UOHS S0150/2018
Rozhodnutí: S0150/2018/KS-13772/2018/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů enterstore a.s. / Leeuw a.s.
Účastníci enterstore a.s. Leeuw a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 14. 5. 2018
Dokumenty dokument ke stažení 308 KB


Č. j.: ÚOHS-S0150/2018/KS-13772/2018 /840/JMě

Brno: 10. 5. 2018Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0150/2018/KS, zahájeném dne 20. 4. 2018 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti enterstore a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, IČO 06988512, zastoupeného JUDr. Janem Mikulášem, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 2, Rubešova 162/8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů enterstore a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, IČO 06988512, a Leeuw a.s., se sídlem Praha 3-Žižkov, Kubelíkova 1224/42, IČO 27528791, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 29. 3. 2018 mezi společností enterstore a.s., jakožto nabyvatelem, a stávajícími akcionáři společnosti Leeuw a.s., kterými jsou P. V., P. Č., R. H., M. M. a M. M., jakožto převodci, a společností Hartenberg Holding, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, IČO 01801261, jakožto ručitelem, a dále na základě Akcionářské smlouvy , uzavřené dne 29. 3. 2018 mezi společností enterstore a.s., T. F., R. O., J. S., P. V., P. Č., R. H., M. M. a M. M., jakožto akcionáři, a společností Hartenberg Holding, s.r.o., jakožto ručitelem, v jejichž konečném důsledku získá společnost enterstore a.s. akcie představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech na společnosti Leeuw a.s., a tím i možnost vykonávat spolu s P. V. společnou kontrolu nad společností Leeuw a.s. se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s dokumenty uvedenými ve výroku tohoto rozhodnutí. Konkrétní postup celé transakce má být následující. Na základě výše uvedené Smlouvy o převodu akcií získá společnost enterstore a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, IČO 06988512 (dále jen enterstore ), od stávajících akcionářů společnosti Leeuw a.s., se sídlem Praha 3-Žižkov, Kubelíkova 1224/42, IČO 27528791 (dále jen Leeuw ), [1] akcie představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech na společnosti Leeuw a.s. Vedle jmenované Smlouvy o převodu akcií byly dne 29. 3. 2018 dále uzavřeny 3 další smlouvy o převodu akcií, na jejichž základě vstoupí do společnosti Leeuw další tři menšinoví akcionáři, konkrétně R. O., J. S. a T. F., přičemž akciový podíl žádného z těchto tří menšinových akcionářů nepřevýší 3 % na základním kapitálu společnosti Leeuw.
2. Všichni akcionáři společnosti Leeuw dále uzavřeli výše uvedenou Akcionářskou smlouvu , která obsahuje ustanovení o podílech společníků společnosti Leeuw na jejím základním kapitálu a o rozhodování ve společnosti Leeuw. Jak bylo uvedeno výše, podíl společnosti enterstore na základním kapitálu společnosti Leeuw bude činit [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ], přičemž společnost enterstore bude vlastnit tzv. Zvláštní akcii A . Stávající akcionáři společnosti Leeuw, kterými jsou P. V. (který po realizaci transakce bude držet cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] akciový podíl na společnosti Leeuw), P. Č. ([ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] akcií Leeuw), R. H. ([ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] akcií Leeuw), M. M. ([ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] akcií Leeuw) a M. M. ([ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] akcií Leeuw), budou vlastnit tzv. Zvláštní akcie B .
3. Dle článku 5.1 ve výroku tohoto rozhodnutí identifikované Akcionářské smlouvy je valná hromada společnosti Leeuw schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti Leeuw. Souhlasu alespoň 2/3 hlasů všech akcionářů společnosti Leeuw bude dle článku 5.3 Akcionářské smlouvy třeba mj. pro udělení pokynů orgánům společnosti Leeuw nebo jejich členům, k rozhodování o rozdělení zisku či ke schválení účetní závěrky.
4. Dle článku 6.2 Akcionářské smlouvy bude představenstvo společnosti Leeuw čtyřčlenné, přičemž dva členové představenstva (tzv. Členové představenstva A ) budou nominováni, voleni a odvoláváni vlastníkem tzv. Zvláštní akcie A (tj. společností enterstore) a dva (tzv. Členové představenstva B ) budou nominováni, voleni a odvoláváni vlastníky tzv. Zvláštních akcií B (tj. výše uvedenými stávajícími akcionáři společnosti Leeuw). Obdobný princip bude platit rovněž v případě šestičlenné dozorčí rady společnosti Leeuw, kdy tři její členové (tzv. Členové dozorčí rady A ) budou nominováni, voleni a odvoláváni vlastníkem tzv. Zvláštní akcie A (tj. společností enterstore) a tři členové (tzv. Členové dozorčí rady B ) budou nominováni, voleni a odvoláváni vlastníky tzv. Zvláštních akcií B (tj. výše uvedenými stávajícími akcionáři společnosti Leeuw).
5. Pro navrhování a volbu členů představenstva a dozorčí rady společnosti Leeuw platí, že pouze vlastník tzv. Zvláštní akcie A je oprávněn navrhovat volbu Členů představenstva A a Členů dozorčí rady A , přičemž při jejich volbě lze hlasovat pouze prostřednictvím tzv. Zvláštní akcie A (neboť s ostatními akciemi není v této záležitosti spojeno hlasovací právo). Usnášeníschopnost valné hromady se v tomto případě posuzuje pouze ve vztahu k tzv. Zvláštní akcii A , a tudíž ostatní akcie společnosti Leeuw pro toto hlasování nejsou zohledněny. Obdobná pravidla platí pro navrhování a volbu Členů představenstva B a Členů dozorčí rady B společnosti Leeuw, a to ve vztahu k vlastníkům tzv. Zvláštních akcií B .
6. O návrzích na volbu či odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti Leeuw ve smyslu výše uvedených pravidel má být hlasováno postupně, nikoliv najednou, přičemž k přijetí usnesení valné hromady bude vyžadováno, aby pro volbu či odvolání člena orgánů hlasovala většina hlasů přítomných akcionářů spojených s tzv. Zvláštní akcií A , resp. s tzv. Zvláštními akciemi B . Valná hromada společnosti Leeuw bude v případě volby či odvolání členů představenstva a valné hromady usnášeníschopná při účasti 30 % hlasů akcionářů vlastnících tzv. Zvláštní akcii A (v případě volby či odvolání Členů představenstva A a Členů dozorčí rady A ) a 30 % hlasů akcionářů vlastnících tzv. Zvláštní akcie B (v případě volby či odvolání Členů představenstva B a Členů dozorčí rady B ).
7. V čele představenstva společnosti Leeuw bude stát jeden předseda, nominovaný a zvolený vlastníkem tzv. Zvláštní akcie A , a dva místopředsedové, nominovaní a zvolení vlastníky tzv. Zvláštních akcií B . V čele dozorčí rady společnosti Leeuw bude stát jeden předseda, nominovaný a zvolený vlastníkem tzv. Zvláštní akcie A , a jeden místopředseda, nominovaný a zvolený vlastníky tzv. Zvláštních akcií B .
8. Členové představenstva společnosti Leeuw budou za tuto společnost jednat tak, že společnost Leeuw musejí zastupovat vždy 2 členové představenstva, z nichž jeden musí být vždy Členem představenstva A a jeden Členem představenstva B . Představenstvo společnosti Leeuw bude rozhodovat nadpoloviční většinou hlasů všech členů. V případě rozhodování představenstva společnosti Leeuw v působnosti výkonu práv jediného společníka společnosti ASTRATEX s.r.o., se sídlem Praha 9, Vysočany, Sokolovská 270/201, IČO 25944355 (dále jen ASTRATEX ), ve vztahu k volbě a odvolání jednatelů společnosti ASTRATEX nebo dispozice se závodem společnosti ASTRATEX bude představenstvo rozhodovat jednomyslně. Dozorčí rada společnosti Leeuw bude rozhodovat nadpoloviční většinou všech členů.
9. O orgánech společnosti ASTRATEX pojednává článek 6.3 Akcionářské smlouvy . Společnost ASTRATEX bude mít dva jednatele, přičemž jeden bude nominován společností enterstore a jeden akcionáři vlastnícími tzv. Zvláštní akcie B , tj. výše uvedenými stávajícími akcionáři společnosti Leeuw (v případě, že se tito neshodnou na jednateli společnosti ASTRATEX ani do 15 dní od doručení písemné výzvy společnosti enterstore, provede nominaci akcionář P. V.).
10. Z výše uvedených ustanovení zakladatelských dokumentů tedy vyplývá, že společnost enterstore získá akcie představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech na společnosti Leeuw, přičemž jakožto akcionář držící tzv. Zvláštní akcii A společnosti Leeuw se bude podílet na jmenování poloviny členů orgánů společnosti Leeuw, resp. její dceřiné společnosti ASTRATEX. O jmenování druhé poloviny členů orgánů společnosti Leeuw, resp. její dceřiné společnosti ASTRATEX, budou rozhodovat akcionáři vlastnící tzv. Zvláštní akcie B , přičemž v rámci těchto pěti fyzických osob umožní akcionáři P. V. jeho [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] akciový podíl na společnosti Leeuw spolu se zvláštními výše uvedenými pravomocemi vyplývajícími z Akcionářské smlouvy prosadit jeho rozhodnutí týkající se jmenování členů orgánů společnosti Leeuw, resp. ASTRATEX, a v konečném důsledku bude tedy mít spolu se společností entestore možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost těchto společností. V důsledku výše uvedených skutečností bude tedy společnost Leeuw, resp. její dceřiná společnost ASTRATEX, podléhat společné kontrole vykonávané ze strany společnosti enterstore a akcionáře P. V.
11. Přestože však fyzická osoba P. V. bude vykonávat spolu se společností enterstore společnou kontrolu nad společností Leeuw, není tato povinna podat návrh na povolení spojení ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona, neboť kromě účasti ve společnosti Leeuw (v níž před uskutečněním spojení vlastní akcie představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na jejím základním kapitálu a hlasovacích právech a jejímž je [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ]) a v její dceřiné společnosti ASTRATEX ([ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ]) není dále účastna v žádné jiné právnické osobě ani žádnou právnickou osobu nekontroluje ani není podnikatelem, respektive osobou samostatně výdělečně činnou, ani jiným způsobem nevykonává podnikatelskou činnost (§ 12 odst. 2 zákona).
12. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
13. Společnost enterstore je společností založenou za účelem realizace posuzované transakce a sama nevyvíjí žádnou činnost. Společnost enterstore je kontrolována investiční společností Hartenberg Holding, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 859/22, IČO 01801261, jež je součástí skupiny kontrolované společností SynBiol, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, IČO 26014343 (dále jen SynBiol ). [2] Společnost SynBiol prostřednictvím svých dceřiných společností působí na území České republiky a Slovenska v oblasti zdravotních služeb a farmacie, konkrétně zejména v oblasti asistované reprodukce, gynekologie, plastické chirurgie a genetiky či v oblasti pronájmu nemovitostí a poskytování ubytovacích a restauračních služeb.
14. Společnost SynBiol náleží do stejné podnikatelské skupiny jako společnost AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, IČO 26185610 (dále jen AGROFERT ). Společnost AGROFERT prostřednictvím svých dceřiných společností působí na území České republiky i v zahraničí v oblastech chemického průmyslu, zemědělství (např. rostlinné a živočišné výroby, výkupu a prodeje zemědělských komodit, poskytování služeb zemědělcům), potravinářství (zpracování drůbežího, vepřového a hovězího masa a produkce masných výrobků, mlynářství a pekařské výroby či zpracování mléka a výroby mléčných produktů), pozemní techniky (distribuce zemědělských a stavebních strojů), lesnictví (zejména těžby a zpracování dřeva) a médií (zejména vydávání periodického i neperiodického tisku, provozování rozhlasového vysílání a prodeje inzertního prostoru v těchto médiích a rovněž prodeje vstupenek).
15. Společnost Leeuw je činná pouze prostřednictvím společnosti ASTRATEX, jež působí v České republice v oblasti obchodu s textilním zbožím, konkrétně zejména se spodním prádlem, plavkami, nočním prádlem, župany, punčochovým zbožím, ložním prádlem a ručníky, a to prostřednictvím internetových obchodů ASTRATEX.CZ a BONATEX.cz, přičemž omezené množství zboží je dále nabízeno v rámci výdejního místa a showroomu, který je provozován v Obchodním domě Kotva v Praze. Společnost ASTRATEX působí kromě území České republiky v současné době dále na trzích Slovenské republiky, Polska, Rumunska, Maďarska, Bulharska a Rakouska.
16. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D., advokát
Rubešova 162/8
120 00 Praha 2
IDDS: zg7i4xm

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 5. 2018.

[1] Stávajícími akcionáři společnosti Leeuw jsou [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ].
[2] Společnost Hartenberg Holding, s.r.o. je společně kontrolována společností SynBiol a fyzickou osobou, kterou je J. J.