UOHS S014/2005
Rozhodnutí: S014/05-4260/05-OOHS Instance I.
Věc Možné porušení § 11/1-podmiňování dodávky vody (vč. osazení vodoměru a odvádění odpad. vod) do nemovitosti po změně jejího vlastníka přistoupením nového vlastníka k dluhu, který má k účastníku řízení původní vlastník nemov., a následným uhrazením dluhu
Účastníci Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 2. 8. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


Č.j.: S 14/05-4260/05-OOHS V Brně dne 8. července 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 14/05 zahájeném dne 9. května 2005 z vlastního podnětu podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění, ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění, s účastníkem řízení, jímž je společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary-Doubí, Studentská 328/64, PSČ 360 07,
IČ 497 89 228, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Správní řízení č.j. S 14/05 vedené ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účastníkem řízení, jímž je společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary-Doubí, Studentská 328/64, PSČ 360 07, IČ 497 89 228, se dle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění , zastavuje.
O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel od JUDr. Jaroslava Vovsíka, advokáta AK Vovsík, Rösch, Kocina a spol., Plzeň, Malá 6, PSČ 301 00, na vědomí žalobu podanou v zastoupení paní Jany Košťálové, podnikatelky, bytem Plzeň, Rooseveltova 48/18, k Okresnímu soudu v Karlových Varech. Žalobní petit obsahuje stanovení povinnosti společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (dále jen "VaK KV") osadit v nemovitosti žalobkyně č.p. 324 v Boru u Tachova vodoměr a uzavřít s ní smlouvu o dodávce a odběru vody a odpadních vod. Žalobkyně nesouhlasí s postupem VaK KV, jenž odmítl do jí zakoupené nemovitosti nainstalovat vodoměr a podmiňoval dodávku vody uhrazením dluhu, který vznikl bývalému majiteli nemovitosti panu Sedláčkovi. Žalobkyně není právním nástupcem této osoby, práva a povinnosti spojená s odběrem vody nepřecházejí na nového vlastníka nemovitosti (žalobkyně ani nemovitost od dlužníka nekoupila, prodávajícím byla odlišná osoba).
Na základě uvedeného podnětu provedl Úřad šetření, ve kterém si mj. vyžádal doplňující informace a podklady od JUDr. Vovsíka, právního zástupce paní Košťálové. Z obdržených podkladů vyplynulo, že dne 1.11.2004 byla uzavřena kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva mezi paní Pavlou Zelenou (jako prodávající a zástavním věřitelem) a paní Janou Košťálovou (jako kupující a zástavcem), jejímž předmětem byla mj. koupě nemovitosti č.p. 324 v Boru u Tachova. Součástí podkladů byla kopie objednávky na osazení vodoměru do nemovitosti č.p. 324 v Boru u Tachova ze dne 4.1.2005 (vyplněná na jméno pana Petra Balína, syna paní Košťálové), na které je v pravém spodním rohu podpis pana Petra Tolara, vedoucího vodovodního provozního střediska č. 21 v Tachově VaK KV (dále jen "VPS"), včetně razítka VPS. Úřad dále obdržel kopii Vyjádření k objednávce na osazení vodoměru podepsané panem Petrem Tolarem, ve kterém je uvedeno, že tato objednávka byla převzata VPS, ale po konzultaci s právním oddělením VaK KV (paní Šimanovou) nebude zatím realizována z důvodu dluhu za vodné na objektu č.p. 324 v Boru u Tachova.
Úřad se rovněž obrátil se žádostí o poskytnutí informací v uvedené věci na VaK KV. Právní zástupce VaK KV-JUDr. Vladislav Bílek, advokátní kancelář se sídlem Klatovy 1, Čsl. legií čp. 143, na dotaz Úřadu, jaký je postup VaK KV vůči novému vlastníku nemovitosti v případě, že se vlastník nemovitosti ještě před zaplacením dluhu změní, uvedl, že v případě neuhrazení dlužné částky i po přerušení dodávky, přistoupí VaK KV k soudnímu vymáhání dlužné částky. V době podání žalobního návrhu je předmětná nemovitost odpojena od veřejné části vodovodní a kanalizační sítě. Dojde-li v této době ke změně vlastníka nemovitosti a nový vlastník se dostaví k VaK KV, pak je mu ze strany VaK KV nabídnuto řešení situace, které spočívá ve sjednání dohody o přistoupení k dluhu-o úhradě pohledávky, zahrnující jistinu, příslušenství, náklady řízení a náklady obnovení dodávky vody s tím, že jakmile bude vydán rozsudek a nabude právní moci, bude uzavřena smlouva o postoupení vykonatelného titulu, pokud ji bude přistupující požadovat. V případě změny vlastníka nemovitosti v době, kdy je spor ukončen vykonatelným titulem, přistoupí VaK KV k řešení prostřednictvím nařízení exekuce. Je-li dodávka vody přerušena a přihlásí se nový nabyvatel, který prokáže, odkdy nemovitost vlastní, nemovitost je pak po uzavření písemné smlouvy o odběru vody a odvádění odpadních vod bez dalšího napojena na veřejnou část vodovodní a kanalizační sítě.
Na základě výše uvedeného zahájil Úřad dne 9. května 2005 z vlastního podnětu se společností VaK KV správní řízení č.j. S 14/05 ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Možné porušení § 11 odst. 1 zákona účastníkem řízení bylo Úřadem spatřováno v podmiňování dodávky vody (včetně osazení vodoměru a odvádění odpadních vod) do nemovitosti po změně jejího vlastníka přistoupením nového vlastníka k dluhu, který má k účastníku řízení původní vlastník nemovitosti, a následným uhrazením tohoto dluhu.
Dopisem č.j. S 14/05-4176/05-OOHS ze dne 30.6.2005 bylo účastníku řízení zasláno oznámení o upřesnění předmětu správního řízení s tím, že možné porušení § 11 odst. 1 zákona Úřad spatřuje v podmiňování dodávky vody (včetně osazení vodoměru a odvádění odpadních vod) do nemovitosti č.p. 324, Bor, pozemek pa. čís. 438, k.ú. Bor u Tachova, po změně jejího vlastníka přistoupením nového vlastníka k dluhu, který má k účastníku řízení původní vlastník nemovitosti, a následným uhrazením tohoto dluhu.
V souladu s § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), bylo účastníku řízení umožněno seznámit se s podklady pro rozhodnutí (spis č.j. P 159/05-šetření před zahájením správního řízení a spis č.j. S 14/05-dále jen "spis") dne 7.7.2005 (viz protokol str. 99 spisu). Dne 8.7.2005 Úřad obdržel vyjádření účastníka řízení k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění, ve kterém účastník řízení k předmětu tohoto správního řízení uvádí, že zápis z místního šetření v objektu č.p. 324 v Boru u Tachova (pozn. Úřadu: kopie dokumentu byla předána panem Balínem při svědecké výpovědi) je nepřesný, neboť jednání se neuskutečnilo na základě řešení soudního sporu. VaK KV zaslal pí Košťálové výzvu k jednání na 19.5.2005, kterou převzala až dne 30.5.2005, a proto se jednání uskutečnilo v náhradním termínu (7.6.2005) navrženém právním zástupcem pí Košťálové. K informacím poskytnutým panem Balínem v rámci svědecké výpovědi účastník řízení odkazuje na výslech svědka pana Petra Tolara a Ing. Hany Šimanové, dále uvádí, že tvrzení pana Balína o obsahu telefonického hovoru s VaK KV jsou nedoloženými tvrzeními. Na závěr svého vyjádření účastník řízení konstatuje, že se vždy a zásadně snaží při výkonu své činnosti postupovat v mezích daných právními předpisy.
Dopisem ze dne 17.5.2005 zaslal Ing. Antonín Jágl, ředitel a prokurista společnosti VaK KV, Úřadu podání označené jako "narovnání" vyjádření právního zástupce VaK KV JUDr. Vladislava Bílka ze dne 21.4.2005, ve kterém uvádí, že informace JUDr. Bílka platí pouze pro případ, kdy dlužník je zároveň aktuálním majitelem nemovitosti, která byla na základě existujícího dluhu za vodné/stočné odpojena od vodovodu/kanalizace. Dále uvádí, že pokud se v této době vlastník nemovitosti změní a nový vlastník požádá o připojení nemovitosti na vodovod/kanalizaci, je s tímto vlastníkem jednáno individuálně tak, aby došlo k uzavření smlouvy na dodávku pitné vody, příp. odvádění odpadních vod. V žádném případě není ze strany VaK KV podmiňováno uzavření této smlouvy s novým vlastníkem uhrazením dluhu původního vlastníka.
Dne 27.5.2005 se v sídle Úřadu uskutečnilo ústní jednání s účastníkem řízení, na kterém zástupce společnosti VaK KV (Ing. Antonín Jágl) mj. uvedl, že Vyjádření k objednávce na osazení vodoměru (viz výše) bylo zástupcem společnosti VaK KV sepsáno na výslovný požadavek pana Balína a bylo neobratně formulováno, rozhodně však neznamená podmiňování osazení vodoměru do nemovitosti pí Košťálové uhrazením dluhu původního vlastníka nemovitosti. VaK KV následně Úřadu sdělil, že JUDr. Bílek má zmocnění pro právní úkony ve věci vymáhání pohledávek soudní cestou a že rozhodně neměl žádné pověření vymáhat jménem VaK KV od aktuálního vlastníka dluh za dřívějšího vlastníka nemovitosti, a dále Úřadu předložil výzvu společnosti VaK KV ze dne 10.5.2005 k jednání o uzavření smlouvy dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, adresovanou paní Košťálové (viz str. 24 správního spisu).
Dále byli v uvedeném správním řízení jako svědci vyslechnuti pan Petr Tolar (vedoucí VPS), paní Ing. Hana Šimanová (vedoucí oddělení smluv a pohledávek VaK KV) a pan Petr Balín (syn paní Košťálové).
Svědek Petr Balín při podání svědecké výpovědi dne 27.6.2005 uvedl, že dne 4.1.2005 se osobně dostavil na VPS s písemnou plnou mocí ze dne 1.11.2004, kterou byl zplnomocněn pí Košťálovou se žádostí o osazení vodoměru do nemovitosti č.p. 324 v Boru u Tachova. Pracovnice VPS pí Krčmářová na základě předložené plné moci, občanského průkazu a kupní smlouvy na uvedenou nemovitost včetně výpisu z katastru nemovitostí, mu vyplnila objednávku na osazení vodoměru, kterou pan Balín následně podepsal. Poté pan Tolar, když zjistil, že se jedná o uvedenou nemovitost, konzultoval další postup s právním oddělením VaK KV (pí Šimanovou), a poté panu Balínovi sdělil, že tato objednávka nebude realizována z důvodu dluhu na vodném pana Sedláčka, který před časem uvedenou nemovitost vlastnil. Dále svědek uvedl, že telefonicky mluvil s pí Šimanovou, která mu sdělila výši dluhu za vodné na uvedené nemovitosti (cca 43 000,-Kč) s tím, že dokud nebude tento dluh novou majitelkou (pí Košťálovou) uhrazen, nebude jí do tohoto objektu "puštěna voda". Dále pan Balín uvedl, že mu pí Šimanová sdělila, že jestli s ní chce dále jednat, ať přijede do Karlových Varů na právní oddělení VaK KV. Svědek dále uvedl, že pí Košťálová obdržela dopis právního zástupce VaK KV JUDr. Bílka ze dne 12.1.2005, kterým jí byla sdělena celková výše dluhu za dodávku vody do nemovitosti č.p. 324 v Boru u Tachova za pana Sedláčka ve výši 82 777,24 Kč. Poté pí Košťálová prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Vovsíka podala žalobu k Okresnímu soudu v Karlových Varech. Dne 7.6.2005 proběhlo místní šetření ohledně technického stavu vodovodní přípojky v nemovitosti č.p. 324 v Boru u Tachova a následně pracovníci VPS VaK KV osadili vodoměr do uvedené nemovitosti.
Úřad dále obdržel informace od JUDr. Vovsíka, právního zástupce pí Košťálové včetně zpětvzetí žaloby ze dne 8.6.2005. Z obdržených informací a podkladů vyplývá, že dne 10.5.2005 vyzvala společnost VaK KV dopisem pí Košťálovou, aby se 19.5.2005 dostavila k projednání podmínek pro připojení výše uvedené nemovitosti na vodovodní a kanalizační síť. Na tuto výzvu reagoval právní zástupce pí Košťálové a navrhl náhradní termín schůzky na 8.6.2005. VaK KV projevil s tímto termínem souhlas a vyzval pí Košťálovou, aby umožnila prohlídku stavu uvedené nemovitosti za účelem osazení vodoměru, která se uskutečnila dne 7.6.2005. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné závady, byl sepsán zápis o místním šetření, evidenční list o odběru vody a následně i smlouva o dodávce vody.
Dle § 11 zákona je zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů zakázáno. Není tedy zakázána a sankcionována existence dominantního postavení soutěžitele jako takového, ale až jednání naplňující skutkovou podstatu zneužití tohoto postavení.
Dominantní postavení má ve smyslu § 10 zákona soutěžitel, jemuž jeho tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.
Autonomie vůle soutěžitele nacházejícího se v dominantním (popř. monopolním) postavení na trhu je pak do značné míry omezena, neboť soutěžitel v dominantním postavení podléhá větší reglementaci z pohledu zákona než soutěžitel, který toto postavení na trhu nemá, a proto musí dominantní soutěžitel své obchodní chování regulovat tak, aby nezpůsobil újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům . Podstata zneužití dominantního postavení vychází ze zákazu chování, které by bylo za normálních soutěžních podmínek přípustné (činí-li je soutěžitel mj. s nízkým podílem na trhu); avšak v případě soutěžitele s dominantním postavením na trhu, je takové chování často nepřípustné vzhledem k jeho zvláštní odpovědnosti za újmu, kterou by toto chování mohlo způsobit soutěži obecně i zájmům ostatních soutěžitelů a zejména spotřebitelů.
Úřad dospěl k závěru, že VaK KV jako tzv. síťový monopolista disponuje potřebnou tržní silou ve smyslu § 10 zákona, která mu umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích či spotřebitelích, je tedy soutěžitelem v dominantním postavení na trhu.
Vedle existence dominantního postavení soutěžitele (tržní síly) je dalším pojmovým znakem zneužití dominantního postavení vznik újmy -ať už na straně jiného soutěžitele, nebo na straně spotřebitele (spotřebitelů), a to způsobené v souvislosti s jednáním dominanta. Vznik újmy jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům musí být spolehlivě prokázán.
V posuzovaném případě bylo šetřením prokázáno, že mezi VaK KV a novým vlastníkem nemovitosti č.p. 324 v Boru u Tachova došlo dne 8.6.2005 k uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod bez toho, aby nový vlastník byl nucen uhradit částku odpovídající dluhu, který má vůči VaK KV původní vlastník uvedené nemovitosti. V průběhu správního řízení tak nebylo prokázáno, že by postupem VaK KV byla novému vlastníkovi nemovitosti č.p. 324 v Boru u Tachova, kterým se stala pí Košťálová, způsobena újma ve smyslu § 11 odst. 1 zákona.
Vzhledem k tomu, že v řízení nebyla zjištěna existence možné újmy (resp. jakéhokoli plnění) na straně pí Košťálové, tedy existence jednoho ze základních pojmových znaků, bez nějž nemůže dojít k naplnění skutkové podstaty zneužití dominantního postavení dle § 11 zákona, rozhodl Úřad s ohledem na všechny shora uvedené důvody a po zhodnocení všech zjištěných skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí; včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením
odboru ochrany hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64
360 07 Karlovy Vary-Doubí