UOHS S016/2001
Rozhodnutí: VO II/S016/01 Instance I.
Věc Schválení dohody dle § 3 odst. 4 písm. b) a odst. 5 ZOHS
Účastníci UNILEVER ČR, spol. s r.o. ZVOS NOVA,s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí individuální výjimka povolena
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 29. 5. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 105 KB


S 16/01-373/01-220 V Brně dne 7.5.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8.3.2001 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníků řízení, kterými jsou UNILEVER ČR, spol. s r. o., se sídlem Praha 8-Karlín, Thámova 18, IČO 18 62 77 81 a ZVOS NOVA spol. s r.o., se sídlem Krnov, Červený Dvůr, IČO 25 36 37 35, zastoupených na základě plné moci JUDr. Pavlem Čížkovským, advokátem, advokátní kancelář Václavské nám. 18, 110 00 Praha 1, podaný ve věci schválení "Smlouvy o distribuci" dle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., v platném znění, uzavřené dne 21.2.2001 mezi výše uvedenými společnostmi, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Smlouva o distribuci uzavřená dne 21.2. 2001 mezi společnostmi UNILEVER ČR, spol. s r. o., se sídlem Praha 8-Karlín, Thámova 18, IČO 18 62 77 81 a ZVOS NOVA spol. s r.o., se sídlem Krnov, Červený Dvůr, IČO 25 36 37 35, jež obsahuje v čl. 2. 1., 2.2. a 2.3. dohodu o výhradním prodeji, která je dohodou ve smyslu § 3 odst. 4 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se dle § 3 odst. 5 téhož zákona
s c h v a l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 8.3.2001 návrh na zahájení správního řízení ve věci schválení Smlouvy o distribuci uzavřené dne 21.2.2001 mezi společnostmi UNILEVER ČR, spol. s r. o., se sídlem Praha 8-Karlín, Thámova 18, IČO 18 62 77 81 (dále jen "UNILEVER") a ZVOS NOVA spol. s r.o., se sídlem Krnov, Červený Dvůr, IČO 25 36 37 35 (dále jen "ZVOS NOVA"). Účastníci řízení, zastoupení na základě plné moci JUDr. Pavlem Čížkovským, advokátem, advokátní kancelář Václavské nám. 18, 110 00 Praha 1, požádali o schválení uvedené smlouvy dle § 3 odst. 4 písm. b) a dle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodář­ské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon").
V návrhu na zahájení řízení se uvádí, že UNILEVER distribuci zboží organizuje prostřednictvím oblastních distributorů, se kterými jednotlivě uzavírá smlouvy o distribuci. V minulosti úřad na základě návrhu účastníků řízení schválil rozhodnutím čj. S 18/98-240 ze dne 17.4.1998 návrh smlouvy o distribuci uzavřené mezi společností UNILEVER a ZVOS NOVA. Od doby, kdy byl uvedený návrh smlouvy schválen došlo k určitým změnám, které vyústily v uzavření nové smlouvy, která je úřadu předkládána ke schválení. Došlo ke změně počtu distributorů ( z původních 6 distributorů zůstali na trhu 4) a změně výhradního území těchto 4 distributorů. UNILEVER nyní rovněž nedistribuuje jiné mražené výrobky než zmrzlinu.
Návrh na zahájení řízení obsahuje originál uzavřené smlouvy ze dne 21.2.2001 včetně příloh, kterými jsou mapka oblasti, platební podmínky, obchodní plán a provozní příručka-manuál a plné moci k zastupování účastníků v řízení. Současně byly uvedeny důvody pro schválení dohody podle požadavku § 3 odst. 5 zákona.
Smlouva o distribuci
Smlouva o distribuci (dále jen "smlouva" nebo "smlouva o distribuci"), uzavřená mezi společnostmi UNILEVER a ZVOS NOVA dne 21.2.2001 nahrazuje dříve schválenou smlouvu uzavřenou mezi výše uvedenými společnostmi (rozhodnutí čj. S 18/98-240). Smlouva obsahuje tato významná ustanovení:
UNILEVER jmenuje distributora (ZVOS NOVA) výhradním distributorem svých výrobků v určité vymezené oblasti.
Výhradním distributorem se ZVOS NOVA stává vůči tzv. tradičním zákazníkům, kteří nepatří mezi tzv. vybrané ani mezi tzv. přímé zákazníky. Tradiční zákazníci jsou odběratelé působící v oblasti prodeje potravin konečným spotřebitelům.
Předmětem distribuce jsou všechny druhy zmrzliny (vodové, smetanové a příbuzné výrobky), uváděné na trh pod značkou ALGIDA a další zmrazené potraviny uváděné na trh pod značkami, které užívá UNILEVER.
Dodávky přímým zákazníkům realizuje UNILEVER sám přímo (včetně dopravy).
Dodávky vybraným zákazníkům realizuje rovněž UNILEVER (jako prodávající), avšak dodávky (dopravu apod.) těmto odběratelům zajišťuje výhradně distributor.
Výhradní distributor se nebude účastnit výroby, prodeje nebo distribuce výrobků konkurujících výrobkům UNILEVERu.
UNILEVER nebude pro dané území (viz mapka) jmenovat jiného distributora pro dodávky tradičním zákazníkům nebo dodavatele pro dodávky vybraným zákazníkům.
UNILEVER však bude mít vždy právo prodávat své výrobky přímým zákazníkům a konečným spotřebitelům přímo.
Další ustanovení smlouvy se týkají dodávek výrobků, povinností UNILEVERu ve vztahu k distributorovi a naopak, poskytování mrazících pultů do prodejen, používání uniforem zaměstnanci distributora a požadavků na organizační strukturu distributora.
Smlouva neobsahuje žádná omezení či povinnosti distributora prodávat výrobky za ceny stanovené společností UNILEVER.
Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Od smlouvy lze odstoupit v případech uvedených v čl. 10. 2. smlouvy (neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, prohlášení konkursu atd.).
Podle závěrečných ustanovení smlouvy bude distributor plnit veškeré povinnosti plynoucí ze smlouvy na vlastní náklady, nestává se agentem ani obchodním zástupcem společnosti UNILEVER.
Součástí smlouvy jsou v příloze 4 dokumenty: mapka oblasti, platební podmínky, obchodní plán a provozní příručka-manuál. Distributor ZVOS NOVA prodej výrobků zajišťuje v oblasti okresů Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Bruntál, Jeseník, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava, Šumperk a částečně na území okresu Vsetín. V dalších oblastech ČR působí buď sama společnost UNILEVER prostřednictvím svých dep nebo další 3 distributoři.
Distributoři jsou samostatné právnické osoby, které svým jménem a na svůj účet nakupují výrobky od UNILEVERU a dále je prodávají do maloobchodních prodejen (tzv. tradičním zákazníkům). Distributoři svojí činností pokrývají cca polovinu území ČR, na zbývající část území ČR distribuuje výrobky sama společnost UNILEVER ze svých dep a svými pracovníky.
V žádosti o schválení dohody podle § 3 odst. 5 zákona jsou soutěžitelé povinni uvést důvody pro schválení. Účastníci jako důvody, které svědčí pro schválení smlouvy o distribuci, uvádějí, že:
zmrzlina je specifický potravinářský produkt, který vyžaduje ve všech předprodejních fázích pečlivé a náročné zacházení, neboť nedodržení příslušných pravidel způsobuje škody na jejím vzhledu, chuti nebo zdravotní nezávadnosti,
povinností výrobce vůči spotřebitelům je zajistit, aby v případě distribuce zmrzliny prostřednictvím distributorů byly v distribučních smlouvách zakotveny mechanismy udržení kontroly distribuce až do fáze prodeje ke konzumaci,
budování distribuční sítě pro zmrzlinu je velmi nákladnou záležitostí a to jak z hlediska vstupních investic, tak i z hlediska provozních nákladů této sítě
UNILEVER poskytl distributorům materiální a technickou podporu, jakož i podporu v řízení podniků (nákup chladírenských vozů),
z důvodu uchování kvality mraženého zboží od jeho výroby až po okamžik prodeje konečnému spotřebiteli se jeví racionálním určité soustředění činností při skladování mraženého zboží, neboť tím dojde k redukci nákladů s tím spojených, při zachování dostatečně vysokého standardu kvality,
dosavadní vývoj, kterým distribuce zmrzliny společnosti UNILEVER prošla, jasně ukazuje, že nelze očekávat, že by větší množství distributorů, kteří budou vykazovat menší obrat, bylo schopno udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb,
zkušenosti z minulosti vedou k přesvědčení, že určitá racionalizace distribuční sítě zmrzliny, spočívající v soustředění velkoobchodní distribuce několika distributorům a vymezení jejich území působnosti je ku prospěchu konečného spotřebitele.
Účastníci řízení uvedli, že dohoda slouží k zajištění jednotného používání obchodních, dodavatelských a platebních podmínek, přičemž neobsahuje dohody o cenách či jejich složkách a jejím cílem je racionalizace hospodářské činnosti. Smlouva nepovede k podstatnému omezení soutěže na trhu, neboť distributor není nijak omezen určením cen, za které distribuované zboží dodává a je zachováno oprávnění UNILEVERu dodávat výrobky konečným a přímým zákazníkům přímo. Z těchto důvodů účastníci řízení navrhli, aby úřad návrh smlouvy o distribuci uzavřené mezi UNILEVERem a distributorem ZVOS NOVA schválil.
Vymezení relevantního trhu
Pro posouzení smlouvy o distribuci z hlediska účelu zákona je nutno vymezit relevantní trh, na němž se případné protisoutěžní účinky smlouvy o distribuci projevují. Relevantní trh obecně je místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Trh se vymezuje věcně (výrobkově), časově a geograficky. Trh po stránce věcné zahrnuje všechny identické výrobky a výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem ke svým charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu použití. Po stránce geografické zahrnuje trh území, kde dodávky zboží probíhají za homogenních podmínek, po stránce časové je trh charakterizován četností (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky.
Smlouva o distribuci se týká zmrzlin značky ALGIDA. Zmrzliny jsou vyráběny buď průmyslově nebo řemeslně z různých surovin v různých kombinacích. Zmrzlinové výrobky jsou porcovány zákazníkem samotným, prodejcem v rámci poskytovaných služeb nebo už na počátku přímo výrobcem. Průmyslově vyráběné zmrzliny náleží do 3 kategorií. Jde o jednotlivě porcované a balené zmrzliny neboli "Impulse" zmrzliny, rodinná balení neboli "Take Home" zmrzliny a zmrzliny nakupované ve velkých baleních a poté upravené pro prodej v porcích, především v gastronomii, tedy tzv. "Catering" zmrzliny.
Na rozdíl od řemeslně vyráběných zmrzlin, které jsou nabízeny k prodeji na místě výroby, průmyslově vyráběné zmrzliny mohou být konzumovány nezávisle na místě jejich výroby. Průmyslově vyráběné Impulse zmrzliny mohou být výrobcem baleny po více kusech dohromady jako tzv. "Multipack". Zmrzliny typu Take Home a Multipack jsou povětšinou prodávány maloobchodními prodejnami nebo formou dovozu k domu zákazníka ("doorstep delivery services"), zmrzliny typu Catering jsou určeny pro gastronomické provozovny (hotely, restaurace, kavárny) a zmrzliny typu Impulse jsou prodávány prostřednictvím všech distribučních kanálů.
I když se ve smlouvě hovoří o dalších zmrazených potravinách, žádné jiné mražené potraviny než zmrzlina v současné době na tuzemský trh distribuovány nejsou. Jak bylo uvedeno při ústním jednání s účastníky řízení (str. 117-119 spisu) distribuce mražené zeleniny a ryb byla ukončena v průběhu 3. čtvrtletí loňského roku z důvodu nesplněných očekávání ohledně prodeje a pokračování distribuce tohoto sortimentu se nepředpokládá. Do budoucna se uvažuje o možnosti distribuce mražených cukrářských výrobků-dortů. Jedná se o sortiment, který není na tuzemském trhu zatím příliš známý (prodává se dosud omezeně pouze v hypermarketech).
Výrobkový trh, který je relevantní danému případu, tvoří 3 výrobkové kategorie:
Zmrzlina, která je dodávána v rámci stravovacích služeb, tvoří vzhledem k tomuto rysu samostatný věcný trh (zmrzlina typu Catering). Tato skupina zahrnuje jak průmyslově, tak řemeslně vyráběnou zmrzlinu.
Zmrzlina, která uspokojuje krátkodobou, spontánně vzniklou potřebu vně domu (zmrzlina typu Impulse). Jde o průmyslově vyráběnou zmrzlinu v malých spotřebitelských baleních (zmrzlina na dřívku, v kornoutku). Zmrzlina Impulse vzhledem k této charakteristice tvoří samostatný výrobkový trh.
Zmrzlina, která je dodávána ve velkých baleních a v baleních po několika kusech (zmrzlina typu Take Home a Multipack) a která je určena k uskladnění v domácích mrazničkách a k pozdější spotřebě uvnitř domu, tvoří samostatný výrobkový trh.
Při uvedeném vymezení trhu vycházel úřad jednak z vlastních zkušeností a rozhodnutí (např. pravomocné rozhodnutí úřadu ze dne 17.4.1998 ve věci schválení návrhu smlouvy o distribuci uzavřené mezi společnostmi UNILIVER a ZVOS NOVA), jednak podpůrně přihlédl k rozhodnutí EK z 23. 12. 1992 týkající se šetření podle čl. 85 Smlouvy o založení EHS proti společnosti Langnese-Iglo GmbH (OJ No L 183 z 26. 7. 1993), k rozsudku Soudu první instance v téže věci z 8. 6. 1995 (Case T-7/93). Obdobně byl trh vymezen EK i v jiných případech (např. v kauze Scholler Lebensmittel GmbH-OJ No L 183 z 26.7.1993).
Z hlediska geografického ZVOS NOVA působí jako výhradní distributor v oblasti okresů Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Bruntál, Jeseník, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava, Šumperk a částečně na území okresu Vsetín (území vyznačené na mapce v příloze smlouvy o distribuci). Jedná se o trh místní, vymezený územím, na němž je společnost ZVOS NOVA pověřena výhradní distribucí. Na tomto území se projevují účinky smlouvy. Z hlediska časového jde o trh trvalý. Úřad na základě odborného odhadu provedeném na podkladě údajů o dosaženém obratu z prodeje uvedených typů zmrzliny účastníky řízení i konkurenčními společnostmi předpokládá, že podíl společnosti ZVOS NOVA na uvedených výrobkových trzích zmrzliny činí u zmrzliny typu Catering a Impulse cca 30%, u zmrzliny typu Také Home a Multipack méně než 30 %.
Posouzení smlouvy o distribuci z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže
Podle § 1 zákona je účelem tohoto zákona ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (dále jen "zboží") proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (dále jen "narušování").
Podle § 3 odst. 1 zákona veškeré dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení podnikatelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen "dohody"), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže na trhu zboží, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud úřad nepovolil výjimku.
Podle § 3 odst. 4 zákona se zákaz dohody podle odst. 1 nevztahuje na dohody, jejichž předmětem je
jednotné používání obchodních, dodavatelských nebo platebních podmínek, s výjimkou dohod o cenách či jejich složkách,
racionalizace hospodářské činnosti, zejména její specializací, pokud nevede k podstatnému omezení soutěže na trhu,
podíl na zásobování trhu daného zboží menší než 5 % celostátního trhu nebo menší než 30 % místního trhu, jehož zásobování se účastníci dohody pravidelně účastní.
Podle § 3 odst. 5 zákona dohody uvedené v odst. 4 vyžadují ke své účinnosti schválení úřadem. Úřad může schválení dohody odepřít, jsou-li dány skutečnosti, které by odůvodňovaly odepření udělení výjimky podle § 5 odst. 3 zákona.
Smlouva o distribuci obsahuje typická ujednání dohod o výhradním prodeji. Dohody o výhradním prodeji jsou dohody, v nichž se dodavatel zaváže dodávat smluvní zboží za účelem jeho dalšího prodeje na vymezeném území pouze jednomu, výhradnímu prodejci. Výhradní distributor navíc bývá zavázán nevyrábět ani nedistribuovat zboží, které smluvnímu zboží konkuruje. V předložené smlouvě o distribuci uzavřené mezi společností UNILEVER a ZVOS NOVA jsou obsažena následující ustanovení typická pro dohody o výhradním prodeji:
čl. 2.1 smlouvy, podle něhož bude distributor jmenován pro danou oblast jako výhradní distributor, který bude dodávat výrobky tradičním zákazníkům na vlastní účet,
čl. 2.2 smlouvy, podle něhož bude distributor jmenován pro danou oblast jako výhradní dodavatel, který bude dodávat výrobky vybraným zákazníkům jménem společnosti UNILEVER a ze skladu této společnosti vedeného u distributora,
podle čl. 2.3 smlouvy jmenování výhradním distributorem/dodavatelem na jedné straně znamená, že distributor se přímo či nepřímo nebude účastnit výroby, prodeje nebo distribuce výrobků konkurujících výrobkům UNILEVERu a na straně druhé, že UNILEVER nebude jmenovat jiného distributora pro dodávky tradičním zákazníkům nebo dodavatele pro dodávky vybraným zákazníkům. UNILEVER však bude mít vždy právo prodávat své výrobky přímým zákazníkům a konečným spotřebitelům přímo.
Ustanovení smlouvy o distribuci uvedená v čl. 2.1, 2.2 a 2.3 jsou ujednání narušující hospodářskou soutěž. Distributor je omezen ve své podnikatelské svobodě rozhodovat o volbě prodávaného sortimentu mrazených výrobků (zmrzlin) a o volbě zásobovacích zdrojů (dodavatelů) těchto výrobků, neboť je zavázán odebírat výhradně mrazené zboží (zmrzliny) ze sortimentu UNILEVERu. Ustanovení o výhradnosti blokuje přístup dalších dodavatelů (výrobců) konkurenčního zboží k distributorovi, neboť daná prodejní kapacita ve vymezené oblasti je vyhrazena pouze pro jednoho dodavatele. Tím je narušována soutěž mezi různými značkami téhož zboží (tzv. "inter-brand competition"). Současně dochází k omezení soutěže i mezi distributory, když žádný jiný distributor na daném území nemá přístup ke zboží UNILEVERU.
Smlouva o distribuci obsahuje vertikální dohodu o výhradním prodeji.
I když dohoda o výhradním prodeji obecně do určité míry omezuje hospodářskou soutěž, vede současně ke zlepšení distribuce zboží a umožňuje spotřebitelům sdílet spravedlivý díl výsledných výhod. Jak uvádí účastníci řízení mezi důvody svědčícími pro schválení dohody, smlouva o distribuci má mj. zajistit kvalitu a zdravotní nezávadnost zmrzliny na cestě od dovozu přes distribuci až po prodej spotřebiteli. Tohoto záměru lze dosáhnout pověřením jednoho výhradního distributora prodejem a distribucí daného zboží do maloobchodních jednotek. Povinnost distributora k výhradním odběrům zmrazeného zboží od UNILEVERu je chápána jako snaha plně se soustředit, specializovat se na prodej jeho značkového zboží (ALGIDA).
Po posouzení smlouvy o distribuci dospěl úřad k závěru, že předložená smlouva naplňuje znaky racionalizace hospodářské činnosti a její specializace, ve smyslu § 3 odst. 4 písm. b) zákona. Smlouva o distribuci nevylučuje soutěž na podstatné části trhu a nevede k zablokování trhu, tj. k vyloučení paralelních dodávek zboží shodného nebo zaměnitelného se zbožím, které náleží k předmětu dohody. Distributor není omezen při určování vlastních prodejních cen. Odběratelé či koneční zákazníci mohou získat dané zboží na smluvním území též přímo od společnosti UNILEVER, bez prostřednictví distributora. Alternativní zdroje dodávek jsou zachovány i mimo smluvní území, neboť smlouvy o distribuci nezakazují distributorům dodávat zboží mimo smluvní území (v případě, že se na ně zákazník obrátí). Úřad konstatuje, že smlouva o distribuci nepovede k podstatnému omezení soutěže na trhu.
Smlouva o distribuci ukládá distributorovi povinnost nevyrábět, neprodávat a nedistribuovat výrobky konkurující výrobkům UNILEVERu. Tento závazek znamená zákaz prodeje takového zboží, které se nachází na stejném výrobkovém trhu jako zboží smluvní, neznamená však absolutní zákaz prodeje veškerého dalšího zboží, tj. zboží nacházejícího se na jiných výrobkových trzích. Vzhledem k tomu, že smlouva o distribuci povede ke zlepšení distribuce výrobků, přičemž přinese prospěch i spotřebitelům, nepovažuje úřad zakotvení uvedeného závazku ve smlouvě za důvod pro odmítnutí jejího schválení.
Praxe v EU
Dohody o výhradním prodeji jsou v současné době v rámci soutěžního práva ES upraveny blokovou výjimkou-Nařízení Evropské komise č. 2790/1999 ze dne 22.12.1999 o aplikaci čl. 81 (3) Smlouvy na druhy vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (OJ L 336 ze dne 29.12.1999), která nabyla účinnosti dne 1. července 2000. Bloková výjimka obsažená ve výše uvedeném nařízení nahradila tři nařízení o blokových výjimkách pro dohody o výhradním prodeji, výhradním nákupu a dohody o frančíze. Bloková výjimka se nově vztahuje na selektivní distribuční systém, prodej zboží, které je dále zpracováváno a také na distribuci (poskytování) služeb. Hlavním rysem nařízení o blokové výjimce je poskytnutí obecné výjimky z aplikace soutěžních pravidel ES (tzv. "bezpečný přístav"-safe harbour) pro podnikatelské subjekty, jejichž tržní podíl je nižší jak 30 %. Pokud je tržní podíl daného podniku vyšší než je tato hranice, je nezbytné požádat Komisi o udělení individuální výjimky.
Závěr
Úřad posoudil uvedenou smlouvu o distribuci ve všech souvislostech a dospěl k závěru, že smlouva nepovede k podstatnému narušení hospodářské soutěže na trhu. Jejím cílem je racionalizace hospodářské činnosti s prvky specializace při prodeji a distribuci zmrazených výrobků (zmrzliny značky ALGIDA). Úřad neshledal žádné důvody, pro které by schválení smlouvy mohlo být odepřeno. Ze všech výše uvedených důvodů dohodu podle § 3 odst. 5 zákona schválil. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne do­ručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
pověřená řízením II. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží ve dvojím vyhotovení:
JUDr. Pavel Čížkovský, advokát
advokátní kancelář
Václavské nám. 18
110 00 Praha 1