UOHS S014/2003
Rozhodnutí: OF/S014/03-2248/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-ASPI Publishing a Accounting Services a.s.
Účastníci Accounting services a.s., se sídlem Vlhká 14, Brno ASPI Publishing s.r.o., se sídlem U Nákladového nádraží 6, Praha 3
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 30. 6. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 83 KB


S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 14/03, zahájeném dne 29. ledna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ASPI Publishing s.r.o., se sídlem U Nákladového nádraží 6, Praha 3, IČ 63077639, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Jiřím Ctiradem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Kupní smlouvy na hmotný a nehmotný majetek, uzavřené mezi společností ASPI Publishing s.r.o., se sídlem U Nákladového nádraží 6, Praha 3, IČ 63077639, jako kupujícím, a společností Accounting Services a.s., se sídlem Vlhká 14, Brno, IČ 26246643, jako prodávajícím, v jejímž důsledku kupující nabude od prodávajícího ve smlouvě definovaný hmotný a nehmotný investiční majetek, a tím získá možnost přímo kontrolovat část podniku společnosti Accounting Services a.s. působící v oblasti poskytování ekonomických informací formou internetového portálu, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, plné moci zástupce účastníka řízení a dalších relevantních informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad navrhovanou transakcí zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 06/03 ze dne 12. února 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě smlouvy, kterou uzavřela společnost ASPI Publishing s.r.o., se sídlem U Nákladového nádraží 6, Praha 3, IČ 63077639 (dále jen "ASPI"), jako kupující, a společnost Accounting Services a.s., se sídlem Vlhká 14, Brno, IČ 26246643 (dále jen "ACCOUNTING"), jako prodávající. V důsledku uvedené smlouvy převede společnost ACCOUNTING na kupujícího vlastnická práva k veškerým ve smlouvě specifikovaným předmětům, zařízením kanceláří a jinému hmotnému investičnímu majetku. Dále prodávající na kupujícího převede internetové domény/portály "ucetnisvet.cz", danovysvet.cz", "ekonomickysvet.cz", a "auditorskysvet.cz", včetně potřebného know-how a veškerých podkladů souvisejících s označením uvedených domén/portálů a také právo užívat web design domény/portálu "ucetnisvet.cz". V uvedené smlouvě se kupující rovněž zavázal k převzetí všech identifikovaných zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztahy přecházejí se všemi právy a povinnostmi na kupujícího.
Převod předmětného majetku a zaměstnanců umožní společnosti ASPI vykonávat kontrolu nad částí podnikání společnosti ACCOUNTING, která je samostatnou složkou podnikání této společnosti a lze k ní přiřadit konkrétní obrat, tzn. že pro potřeby posouzení transakce podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") naplňuje znaky části podniku. Jedná se tedy o spojení soutěžitelů, neboť v důsledku smlouvy získá kupující možnost kontrolovat část podniku společnosti ACCOUNTING podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu podle § 12 a násl. zákona. Strany spojení
Společnost ASPI je společností, která se zabývá poskytováním právních a ekonomických informací jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. Jako nosič informací společnosti ASPI slouží knihy, časopisy, CD, ale i internet. Produkty nabízené společností ASPI je tak možno rozdělit do tří oblastí, a sice i) software-v oblasti elektronického publikování nabízí společnost ASPI na tuzemském trhu zejména produkt nazvaný Automatizovaný Systém Právních Informací (ASPI), který obsahuje právní předpisy, vybranou literaturu, judikaturu, důvodové zprávy a množství volitelných aplikací, a to ve verzi CD-ROM a internet, s pravidelnou aktualizací dat, ii) literatura-nakladatelská část činností ASPI pokrývá svou nabídkou odborných knih především oblast právní a ekonomickou, v edičních řadách jsou nabízeny komentované i nekomentované zákony, monografie, publikace typu právní rádce, daňové příručky, knihy z podnikové praxe a pro místní správu, knihy z oblasti bezpečnosti práce a dále slovníky a vysokoškolské učebnice, a iii) periodika-vydavatelská část činnosti ASPI se zaměřuje na odborné časopisy s právní, účetní, mzdovou, daňovou, personální oblast.
Společnost ASPI je přímo kontrolována společností Wolters Kluwer Deutschland GmbH, se sídlem v Kriftelu, Německo, která je činná jako poskytovatel právních, daňových a ekonomických informací v tištěné a elektronické podobě. Její mateřskou společností je společnost Wolters Kluwer International Holding NV, se sídlem v Amsterdamu, Holandsko, která působí jako celosvětový poskytovatel právních, daňových a elektronických informací v tištěné a elektronické podobě.
Společnost ACCOUNTING je činná především v oblasti poskytování informací pro účetní a auditory, a to zejména formou internetové domény/portálu: www.ucetnisvet.cz , jejíž převod je součástí transakce. Jediným akcionářem společnosti ACCOUNTING je paní ing. Dana Supová, fyzická osoba, která není podnikatelem. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel nebo ta jeho část, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Oba spojující se soutěžitelé působí v oblasti poskytování odborných, zejména ekonomických či právních, informací. Jejich činnosti se však liší co do způsobu zveřejňování těchto informací. Zatímco společnost ASPI využívá zejména hmotných médií, tj. knih, časopisů či softwarových nosičů (CD-ROM či internet), společnost ACCOUNTING působí výhradně prostřednictvím internetových domén/portálů. Jejich činnosti se tak vzájemně nepřekrývají. Na základě shora uvedeného se Úřad při posuzování dopadů spojení na hospodářskou soutěž zaměřil na činnost společnosti ACCOUNTING.
Informační domény/portály jsou oblastí, která se vyznačuje značnou dynamikou a variabilitou. Vedle vyhledávacích portálů (např. www.seznam.cz či www.atlas.cz ) existuje řada portálů poskytujících informace pro konkrétní skupinu uživatelů. Takovou doménou/portálem je i "ucetnisvet.cz", provozovaný společností ACCOUNTING.
Při vymezování věcně relevantního trhu se Úřad zabýval otázkou, zda služby spočívající v poskytování finančních informací prostřednictvím internetových domén/portálů jsou zaměnitelné či zastupitelné se i) službami domén/portálů poskytujících všeobecné informace (včetně vyhledávačů apod.) a ii) poskytováním finančních informací v denním tisku.
Pokud jde o posouzení zastupitelnosti či zaměnitelnosti služeb spočívajících v poskytování finančních informací a informací obecných, Úřad má za to, že finanční (tedy specifické) informace vyhledává úzce zaměřený okruh uživatelů internetu, a proto je třeba poskytování takových informací považovat za samostatný relevantní trh, obdobně jako například trh periodik s motoristickou tématikou 1 .
Přestože je charakter informací podávaných spojujícími se soutěžiteli a finančně zaměřenými periodiky stejný, tyto služby se vzájemně zásadně odlišují povahou způsobu šíření těchto informací. Zatímco denní tisk je běžně dostupný ve volném prodeji, informace z internetových domén/portálů jsou k dispozici pouze prostřednictvím připojení k internetu. Další podstatnou odlišností je fakt, že informační domény/portály poskytují finanční informace zdarma (ačkoli rozšířené menu je obvykle k dispozici pouze po registraci uživatele, kterou je možné považovat za formu odměny), zatímco ekonomické deníky poskytující finanční informace jsou zpoplatněny. Zatímco náklady na denní tisk jsou hrazeny i z jejich prodeje, jediný příjem subjektů provozujících internetové domény/portály představuje zpravidla reklama. Případný objem reklamy je určován výší návštěv jednotlivých domén/portálů.
Na základě shora uvedeného Úřad považuje trh poskytování finančních informací prostřednictvím internetových domén/portálů za samostatný relevantní trh.
V této souvislosti Úřad posuzoval to, zda do relevantního trhu lze zahrnout také zahraniční domény/portály. Přestože nejsou svojí tématikou vázány k dění v České republice, a jejich využívání předpokládá znalost cizího jazyka, obecně platí, že uživatelé informačních domén/portálů jsou ve značné míře schopni a ochotni získávat tento druh informací i na zahraničních serverech, zejména v anglickém jazyce.
Avšak s ohledem na skutečnost, že i v případě, kdy by za součást relevantního trhu byly považovány pouze domény/portály tuzemské (tedy s příponou "cz"), dosahovali by spojující se soutěžitelé velmi nízkého tržního podílu, není nutné v tomto konkrétním případě tuto otázku s konečnou platností řešit.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vymezil Úřad v případě posuzovaného spojení soutěžitelů věcně relevantní trh jako trh internetových domén/portálů poskytujících finanční informace.
Geograficky je relevantní trh vymezen územím České republiky . Z časového hlediska se jedná o trh trvalý , probíhající po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu, jejich společný podíl bude po spojení nižší než [ obchodní tajemství ] %, přičemž tohoto podílu před spojením dosahovala pouze společnost ACCOUNTING. Posuzované spojení je tedy spojením konglomerátním. Na vymezeném relevantním trhu působí značné množství konkurenčních domén/portálů, navíc účinnou konkurenci do jisté míry představují i domény/portály zahraniční. Přitom se jedná o trh, který se vyznačuje značnou dynamikou a variabilitou, bez významnějších překážek vstupu na trh.
Významným soutěžním aspektem posuzovaného spojení je skutečnost, že společnost ASPI, která dosud v oblasti internetových domén/portálů nepůsobila, bude moci na tomto trhu využít některých svých znalostí, zejména účetní problematiky, nicméně vzhledem k nízkému tržnímu podílu společnosti ACCOUNTING tento fakt sám o sobě účinnou soutěž neomezí.
Na základě všech výše skutečností Úřad konstatuje, že spojující se soutěžitelé nebudou po spojení disponovat takovou tržní silou, která by jim umožnila chovat se nezávisle na ostatních soutěžitelích či spotřebitelích. Posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku či posílení dominantního postavení nově vzniklého subjektu. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
PM: 30. června 2003
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jiří Ctibor
GLEISS LUTZ v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
1 viz spojení soutěžitelů č.j. S 70/02- Bertelsmann Springer CZ s.r.o. a E 63, a.s.