UOHS S014/2002
Rozhodnutí: OF/S014/02-651/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-GENERAL ELECTRIC COMPANY, USA a PII Group Limited,
Účastníci GENERAL ELECTRIC COMPANY, 3135 Easton Turnpike, Fairfield, USA P II Group Limited, Atley Way, North Nelson Industrial Estat, Cramlington,Northumberland, Anglie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 14. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 14/02-651/02 V Brně dne 25. února 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 14/02, zahájeném dne
17. ledna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost GENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut 06431, USA, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Lucií Bányaiovou, advokátkou, se sídlem Platnéřská 4, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností GENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut 06431, USA, jako kupující, a dosavadními akcionáři společnosti PII Group Limited, se sídlem Atley Way, North Nelson Industrial Estate, Cramlington, Northumberland, Anglie NE23 1WW, jako prodávajícími a společností PII Group Limited, se sídlem Atley Way, North Nelson Industrial Estate, Cramlington, Northumberland, Anglie NE23 1WW, na základě které společnost GENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut 06431, USA, získá nepřímou kontrolu ve společnosti PII Group Limited, se sídlem Atley Way, North Nelson Industrial Estate, Cramlington, Northumberland, Anglie NE23 1WW, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ( dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení, výpisů z obchodního rejstříku, listin zakládající předmětné spojení, výročních zpráv, informací o spojovaných společnostech a dokladu o zaplacení správního poplatku.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 06/02 ze dne 6. února 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva"), uzavřené mezi společnostíGENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut 06431, USA (dále jen "GE"), jako nabyvatelem, a dosavadními akcionáři společnosti PII Group Limited, se sídlem Atley Way, North Nelson Industrial Estate, Cramlington, Northumberland, Anglie NE23 1WW, jako prodávajícími a společností PII Group Limited, se sídlem Atley Way, North Nelson Industrial Estate, Cramlington, Northumberland, Anglie NE23 1WW (dále jen "PII"), v jejímž důsledku společnost GE získá nepřímou kontrolu ve společnosti PII.
Společnost GE v globálním měřítku podniká v 11 průmyslových sektorech : letecké motory, spotřebiče, informační služby, energetické systémy, osvětlení, průmyslové systémy, lékařské systémy, plasty, vysílání, finanční služby a dopravní systémy. V České republice GE působí v oblasti leteckých motorů , spotřebičů, vysílání, finančních služeb, informačních služeb, průmyslových systémů, osvětlení, lékařských systémů, plastů a energetických systémů. Společnost GE má v České republice následující dceřinné společnosti : GE Lighting, s.r.o.; GE Fanuc Automation ČR s.r.o.; GE Medical Systems Česká republika s.r.o.; GE Capital Bank,a.s.; GE Capital Multiservis, a.s.; GE Capital Leasing, a.s. a GE Capital Holdings, s.r.o.
Společnost PII uskutečňuje činnosti v oblasti služeb týkajících se posouzení stavu a zajišťování neporušenosti potrubí ropovodů a plynovodů, v oblasti prodeje kontrolních nástrojů a v oblasti zjišťování úniku vody z potrubí. V České republice se společnost PII věnuje pouze službám týkajících se posouzení stavu a zjišťování neporušenosti potrubí ropovodů a plynovodů. Společnost PII nemá v České republice žádné přímé provozy. Akcie společnosti PII jsou v současné době v držení dosavadních akcionářů : Rowan Nominees Limited, se sídlem One Canada Square, Londýn E14 5AL ; The Bank of New York (Nominees) Limited, se sídlem One Canada Square, Londýn E14 5AL; Rowan Nominees Limited, Account RR, se sídlem One Canada Square, Londýn E14 5AL; Bahrain Middle East Bank, se sídlem Manama, Bahrain; Commercial Union Nominees Ltd., se sídlem 1 Undershaft, Londýn EC3P 3DQ; Commercial Union Life, se sídlem 1 Undershaft, Londýn EC3P 3DQ; CGU International Insurance plc a/c B, se sídlem 1 Undershaft, Londýn EC3P 3DQ; Worldstar Limited, se sídlem 41 Cedar Avenue, Hamilton, HM-12 Bermuda; Candover Investments plc, se sídlem 20 Old Bailey, Londýn EC4M 7LN; Candover Limited, se sídlem 20 Old Bailey, Londýn EC4M 7LN; Candover 1997 UK No. 1 Partnership, se sídlem Old Bailey, Londýn EC4M 7LN; Candover 1997 UK No. 2 Partnership, se sídlem Old Bailey, Londýn EC4M 7LN; Candover 1997 US No. 1 Partnership, se sídlem Old Bailey, Londýn EC4M 7LN; Candover 1997 US No. 2 Partnership, se sídlem Old Bailey, Londýn EC4M 7LN; Candover 1997 US No. 3 Partnership, se sídlem Old Bailey, Londýn EC4M 7LN; Philip Rogerson , se sídlem 72 Morston Road, Norfolk NR25 7BE; Michael Anthony Powell, se sídlem 31 Love Lane, Newcastle-upon-Tyne NE1 3DW; Keith Ballantyne, se sídlem 2 Dunholme Close, Durham DH1 5WB; Pipeline Integrity International Trustees Limited, se sídlem Atley Way, Northumberland NE23 1WW; William Graham, se sídlem 51 Preston Wood, Tynemouth NE30 3LT; Helm Trust Company Ltd., se sídlem 17 Bond Street, Jersey JE2 3NP.
Celkový celosvětový obrat společnosti GE činil v roce 2000 cca .. USD (cca ..Kč). Celkový celosvětový obrat společnosti PII v roce 2000 činil cca .. GBP (cca .. Kč), v České republice ve stejném období obrat společnosti PII dosáhl cca . GBP (cca .. Kč). Je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost GE se prostřednictvím svých dceřiných společností účastní na území České republiky soutěže na trhu leteckých motorů, zařízení, vysílání, finančních služeb, informačních služeb, průmyslových systémů, osvětlení, lékařských systémů, plastů a energetických systémů. Společnost GE nepodniká v žádné činnosti týkající se potrubí a to ani v globálním měřítku ani v České republice.
V České republice společnost PII podniká na trhu služeb týkajících se posouzení stavu a zajišťování neporušenosti potrubí ropovodů a plynovodů. Na tomto trhu dosáhl tržní podíl v roce 2000 společnosti PII cca %. V této souvislosti lze služby vztahující se posouzení stavu a zajišťování neporušenosti potrubí ropovodů a plynovodů rozdělit do pěti dílčích činností a to na oblast provádění čištění/zprovoznění potrubí, oblast vnitřní kontroly potrubí, oblast provádění izolace potrubí, oblast řízení provozu potrubí a oblast provádění oprav. Společnost PII v roce 2000 podnikala především v oblasti vnitřní kontroly potrubí. V roce 2000 společnost PII poskytla služby na cca % veškerého potrubí nainstalovaného v České republice. Na relevantním trhu v České republice působí významní soutěžitelé, jako například společnosti H. Rosen Engineering GmbH, Tuboscope Inc. a BJ Services Company. Tržní podíly jednotlivých soutěžitelů na národním trhu se mohou zásadně rok od roku různit, jelikož konkrétní smlouvy jsou sjednávány v návaznosti na vyhlášenou veřejnou zakázku a pouze malé množství smluv je uzavřeno v jedné zemi a v jednom roce.
Jak vyplývá z uvedených údajů, spojující se soutěžitelé se ve vztahu k území České republiky nezabývají stejnými obchodními činnostmi, jejich aktivity se nepřekrývají, a proto uskutečněním navrhovaného spojení nedojde ke zvýšení jejich podílů na trhu. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Lucie Bányaiová, advokátka
advokátní kancelář Altheimer & Gray
Platnéřská 4
110 00 Praha 1
Právní moc: 14.3.2002