrhu a řízení přerušil.
S výsledky správního řízení byl účastník řízení seznámen dne 5.5.1999. II. Relevantní trh
Relevantní trh obecně je místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Úřad trh vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), časového a geografického. Po zhodnocení všech získaných podkladů vymezil úřad pro potřeby správního řízení relevantní trh takto:
věcné hledisko:
trh byl z hlediska věcného vymezen jako trh pekařského droždí , tento trh se dále dělí na následující subtrhy:
pekařské droždí pro velkoodběratele (pekárny),
pekařské droždí pro maloodběratele (spotřebitelské balení),
sušené droždí (instantní).
časové hledisko:
po stránce časové se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými a opakujícími se dodávkami. Pro potřebu správního řízení bylo zkoumáno období roku 1998.
geografické hledisko:
z hlediska geografického zahrnuje relevantní trh území celé České republiky, jelikož dotčené podniky, kterých se spojení týká (ČDS a Accom) zásobují území celé ČR.
Provedeným šetřením bylo úřadem zjištěno, že společnosti ČDS a Accom podnikají a jsou konkurenty na trhu pekařského droždí. V uvedeném případě nákupu akcií společnosti ČDS společností Lesaffre (prostřednictvím společnosti Hiroo) dochází k horizontálnímu spojení podniků, neboť společnost Lesaffre ovládá společnost Accom, která působí na stejném trhu jako ČDS a tím je trh pekařského droždí.
Úřad v rámci správního řízení zjišťoval podíl společností ČDS a Accom na vymezeném relevantním trhu pekařského droždí v ČR. V této souvislosti úřad zjišťoval i podíly ostatních konkurenčních soutěžitelů na vymezeném trhu, přičemž bylo zjištěno, že na uvedeném trhu pekařského droždí v ČR působí pět soutěžitelů (2 výrobci, 3 dovozní firmy). Na základě šetření o finančním obratu za prodej pekařského droždí na trhu ČR v roce 1998, jak u společností ČDS, Accom, tak i u dalších soutěžitelů na trhu, dospěl úřad k následujícímu závěru, že podíl společnosti ČDS na vymezeném trhu dosahuje více než 30% celkového obratu, podíl společnosti Accom nedosahuje 30% celkového obratu. Podíl spojovaných společností spolu přesahuje 30% podílu celkového obratu na vymezeném relevantním trhu (podíly-objem a obrat-jednotlivých soutěžitelů na trhu pekařského droždí za rok 1998 jsou vedeny ve spise odděleně v zalepené obálce z důvodu ochrany obchodního tajemství obeslaných společností-§ 16 zákona).
Při vymezení relevantního trhu úřad rovněž přihlédl ke způsob vymezení relevantního trhu v EU v podobných případech. V tomto ohledu je možné uvést zásady použité při vymezení relevantního trhu v kauze Hoffman-Laroche, L Oreal a Davide Campari Milano Sp A. III. Zjištěný skutkový stav
Spojení se týká soutěžitelů, kteří mají obdobný předmět podnikatelské činnosti a jsou na vymezeném relevantním trhu konkurenty.
Dne 2.2.1999 uzavřela společnost Hiroo jako nabyvatel a Seliko jako prodávající, smlouvu o převodu 60% majetkového podílu a hlasovacích práv ve společnosti ČDS. Uzavřením uvedené smlouvy získala společnost Hiroo 60 % akcií společnosti ČDS, a tím i přímou kontrolu nad touto společností. Společnost Hiroo je 100% vlastněna společností Lesaffre a dochází tak současně k nepřímému spojení podniků Lesaffre a ČDS.
Společnost Accom byla založena společností ACCOM, s.r.o., kterou vlastní manželé Krajníkovi a je distributorem droždí, jež vyrábí spol. FALA ve Štrasburku. Společnost Accom je z 50% vlastněna společností Lesaffre a je s touto společností a společností ČDS personálně propojena (ve spise list č.61). Do České republiky dováží 4 000 tun tohoto droždí ročně. Droždí FALA je v porovnání s tuzemským kvalitnější a liší se vyšší schopností kynutí. Z toho vyplývá i jeho nižší spotřeba při výrobě pečiva. Jeho výhodou je rovněž vyšší trvanlivost. Dovoz je realizován ve formě suchého i čerstvého droždí.
Na trhu mimo ČDS dále působí Drožďárna Kolín, a.s. Tuzemská výroba droždí v posledně dvou jmenovaných společnostech probíhá na již zastaralém zařízení a z toho vyplývá i nízká kvalita vyráběného droždí, a to zejména po stránce bakteriologické a doby použitelnosti.
Největším odběratelem droždí jsou pekárny. Droždí je používáno jako přísada umožňující kynutí těsta. Čerstvé droždí je v plném rozsahu nahraditelné sušeným droždím. Pro výrobu chleba je droždí nahraditelné a zaměnitelné i kváskem. Do pekáren dodávají droždí společnost Accom, Drožďárna Kolín, a.s. a ČDS. Do maloobchodu je dodáváno droždí v kostičkách po cca 40 gramů (pro domácnost) společnostmi Accom, Ottaklinger (Rakousko), Uniferm (Německo), ČDS a Drožďárna Kolín, a.s.
Úřad rovněž zkoumal možnost dovozu pekárenského droždí na trh ČR ze zahraničí. Zjistil, že v tomto ohledu neexistují podstatné překážky, které by dovozu droždí bránily a dále, že celní zatížení droždí je relativně nízké (7%). IV. Právní rozbor
Podle § 8 odst. 2 zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku (mimo jiné i např. získáním akcií). Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení úřadu podle § 8a odstavec 1 zákona. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Úřad zjistil, že výše popsané spojení podniků podléhá povolení úřadu podle § 8a odst. 1 zákona, neboť spojením podniků přesáhne jejich tržní podíl 30% celkového obratu na vymezeném relevantním trhu.
Ve svém vyjádření ze dne 19.4.1999 účastník správního řízení uvedl k předpokládaným efektům ze spojení plynoucím, že Lesaffre po spojení podniků bude koordinovat prodej výrobků ČDS a výrobků dovážených společností Accom. Tato koordinace bude spočívat pouze v odlišném přístupu k jednotlivým značkám prodávaných výrobků tříděných zejména podle kvalitativních ukazatelů. Cílem je zvýšit kvalitu droždí vyráběného ČDS tak, aby dosáhla norem skupiny Lesaffre a upřednostnit domácí výrobu. Společnost Lesaffre předpokládá, že kooperativní efekt bude mít pozitivní dopad na český trh, a to jak po stránce kvalitativní a kvantitativní, tak po stránce cenové. Zvýšení kvality, i když bude mít za následek zvýšení ceny, se totiž projeví v potřebě menšího množství výrobku pro dosažení stejného výsledku.
Při ústním jednání dne 4.3.1999 účastník řízení dále uvedl, že situaci na trhu droždí pokládá za neuspokojivou zejména co se týče kvality droždí. Do výrobních zařízení tuzemských výrobců nebylo dlouhá léta investováno a jsou proto zastaralá. V této souvislosti dále účastník uvádí, že tuzemské droždí je často prodáváno za cenu, jež nepokrývá jeho výrobní náklady. V důsledku toho tuzemští výrobci droždí netvoří zisk, který by bylo možné investovat do modernizace výroby. Záměrem společnosti Lesaffre na českém trhu je zejména zvýšení kvality droždí. Za tímto účelem dojde i k vyškolení českých odborníků ve Francii. Společnost Lesaffre vlastní ve světě 20 drožďáren. Účastník uvedl, že v průběhu let byla kapacita každé jeho drožďárny zvýšena v průměru dvojnásobně a nedošlo k uzavření žádné drožďárny. Přínos spojení účastník vidí rovněž i ve využití znalostí společnosti Seliko ohledně českém trhu. Po zvýšení produkce plánuje Lesaffre vývoz droždí na Slovensko, Ukrajinu a Bělorusko. Pokud jde o ekologický aspekt výroby droždí účastník uvedl, že v ČDS bude rozšířena kapacita čističky odpadních vod. Lesaffre předpokládá, že třetina jeho investic bude směřována do ekologie provozu, a to zejména z důvodu stále přísnějších ekologických norem.
Úřad konstatuje, že v předmětné záležitosti se jedná o spojení podniků (formou získání přímé či nepřímé kontroly osobami, které již kontrolují jiný podnik), které jsou konkurenty na vymezeném relevantním trhu. Dojde ke snížení počtu soutěžitelů na tomto relevantním trhu a k posílení spojovaných podniků vlivem výhod ze spojení plynoucích. Kontrola spojování podniků má za cíl zabránit takovým nežádoucím změnám v tržní struktuře podnikatelských subjektů, které by neumožňovaly existenci účinné soutěže na trhu.
Úřad se při šetření proto dále mimo jiné zabýval otázkou, zda po spojení uvedených podniků bude na relevantním trhu existovat účinná soutěž. Zkoumal zejména možnost zajištění paralelních dodávek droždí na dotčený trh. Úřad zjistil, že již v současnosti je droždí do České republiky dováženo z Rakouska, Francie, Německa a Švédska. Celní zatížení dováženého droždí je nízké. Úřad konstatuje, že nezjistil bariéry vstupu, jež by v konečném důsledku vedly k omezení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu.
Dle § 8a odstavec 2 věta první zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Pojmy "újma" a "hospodářské výhody" zákon nedefinuje.
Účastník správního řízení uvedl tyto důvody spojení podniků a následně výhody plynoucí z tohoto spojení: (citace)
Prodloužení doby použitelnosti droždí, která bude zdvojnásobena
Současná doba trvanlivosti, která činí zhruba 10 dní bude prodloužena až na 4 týdny, což jistě ocení zejména drobní domácí spotřebitelé, kteří budou moci nakoupené droždí déle uchovávat. Tohoto výsledku bude dosaženo důslednou péčí o kvalitu, a to přibližně po 18 měsících práce a provádění investic.
Zlepšení fermentační schopnosti droždí o 20%
Díky zlepšení fermentačních parametrů droždí budou spotřebitelé potřebovat menší množství droždí k dosažení stejného výsledku, přičemž tato úspora bude představovat přibližně 20%. Společně s prodlouženou trvanlivostí představuje i toto zlepšení nespornou výhodu zejména pro konečného spotřebitele.
Zlepšení bakteriologické kvality droždí minimálně na úroveň danou platnými normami
Jak jsme již uvedli při dosavadních ústních jednáních na ÚOHS, současné droždí vyráběné ČDS nesplňuje kvalitativní požadavky na bakteriologickou čistotu, na což již poukázali i samotní odběratelé (viz dokumenty předložené při ústním jednání dne 24. března 1999). Prvotním cílem spojení je proto rychlé zlepšení tohoto kvalitativního parametru na úroveň srovnatelnou s výrobky skupiny Lesaffre.
Přístup českého výrobce k moderní výrobní technologii a know-how
Výše uvedeného zlepšení kvality výrobků nebude možné dosáhnout bez významných investic do výrobního zařízení a bez potřebného proškolení pracovníků drožďárny. Místní výrobce tak získá bezprostřední přístup k moderní technologii a know-how předního světového výrobce v daném oboru. Současně tím bude zajištěna budoucnost výroby kvalitního droždí v České republice, která by s ohledem na složité podmínky českého trhu a zejména s ohledem na očekávaný vstup České republiky do Evropské unie jen ztěží mohla dlouhodobě odolávat vyspělé zahraniční konkurenci.
Zlepšení ekologických podmínek výroby
Samozřejmým cílem je, aby zvýšení výrobní kapacity ČDS nebylo provedeno na úkor ekologie a aby při něm byly dodrženy všechny platné právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Investice, které budou prováděny ve výrobním závodě v Olomouci se proto nezbytně dotknou i ekologických aspektů výroby. V tomto směru je zejména plánována modernizace, respektive rozšíření současné čističky odpadních vod, která předčišťuje odpadní vody před jejich odvedením do městské čističky v Olomouci.
Zlepšení služeb poskytovaných odběratelům
Díky vstupu zahraničního partnera bude v ČDS vybudována zkušební pekárna, která bude sloužit k názorným ukázkám správného použití droždí pro výrobu různých druhů těsta. Tato zcela nová služba, která se již osvědčila v zahraničí, umožní odběratelům droždí dosáhnout lepších výsledků při výrobě pečiva, což v podobě kvalitnějších výrobků pocítí nezbytně i konečný spotřebitel. (konec citace)
Hospodářské výhody musejí být posuzovány z pohledu veřejného zájmu a především z hlediska spotřebitele. Důkazní břemeno je zde na účastníkovi řízení. Uvedených hospodářských výhod, resp. veřejného zájmu může být však dosaženo pouze v případě skutečného naplnění deklarovaných záměrů účastníků smlouvy.
Úřad provedl analýzu všech výše uvedených výhod spojení, a to především z pohledu veřejného zájmu a dopadu na spotřebitele. Na základě takto provedené analýzy úřad konstatuje, že některé účastníkem uváděné výhody spojení, budou i výhodami z pohledu konečného spotřebitele nebo z pohledu veřejného zájmu, a to především z těchto důvodů:
Dojde k prodloužení doby použitelnosti droždí. Současná doba trvanlivosti 10 dnů bude prodloužena na 4 týdny, a dále pak dojde k zlepšení fermentační schopnosti droždí o 20%. Díky této vlastnosti budou spotřebitelé potřebovat menší množství droždí k dosažení stejného výsledku.
Dojde ke zlepšení bakteriologické kvality droždí v důsledku modernizace výrobního zařízení a zvýšení hygieny výrobního procesu.
Český výrobce získá přístup k moderní výrobní technologii a know-how.
Výrobní proces bude šetrnější k životnímu prostředí. Dojde k zvýšení čistoty odpadních vod z ČDS.
Bude vybudována zkušební pekárna, ve které budou demonstrovány správné postupy při použití droždí. Odběratelům ČSD tak bude umožněno dosáhnout lepších výsledků při výrobě pečiva.
Úřad po zhodnocení všech účastníkem uvedených výhod dospěl k závěru, že hospodářské výhody spojení převažují nad újmou, která může vzniknout narušením soutěže na vymezeném relevantním trhu. Na základě tohoto zjištění úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb. podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Eliška Balaščáková

pověřená řízením IV. výkonného odboru

Rozhodnutí obdrží:
Compagnie des Levures Lesaffre, se sídlem Francie, Marcq en Baroeul, 137 rue Gabriel Peri
prostřednictvím právního zástupce: Mgr. Luděk Vrána, advokát, Linklaters Alliance, Jáchymova 2, 110 00 Praha