UOHS S015/2002
Rozhodnutí: S015/02-613/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Tyco Group S.a.r.l., Lucembursko a KAP, spol. s r.o.,
Účastníci K A P, s.r.o. Tyco Group S.a.r.l., 6, Avenue Emile Reuter, L-2420 Lucemburk, Lucembursko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 26. 2. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 15/02-613/02 22. února 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 15/02, zahájeném dne 23. ledna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Tyco Group S.a.r.l., se sídlem 6, Avenue Emile Reuter, L-2420 Lucemburk, Lucembursko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Tyco Group S.a.r.l., se sídlem 6, Avenue Emile Reuter, L-2420 Lucemburk, Lucembursko, a KAP, spol. s r.o., se sídlem Trojská 92, Praha 7, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Rámcové smlouvy mezi Markem Stanzelem a Martinem Wichterlem jako prodávajícími a Tyco Group S.a.r.l. jako kupujícím", uzavřené mezi Tyco Group S.a.r.l., se sídlem 6, Avenue Emile Reuter, L-2420 Lucemburk, Lucembursko, jako kupujícím, a panem RNDr. Markem Stanzelem, bytem Malostranské nábřeží 558/1, Praha 1, a panem Mgr. Martinem Wichterlem, bytem Zámecké schody 188/6, Praha 1, jako prodávajícími, v jejímž důsledku kupující získá 100% obchodní podíl ve společnosti KAP, spol. s r.o., se sídlem Trojská 92, Praha 7, a tím přímou kontrolu nad společností KAP, spol. s r.o., se sídlem Trojská 92, Praha 7, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, Dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smlouvy zakládající spojení a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 06/02 ze dne 6. února 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Tyco Group S.a.r.l., se sídlem 6, Avenue Emile Reuter, L-2420 Lucemburk, Lucembursko (dále jen "Tyco"), a KAP, spol. s r.o., se sídlem Trojská 92, Praha 7 (dále jen "KAP"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), a to na základě "Rámcové smlouvy mezi Markem Stanzelem a Martinem Wichterlem jako prodávajícími a Tyco Group S.a.r.l. jako kupujícím", uzavřené mezi společností Tyco, jako kupujícím, a panem RNDr. Markem Stanzelem, bydlištěm Malostranské nábřeží 558/1, Praha 1, a panem Mgr. Martinem Wichterlem, bydlištěm Zámecké schody 188/6, Praha 1, jako prodávajícími, v jejímž důsledku kupující získá 100% obchodní podíl ve společnosti KAP, a tím přímou kontrolu nad společností KAP.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů činil za rok 2000 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Tyco je holdingovou společností bez vlastní podnikatelské aktivity. Její mateřskou společností je Tyco International Ltd., která kontroluje přímo nebo nepřímo celosvětově více než 650 společností. Prostřednictvím těchto společností působí v následujících oblastech: požární detekční a hasící systémy, elektronické zabezpečovací systémy, zdravotnické přístroje a potřeby na jedno použití, telekomunikační systémy, elektrické a elektronické komponenty a vícevrstevné tištěné obvodové desky, kontrola proudění a poskytování konzultací v oblasti ochrany životního prostředí. Na trhu České republiky je činná prostřednictvím následujících dceřiných společností:
Tyco Electronics Czech s.r.o., která působí v oblasti výroby a prodeje elektrických a elektronických komponentů.
Tyco Integrated Systems s.r.o., která je činná v oblasti telekomunikačních systémů.
Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., která působí v oblasti výroby elektrických komponentů.
TOTAL WALTHER-Stabilní hasící zařízení, s.r.o., která je činná v oblasti požárních detekčních a hasících systémů a elektronických zabezpečovacích systémů.
Raychem HTS s.r.o., která působí v oblasti elektrických a elektronických komponentů.
ZETTLER ČR, spol. s r.o., která je činná v oblasti telekomunikačních systémů, elektroniky a ochrany osob a majetku.
ZVAPA s.r.o., která působí v oblasti výroby komponentů pro zdravotní pomůcky.
ADT Security Center, s.r.o., která je činná v oblasti poskytování bezpečnostních služeb.
SET EC s.r.o., která působí v oblasti výroby elektrických a elektronických komponentů.
Rovněž na trhu České republiky má skupina Tyco následující organizační složky:
CAPITA GLOBAL FINANCE CORPORATION organizační složka, v současné době nevykonává žádnou podnikatelskou činnost.
Tyco Valves & Controls Distribution GmbH-obchodní zastupitelství, v současné době nevykonává žádnou podnikatelskou aktivitu.
KAP je společnost, jejímž předmětem podnikání je poskytování konzultací v oblasti životního prostředí a sanace znečištění životního prostředí. Na trhu České republiky vlastní kontrolní podíly v následujících společnostech:
Boreas-Studio grafických informačních systémů, s.r.o., v současné době společnost nevykonává žádnou podnikatelskou aktivitu.
Cygni, a.s., je holdingová společnost bez podnikatelské aktivity.
AQ-test, spol. s r.o., která je činná v oblasti konzultací v oblasti životního prostředí a sanace znečištění životního prostředí.
SEPA, spol. s r.o., která působí v oblasti konzultací v oblasti životního prostředí a sanace znečištění životního prostředí.
GHE, a.s., která je činná v oblasti konzultací v oblasti životního prostředí a sanace znečištění životního prostředí.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, obchodní činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají. Úřad tedy vymezil jako relevantní trhy trh konzultací v oblasti životního prostředí a trh provádění sanace znečištění ochrany životního prostředí . Uvedených relevantních trhů se účastní pouze společnost KAP, která dosahuje na jednotlivých trzích .%, resp. % podíl z celkového obratu. Je tedy zřejmé, že uvedené spojení má konglomerátní charakter, v jehož důsledku nedochází k navýšení tržních podílů na všech trzích, na kterých spojovaní soutěžitelé působí, a tudíž nedochází ke vzniku nebo k posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM 26.2.02
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka
Advokát Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2