UOHS S0140/2016
Rozhodnutí: S0140/2016/KS-12297/2016/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Rockaway Capital SE / Digital Investments CEE B.V.
Účastníci Rockaway Capital SE Digital Investments CEE B.V.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 31. 3. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 318 KB


Č. j.: ÚOHS-S0140/2016/KS-12297/2016 /840/JMě

24. 3. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0140/2016/KS, zahájeném dne 7. 3. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společnosti Rockaway Capital SE, se sídlem Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/8, IČO 01967631, zastoupené Dr. iur. Jiřím Němcem, LL.M., se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, a společnosti Digital Investments CEE B.V., se sídlem Nizozemské království, Haag, a s kanceláří na adrese Nizozemské království, Haag, 2591 TV, Aegonplein 50, zastoupené Mgr. Ivou Bilinskou, se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů Rockaway Capital SE, se sídlem Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/8, IČO 01967631, a Digital Investments CEE B.V., se sídlem Nizozemské království, Haag, a s kanceláří na adrese Nizozemské království, Haag, 2591 TV, Aegonplein 50, na straně jedné, a Chytrý Honza a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/8, IČO 29048770, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] v jejichž konečném důsledku získají společnosti Rockaway Capital SE a Digital Investments CEE B.V. možnost společně kontrolovat společnost Chytrý Honza a.s., se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku mají společnosti Rockaway Capital SE, se sídlem Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/8, IČO 01967631 (dále jen Rockaway ), a Digital Investments CEE B.V., se sídlem Nizozemské království, Haag, a s kanceláří na adrese Nizozemské království, Haag, 2591 TV, Aegonplein 50 (dále jen Digital Investments ), získat možnost společně kontrolovat společnost Chytrý Honza a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/8, IČO 29048770 (dále jen Chytrý Honza ).
2. Jednotlivé kroky transakce budou následující. [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ]
3. Výkon společné kontroly společností Rockaway a Digital Investments bude založen na následujících skutečnostech. [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ]
4. [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ]
5. Společnost Rockaway je holdingovou společností, přičemž její dceřiné společnosti působí v České republice především v oblasti poskytování internetových služeb včetně e-commerce, a to zejména v oblastech maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu. Dále působí společnost Rockaway Capital SE prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v oblasti vývoje, výroby a prodeje her pro počítače a mobilní telefony, v oblasti vývoje, výroby a prodeje 3D per a v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu, zejména prodeje zájezdů třetích stran, zprostředkování cestovního pojištění a online prodeje letenek. [1]
6. Společnost Digital Investments je součástí celosvětově působící finanční skupiny Aegon, jež prostřednictvím svých dceřiných společností poskytuje životní a úrazové pojištění, penzijní finanční služby a služby spojené se správou majetku. Okrajově působí společnosti této skupiny rovněž v oblasti poskytování bankovních služeb. V České republice působí skupina Aegon prostřednictvím společnosti AEGON Pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 26/322, IČO 27182461, jež se zabývá poskytováním produktů investičního životního pojištění a připojištění pokrývající riziko smrti úrazem, invalidity, závažných onemocnění a hospitalizace.
7. Společnost Chytrý Honza je v době před uskutečněním spojení kontrolována společností Rockaway. Společnost Chytrý Honza působí jako investiční a pojišťovací zprostředkovatel (pojišťovací agent)-konkrétně vykonává zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví (jako pojišťovací agent v oblasti cestovního pojištění, pojištění majetku, pojištění psů a koček, povinného ručení či životního pojištění), dále pak v oblasti penzijního připojištění a stavebního spoření. Doplňkově nabízí rovněž služby finančního poradenství (např. v oblasti hypoték). Výše uvedené služby nabízí společnost Chytrý Honza především prostřednictvím portálu ChytryHonza.cz (jenž funguje rovněž jako internetový srovnávač, avšak s konečným cílem zprostředkovat konkrétnímu zájemci konkrétní produkt), a dále rovněž prostřednictvím kamenných poboček, finančních specialistů a call center.
8. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
1. místopředseda Úřadu

Obdrží
1. Dr. iur. Jiří Němec, LL.M.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
IDDS: uv3gsst
2. Mgr. Iva Bilinská
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
IDDS: dkbkvnj


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 31. 3. 2016.

[1] V současné době je u Úřadu pod sp. zn. ÚOHS-S0013/2016/KS vedeno správní řízení o povolení spojení soutěžitelů Rockaway Capital SE se společnostmi Netretail Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Hoofdorp, Taurusavenue 105, a Naspers OCS Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 650/1 IČ: 02387727, přičemž k navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít především v oblastech prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu, internetové reklamy a internetových cenových srovnávačů, v nichž nabývané společnosti působí zejména prostřednictvím obchodních značek Mall.cz a Heureka.cz.