UOHS S016/2004
Rozhodnutí: OF/S016/04-1241/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů IMS International Metal Service a LEGA-INOX, spol. s r.o. a LEGA-INOX UH, s.r.o.
Účastníci IMS International Metal Service, se sídlem rue du Pont 35, Neuilly sur Seine, Francie. LEGA-INOX, spol. s r.o., se sídlem Otmarov 57, Měnín, IČ: 60727624
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 7. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 16/04-1241/04 Brně dne 18. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 16/04, zahájeném dne 27. ledna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE, se sídlem 35 rue du Pont, Neuilly sur Seine, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupená Mgr. Robertem Nešpůrkem, advokátem, se sídlem Týn 1049/3, Praha 1, na základě plné moci ze dne 31. prosince 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE, se sídlem 35 rue du Pont, Neuilly sur Seine, Francouzská republika, na straně jedné, a LEGA INOX, spol. s r.o., se sídlem Otmarov 57, Měnín, IČ: 60727624, a LEGA-INOX UH, se sídlem Huštěnovice 371, IČ: 25582062, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o akvizici, uzavřené dne 16. ledna 2004 mezi společností IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE, jako kupujícím, a panem Ing. Lubošem Musilem, bytem Vinařská 30, Brno, panem Ing. Marcelem Koudelkou, bytem Gartenheimstrasse 108/RH10, Vídeň, Rakouská republika, panem Ivem Zítkem, bytem Pod Kaštany 24, Brno, panem Ing. Günterem Weilingerem, bytem Grossmannstrasse 63, Vídeň, Rakouská republika, panem Josefem Malárem, bytem Štěpnická 1054, Uherské Hradiště, panem Radkem Malárem, bytem Nádražní 1418, Bzenec, a paní Dagmar Malárovou, bytem Hutník 1479, Veselí nad Moravou, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE získat 66,66% obchodní podíl ve společnosti LEGA-INOX, spol. s r.o. a 66,69% obchodní podíl ve společnosti LEGA-INOX UH, s.r.o., a tím i možnost tyto společnosti přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 6/2004 ze dne 11. února 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě Smlouvy o akvizici, uzavřené dne 16. ledna 2004 mezi společností IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE, se sídlem 35 rue du Pont, Neuilly sur Seine, Francouzská republika (dále jen "IMS"), jako kupujícím, a panem Ing. Lubošem Musilem, bytem Vinařská 30, Brno, panem Ing. Marcelem Koudelkou, bytem Gartenheimstrasse 108/RH10, Vídeň, Rakouská republika, panem Ivem Zítkem, bytem Pod Kaštany 24, Brno, panem Ing. Günterem Weilingerem, bytem Grossmannstrasse 63, Vídeň, Rakouská republika, panem Josefem Malárem, bytem Štěpnická 1054, Uherské Hradiště, panem Radkem Malárem, bytem Nádražní 1418, Bzenec, a paní Dagmar Malárovou, bytem Hutník 1479, Veselí nad Moravou, jako prodávajícími. Předmětná transakce má proběhnout ve dvou fázích, přičemž v první z těchto fází nabyde společnost IMS do svého vlastnictví 66,66 % obchodního podílu ve společnosti LEGA INOX, spol. s r.o., se sídlem Otmarov 57, Měnín, IČ: 60727624 (dále jen "LEGA INOX") a 66,69 % obchodního podílu ve společnosti LEGA-INOX UH, s.r.o., se sídlem Huštěnovice 371, IČ: 25582062 (dále jen "LEGA-INOX UH"). V další fázi může společnost IMS za předpokladu splnění podmínek stanovených v akviziční smlouvě získat zbývající obchodní podíl ve společnostech LEGA-INOX a LEGA-INOX UH a stát se tak jejich jediným společníkem. V důsledku realizace předmětné transakce tak získá společnost IMS možnost přímo kontrolovat společnosti LEGA-INOX, a LEGA-INOX UH.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost IMS je obchodní společností, založenou podle francouzského práva. Společnost IMS je holdingovou společností skupiny společností, které se zabývají distribucí slitinových ocelí (dále jen "skupina IMS"). Společnost IMS nekontroluje na území České republiky žádné další soutěžitele a není ani dále kontrolována žádným dalším soutěžitelem.
Společnosti LEGA-INOX a LEGA-INOX UH (dále jen "skupina Lega") jsou české společnosti s ručením omezeným. Obě společnosti se na území České republiky zabývají prodejem nerezového hutního materiálu. Společnosti LEGA-INOX a LEGA-INOX UH nekontrolují žádné další soutěžitele, jejich dosavadními společníky jsou fyzické osoby, které uzavřely smlouvu zakládající spojení jako prodávající.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnosti LEGA-INOX a LEGA-INOX UH působí v oblasti prodeje nerezového hutního materiálu, který dodávají v různých tvarech (např. o trubky, svařované profily, plechy, plné profily a potrubní dílce). Výrobky z nerezového hutního materiálu jsou odolné vůči korozi způsobené chemickými látkami, nebo jinými náročnými vnějšími podmínkami. Výrobky z tohoto materiálu jsou používány zejména v potravinářství, nakládání s vodou, přesném strojírenství, chemickém průmyslu nebo v oblasti dekoračních materiálů. LEGA-INOX a LEGA-INOX UH jimi prodávané výrobky dále nezpracovávají, dodávají výrobky hutních společností z České republiky i ze zahraničí.
Skupina IMS působí, jak bylo uvedeno výše, v oblasti distribuce slitinových ocelí, mezi něž patří nerezový materiál, strojírenská ocel a otěruvzdorné produkty, její podíl na trzích v České republice je však zanedbatelný. Z výrobků, které společnosti skupiny IMS dovážejí do České republiky, jsou s výrobky dodávanými společnostmi LEGA-INOX a LEGA-INOX UH zastupitelné pouze nerezový hutní materiál. Vedle distribuce slitinových ocelí se společnosti skupiny IMS zabývají také doplňující služby-prvostupňové zpracování materiálu (řezání, rovnání, skládání, vrtání atd.) a logistiku.
Pro posouzení předmětného spojení tedy Úřad vymezil jako relevantní trh z hlediska věcného trh velkoobchodního prodeje nerezového hutního materiálu.
Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trh územím celé České republiky.
Úřad se při svém šetření zabýval možností užšího vymezení relevantního trhu z věcného hlediska, např. dle tvarů jednotlivých produktů. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že všichni výrobci nerezového hutního materiálu jsou schopni své výroby dodávat v jakýchkoli tvarech dle požadavků odběratele a že jednotlivé tvarově odlišné výrobky se od sebe neliší základní technikou výroby, z čehož vyplývá že na trhu existuje substituce ze strany nabídky, dále s ohledem na fakt, že v České republice nedochází k významnému překrytí činností spojujících se soutěžitelů, ponechá se otázka užšího vymezení relevantního trhu otevřenou.
Na vymezeném relevantním trhu velkoobchodního prodeje nerezového hutního materiálu v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů zejména společnosti ze skupiny Lega, jejichž tržní podíl na vymezeném relevantním trhu dosahuje výše [ obchodní tajemství ]. Společnosti ze skupiny IMS dovážejí do České republiky také nerezový materiál, nicméně jejich podíl na vymezeném relevantním trhu je zanedbatelný a nepřesahuje hranici [ obchodní tajemství ].
Na vymezeném relevantním trhu neexistují žádná netarifní omezení dovozu. Na cenu nerezového hutního materiálu nemají významný vliv cla ani přepravní náklady. Pro vstup na trh velkoobchodního prodeje nerezového hutního materiálu neexistují v České republice významné bariéry.
Na vymezeném relevantním trhu v České republice působí další významní soutěžitelé, například společnosti ITALINOX, spol. s r.o., FEMAX OCEL, v.o.s., Ferona a.s., FEMAX, a.s. a další soutěžitelé, jejichž existence zaručuje zachování účinné hospodářské soutěže.
Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby došlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Robert Nešpůrek
AK Havel & Holásek v.o.s.
Týn 1049/3,
110 00 Praha 1