UOHS S016/2000
Rozhodnutí: VO II/S016/00 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci ALIACHEM a.s. BORSODCHEM Rt., Maďarsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 26. 5. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 118 KB


Č.j. S 16/00-1290/00-220
V Brně dne 26.5.2000

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 16/00-220, zahájeném dne 7.4.2000 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s § 12 zákona
č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona
č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost BORSODCHEM Rt., se sídlem 3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1., Maďarsko, ve věci udělení povolení ke spojení podniků BORSODCHEM Rt., se sídlem 3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1., Maďarsko, a BorsodChem-Moravské chemické závody, Ostrava, s.r.o., se sídlem Volyně, Hradčanská 495, IČ 26 01 93 88, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
ve znění uvedených změn a doplňků, vydává jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, k němuž došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., tím, že společnost BORSODCHEM Rt., se sídlem 3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1., Maďarsko, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu", uzavřené dne 1.4.2000
se společností ALIACHEM a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10, IČ 60 10 89 16, získala obchodní podíl, který představuje 97,5 % základního jmění společnosti BorsodChem-Moravské chemické závody, Ostrava, s.r.o., se sídlem Volyně, Hradčanská 495, IČ 26 01 93 88, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., povoluje .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 7.4.2000 žádost společností BORSODCHEM Rt., se sídlem 3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1., Maďarsko, (dále jen "BorsodChem"), a ALIACHEM a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10, IČ 60 10 89 16 (dále jen "Aliachem"), o udělení povolení ke spojení podniků dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Ke spojení došlo tím, že společnost BorsodChem na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 1.4.2000
se společností Aliachem získala obchodní podíl, který představuje 97,5 % základního jmění společnosti BorsodChem-Moravské chemické závody, Ostrava, s.r.o., se sídlem Volyně, Hradčanská 495, IČ 26 01 93 88 (dále jen "BMCHZ"), do které Aliachem formou vkladu podniku vložil podstatnou část ALIACHEM a.s., odštěpný závod Moravské chemické závody (dále jen "MCHZ").
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů: návrh
na zahájení správního řízení, doklad o zaplacení správního poplatku, informace
o spojovaných subjektech, výpisy z obchodního rejstříku společností BorsodChem a Aliachem, "Smlouva o převodu obchodního podílu" uzavřená dne 1.4.2000 mezi společnostmi BorsodChem a Aliachem (dále jen "Smlouva"), výroční zprávy společností BorsodChem a MCHZ za rok 1998, plná moc pro právního zástupce BorsodChemu, údaje
od odběratelů a dodavatelů spojovaných společností a jejich konkurentů (za účelem vymezení relevantního trhu, postavení spojovaných podniků a posouzení vlivů spojení na tomto trhu) a hospodářské výhody spojení.
Návrh na zahájení správního řízení o povolení ke spojení podniků podaly společnosti BorsodChem a Aliachem společně. V § 12 odst. 1 zákona je vymezen pojem účastníka správního řízení vedeného úřadem odchylně oproti obecné, širší úpravě uvedené v § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení. V řízení o povolení spojení podniků úřad rozhoduje o právu soutěžitele vykonávat ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí podniku jiného soutěžitele, popř. o jeho povinnosti plnit závazky a omezení, jimiž úřad může povolení spojení podmínit. Tuto kontrolu může vykonávat pouze nabyvatel obchodního podílu, nikoli ten, kdo obchodní podíl úplatně převádí. Na tohoto nabyvatele obchodního podílu se tedy vztahují účinky správního rozhodnutí o povolení či nepovolení spojení podniků. Úřad proto v průběhu řízení vydal rozhodnutí č.j. S 16A/00-1076/00-220 o vyloučení účastníka správního řízení, společnosti Aliachem. Účastníkem tohoto správního řízení je pouze BorsodChem, jako nabyvatel obchodního podílu, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 1.4.2000 JUDr. Markem Noskem, advokátem, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1. Charakteristika spojovaných podniků
Společnost BORSODCHEM Rt. je společnost založená podle maďarského práva. Předmětem podnikání společnosti je vývoj, výroba a prodej v následujících oblastech: PVC pryskyřice, sloučeniny PVC, výrobky MDI (difenylmethandiisokyanát pro výrobu polyuretanových pěn), hydroxid sodný, hotové plastové výrobky a polotovary a jiné chemické speciality.
BorsodChem ovládá několik společností s diverzifikovaným výrobním programem soustředěným do výše uvedených oblastí; v ČR nemá BorsodChem podle zjištění úřadu založenu dceřinnou společnost, ani nevykonává kontrolu nad tuzemským soutěžitelem.
Společnost BorsodChem-Moravské chemické závody, Ostrava, s.r.o., je společnost, do níž Aliachem vložil formou vkladu podniku podstatnou část MCHZ. Vzhledem k tomu, že BMCHZ až do okamžiku vkladu nevyvíjel podnikatelskou činnost jako výrobce chemikálií (do 20.4.2000 měl BMCHZ jako předmět činnosti zapsán pouze pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních, s pronájmem souvisejících služeb), vzal úřad ve správním řízení v úvahu dodávky převáděné části MCHZ.
MCHZ se (jako součást společnosti Aliachem) zabývaly výrobou hnojiv, průmyslových organických a anorganických chemikálií, fenolformaldehydových pryskyřic, močovinoformaldehydových lepidel, technických plynů a čistých chemikálií. Více než tři čtvrtiny z celkových tržeb za vlastní výrobky jsou realizovány na zahraničních trzích (údaj za rok 1998). Podstatná část výroby MCHZ byla vložena do společnosti BMCHZ; v MCHZ zůstala pouze výroba fenolformaldehydových pryskyřic, fenolických lisovacích hmot a nová spalovna odpadů. Popis spojení podniků
BorsodChem založil v České republice společnost BMCHZ. Společnosti BorsodChem a Aliachem poté uzavřely "Smlouvu", na jejímž základě Aliachem po vydefinování části podniku (odštěpný závod Moravské chemické závody) převedl tuto část formou nepeněžitého vkladu na zvýšení základního jmění do BMCHZ. Tímto způsobem Aliachem nabyl obchodní podíl ve výši 99,99 % na základním jmění této společnosti. Následně převedl Aliachem obchodní podíl, který představuje 97,5 % základního jmění BMCHZ, na společnost BorsodChem, která tak získala nad BMCHZ kontrolu. Vymezení relevantního trhu
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh je definován omezenou množinou zboží (výrobků, výkonů či služeb, dále jen "výrobky"). Zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj trhu v čase.
Výrobu MCHZ, která byla vložena do BMCHZ lze rozdělit do následujících výrobkových skupin:
Anilin -je chemická látka, která slouží především k výrobě MDI (suroviny pro výrobu polyuretanových pěn spolu s polyoly), k výrobě gumárenských chemikálií (surovina pro výrobu urychlovačů vulkanizace a gumárenských antioxidantů), k výrobě agrochemikálií (pesticidů), v menším měřítku se anilin používá k výrobě barviv a ve farmaceutickém průmyslu. Téměř celou produkci anilinu MCHZ exportuje. Na našem trhu je uplatňováno necelých 0,8 % z celkové výroby anilinu v MCHZ. Na tuzemském trhu anilin odebírají výrobci urychlovačů vulkanizace v gumárenském průmyslu a polotovarů a barviv
pro textilní průmysl. Podle názoru těchto odběratelů je z hlediska účelu užití anilin nezastupitelný s jinými druhy výrobků, a to zejména z důvodu zachování daného sortimentu výrobků a používané výrobní technologie. Dovoz anilinu se téměř nerealizuje, neboť pro daný účel užití by byl finačně příliš náročný. Na trhu anilínu podíl MCHZ v roce 1999 přesahoval 30 % celkového obratu na tomto trhu. Z tohoto důvodu bude tento trh relevantním trhem.
Cyklohexylamin -tato látka je vyráběna dalším zpracováním anilinu. Má široké spektrum využití, především při výrobě gumárenských chemikálií (urychlovače vulkanizace),
při výrobě umělých sladidel (cyklamáty) a při úpravě průmyslové vody. Jediným tuzemským výrobcem cyklohexylaminu jsou MCHZ, které však na tuzemský trh v r. 1999 nerealizovaly žádné dodávky.
Dicyklohexylamin -tato látka je vyráběna dalším zpracováním cyklohexylaminu. Má použití ve výrobě gumárenských chemikálií (urychlovačů vulkanizace) a antikorozních přípravků. Jediným tuzemským výrobcem jsou MCHZ, které však na tuzemský trh v r. 1999 nedodaly žádný cyklohexylamin.
Močovinoformaldehydové pryskyřice -MCHZ dodává tyto pryskyřice pod obchodním názvem DUKOL. Jedná se o lepidlo a pojivo pro výrobu dřevotřískových desek a široké použití v nábytkářském průmyslu (výroba překližek, nábytku apod.). V ČR neexistuje další tuzemský výrobce shodného nebo zastupitelného pojiva pro daný účel užití, ale lze ho získat z dovozu.
Ledek amonný s vápencem -toto anorganické dusíkaté hnojivo se používá v zemědělství k dodání potřebných látek do půdy. Kromě MCHZ vyrábí LAV v ČR pouze Lovochemie. LAV je obecně zastupitelný s jinými druhy dusíkatých hnojiv z hlediska účelu užití, vlastností a ceny (zastupitelností jednotlivých hnojiv se úřad zabýval např.
ve správním řízení S 96/99 ve věci spojení podniků AGROFERT HOLDING a.s. a DEZA a.s.).
Kyselina šťavelová -používá se k extrakci vzácných kovů, leštění mramoru a jiných kamenných ploch, v textilním, farmaceutickém a chemickém průmyslu. MCHZ jsou jediným tuzemským výrobcem kyseliny šťavelové, avšak na trh ČR dodávají také zahraniční soutěžitelé. Podíl MCHZ na tomto trhu je nižší než 30 % celkového obratu dosahovaného v ČR.
Oxid dusný (rajský plyn) -se používá v převážné míře jako anestetikum (narkotizační činidlo ve zdravotnických zařízeních), v menším množství je využíván k plnění bombiček určených pro přípravu šlehačky v potravinářském průmyslu. Z hlediska účelu užití, vlastností a ceny není podle názoru odběratelů oxid dusný zastupitelný s jinými druhy výrobků. Jiný tuzemský výrobce oxid dusný nevyrábí. Dodávky oxidu dusného na tuzemský trh převyšovaly v uplynulém roce 30 % celkového obratu na daném trhu, a proto bude tento trh trhem relevantním.
Formaldehyd -se používá při výrobě nátěrových hmot a lepidel z pryskyřice, umělých hmot, slouží také pro dezinfekční účely, polygrafii. Neexistuje jiný tuzemský výrobce než MCHZ. Dodávky na tuzemský trh realizoval také BorsodChem.
Kyselina dusičná -její převážnou část MCHZ spotřebovává k vlastní výrobě dusíkatých hnojiv, dále se požívá k výrobě výbušnin, anorganických solí, jako jedna z chemikálií
při těžbě a úpravě uranu. Jinými tuzemskými výrobci jsou Aliachem (o.z. Synthesia) a Lovochemie. Kyselina dusičná jako surovina pro další výrobu je nahraditelná pouze v případě změny celé výrobní technologie.
BorsodChem na tuzemský trh dodává:
PVC pryskyřice -používají se ke zpracování plastů. Jediným tuzemským výrobcem je Spolana Neratovice.
PVC fólie -používají se k výrobě plastikových obalů v potravinářském průmyslu nebo
ve stavebnictví. V České republice žádný soutěžitel tento druh výrobku nevyrábí, existuje však možnost dovozu.
Amoniak -jeho účel užití je široký, BorsodChem dodává tuto látku společnosti Aliachem pro výrobu dusíkatých hnojiv. Tuzemským výrobcem amoniaku je Chemopetrol Litvínov.
Formalin -používá se při výrobě nátěrových hmot a lepidel z pryskyřice, umělých hmot, slouží také pro dezinfekční účely, polygrafii. Jediným tuzemským výrobcem jsou MCHZ.
Své výrobky dodávají spojované podniky odběratelům v rámci celého území České republiky. Odběrateli spojovaných podniků jsou v převážné míře společnosti, které odebírané výrobky užívají pro vlastní výrobu, a jsou tedy jejich konečnými spotřebiteli. Dodávky pro tyto odběratele mají pravidelný, opakující se charakter.
Na základě uvedených skutečností vymezil úřad relevantní trh pro účely posuzovaného spojení podniků takto:
Z hlediska výrobkového jde o tyto trhy:
trh anilinu,
trh oxidu dusného,
trh močovinoformaldehydových pryskyřic,
trh kyseliny dusičné,
trh formalinu (formaldehydu).
Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami.
Postavení spojovaných podniků na relevantním trhu
Pro posouzení postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za období roku 1999.
V posuzovaném spojení podniků působí MCHZ na všech věcně vymezených relevantních trzích jako dodavatel. BorsodChem působí jako dodavatel na trhu formalinu (formaldehydu) a na trhu anilinu také jako odběratel od MCHZ.
Na každém z výše uvedených výrobkových trhů podíl MCHZ výrazně přesahuje 30 % celkového obratu daného trhu, s výjimkou trhu kyseliny dusičné, kde její podíl mírně převyšuje 30 %. Na tuzemském trhu jsou však realizovány také dodávky ze zahraničí nebo dodávky tuzemských soutěžitelů.
Na trh formalinu (formaldehydu) dodávaly oba spojované podniky. Podíl BorsodChemu na tomto trhu byl nižší než 30 % celkového obratu, stejně tak jako podíl MCHZ. Spojením podniků dojde k mírnému navýšení tržního podílu spojeného podniku přes 30 %. Analýza dopadů spojení na hospodářskou soutěž
Z výše uvedeného je patrné, že posuzované spojení podniků je svým charakterem spojení vertikální na trhu anilinu, spojení horizontální na trhu formalinu (formaldehydu) a spojení konglomerátní na trhu močovinoformaldehydových pryskyřic a kyseliny dusičné.
Na trhu anilinu dojde k vertikální integraci výrob ve smyslu technologických návazností, jelikož BorsodChem odebírá anilin z MCHZ jako surovinu pro vlastní výrobu MDI (polotovaru pro výrobu polyuretanových pěn). Spojování výrobců anilinu a MDI je celosvětovým trendem (jedinými nezávislými výrobci anilinu v evropském měřítku byly doposud MCHZ a Anilina Portugal a jedinými nezávislými výrobci MDI byly BorsodChem a Enichem), neboť umožňuje výrobcům optimalizovat výrobní náklady a zefektivnit výrobu. Přestože jsou MCHZ jediným tuzemským výrobcem anilinu, dodávky MCHZ na tuzemský trh anilinu představují zanedbatelnou část jejich celkové produkce. V ČR mají MCHZ pouze dva odběratele, odběratelem převážné většiny zbývající části produkce anilinu je BorsodChem.
Z uvedeného vyplývá, že na tomto trhu nedojde ke změně počtu soutěžitelů. Vzhledem k dominantnímu postavení MCHZ a k vertikální provázanosti s BorsodChemem se úřad obrátil rovněž na tuzemské odběratele anilinu se žádostí o vyjádření, zda se posuzované spojení může svými účinky projevit též u těchto odběratelů (např. z hlediska pravidelnosti a objemu dodávek). Z odpovědí odběratelů plyne, že spojení MCHZ a BorsodChemu nepovažují za možné ohrožení svých dodavatelsko-odběratelských vztahů s výrobcem anilinu (MCHZ). S ohledem na tuto skutečnost a na celkový objem dodávek realizovaných MCHZ na tuzemský trh (v poměru k celkovému objemu produkce) úřad konstatuje, že spojení podniků na trhu anilinu nepovede k zásadnímu narušení soutěžního prostředí.
Na trhu oxidu dusného a na trhu močovinoformaldehydových pryskyřic působí
ze spojovaných subjektů pouze MCHZ. Další dodávky jsou realizovány ze zahraničí. Spojením nedojde k navýšení tržního podílu spojeného podniku na daném trhu ani k omezení hospodářské soutěže probíhající na daném trhu.
Na trhu kyseliny dusičné nedojde v důsledku spojení k navýšení tržního podílu spojeného subjektu. Hospodářské soutěže se na tuzemském trhu účastní také další soutěžitelé, mezi nejvýznamnější patří Lovochemie Lovosice a ALIACHEM a.s., o.z. Synthesia, kteří jsou tomuto subjektu schopni konkurovat.
Na trhu formalinu (formaldehydu) nepůsobí v ČR kromě MCHZ jiný tuzemský výrobce, pro spotřebitele však zůstane zachována alternativní možnost dodávek ze zahraničí. Pro vstup nového soutěžitele na uvedený trh neexistuje formální překážka. Na základě těchto skutečností došel úřad k závěru, že i přes navýšení tržního podílu spojeného podniku zůstane na trhu zachována účinná soutěž.
Závěrem lze konstatovat, že počet konkurentů na výše vymezených relevantních trzích se po spojení BorsodChemu a MCHZ nezmění. Výjimkou je trh formalinu (formaldehydu),
na kterém však v důsledku spojení podniků nedojde k výraznému navýšení podílu spojených subjektů na trhu.
V souvislosti s posuzováním účinků spojení oslovil úřad také nejvýznamnější tuzemské konkurenty spojovaných podniků (např. Lovochemie, Spolana) se žádostí o názor, zda v posuzovaném spojení spatřují ohrožení svého postavení na trhu. Z došlých odpovědí vyplývá, že se tito konkurenti necítí uvedeným spojením podniků ohroženi. Distribuční systém
V rámci hodnocení dopadů spojení úřad zkoumal také způsob distribuce výrobků spojovaných podniků. BorsodChem distribuuje své výrobky přímo konečným spotřebitelům nebo prostřednictvím obchodníků, přičemž se nejedná o výhradní zástupce. Výrobky MCHZ jsou distribuovány převážně na základě přímých obchodních vztahů.
Úřad oslovil nejvýznamnější odběratele spojovaných podniků se žádostí o vyslovení jejich názoru na možné dopady spojení. Oslovení odběratelé úřadu sdělili, že nespatřují v předmětném spojení negativní dopady na své postavení v hospodářské soutěži. Právní rozbor
Podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním obchodních podílů.
Společnost BorsodChem dle uzavřené Smlouvy nabyla obchodní podíl, který představuje 97,5 % základního jmění společnosti BMCHZ, a získala tak kontrolu nad touto společností ve smyslu zákona.
Podle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že podíl spojeného podniku přesahuje na výše uvedených relevantních trzích 30 % celkového obratu dosahovaného na těchto trzích. Jde tedy o spojení, které podle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu.
V další části se úřad zaměřil na posouzení hospodářských výhod spojení předložených spojovanými podniky ve vazbě na popsanou míru narušení hospodářské soutěže. Hospodářské výhody spojení
Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska podpory technického a ekonomického rozvoje a přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Spojení podniků umožní zachovat a posílit výrobu anilinu v MCHZ, neboť anilin je nezbytnou vstupní surovinou pro výrobu BorsodChemu. MCHZ tak budou moci participovat na budoucím rozvoji společnosti BorsodChem.
Zachování a posílení MCHZ, které spojení přinese, bude znamenat i zachování dodávek ostatních výrobků MCHZ na tuzemský trh a zachování pracovních míst na Ostravsku.
Komplexnější nabídka výrobků spojeného podniku-odběratelé budou mít po spojení k dispozici komplexnější nabídku výrobků od spojeného podniku.
Po posouzení hospodářských výhod spojení ve vazbě k míře narušení hospodářské soutěže projevující se na tuzemském trhu v důsledku spojení dospěl úřad k závěru, že výhody spojení převáží újmu, která narušením hospodářské soutěže může vzniknout. Účinky tohoto spojení je nutno zvažovat z dlouhodobého hlediska. Na trhu anilinu v celosvětovém měřítku působí silná konkurence, která vytváří tlak na vyšší efektivnost podnikání, např. cestou spojování soutěžitelů. Z tohoto důvodu posuzované spojení podniků umožní BorsodChemu zvýšit svou konkurenceschopnost.
Spojením podniků dojde k mírnému navýšení tržního podílu tohoto subjektu
na relevantním trhu formalinu (formaldehydu), přesto úřad konstatuje, že dodávky dalších soutěžitelů mohou účinně konkurovat spojenému subjektu. Úřad vzal rovněž v úvahu, že předložené výhody spojení z dlouhodobého hlediska přinesou prospěch i spotřebitelům.
Ve smyslu § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení, které se uskutečnilo dne 19.5.2000, nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Úřad v souladu s § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku
č. 16/2000 ze dne 19.4.2000 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. K uveřejněnému oznámení neobdržel úřad ve stanovené lhůtě žádnou připomínku.
Na základě všech shora uvedených skutečností a po posouzení dopadů spojení na tuzemský trh úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u :
Podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vladimíra Hájková
pověřená řízením II. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
JUDr. Marek Nosek
Altheimer & Gray
Platnéřská 4
110 00 Praha 1