UOHS S016/1999
Rozhodnutí: VO3/S016/99 Instance I.
Věc Povolení výjimky podle § 5 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb.-EURO WASTE, a.s.
Účastníci AssiDomän Packaging Štúrovo a.s., Továrenská 1, Štúrovo AssiDomän Sepap a.s., Litoměřická 272, Štětí EURO WASTE, a.s., LItoměřická 272, Štětí Norske Skog Štětí a.s., Litoměřická 272, Štětí Papírny Bělá a.s., Bělá pod Bezdězem
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí individuální výjimka povolena s podmínkami a omezeními
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 15. 5. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 126 KB


Čj. S 16/99-230 V Brně dne 1. dubna 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 16/99-230, zahájeném dne 16. 2. 1999 na návrh účastníků řízení společností AssiDom ä n Sepap a. s., se sídlem, Štětí, Litoměřická 272, Norske Skog Štětí a. s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, Papírny Bělá a. s., se sídlem Bělá pod Bezdězem, okr. Mladá Boleslav, EURO WASTE, a. s. se sídlem Štětí, Litoměřická 272 a AssiDom ä n Packaging Štúrovo a. s., se sídlem Továrenská 1, Štúrovo podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve věci povolení výjimky dle § 5 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb.,o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., z neplatnosti dohody narušující soutěž, která vede nebo může vést k narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., spočívající v pokračování činnosti obchodní společnosti EURO WASTE, a. s. se sídlem Štětí, Litoměřická 272 vydává toto
r o z h o d n u t í :
Dohoda uzavřená dne 14. 2. 1997 mezi společnostmi ROTO a.s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí (nyní společnost Norske Skog Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272), SEPAP a.s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí (nyní AssiDom ä n Sepap a.s., se sídlem, Štětí, Litoměřická 272) a Papírny Bělá a.s., se sídlem Bělá pod Bezdězem, okr. Mladá Boleslav, kterou je zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti se současným názvem EURO WASTE, a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, k níž v listopadu 1997 na jednání mimořádné valné hromady společnosti EURO WASTE, a. s přistoupila společnost AssiDomän Packaging Štúrovo a. s., se sídlem Továrenská 1, Štúrovo, odkoupením 25% akcií společnosti EURO WASTE, a. s., je dohodou narušující soutěž ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., která vede k narušení hospodářské soutěže na trhu sběrového papíru, neboť jejím důsledkem může být omezení počtu společností oprávněných k dodávkám sběrového papíru do výše uvedených papírenských podniků,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z dohody narušující soutěž, blíže specifikované v bodě 1. výroku, na základě § 5 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
povoluje výjimku
z důvodu podpory technického a hospodářského rozvoje,
platnost výjimky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže časově omezuje dobou 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
z důvodů ochrany hospodářské soutěže na trhu sběrového papíru stanovuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tuto omezující podmínku: Působností společnosti EURO WASTE, a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, nesmí být dotčeno oprávnění společností Norske Skog Štětí a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, AssiDom ä n Sepap a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272 a Papírny Bělá a.s., se sídlem Bělá pod Bezdězem, okr. Mladá Boleslav k přímému obchodování se subjekty dodávajícími sběrový papír (bez zprostředkování společností EURO WASTE, a.s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272.
Odůvodnění :
Dne 16. 2. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen úřad) obdržel návrh na zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky podle § 5 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále "zákon"), podaný společnostmi AssiDomän Sepap a. s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272 (dále jen "AssiDomän Sepap a. s "), Norske Skog Štětí a. s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08 (dále jen"Norske Skog Štětí a. s.,") Papírny Bělá a. s., Bělá pod Bezdězem, okr. Mladá Boleslav, (dále jen "Papírny Bělá a.s."), AssiDomän Packaging Štúrovo a. s., se sídlem Továrenská 1, Štúrovo 94 303, Slovenská republika (dále jen "AssiDomän Packaging Štúrovo a. s") a EURO WASTE, a. s., se sídlem Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08 (dále jen "EURO WASTE, a. s "), a to z dohody, popsané v části 1. výroku tohoto rozhodnutí.
Uvedená dohoda byla uzavřena mezi společnostmi AssiDomän Sepap a. s., Norske Skog Štětí a. s., Papírny Bělá a.s. a AssiDomän Packaging Štúrovo a. s., které jsou všechny výrobci papíru. Každá z těchto společností vlastní 25 % podílu základního jmění společnosti EURO WASTE, a. s. Dohoda byla uzavřena za účelem zejména zajištění dlouhodobého a pravidelného zásobování sběrovým papírem účastníků dohody.
V roce 1997 úřad posuzoval uzavření dohody mezi společnostmi ROTO a.s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí (nyní společnost Norske Skog Štětí a. s.), SEPAP a.s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí (nyní AssiDom ä n Sepap a.s.) a Papírny Bělá a.s., kterou byla zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti EURO WASTE, a. s. Úřad z této dohody narušující soutěž, na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona, povolil rozhodnutím čj S 88/97-230 výjimku z důvodu podpory technického a hospodářského rozvoje, a to na dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí. Z důvodu ochrany hospodářské soutěže na trhu sběrového papíru stanovil úřad omezující podmínku-vznikem a působností společnosti EURO WASTE, a.s. nesmí být dotčeno oprávnění společností SEPAP, a. s., Roto a. s. a Papírny Bělá a. s. k přímému obchodování se subjekty dodávajícími sběrový papír (bez zprostředkování společnosti EURO WASTE, a. s.).
V listopadu 1997 na jednání mimořádné valné hromady společnosti ERURO WASTE, a. s. došlo ke změně akcionářů společnosti EURO WASTE, a. s. Novým akcionářem společnosti EURO WASTE, a. s. se stala slovenská společnost AssiDomän Packaging Štúrovo a. s.
Úřad oznámil v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona žádost o povolení výjimky podle § 5 odst. 2 zákona dne 10. 3. 1999 v Obchodním věstníku č.10/99. Do doby vydání tohoto rozhodnutí úřad neobdržel k posuzovanému udělení výjimky žádné připomínky.
S výsledky šetření byli účastníci řízení seznámeni dne 22. 3. 1999 ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona. K výsledkům šetření nevznesli účastníci řízení žádné připomínky.
Právní posouzení
Podle § 3 odst.1 zákona jsou "veškeré dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení podnikatelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen dohody), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže na trhu zboží, zakázané a neplatné, pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud úřad nepovolil výjimku.
Podle § 5 odst. 1 a 2 zákona "soutěžitelé mohou požádat úřad o povolení výjimky z neplatnosti podle § 3 a 4. V žádosti jsou povinni uvést její důvody a přiložit návrh dohody. Na základě žádosti může úřad povolit na určitou dobu, kterou stanoví, výjimku ze zákazu dohody, jestliže omezení soutěže, ke kterému by výjimka vedla, je potřebné z důvodů veřejného zájmu, zejména při výrobě zboží nebo pro podporu technického a hospodářského rozvoje. Výjimka ze zákazu nesmí překračovat meze nezbytné pro uspokojení veřejného zájmu, přičemž je třeba brát zvláštní zřetel na zájmy spotřebitelů." Charakteristika účastníků řízení
Tuzemské společnosti AssiDomän Sepap a. s., Norske Skog Štětí a.s. a Papírny Bělá a.s., jsou společnostmi podnikajícími v oboru papíru a celulózy. Společnost AssiDomän Sepap a. s. vyrábí a dodává na trh České republiky bělenou i nebělenou sulfátovou buničinu, pytlový papír, linery, lepenky a balicí papíry, společnost Norske Skog Štětí a.s. vyrábí a dodává novinový papír a společnost Papírny Bělá a. s. skládačkové a natírané lepenky, kartony a krabice. Pro svou činnost potřebují jako jeden z komponentů pro zajištění výroby i sběrový papír . Předmětná dohoda byla uzavřena z důvodu zajišťování dodávek sběrového papíru.
Slovenská společnost AssiDomän Packaging Štúrovo a. s. je zahraniční akcionář společnosti EURO WASTE, a. s Poněvadž se jedná o zahraniční subjekt a jeho zásobování sběrovým papírem se projeví v exportu, úřad nezkoumal dodávky sběrového papíru do společnosti AssiDomän Packaging Štúrovo a. s.
Společnost EURO WASTE, a. s. je obchodní společnost, která se zabývá obchodováním se sběrovým papírem. Vymezení relevantního trhu
Relevantní trh obecně je místem, kde se setkává nabídka s poptávkou. Relevantní trh byl pro účely posouzení dopadů dohody vymezen z hlediska věcného, geografického a časového.
Věcné vymezení relevantního trhu
Pro účely tohoto správního řízení byl relevantní trh, který je dohodou dotčen, vymezen po věcné stránce jako trh sběrového papíru. Úřad se zabýval možnou zaměnitelností sběrového papíru s jinými druhy výrobků. Nejbližším substitutem je buničina. Úřad zjistil, že u některých papírenských výrobků nelze sběrový papír jako výrobní komponent nahradit žádným jiným substitutem, u jiných výrobků jej lze nahradit buničinou, která je dražší, což ovlivní cenu konečného výrobku a tím i jeho prodejnost. U dalších papírenských výrobků ovlivní náhrada sběrového papíru buničinou nejen cenu, ale i kvalitu konečného výrobku, který se stává méně kvalitním.
Z uvedených důvodů není sběrový papír zaměnitelný s jinými druhy výrobků. Geografické a časové vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Po vyhodnocení těchto podmínek byl trh z hlediska geografického vymezen územím České republiky, neboť v rámci území České republiky nebyly zjištěny zřetelně odlišné podmínky soutěže. Z hlediska časového jde o trh trvalý, tvořený pravidelně se opakujícími dodávkami. Pro vymezení podílu na relevantním trhu bylo hodnoceno období roku 1998.
Příslušný relevantní trh vymezil úřad následovně :
po stránce věcné jako trh sběrového papíru,
po stránce geografické jako území České republiky .
po stránce časové jako trh trvalý.
Společnost EURO WASTE, a. s. nakupuje a dodává sběrový papír zejména svým akcionářům-účastníkům dohody-společnostem AssiDomän Sepap a. s., Norske Skog Štětí a.s. a Papírny Bělá a. s. Společnost EURO WASTE, a. s. zaujímá na vymezeném relevantním trhu více než 30 % v dodávkách sběrového papíru a je také vývozcem sběrového papíru, který dodává do zahraničí, především společnosti AssiDomän Packaging Štúrovo a. s.
Ve sledovaném období bylo do společností AssiDomän Sepap a. s., Norske Skog Štětí a.s. a Papírny Bělá a.s. dodáno více než 30% sběrového papíru z celkové spotřeby sběrového papíru v ČR, z toho byla podstatná část dodána prostřednictvím společnosti EURO WASTE, a. s.
Dodávky sběrového papíru, ať již společností EURO WASTE, a. s. nebo ostatními dodavateli sběrového papíru, je možno realizovat i do jiných papíren, které se nacházejí na území ČR (jedná se například o společnost BUPAK České Budějovice, Jihočeské papírny a. s. Větřní, KARTON MORAVA spol. s r. o. Žimrovice atd.). Popis rozhodných skutečností
Dohoda, která byla uzavřena mezi účastníky řízení, je dohodou ve smyslu § 3 odst. 1 zákona a jako taková narušuje hospodářskou soutěž mezi soutěžiteli na trhu sběrového papíru, neboť jejím důsledkem je omezení počtu společností dodávajících sběrový papír do společností AssiDomän Sepap a. s., Norske Skog Štětí a.s. a Papírny Bělá a.s.
Před uzavřením předmětné dohody měl každý z účastníků řízení-společností AssiDomän Sepap a. s., Norske Skog Štětí a.s. a Papírny Bělá a.s. vlastní okruh dodavatelů. Do společnosti AssiDomän Sepap a. s. dodávalo sběrový papír cca 50 subjektů, do společnosti Norske Skog Štětí a.s. cca 40 a do společnosti Papírny Bělá a. s. 8 až 10 subjektů. Po uzavření smlouvy se počet dodavatelů ve společnostech AssiDomän Sepap a. s. a Norske Skog Štětí a.s. podstatně snížil. V roce 1998 dodávaly do společnosti AssiDomän Sepap a. s. sběrový papír jen dvě společnosti-EURO WASTE, a. s. a AssiDomän Sepap Sack a. s., do společnosti Norske Skog Štětí a.s. také dva subjekty-EURO WASTE, a. s. a Agentura Kosík. Převážnou většinu sběrového papíru odebírají obě společnosti od společnosti EURO WASTE, a. s.
Počet dodavatelů sběrového papíru do společnosti Papírny Bělá a. s. se v roce 1998 nezměnil. Do společnosti Papírny Bělá a.s. dodávala sběrový papír společnost EURO WASTE, a. s. a dalších 9 subjektů.
Účastník řízení AssiDomän Sepap a. s. uvedl, že "minimální množství dodavatelů sběrového papíru je výhodné z hlediska zajištění potřebné kvality a množství i z hlediska event. potřeby regulace dodávek ve vazbě na změny ve výrobě. EURO WASTE, a. s. převzal na smluvním základě i kontrolu jakosti dodávaného sběrového papíru, kterou AssiDomän Sepap a. s. prověřuje jen příležitostně. EURO WASTE a. s. je schopen zajistit dodávky "just in time", což je při existenci více dodavatelů obtížnější."
Zástupce společnosti Norske Skog Štětí a. s. v rámci správního řízení uvedl, že "přímými dodavateli sběrového papíru do jím zastoupené společnosti jsou pouze dva podnikatelské subjekty. Norske Skog Štětí a. s považuje EURO WASTE, a. s. za svůj obchodní úsek, za své nákupní oddělení sběrového papíru, které je schopno zajistit a garantovat dodávky sběrového papíru v požadované kvalitě, množství a ceně a je obeznámeno s českým právním řádem. Orientaci na specializované pracoviště, zajišťující dodávky sběrového papíru považuje Norske Skog Štětí a.s. za optimální. Dalším dodavatelem sběrového papíru do společnosti Norske Skog Štětí a. s. je Agentura Kosík. Tato společnost je schopna v případě potřeby (při event. problémech se společností EURO WASTE, a. s.) nahradit dodávky sběrového papíru v požadovaném sortimentu, kvalitě a množství." Zástupce společnosti Norske Skog Štětí a. s. dále uvedl, že "o výběru dodavatelů sběrového papíru si společnost Norske Skog Štětí a. s. rozhoduje sama dle svého uvážení."
Účastník řízení Papírny Bělá a.s. "považuje EURO WASTE, a. s. za optimálního dodavatele, ale výrobní sortiment Papírny Bělá a.s. předurčuje nákup sběrového papíru od více dodavatelů." Dále úřadu sdělil, že "Papírny Bělá a.s. hodlají svůj podíl v EURO WASTE, a. s. prodat."
Negativní dopady vzniku společnosti EURO WASTE, a. s. na konkurenční prostředí na vymezeném relevantním trhu je možno spatřovat zejména v podstatném omezení počtu subjektů, zabývajících se sběrem a následně prodejem sběrového papíru přímo do uvedených papíren.
V minulosti dodávaly do papíren sběrový papír společnosti, které byly nejenom velkými, středními či malými dodavateli (podle objemu dodávek sběrového papíru), ale byly to společnosti vybavené technickými zařízeními pro dodávky sběrového papíru na různé technické úrovni, což celkově ovlivňovalo úroveň hospodaření společností se sběrovým papírem a kvalitu dodávek sběrového papíru. Kvalita dodávek sběrového papíru byla a je ovlivněna zejména jejich ekonomickými možnostmi.
Vývoj v oblasti odpadového hospodářství ovlivnilo přijetí zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. Legislativní zakotvení všech povinností pro subjekty, působící v oblasti hospodaření s odpady, např. povinnosti jejich sběru, výkupu, úpravy, přepravy a dopravy odpadů přináší rovněž nové povinnosti pro subjekty působící na trhu sběrového papíru. I z tohoto důvodu jsou legitimní požadavky na zabezpečení potřebné kvality, skladování či potřebnou úpravu odpadních surovin dodavateli sběrového papíru. Jedná se zejména o samostatné zařazování odpadu podle jeho druhu a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, zveřejňování druhu sbíraných nebo vykupovaných odpadů, podmínky jejich sběru a výkupu, odebírání zveřejněných druhů sbíraných nebo vykupovaných odpadů za stanovených podmínek, shromažďování odpadů utříděných podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečení odpadů před odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí atd.
V oblasti hospodaření s odpady mohou tedy vyvíjet nadále svou činnost pouze společnosti, které splňují podmínky na ně kladené v souvislosti se zákonem o odpadech a získají potřebné povolení k činnosti. I tímto způsobem postupně dochází k omezení počtu subjektů, které budou oprávněny zabývat se hospodařením s odpady. Společnost EURO WASTE, a. s. musí rovněž plnit povinnosti stanovené zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech. Z důvodu splnění stanovených požadavků (zejména kvalitativních) si musí vybraní dodavatelé sběrového papíru do společnosti EURO WASTE, a. s. zajistit moderní a výkonné strojní zařízení, což povede k postupnému zmodernizování celé oblasti obchodování se sběrovým papírem a současně též umožní postupnou integraci do evropského i světového obchodu se sběrovým papírem.
Účastníci řízení dále poukázali na skutečnost, že jedním z hlavních důvodů založení společnosti EURO WASTE, a. s. je úkol dlouhodobě zajistit pro dotčené společnosti jistotu dodávek sběrového papíru v požadovaném množství, kvalitě a čase a dále zabezpečit jednotné používání obchodních, dodavatelských a platebních podmínek. Je snahou vytvořit takové podmínky na českém trhu, aby potenciální investoři měli zájem investovat do oblasti výroby papíru. Tím se přispěje k řešení problematiky odpadového hospodářství v České republice, tj. zvýší se kapacity pro využití zpracování sběrového papíru, které v současné době neodpovídají jeho výskytu.
V rámci šetření bylo zjištěno, že obdobným způsobem, tedy zřízením obchodní společnosti pro více výrobců papíru za účelem zajištění sběrového papíru je postupováno i v dalších zemích (např. Švédsko).
Důvody žádosti o povolení výjimky z neplatnosti jsou podle účastníka řízení EURO WASTE, a. s.:
(citace)
Jedním z hlavních důvodů založení společnosti je úkol dlouhodobě zajistit pro dotčené společnosti jistotu dodávek sběrového papíru v požadovaném množství, kvalitě a čase. Tento cíl se z pohledu současné situace na evropském trhu stává stále významnějším. Sběr, úprava a další nakládání se sběrovým papírem je stále technicky a organizačně náročnější a proto vznikají v celé Evropě velké specializované společnosti. I v této oblasti dochází k významné globalizaci a k posílení nadnárodních velkých společností. Proto EURO WASTE, a. s. musí adekvátně reagovat a snažit se stát se dlouhodobě konkurenceschopnou firmou v rámci evropského trhu. Nejde jen o přežití EURO WASTE, a. s., ale celého českého trhu z pohledu konkurenceschopnosti v oblasti sběrového papíru a odpadu obecně a naplnění podmínek vstupu České republiky do Evropské unie. Aktivity EURO WASTE, a. s. směřují k posílení pozice na jiných trzích se snahou zobchodovat sběrový papír z České republiky v zahraničí především ve vazbě na mezinárodní evropské společnosti Norske Skog a AssiDom ä n. Zatím se podařilo vytvořit silnou obchodní vazbu na Slovensko s exportem v r. 1998 cca 31 000 tun, což je cca 10 % spotřeby sběrového papíru v ČR a více než 50 % celkového exportu ČR. Z pohledu podpory českého trhu k řešení problematiky odpadového papíru jde tedy o významnou aktivitu. Do budoucna předpokládá EURO WASTE, a. s. své exportní aktivity posilovat.
Dalším podstatným důvodem je snaha o racionalizaci hospodářské činnosti v jednotlivých společnostech, což vedlo k úspoře nákladů, zvýšení efektivity a tím konkurenceschopnosti dotčených společností. Současně zboží je již u některých společností dodáváno "just in time", což přispělo ke zlepšení finančních podmínek společností a následně i finanční situace na trhu. Toto potvrzuje i výrazná změna platební discipliny, kterou jistě potvrdí všichni dodavatelé sběrového papíru. Jistota finančních toků vede také ke stabilizaci zdrojů sběrového papíru.
Ve smyslu § 5 odst. 2 zákona aktivity společnosti jsou dle našeho názoru ve veřejném zájmu zejména pro zvýšení hodnoty a kvality výrobků ze sběrového papíru až pro konečné spotřebitele-občany a také pro další rozvoj v technické a hospodářské oblasti sběru a zpracování sběrového papíru.
Pro potvrzení aktivit vedoucích ke zlepšení kvality přistoupil EURO WASTE, a. s. k záměru certifikovat své činnosti dle normy ISO 9002 do 30. 6. 1999.
Společenská smlouva a ani další eventuální dohody neobsahují žádné závazky ve smyslu § 5 odst. 3 zákona. Zde jde kromě jiného především o podmínku vylučování soutěžitelů. Současně podmínkou povolení výjimky (rozhodnutí ÚOHS čj S 88/97-230) bylo nedotčení práva zakládajících společností obchodovat s ostatními subjekty dodávajícími sběrový papír. Tyto společnosti obchodovaly a obchodují i s dalšími subjekty a to znamená, že tato možnost nejen, že nebyla dotčena, ale naopak se stala rutinou při zabezpečování sběrového papíru.
Dlouhodobými smluvními vztahy je snaha připravit takové podmínky na českém trhu, aby potenciální investoři měli zájem investovat do oblasti výroby papíru a tím se využijí stále razantně se zvyšující zdroje sběrového papíru (např. nárůst spotřeby papíru a lepenek v ČR byl v roce 1997 oproti 1996 cca 11%). Tím se jednoznačně přispěje k řešení problematiky odpadového hospodářství České republiky tj. zvýší se kapacity pro využití zpracování sběrového papíru, které jsou v současné době výrazně neodpovídající jeho výskytu. Například AssiDom ä n. Sepap a. s. připravuje v roce 2000 rekonstrukci stroje na výrobu kartonů, která přinese zvýšení potřeby sběrového papíru o 20 %. Bez jistoty zajištění této suroviny by k investici nedošlo. Stejně tak postupuje společnost Norske Skog Štětí a. s., která již realizovanými a dále připravovanými investičními akcemi zvýší využití sběrového papíru o více než 20 %.
Zásadní je i skutečnost, že EURO WASTE, a. s. není výhradním dodavatelem dotčených společností. Ty nemají povinnost obchodovat pouze s ní a také část dodávek si zajišťují i nadále přímo. EURO WASTE, a. s. též dodává zboží i jiným organizacím.
Konečným cílem EURO WASTE a. s. je se stát společností plně konkurenceschopnou na evropském trhu v oblasti sběrového papíru. Tato oblast v současné době je pod silným tlakem ostatních evropských zemí, kde platí výrazně jiné podmínky, včetně legislativy. Vytvoření standardních evropských podmínek na trhu ČR zcela jistě přispělo a přispěje k řešení problému odpadového papíru v ČR tak, aby se se zvyšujícími zdroji sběrového papíru (spotřeba papíru a lepenky roste ročně cca o 10 % a lze očekávat tento posun i nadále, protože spotřeba na hlavu v západních zemích je v průměru dvojnásobná) zvýšila i jeho potřeba. Tento evropský pohled je nutný, protože velice rychle se systémově (viz zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, a související předpisy) přibližuje ČR Evropské unii a jejich trh již teď zásadně ovlivňuje situaci u nás. Relevantním trhem je podle našeho názoru trh evropský.
Správnost záměrů EURO WASTE, a. s. potvrzuje i zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, se všemi souvisejícími předpisy, zejména pak zvýšené nároky na právní subjekty, které jsou původci odpadů nebo oprávněné osoby, které nakládají s odpady. Spolu se systémy jakosti, kterými se EURO WASTE., a. s. řídí, aktivity firmy podporují změny na trhu, které povedou k vyšší konkurenceschopnosti v rámci evropského trh, k vyššímu využití sběrového papíru, k vyššímu exportu a tedy i vyšší návratnosti odpadového papíru. Tím dojde a dochází ke snížení skládkování odpadového papíru k optimalizaci sběrných systému s podstatným pozitivním vlivem na životní prostředí.
Na základě rozhodnutí představenstva a v souladu se strategií a koncepcí EURO WASTE, a. s. společnost připravuje investiční záměr v rozsahu 150-200 mil. Kč v průběhu 3-5 let. Cílem je vybudovat dvě středně velké provozovny s třídící a lisovací kapacitou cca 30 000 tun sběrového papíru ročně. Obě kapacity budou vybaveny strojním zařízením a technologií na nejvyšší evropské úrovni a přispějí k naplnění dlouhodobých cílů společnosti včetně zajištění technického rozvoje a nových zákonů, vyplývajících z budoucího vstupu ČR do Evropské unie.
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je zřejmé, že pozitiva, které přineslo a ještě přinese založení a činnost společnosti EURO WASTE, a. s. výrazně převažují nad případnými jinými vlivy, které jsme zatím ve větším rozsahu nezaznamenali.
(konec citace) Závěr
V provedeném správním řízení úřad posoudil všechny zjištěné skutečnosti z hlediska dopadu povolení výjimky ze zákazu dohody na omezení hospodářské soutěže.
Výjimku úřad povoluje při splnění tří základních podmínek:
Výjimka se uděluje na zcela určitou dobu.
Výjimka nesmí překračovat meze nezbytné pro uspokojení veřejného zájmu, přičemž se zvláště přihlíží k zájmům spotřebitelů.
Dohoda nesmí odporovat některému ze zákonných zákazů taxativně vymezených v § 5 odst. 3 zákona.
Úřad konstatuje, že od roku 1997, kdy vydal rozhodnutí čj S 88/97-230, ve věci uzavření dohody mezi společnostmi SEPAP, a. s., Roto a. s., Papírny Bělá a. s., kterou je zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti s názvem EURO WASTE, a. s., se snížil počet přímých dodavatelů sběrového papíru do společností AssiDomän Sepap a. s., Norske Skog Štětí a. s. a Papírny Bělá a. s. s tím, že tito účastníci řízení považují dodávky sběrového papíru prostřednictvím společnosti EURO WASTE, a. s. za optimální a výhodné z hlediska zajištění potřebné kvality a množství i z hlediska eventuální potřeby regulace dodávek ve vazbě na změny ve výrobě. Zároveň však tito účastníci řízení nejsou v možnosti přímého obchodování nikterak omezováni.
Vytvoření a působnost společnosti EURO WASTE, a. s. však úřad na druhé straně považuje za závažný zásah do konkurenčního prostředí na trhu sběrového papíru a z toho důvodu povolení výjimky omezuje na dobu trvání pěti let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Současně stanovuje podmínku, která má zajistit stranám dohody uzavírat v případě potřeby přímé kontrakty s dodavateli sběrového papíru bez účasti EURO WASTE, a. s.
Úřad vzal rovněž v úvahu konkrétní záměry EURO WASTE a. s., týkající se investování do nových technologií v objemu 150-200 mil. Kč v průběhu 3-5 let, i cíl dlouhodobě zabezpečit jistotu dodávek zvyšující se spotřeby sběrového papíru v požadovaném množství, kvalitě a čase. I tento důvod přispěl k rozhodnutí úřadu omezit povolení výjimky dobou trvání pět let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Úřad po provedeném šetření a z předložených podkladů a informací dospěl k závěru, že omezení soutěže, ke kterému nepochybně uzavřením šetřené dohody na vymezeném relevantním trhu dochází a případně v budoucnu ještě dojde, je ospravedlněno zájmem společnosti na podpoře technického a hospodářského rozvoje v oblasti sběrového papíru.
Tento zájem je dán snahou společnosti EURO WASTE, a. s. o zabezpečení řádného plnění povinností společnosti, vyplývající ze zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, i plněním těchto povinností v důsledku působení společnosti EURO WASTE, a. s. a to v návaznosti zejména na kvalitativní požadavky této společnosti při dodávkách sběrového papíru od dodavatelů.
Pozitivním dopadem na konečného spotřebitele je rovněž záměr společnosti EURO WASTE, a. s. získat certifikaci podle normy ISO 9002, který by pozitivně ovlivnil nejen kvalitu dodávek sběrového papíru, ale v konečném důsledku zvýšil i kvalitu konečných výrobků, produkovaných zúčastněnými společnostmi
Dohoda neodporuje zákonným zákazům taxativně vymezeným v § 5 odst. 3 zákona.
Úřad po zvážení všech shora popsaných skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku :
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Stanislav Hladík, CSc.
pověřený řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
AssiDom ä n Sepap a. s.,Štětí, Litoměřická 272,
Norske Skog Štětí a. s., Štětí, Litoměřická 272
Papírny Bělá a. s., Bělá pod Bezdězem, okr. Mladá Boleslav
EURO WASTE, a. s.,Štětí, Litoměřická 272
AssiDom ä n Packaging Štúrovo a. s., Továrenská 1, Štúrovo
spis Seznam
Fúze
Kd
S 16/99-230 EURO WASTE a. s., výjimka z neplatnosti dohody povolena na dobu 5 let od nabytí právní moci, vydáno 1. dubna 1999, právní moc xxxxxxxxxxxxx
Celkem