UOHS S015/2004
Rozhodnutí: OF/S015/04-900/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů OSI SYSTEMS, INC. a Spacelabs Business
Účastníci divize Spacelabs Business OSI SYSTEMS, INC., se sídlem 12525 Chandron Avenue, Hawtorne, California, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 18. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 87 KB


S 15/04-900/04 V Brně dne 27. února 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 15/04, zahájeném dne 27. ledna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost OSI SYSTEMS, INC., se sídlem 12525 Chandron Avenue, Hawthorne, California, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená JUDr. Thu Nga Haškovcovou, advokátkou, se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě kupní smlouvy uzavřené dne 2. ledna 2004 společnostmi OSI SYSTEMS, INC., se sídlem 12525 Chadron Avenue, Hawthorne, California, Spojení státy americké, jako kupujícím, a Instrumentarium Oyj., se sídlem Kuortaneenkatu 2, Helsinky, Finsko, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost OSI SYSTEMS, INC. nabýt veškeré vydané nebo nesplacené akcie či obchodní podíly a vybraná aktiva náležící k části podniku společnosti Instrumentarium Oyj., označené jako divize Spacelabs Business, a tím i získat možnost tuto část podniku společnosti Instrumentarium Oyj. přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných veřejných registrů, listiny zakládající spojení a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 6/ 2004 ze dne 11. února 2004 . Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Notifikační podmínky
V návaznosti na požadavky Evropské komise a Ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických v souvislosti s řízením ve věci spojení soutěžitelů General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, Spojené Státy Americké (dále jen "GEC"), a Instrumentarium Oyj., se sídlem Kuortaneenkatu 2, Helsinky, Finsko (dále jen "Instrumentarium") 1 , byly odděleny dvě části podniku společnosti Instrumentarium, a to divize Spacelabs Business a divize Ziehm C-Arms. V návaznosti na závěry vyplývající z těchto řízení uzavřela dne 2. ledna 2004 společnost Instrumentarium, jako prodávající, a společnost OSI SYSTEMS, INC., 12525 Chadron Avenue, Hawthorne, California, Spojení státy americké (dále jen "OSI"), jako kupující, Kupní smlouvu (dále jen "smlouva"). V důsledku této smlouvy společnost OSI nabyde [ obchodní tajemství ] .
Vzhledem k tomu, že v důsledku nabytí předmětných majetkových podílů a dalších aktiv získá společnost OSI možnost přímo kontrolovat část podniku společnosti Instrumentarium tvořící divizi Spacelabs Business, představuje navrhovaná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména pak nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů či smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. 2. Strany spojení
Společnost OSI je akciovou společností založenou podle práva státu Kalifornie, jejíž akcie vedené u NASDAQ jsou ve vlastnictví široké veřejnosti. Skupina společnosti OSI se zabývá zejména vývojem a výrobou zabezpečovacích a prohlížecích systémů, optoelektronických zařízení a subsystémů s přidanou hodnotou a zdravotnických monitorovacích a zobrazovacích přístrojů. Společnost OSI nemá v České republice žádné trvalé obchodní zastoupení, prodej výrobků OSI, zejména se jedná o zabezpečovací a optoelektronická zařízení, je na tuzemském trhu realizován a organizován prodejními zástupci pro jiné evropské oblasti, obvykle pro Velkou Británii.
Divize Spacelabs Business je dosavadní částí podniku společnosti Instrumentarium, nad níž získala s platností od 9. října 2003 přímou kontrolu společnost GEC, a to na základě povolujících rozhodnutí Evropské komise, amerického federálního Ministerstva spravedlnosti a dalších antimonopolních úřadů. Předmětem podnikání divize Spacelabs Business je především vývoj, výroba a prodej síťově provozovatelné techniky pro monitorování pacientů, síťových produktů a produktů určených pro informační komunikaci, klinických informačních systémů a prodej jednorázového zdravotnického materiálu používaného pro zdravotnické přístroje. Na trh v České republice dodává Spacelabs Business zejména zařízení pro monitorování pacientů. 3. Relevantní trh
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno na takovém trhu dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Výrobky skupiny OSI lze rozdělit do tří základních skupin. První skupinou je lékařská monitorovací a zobrazovací technika. Prostřednictvím dceřiné společnosti Dolphin Medical je společnost OSI významným subjektem v oblasti vývoje pulzních oximetrických systémů, modulů a senzorů užívaných k neinvazivnímu monitorování okysličovacích úrovní. Pulzních oximetrů se využívá ve spojitosti s jinou monitorovací technikou, jako jsou například anestetické přístroje a ventilátory. Výrobky společností ze skupiny OSI jsou vyráběny a distribuovány pod značkami "Dolphin" a Dolphin One". Tyto výrobky jsou kompatibilní s produkty většiny ostatních výrobců činných v oblasti technologie pulzních oximetrů. Kromě pulzních oximetrů vyrábí společnost OSI, resp. jí kontrolované společnosti, v tomto segmentu také řadu analyzátorů plynu, prodávaných pod značkou "Square One" a přístroje zabudovávané do různých zařízení, jako například do monitorů, ventilátorů, anestetických přístrojů, dekompresních komor a systémů plynové distribuce. OSI rovněž vyrábí kostní denzitometry používané pro diagnostikování osteoporózy a pro následná měření kostní hustoty.
Druhou skupinou výrobků OSI jsou optoelektronické přístroje a jejich subsystémy. Optoelektronické přístroje zachycují světlo různých vlnových délek a konvertují či amplifikují, separují a přetvářejí zachycené světelné paprsky do elektronických signálů. Uplatnění nachází v široké škále měřících a monitorovacích aplikací a díky tomu představují klíčové komponenty pro velké spektrum průmyslových aplikací, včetně průmyslu telekomunikací a technologie optických vláken. Skupina OSI jich využívá pro svoji vlastní výrobu, nicméně je prodává i dalším výrobcům pro účely aplikací založených na optických vláknech, pro zobrazovací elektronické přístroje určené pro lékařské CT scannery, lékařské sondy užívané zdravotnickým zařízením při pulzní oximetrii, pro součásti a subsystémy laserových gyroskopů užívaných v letectví a pro široké spektrum vojenských aplikací. Mezi společnosti odebírajícími od OSI optoelektronické přístroje či subsystémy náleží zejména Philips, Siemens, Datascope, Invivo Research apod., které používají produktů OSI pro účely počítačové tomografie, rentgenového zobrazování a lékařského monitorování či pro diagnostické přístroje.
Poslední skupinou výrobků OSI jsou zabezpečovací a kontrolní systémy, které se užívají pro účely letecké bezpečnosti a pro účely zabezpečení veřejných zařízení, jimiž jsou vedle letišť například celní úřady na hraničních přechodech či inspekce zemědělských výrobků.
Jak již bylo výše konstatováno, mezi produkty divize Spacelabs Business náleží zejména síťově provozovatelná technika pro monitorování pacientů, síťová zařízení a systémy pro informační komunikaci, klinické informační systémy, dále jednorázový zdravotnický materiál, jako například senzory pro nemocné, speciální milimetrový papír, manžety pro neinvazivní sledování krevního tlaku a spojovací olověná vedení užívaná pro lékařské přístroje.
Technika pro monitorování pacientů vyráběná divizí Spacelabs Business zahrnuje přístroje založené na elektrickobiomedicínské bázi, které provádějí nepřetržitá, popřípadě téměř souvislá měření fyziologických parametrů znázorňujících pacientův zdravotní stav. Senzory připojené k pacientovu tělu zaznamenávají mechanické a chemické změny a přeměňují je na elektrické signály, které zobrazí na monitoru nebo na vytištěných protokolech. Monitor může vykonávat řadu monitorovacích funkcí v době, kdy pacient podstupuje ošetření, prochází rekonvalescencí nebo je jiným způsobem pod lékařským dohledem. Parametry měřené těmito přístroji zasahují od těch nejzákladnějších, jako je například teplota, až po ty nejsložitější, jako je například elektroencefalograf a bispektrální index. Zatímco dříve se jednotlivé monitorovací jednotky používaly k monitorování vždy jen jednoho vitálního projevu, v současnosti dochází k vývoji směrem k integrovanějším systémům, které monitorují více parametrů současně a mohou proto sledovat veškeré vitální projevy pacienta a upozornit zdravotnický personál v okamžiku, kdy dojde ke změně pacientova zdravotního stavu. Multiparametrické přístroje pro monitorování pacientů jsou tedy schopny měřit řadu parametrů současně a komunikovat přitom s jinými zdravotnickými přístroji.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad podnikáním divize Spacelabs Business společnosti Instrumentarium, která především vyvíjí, vyrábí a na trh dodává zařízení pro monitorování pacientů.
Na základě shora uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trh z hlediska výrobkového trh zařízení pro monitorování pacientů .
Z hlediska geografického je v tomto případě spojení dotčeným relevantním trhem území celé České republiky. 4. Dopady spojení
Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu, lze konstatovat, že k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu na takovém trhu v důsledku navrhované transakce nedojde, neboť na něm působí pouze divize Spacelabs Business. Žádná ze společností skupiny OSI nevyrábí produkty, které lze zahrnout do relevantního trhu zařízení pro monitorování pacientů. Divize Spacelabs Business dosáhla na vymezeném relevantním trhu podílu cca [ obchodní tajemství ] % a v důsledku realizace navrhovaného spojení tento podíl získá společnost OSI. Významnějšího postavení na trhu zařízení pro monitorování pacientů v České republice dosahuje zejména společnost GEC (a to i po oddělení divize Spacelabs Business), která v roce 2003 získala možnost kontrolovat společnost Instrumentarium, a společnost Philips.
Jak již bylo konstatováno, společnost OSI nepůsobí v rámci České republiky ani celosvětově v oblasti zařízení pro monitorování pacientů. V této souvislosti je však nezbytné upozornit na skutečnost, že společnost OSI je také výrobcem dílčích subsystémů dále používaných v zařízeních pro monitorování pacientů a výrobků užívaných k neinvazivnímu monitorování okysličovacích úrovní. Do jisté míry se tak společnost OSI zabývá vývojem a výrobou jednak produktů vertikální povahy a jednak produktů komplementární povahy ve vztahu k výrobkům tvořícím vymezený relevantní trh.
Pokud jde o vertikální vazbu mezi subsystémy dále požívanými v zařízeních pro monitorování pacientů, tuto Úřad po zvážení všech okolností případu nepovažuje za podstatnou překážku další účinné soutěži na vymezeném relevantním trhu, a to zejména z toho důvodu, že uvedené subsystémy nedodává společnost OSI na trh České republiky a rovněž postavení spojujících se soutěžitelů jak na vymezeném relevantním trhu, tak i na celosvětovém trhu v oblasti zařízení pro monitorování pacientů a subsystémů užívaných při jejich výrobě není natolik významné, aby v důsledku uskutečnění posuzované transakce došlo k podstatnému omezení konkurence.
Z hlediska komplementarity některých produktů společnosti OSI a výrobků Spacelabs Business tvořících vymezený relevantní trh dospěl Úřad rovněž k závěru, že ani tato skutečnost podstatně neomezí soutěž na trhu v České republice, neboť společnost OSI tyto výrobky do České republiky vůbec nedováží.
Rovněž je nezbytné přihlédnout tomu, že navrhované spojení je důsledkem plnění závazků přijatých společností GEC v řízeních o povolení spojení GEC a Instrumentarium, kdy by tržní podíl takového subjektu v oblasti zařízení pro monitorování pacientů přesáhl nejen v České republice hranici 50 %. Navrhovanou transakcí tak v podstatě vzniká nový soutěžitel (vyčleněný ze struktury skupiny General Electric), který je schopen konkurovat dalším globálním výrobcům. Mimoto odprodej subjektu zaručujícímu budoucí konkurenceschopnost oddělené divize Spacelabs Business byl jednou z podmínek povolení spojení GEC a Instrumentarium, proto je nabyvatelem převáděných aktiv subjekt působící v obdobném výrobním sektoru.
Relevantní trh zařízení pro monitorování pacientů není omezován žádnými administrativními opatřeními ani žádnými celními limity či limity obdobné povahy. Neexistují žádná významná práva duševního vlastnictví, jež by subjekt vstupující na relevantní trh musel získat, aby mohl vyvíjet své produkty a tyto následně prodávat. Náklady na přepravu jsou relativně nízké a nemají podstatný vliv na konečnou cenu daných výrobků.
Pro vymezený relevantní trh platí, obdobně jako pro většinu trhů se zdravotnickou technikou, že konkurenční boj se odehrává především v oblasti cen, přičemž pořizovací náklady na jednotlivá zařízení představují patrně nejvýznamnější faktor, který bere spotřebitel, tj. zdravotnické zařízení, v úvahu při nákupu. Dalším aspektem podporujícím soutěž mezi jednotlivými výrobci je skutečnost, že většina dodávek zdravotnické techniky se uskutečňuje na základě výběrových řízení.
Na základě všech shora uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Pro naplnění podmínky uvedené v ustanovení § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
PM: 18. března 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Thu Nga Haškovcová, advokátka
Haarmann, Hemmelrath & Patner Consulting s.r.o .
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
1 Předmětné spojení soutěžitelů bylo povoleno rovněž Úřadem v rámci správního řízení S 265/02.