UOHS S015/2000
Rozhodnutí: VO II/S015/00 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci Commercial Metals (International) AG, Švýcarsko MORAVIA STEEL, a.s. Třinec
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 22. 6. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 132 KB


Č.j. S 15/00-1345/00-220 V Brně dne 7. 6.2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 15/00-220 zahájeném dne 31.3.2000 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Commercial Metals (International) AG, se sídlem Baarerstrasse 14, CH-6301 Zug, Švýcarsko a MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec, areál Třineckých železáren, a.s., PSČ 739 70, IČO 63 47 48 08, právně zastoupených na základě plné moci ze dne 19. dubna 2000 JUDr. Karlem Muzikářem, advokátem, WEIL, GOTSHAL & MANGES v.o.s., se sídlem Křižovnické nám. 1, 110 00 Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, poté co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření, toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků, k němuž dochází ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. tím, že společnosti Commercial Metals (International) AG, se sídlem Baarerstrasse 14, CH-6301 Zug, Švýcarsko a MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec, areál Třineckých železáren, a.s., PSČ 739 70, IČO 63 47 48 08, na základě komplexu smluv uzavřených dne 22. března 2000, jejichž předmětem je převod 11 % akcií společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Třinec, IČO 18 05 06 46, dohoda o společném postupu ve vztahu k této společnosti a dále dohoda o marketingu a distribuci výrobků této společnosti, vykonávají společnou kontrolu nad společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Třinec, IČO 18 05 06 46, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
p o v ol u j e.
O d ů v o d n ě n í:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 31.3.2000 na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Commercial Metals (International) AG, se sídlem Baarerstrasse 14, CH-6301 Zug, Švýcarsko (dále jen "CMI") a MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec, areál Třineckých železáren, a.s., PSČ 739 70, IČO 63 47 48 08 (dále jen "MORAVIA STEEL"), právně zastoupených na základě plné moci ze dne 19. dubna 2000 JUDr. Karlem Muzikářem, advokátem, WEIL, GOTSHAL & MANGES v.o.s., se sídlem Křižovnické nám. 1, 110 00 Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků, k němuž dochází na základě společně vykonávané kontroly společností CMI a MORAVIA STEEL nad společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Třinec, IČO 18 05 06 46 (dále jen "TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY").
Společnost MORAVIA STEEL získala kontrolu nad společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY již v roce 1996. Toto spojení podniků bylo povoleno rozhodnutím úřadu č.j. S 30/1996-220 ze dne 17.4.1996. Ke dni 31.12.1999 společnost MORAVIA STEEL držela 73,67 % akcií společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY. Dne 22.3.2000 byl uzavřen následující komplex smluv:
Smlouva o koupi akcií, uzavřená mezi společností CMI, MORAVIA STEEL, SICOMM, a.s., se sídlem Americká 35/177, Praha 2, IČO 25 62 10 09 (dále jen "SICOMM") a R.F.G., a.s., se sídlem Brno, Mostecká 5, PSČ 614 00, IČO 63 07 06 58 (dále jen "R.F.G"), na základě které dochází k převodu 11% akcií společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY ze společnosti MORAVIA STEEL na společnost CMI.
Smlouva mezi akcionáři, uzavřená mezi totožnými stranami, která upravuje společný postup společností CMI a MORAVIA STEEL ve vztahu ke společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY.
Smlouva o marketingu a distribuci výrobků, uzavřená mezi společností CMC Trading AG, se sídlem Baarerstrasse 14, CH-6301 Zug, Švýcarsko (dále jen "CMC Trading") a společností MORAVIA STEEL, na základě které dojde k rozšíření možností distribuce výrobků TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN na vybraných zahraničních trzích.
Po uskutečnění shora uvedeného převodu akcií bude společnost MORAVIA STEEL držet 62,67 % akcií a společnost CMI bude držet 11 % akcií TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN. Na základě výše uvedeného komplexu smluv budou CMI a MORAVIA STEEL vykonávat společnou kontrolu nad společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY.
V průběhu správního řízení byl zástupce účastníků řízení vyzván, aby ve lhůtě 8 dnů odstranil nedostatky podání a předložil vyžádané podklady. Na tuto dobu úřad správní řízení přerušil. Nedostatky podání, spočívající v nezaplacení správního poplatku a nepředložení plné moci pro právního zástupce účastníků řízení, byly ve stanovené lhůtě odstraněny.
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřených plných mocí k zastupování účastníků řízení
úředně ověřených výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností
úředně ověřené kopie Smlouvy o koupi akcií
úředně ověřené kopie Smlouvy mezi akcionáři
úředně ověřené kopie Smlouvy o marketingu a distribuci výrobků
informací o spojovaných společnostech
informací konkurentů a odběratelů pro posouzení možných dopadů spojení na relevantní trh
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
prokázání hospodářských výhod spojení. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost CMI je akciová společnost založená podle švýcarského práva. Jedná se o holdingovou a finanční společnost, která drží akcie dceřiných společností, které se zabývají obchodem a marketingem. Jednou z jejích dceřiných společností je i společnost CMC Trading AG, která dle "Smlouvy o marketingu a distribuci výrobků" zajistí rozšíření možností distribuce výrobků TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN na vybrané zahraniční trhy. Jediným akcionářem CMI je společnost Commercial Metals Company, se sídlem 7800 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75247, USA (dále jen "CMC"), která se zabývá produkcí oceli a železa na území USA. Do Evropy své výrobky nevyváží. Ve srovnání s dalšími producenty oceli a železa na americkém trhu se CMC pohybuje mezi desátým a dvacátým místem.
Společnost MORAVIA STEEL vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1297, dne 23. srpna 1995. Jedná se o holdingovou společnost, která se zabývá obchodní činností. Zabývá se zejména prodejem výrobků TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a této společnosti zajišťuje i nákup cca 50 % vstupů pro výrobu. Jejími akcionáři jsou společnosti SICOMM a R.F.G. Jedná se o společnosti, které byly zřízeny za účelem správy akcií, každá z nich drží 50 % akcií společnosti MORAVIA STEEL.
Majetkovou účast má MORAVIA STEEL kromě TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN v těchto společnostech:
Moravia Steel AG Zug (jediným akcionářem je MORAVIA STEEL). Jedná se o obchodní zastoupení ve Švýcarsku.
Moravia Steel Slovenija, d.o.o. (jediným akcionářem je MORAVIA STEEL). Jedná se o obchodní zastoupení ve Slovinsku.
Moravia Steel Iberia, s.a. (MORAVIA STEEL drží 66 % akcií). Jedná se o obchodní zastoupení v Portugalsku.
Moravia Goel Trade, d.o.o. (v likvidaci)-MORAVIA STEEL drží 60 % akcií. Jedná se o obchodní zastoupení v Chorvatsku.
CMC-Třinec Stahlhandel (MORAVIA STEEL drží 50 % akcií). Jedná se o obchodní zastoupení v Německu.
Třinec CMC (U.K.) Ltd. (MORAVIA STEEL drží 50 % akcií). Jedná se o obchodní zastoupení ve Velké Británii.
Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 146, dne 21. března 1991. Společnost patří k hutním podnikům s nejdelší tradicí výroby v České republice, je pokračovatelem společnosti založené v r. 1839 Těšínskou komorou. Jejím hlavním předmětem činnosti je hutní výroba s uzavřeným hutním cyklem. Vlastní výrobou kryje převážnou část spotřeby koksu a je soběstačná ve výrobě surového železa. Moderní ocelářskou technologií vyrábí kvalitní ocel se stále stoupajícím podílem ušlechtilých jakostí, převážně v kyslíkových konvertorech. Konvertorová ocelárna je vybavena celým komplexem sekundární metalurgie a dvěma zařízeními na plynulé lití oceli, která umožňují odlévat vyrobenou ocel jak v pravoúhlých formátech, tak i kruhových průřezech. Konvertorová ocel je zpracovávána ve čtyřech hotovních tratích do škály dlouhých válcovaných výrobků, přičemž mezi nosné výrobky patří kolejnice, betonářská a profilová ocel, válcovaný drát a hutní polotovary. Od r. 1998 je součástí válcoven i sochorová válcovna v Kladně, která vyrábí z třineckých polotovarů zejména kruhovou ocel v tyčích, sochory a bloky. Válcované výrobky jsou prodávány prostřednictvím společnosti MORAVIA STEEL, přičemž přibližně polovina z nich je exportována do více než padesáti zemí.
Majetkovou účast ve společnostech s rozhodujícím vlivem, tj. nad 50 %, mají TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY ve 12 společnostech, z nichž 4 jsou bývalé provozovny mateřské společnosti, jejichž rozhodujícím odběratelem výrobků a služeb jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a další společnosti, které se zabývají např. zajišťováním gastroslužeb, obchodní činností, přepravou zboží a skladováním apod. (viz str. 228 spisu). V dalších 9 společnostech (viz str. 228 spisu) mají TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY majetkovou účast s podstatným vlivem, tj. 20-50 %.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z předložených podkladů vyplynulo, že společnost CMI, ani společnost CMC, ani žádná z jejich dceřiných společností, žádné výrobky na tuzemský trh nedodává.
Dodávky výrobků společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY na tuzemský trh jsou pravidelné a jejími odběrateli jsou jednak výrobní společnosti, jednak obchodní a stavební společnosti na celém území České republiky. Na tuzemský trh jsou výrobky TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN dodávány prostřednictvím společnosti MORAVIA STEEL. Jedná se o následující výrobky:
Válcovaný drát - jedná se o nosný výrobek TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, jehož větší část je určena pro tažírny, šroubárny a výrobce svařovaných sítí z betonu a výrobu žebírkové oceli menších průměrů za studena.
Betonářská ocel - odběrateli jsou zejména obchodní společnosti, stavební společnosti nebo společnosti vyrábějící komponenty pro stavebnictví.
Kontislitky a předvalky - v případě kontislitků se jedná se o kontinuelně odlévané předvalky, sloužící převážně k dalšímu válcování, zejména pro kovárny a strojírenské podniky. Předvalky-jedná se o válcované polotovary, určené k dalšímu válcování, např. sochory, bramy, bloky.
Profilová ocel-jedná se o střední, jemnou a hrubou profilovou ocel. Střední profilová ocel se vyrábí na střední trati TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, patří do ní kruhová ocel v tyčích v průměrech od 33-do 90 mm , plochá ocel šířky 50-150 mm a tloušťky 12-60 mm, čtvercová ocel 35x35mm-65x65mm a několik speciálních profilů různých rozměrů, které se používají např. pro železniční svršek, pérovny a dveřní závěsy pro automobilky. Kruhová a plochá ocel se užívá k dalšímu zpracování, zejména v tažírnách a strojírenských podnicích. Jemná profilová ocel se vyrábí na kontijemné trati TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, patří do ní kruhová ocel v tyčích nebo ve svitcích v průměrech od 12-do 32 mm , plochá ocel šířky 25-50 mm a tloušťky 5-10 mm, úhelníky 30x30 až 50x50, tloušťky 3-6 mm. Kruhová ocel se užívá např. k dalšímu zpracování v tažírnách. Plochá ocel a úhelníky se užívají zejména pro strojní podniky na výrobu různých druhů konstrukcí. Hrubá profilová ocel - vyrábí se na sochorové válcovně v Kladně, kterou mají TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY v pronájmu. Patří do ní kruhová ocel v tyčích v průměrech od 70-do 260 mm. Účel užití hrubé profilové oceli je zejména pro kovárny a strojírenské podniky.
Kolejnice-v České republice jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY jediným výrobcem kolejnic. Hlavním odběrateli jsou zejména České dráhy, dopravní podniky, společnosti zabývající se zabývá výrobou výhybek a důlní společnosti .
Na tuzemských trzích válcovaného drátu, betonářské oceli, kontislitků a předvalků, profilové oceli a kolejnic byl podíl společnosti MORAVIA STEEL ve sledovaném období vyšší jak 30% celkového obratu dosahovaného na každém z uvedených trhů.
Na základě výše uvedeného byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen takto:
Z hlediska:
výrobkového se jedná o 5 samostatných a nezastupitelných trhů a to:
válcovaný drát
betonářská ocel
kontislitky a předvalky
profilová ocel
kolejnice
-geografického se jedná o území České republiky, neboť podmínky pro odběratele jsou na celém
území dostatečně homogenní
-časového jde o trhy trvalé, charakterizované pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného
zboží.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1999.
Na trhu válcovaného drátu působila ze spojovaných společností pouze společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, jejíž výrobky jsou dodávány na trh prostřednictvím společnosti MORAVIA STEEL, která dosáhla podíl vyšší jak 30 % celkového obratu daného trhu. CMI ani žádná jiná ze společností v rámci skupiny CMC zastupitelné výrobky na tuzemský trh nedodává. Dalšími soutěžiteli na takto vymezeném trhu je NOVÁ HUŤ, a.s. a dále zahraniční dodavatelé (dovozy z Německa, Rakouska, Polska, Holandska, Belgie, Ukrajiny). Trend spotřeby válcovaného drátu je mírně rostoucí.
Na trhu betonářské oceli působila ze spojovaných společností pouze společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, jejíž výrobky jsou dodávány na trh prostřednictvím společnosti MORAVIA STEEL, která dosáhla podíl vyšší jak 30 % celkového obratu daného trhu. CMI ani žádná jiná ze společností v rámci skupiny CMC zastupitelné výrobky na tuzemský trh nedodává. Dalšími soutěžiteli na tomto trhu je NOVÁ HUŤ, a.s. a dále zahraniční dodavatelé (dovozy z Německa, Itálie, Polska a Ruska). Trend spotřeby betonářské oceli je klesající v souvislosti se stagnací v oblasti stavebnictví.
Na trhu kontislitků a předvalků působila ze spojovaných společností pouze společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, jejíž výrobky jsou dodávány na trh prostřednictvím společnosti MORAVIA STEEL, která dosáhla podíl vyšší jak 30 % celkového obratu daného trhu. CMI ani žádná jiná ze společností v rámci skupiny CMC zastupitelné výrobky na tuzemský trh nedodává. Dalšími soutěžiteli na tomto trhu je NOVÁ HUŤ, a.s. a Železárny Hrádek, a.s. a dále zahraniční dodavatelé (dovozy z Itálie, Belgie, Německa a Polska). Trend spotřeby u kontislitků je mírně rostoucí, u předvalků díky útlumu VÁLCOVEN PLECHU, a.s. a ŽDB a.s. je trend spotřeby klesající.
Na trhu profilové oceli působila ze spojovaných společností pouze společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, jejíž výrobky jsou dodávány na trh prostřednictvím společnosti MORAVIA STEEL, která dosáhla podíl vyšší jak 30 % celkového obratu daného trhu. CMI ani žádná jiná ze společností v rámci skupiny CMC zastupitelné výrobky na tuzemský trh nedodává. Dalšími soutěžiteli na tomto trhu v celém rozsahu profilové oceli jsou NOVÁ HUŤ, a.s., VÍTKOVICE a.s. a Železárny Hrádek, a.s. a dále zahraniční dodavatelé (dovozy z Německa, Holandska, Maďarska, Polska, Ukrajiny a Ruska). Trh spotřeby profilové oceli je stagnující.
Na trhu kolejnic jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY jediným tuzemským výrobcem, dovoz na tuzemský trh představuje zanedbatelný podíl.
Posouzení dopadů spojení
Pro posouzení dopadů uvedeného spojení podniků se úřad rovněž zabýval podmínkami pro vstup dalších soutěžitelů na tuzemský trh výše uvedených výrobků.
Z předložených informací vyplynulo, že omezení pro vstup dalších soutěžitelů na trh nejsou známá. Pro dovoz hutní produkce do České republiky nejsou vytvořeny žádné administrativní bariéry. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává dovozní licence automaticky, množstevní omezení dovozu neexistuje. Vstup dalšího tuzemského výrobce na trh není vzhledem k finanční a časové náročnosti vybudování hutního komplexu prakticky realizovatelný.
Z odpovědí odběratelů a konkurentů TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, na něž se úřad v průběhu správního řízení obrátil se žádostí o vyjádření k možným dopadům posuzovaného spojení podniků vyplynulo, že od spojení neočekávají zásadní změny ve vztahu k tuzemskému trhu, spojení přispěje k rozšíření vývozních možností výrobků TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN na zahraniční trhy.
Na tuzemském trhu se po spojení podíl spojením vzniklého subjektu nezmění, neboť CMI ani žádná jiná ze společností v rámci skupiny CMC zastupitelné výrobky na tuzemský trh nedodává. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budou i nadále uvedené výrobky vyrábět a prostřednictvím společnosti MORAVIA STEEL dodávat na tuzemský trh. Předpokládá se, že i nadále cca 50 % produkce TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN bude určeno pro tuzemský trh, na kterém působí další tuzemští i zahraniční soutěžitelé. Úřad konstatuje, že posuzovaným spojením podniků nedojde ke změně soutěžního prostředí na relevantních trzích.
Distribuční systém-přístup odběratelů k výrobkům
Výrobky TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN jsou dodávány na trh prostřednictvím společnosti MORAVIA STEEL. Dodavatelsko-odběratelské vztahy probíhají buď systémem objednávka-dodávka nebo jsou uzavírány smlouvy. Např. s některými odběrateli má MORAVIA STEEL uzavřeny rámcové kupní smlouvy, které jsou každoročně upřesňované dodatky, příp. samostatné měsíční nebo kvartální smlouvy, nebo jsou uzavřeny společné smlouvy o zřízení konsignačního skladu apod.
Právní rozbor
Dle § 8 odst. 2 písm. b) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určování soutěžního chování soutěžitele .
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě společně vykonávané kontroly společností CMI a MORAVIA STEEL nad společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY dochází ke spojení podniků ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) zákona. Společně vykonávaná kontrola spočívá v závazku společností CMI a MORAVIA STEEL stanoveném ve "Smlouvě mezi akcionáři" nepřijímat tzv. kvalifikovaná rozhodnutí bez výslovného předchozího písemného schválení společnosti CMI. Jedná se o rozhodnutí v některých otázkách týkajících se chodu společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, jejichž přijímání by jinak společnost CMI jako minoritní akcionář nemohla prakticky ovlivnit (viz Smlouva mezi akcionáři, str. 226 spisu). K rozhodování o daných otázkách totiž zákon, popř. stanovy vyžadují pouze rozhodnutí příslušných orgánů společnosti (valné hromady, dozorčí rady, představenstva), což znamená, že společnost MORAVIA STEEL by jako majoritní akcionář mohla většinu tzv. kvalifikovaných rozhodnutí prosadit nezávisle na ostatních akcionářích.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že podíl společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY přesahuje na vymezených relevantních trzích 30 % celkového obratu dosahovaného na daných trzích. Jde tedy o spojení podniků, které ve smyslu § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu.
Výhody spojení
Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele a z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti na trhu následující výhody:
Spojením podniků dojde k racionalizaci v oblasti distribuce produkce TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN na vybraných zahraničních trzích, s využitím stávající obchodní sítě CMC Trading.
Pro zrychlení inkasa za prodané výrobky z produkce TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN na export budou využity finanční prostředky, know-how a kapitál společnosti CMC Trading, která bude zajišťovat inkasní rizika v teritoriích, ve kterých MORAVIA STEEL nedisponuje potřebnými platebními nástroji.
CMC Trading na základě Smlouvy o marketingu a distribuci výrobků bude zajišťovat distribuci výrobků a současně se bude podílet na předfinancování výroby v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH.
MORAVIA STEEL využije u zámořských exportních destinací, hlavně v oblasti námořní dopravy, synergického efektu týkajícího se preferenčních dopravních tarifů CMC Trading.
MORAVIA STEEL bude mít přístup k cenovým a jiným komerčním informacím z mimoevropských trhů, kde realizuje ojedinělé prodeje z důvodu sezónních výkyvů poptávky po hutním materiálu v Evropě.
CMC Trading poskytne MORAVIA STEEL pomoc v oblasti personální přípravy profesionálních obchodníků.
Tuzemští odběratelé budou mít přístup ke kvalitnějším výrobkům, neboť produkce TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN se musí přizpůsobit požadavkům na kvalitu zahraničních odběratelů.
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech a z hlediska účinků spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil. Vzal v úvahu skutečnost, že na vymezených relevantních trzích se účastní hospodářské soutěže tuzemští i zahraniční soutěžitelé, kteří jsou schopni zejména kvalitou dodávaných výrobků spojenému subjektu konkurovat. Uvedeným spojením podniků nedojde ke změně tržního podílu na vymezených relevantních trzích, stávající tržní podíly na tuzemském trhu zůstanou zachovány. S ohledem na tyto skutečnosti úřad dospěl k závěru, že spojení podniků nepovede k narušení soutěže probíhající na daných trzích.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 19/00 ze dne 10.5.2000. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Zástupce účastníků řízení této možnosti nevyužil. Nebyly tedy vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Ze všech uvedených důvodů úřad rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vladimíra Hájková
pověřená řízením II. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Karel Muzikář, advokát
WEIL, GOTSHAL & MANGES v.o.s.
Křižovnické nám. 1
110 00 Praha 1