UOHS S015/2005
Rozhodnutí: S015/05-3749/05-OOHS Instance I.
Věc Návrh na povolení spojení soutěžitelů Industrial Group Holding KKCG B.V. a ŽDB a.s., Bonatrans a.s., Intermos Praha s.r.o. a Kovosvit, a.s.
Účastníci BONATRANS, a.s. Bohumín Industrial Group Holding KKCG B.V., se sídlem Rokin 55, Amsterdam, Nizozemské království INTERMOS Praha s.r.o. Kovosvit, a.s. ŽDB, a.s., Bohumín
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 8. 6. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB


S 15/05-3749/05-OOHS V Brně dne 6.června 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 15/05, zahájeném dne 9. května 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Industrial Group Holding KKCG B.V., se sídlem Rokin 55, Amsterdam, Nizozemské království, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Industrial Group Holding KKCG B.V., se sídlem Rokin 55, Amsterdam, Nizozemské království, ŽDB a.s., se sídlem Bezručova 300, Bohumín, IČ: 47672412, BONATRANS a.s., se sídlem Bezručova 300, Bohumín, IČ: 25839314, INTERMOS Praha s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 63076349, a KOVOSVIT, a.s., se sídlem náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí, IČ: 00009415, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě (i) "Smluv o koupi a prodeji akcií" uzavíraných mezi společnostmi [... "obchodní tajemství" ], jako prodávajícími, a společností Industrial Group Holding KKCG B.V., jako kupujícím, (ii) "Smlouvy o koupi a prodeji akcií" uzavírané mezi společností [... "obchodní tajemství" ], jako prodávajícím, a společností Industrial Group Holding KKCG B.V., jako kupujícím, (iii) "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavírané mezi společností [... "obchodní tajemství" ], jako převodcem, a společností Industrial Group Holding KKCG B.V., jako nabyvatelem, a (iv) "Smlouvy o koupi a prodeji akcií" uzavírané mezi společností [... "obchodní tajemství" ], jako prodávajícím, a společností Industrial Group Holding KKCG B.V., jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku má společnost Industrial Group Holding KKCG B.V. získat akcie představující [... "obchodní tajemství" ] podíl na základním kapitálu společnosti ŽDB a.s. a akcie představující [... "obchodní tajemství" ] podíl na základním kapitálu společnosti BONATRANS a.s., dále nabýt [... "obchodní tajemství" ]obchodní podíl na společnosti INTERMOS Praha s.r.o. a získat akcie jimiž navýší svůj současný podíl na základním kapitálu společnosti KOVOSVIT, a.s. na [... "obchodní tajemství" ]%, a tím získat možnost tyto společnosti přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/2005 ze dne 25. května 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě (i) "Smluv o koupi a prodeji akcií" uzavíraných mezi společnostmi [... "obchodní tajemství" ], jako prodávajícími, a společností Industrial Group Holding KKCG B.V., se sídlem Rokin 55, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Industrial Group") , jako kupujícím, (ii) "Smlouvy o koupi a prodeji akcií" uzavírané mezi společností [... "obchodní tajemství" ], jako prodávajícím, a společností Industrial Group , jako kupujícím, (iii) "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavírané mezi společností [... "obchodní tajemství" ], jako převodcem, a společností Industrial Group, jako nabyvatelem, a (iv) "Smlouvy o koupi a prodeji akcií" uzavírané mezi společností [... "obchodní tajemství" ], jako prodávajícím, a společností Industrial Group, jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku má společnost Industrial Group získat akcie představující [... "obchodní tajemství" ] podíl na základním kapitálu společnosti ŽDB a.s., se sídlem Bezručova 300, Bohumín, IČ: 47672412 (dále jen "ŽDB"), a akcie představující [... "obchodní tajemství" ] podíl na základním kapitálu společnosti BONATRANS a.s., se sídlem Bezručova 300, Bohumín, IČ: 25839314 (dále jen "BONATRANS") , dále nabýt [... "obchodní tajemství" ] obchodní podíl na společnosti INTERMOS Praha s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 63076349 (dále jen "INTERMOS"), a získat akcie jimiž navýší svůj současný podíl na základním kapitálu společnosti KOVOSVIT, a.s., se sídlem náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí, IČ: 00009415 (dále jen "KOVOSVIT"), na [... "obchodní tajemství" ], a tím získat možnost tyto společnosti přímo kontrolovat.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika subjektů
Společnost Industrial Group , založená podle nizozemského právního řádu, je 100% dceřinou společností společnosti K & K Capital Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 25582429 (dále jen "K & K Capital Group"), jež je kontrolována ze strany pana Karla Komárka, bytem Brtnice 129, Velké Popovice (dále jen "skupina K & K"). Navrhovatel, společnost Industrial Group, je holdingovou společností založenou za účelem držení a správy majetkových podílů v nabývaných společnostech. Společnost K & K Capital Group je soutěžitelem, mezi jehož předmět podnikání patří mimo jiné nabývání a držení majetkových účastí v jiných společnostech, dále pronájem a půjčování věcí movitých, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců a poskytování služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob.
Společnost K & K Capital Group na území České republiky přímo či nepřímo kontroluje následující společnosti: (i) [... "obchodní tajemství" ], (ii) [... "obchodní tajemství" ], a (iii) [... "obchodní tajemství" ], všechny se sídlem [... "obchodní tajemství" ], které vyvíjí podnikatelskou činnost v oblasti [... "obchodní tajemství" ], (iv) Stanford a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 25798031, zabývající se zejména nakladatelskou a vydavatelskou činností ekonomických periodik a pronájmem nemovitostí, (v) ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 26218062, která poskytuje investiční služby ve smyslu zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech 1 ,(vi) Atlantik IB s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 26761521, působící v oblasti držby a správy majetkových účastí v jiných společnostech a poskytování poradenských služeb, (vii) GROSSMANN JET SERVICE spol. s r.o., se sídlem Jana Zajíce 192/25, Praha 7, IČ: 27079171, která je činná v oblasti zprostředkování letecké dopravy, letecké přepravy a poradenské činnosti, (viii) FISHER, s r.o. (nová obchodní společnost AZ Agentura, s.r.o.), se sídlem Provaznická 13, čp. 397, Praha 1, IČ: 18628842, podnikající v oblasti podnájmu nebytových prostor, (viii) FISHER AIR, s r.o. (nová obchodní společnost CHARTER AIR, s.r.o.), se sídlem Letiště Ruzyně čp. 1017, Praha 6, IČ: 25068105, poskytující služby v oblasti obchodní letecké přepravy a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Mimo území České republiky dále společnost K & K Capital Group kontroluje z ekonomicky činných společností společnost FISCHER AIR POLSKA Sp. z o.o., se sídlem v Polsku, působící v oblasti obchodní letecké dopravy a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Pan Karel Komárek přímo kontroluje společnost [... "obchodní tajemství" ], která má jako předmět podnikání [... "obchodní tajemství" ], a dále rovněž kontroluje společnost [... "obchodní tajemství" ].
Společnost ŽDB je akciovou společností založenou podle českého právního řádu, jejíž podíly na základním kapitálu byly před spojením rozděleny mezi více právnických a fyzických osob , z nichž žádná tuto společnost výlučně nekontrolovala . Společnost ŽDB působí zejména v oblasti výroby tažených drátů a ocelových lan, výroby odlitků, dále výroby radiátorů a topenářské techniky. Společnost ŽDB kontroluje skupinu společností, z nichž v současnosti vyvíjí obchodní činnost pouze společnost BOSTA-Bohumín Stahl, spol. s r.o., se sídlem Bezručova 300, Bohumín, IČ: 15268438, působící jako zprostředkovatel nákupu některých polotovarů pro výrobu drátů ve společnosti ŽDB, a společnost AZ FIN servis, s.r.o., se sídlem Bezručova 300, Bohumín, IČ: 64615880, zajišťující údržbu strojů, zařízení a budov v rámci společnosti ŽDB.
Společnost BONATRANS, akciová společnost založená podle českého právního řádu, je kontrolovaná před spojením ze strany společnosti [... "obchodní tajemství" ]. Společnost BONATRANS působí v oblasti vývoje, výroby a servisu železničních kol a podvozků a jejich částí. BONATRANS nekontroluje žádného dalšího soutěžitele.
Společnost INTERMOS je holdingovou společností, která se zabývá pouze držením a správou majetkových podílů v jiných společnostech. Majoritním akcionářem společnosti INTERMOS byla před spojením společnost Speedywhiz Limited (50,39 %). Společnost INTERMOS drží obchodní podíly v následujících společnostech: (i) Moravia Systems a.s., se sídlem Brněnská 3497, Hodonín, IČ: 26915189, a (ii) INTERMOS Bratislava s.r.o., se sídlem v Bratislavě, Slovenská republika, které se zabývají výrobou průmyslových armatur a navazujícího sortimentu, a dále společnosti (iii) GEMAX s.r.o., se sídlem Javůrek 8-9, IČ: 46966153, která se zabývá mimo jiné výrobou speciálních technologických zařízení, výrobou speciálních průmyslových armatur a prodejem děleného hutního materiálu.
Společnost KOVOSVIT, akciová společnost založená podle českého právního řádu, se zabývá pouze držením a správou majetkových podílů v jiných společnostech. Podíly na základním kapitálu této společnosti byly rozděleny mezi více právnických či fyzických osob, z nichž žádná tuto společnost výlučně nekontrolovala. Společnost KOVOSVIT působí na trhu prostřednictvím svých dceřiných společností, a to (i) KOVOSVIT MAS, a.s., se sídlem náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí, IČ: 26047284, a (ii) KOVOSVIT DS, a.s., se sídlem Samoty 1531, Písek, IČ: 26042207, které se zabývají výrobou obráběcích strojů a center, a dále společnosti (iii) ELTAS s.r.o., se sídlem náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí, IČ: 49060872, zabývající se výrobou elektrických rozvaděčů. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kap. "Charakteristika subjektů" tohoto rozhodnutí, předmětným spojením nedochází k překrývání činností spojujících se soutěžitelů. Skupina K & K , která prostřednictvím společnosti K & K Capital Group, získává kontrolu nad výše uvedenými společnosti, působí zejména v oblasti makléřských služeb, investičního poradenství, správy portfolia klientů, dále v oblasti charterových letů, pronájmů letadel a rovněž v oblasti prodeje časopisů s ekonomickou tematikou. Ostatní spojující se soutěžitelé v uvedených oblastech nepůsobí.
Jedna z nabývaných společností, a to společnost ŽDB je činná v oblasti (i) výroby radiátorů a topenářské techniky , kterou je možno dále členit na segmenty výroby radiátorů a jejich částí, výrobu malých kotlů (do 60Kw) a jejich částí, výrobu velkých kotlů (nad 60Kw) a jejich částí, výrobu mobilních kotelen a jejich částí, (ii) výroby tažených drátů, ocelových lan a pružin , kde je možno rozlišit následující segmenty, a to nízkouhlíkatých drátů, vysokouhlíkatých drátů, průvlaků, ocelových lan, kordů a patních lan, pružin, kovových tkanin, svařovaných ocelových sítí aj., (iii) výroby hutních polotovarů, odlitků a svařovaných výrobků , jako jsou tyčové a profilové ocelové polotovary malých průřezů, ocelové ingoty, svařované výrobky povrchově upravené či neupravené, ocelové odlitky z uhlíkatých a nízkolegovaných ocelí, ocelové odlitky z vysocelegovaných ocelí, odlitky z neželezných kovů. V uvedených oblastech nepůsobí další spojující se soutěžitelé.
Další ze spojujících se soutěžitelů, společnost BONATRANS se především zabývá výrobou součástí pro kolejová vozidla . Konkrétně se jedná o tyto segmenty, výroba monoblokových kol a dvojkolí, obručová kola a obruče, pryžová odpružená kola a brzdové kotouče. Ostatní spojující se soutěžitelé v uvedených oblastech nepůsobí.
Společnost INTERMOS, prostřednictvím svých dceřiných společností podniká v oblasti (i) výroby speciálních strojů , (ii) výroby armatur, jejich částí a souvisejících doplňků a (iii) prodeje hutního materiálu . Výrobou či prodejem uvedených výrobků se ostatní spojující se soutěžitelé nezabývají, a nepůsobí tak v uvedených oblastech.
Další z nabývaných společností, společnost KOVOSVIT, se zejména zabývá prostřednictvím svých dceřiných společností (i) oblastí výroby obráběcích strojů , a to obráběcích center, CNC soustruhů, jednovřetenových soustružnických automatů, manuálních CNC soustruhů a radiálních vrtaček, a dále v omezené míře (ii) oblastí výroby odlitků z šedé litiny a modelů pro tyto odlitky, a to zejména pro účely výroby dílů obráběcích strojů. Ostatní spojující se soutěžitelé v uvedených oblastech nepůsobí.
Zejména s ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a tím nedochází k nárůstů podílů spojujících se soutěžitelů ve výše uvedených výrobkových oblastech, nebylo v tomto případě nutné se podrobně zabývat otázkou vymezení jednotlivých věcně relevantních trhů a Úřad ponechal otázku jejich konečného vymezení otevřenou.
Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku spojení uvedených soutěžitelů na trzích v České republice, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení, nepřinese žádné podstatné změny na jakémkoliv trhu v České republice. Spojení nepovede, vzhledem k absenci překrývajících se či navazujících aktivit spojujících se soutěžitelů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dotčených oblastech, neboť subjekt vzniklý spojením nebude v postavení podstatně odlišném od postavení jednotlivých nabývaných společností před uskutečněním transakce. Posuzovaných spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v uvedených oblastech.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Hála, M.B.A., advokát
Dlouhá 39
110 00 Praha 1
1 Jedná se o investiční služby ve smyslu § 8 a násl. zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.