UOHS S013/2008
Rozhodnutí: S013/2008/KS-03749/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů STRABAG/JHP
Účastníci JHP spol. s r.o. STRABAG a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 18. 2. 2008

S 013/2008/KS-03749/2008/840 V Brně dne 18. února 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 013/2008, zahájeném dne 9. ledna 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČ: 60838744, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČ: 60838744, a JHP spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Ústřední 60, IČ: 45798290, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, kterou hodlají uzavřít společnost STRABAG a.s., jako kupující, a pan V. J., jako převodce, v jejímž důsledku získá společnost STRABAG a.s. 100% obchodní podíl ve společnosti JHP, spol. s r.o., a tím i možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 04/2008 ze dne 23. ledna 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, kterou hodlá uzavřít na jedné straně společnost STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČ: 60838744 (dále jen STRABAG ), jako kupující, a na straně druhé pan V. J., jako převodce. V důsledku uvedené smlouvy se společnost STRABAG stane vlastníkem 100% obchodního podílu ve společnosti JHP spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Ústřední 60, IČ: 45798290 (dále jen JHP ).
(4) Nabytím 100% obchodního podílu ve společnosti JHP získá účastník řízení možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Společnost STRABAG je činná zejména v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství a v oblasti rozvoje projektů. Oblast pozemního stavitelství zahrnuje zejména bytovou, komerční a průmyslovou a občanskou výstavbu; oblast inženýrského stavitelství pak zahrnuje zejména výstavbu elektráren, přehrad, vodohospodářských staveb, železničních staveb, výstavbu mostů, budování infrastruktury. Pokud jde o rozvoj projektů v oblasti pozemního stavitelství, jedná se o multifunkční projekty (zábavní centra, hotely, sportoviště), správní budovy (kancelářské a komerční budovy), dále projekty průmyslových nemovitostí (průmyslové zóny), komerčních nemovitostí (specializované markety) a obytných budov. Rozvoj projektů infrastruktury se pak týká oblasti dopravy, energie a ekologických technik. Dále společnost STRABAG působí v oblasti stavebních instalací a montáží (izolační a instalační práce), kompletačních a dokončovacích prací, ale i prodeje, pronájmu a správy nemovitostí.
(7) Společnost STRABAG je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí rakouská společnost STRABAG SE.
(8) V rámci skupiny STRABAG působí v České republice řada společností, zejména pak: KAMENOLOMY ČR s.r.o.-těžba, výroba a prodej drceného kameniva pro betonárky, obalovny asfaltových směsí, silniční a inženýrské stavby, kamenivo pro kolejová lože a regulaci vodních toků, MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství-bytová, průmyslová a občanská výstavba, inženýrské stavitelství a rovněž projektová činnost v investiční výstavbě, ČMO-České a moravské obalovny, s.r.o.-výroba asfaltových směsí, SAT s.r.o.-poradenská činnost v oblasti zpracování stavebních hmot a polotovarů, podnikání v oblasti nakládání s odpady, výroba směsí pro silniční stavby, Stavební technologie, spol. s r.o.-stavba strojů s mechanickým pohonem, pronájem a provádění prací stavebními mechanismy, technicko-poradenská činnost v oboru stavebních strojů a stavebnictví, BETON Písek, spol. s r.o.-výroba betonu, TBG České Budějovice spol. s r.o.-výroba cementového zboží a umělého kamene, ILBAU spol. s r.o.-provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, zkoušení a posuzování stavebních materiálů a konstrukcí, zemní práce, výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, BOHEMIA BITUNOVA, spol. s r.o.-provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, činnost organizačních a ekonomických poradců ve stavebnictví, AET-Asfalt-emulsní technologie s.r.o.-výroba asfaltových emulsí, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, Dálniční stavby Praha, a.s.-výstavba a rekonstrukce dálnic, silnic, tramvajových tratí, letištních ploch, ploch pro průmyslová a obchodní centra, či benzinových pump,
(9) Společnost JHP je rovněž činná především v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství, v oblasti pozemního stavitelství se zaměřuje na bytovou, komerční a průmyslovou výstavbu, v oblasti inženýrského stavitelství pak na silniční stavby, železniční stavby, vodohospodářské stavby a stavby pro využití volného času. Jediným dosavadním společníkem je pan V. J. Společnost JHP nekontroluje žádného dalšího soutěžitele. Dopady spojení
(10) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(11) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(12) Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, oba spojující se soutěžitelé působí v oblasti stavebnictví a s ním souvisejících činností a služeb.
(13) Pro vymezení věcně relevantních trhů je z pohledu posouzení dopadů na hospodářskou soutěž rozhodné členění z hlediska nabídkového, tedy v závislosti na způsobu provádění jednotlivých typů staveb, pro než se používají obdobné stavební metody, je k nim zapotřebí obdobných speciálních znalostí či se provádějí za pomoci obdobných strojů a zařízení. Naopak Úřad má za to, že v tomto případě nelze vycházet z pohledu poptávkové substituce, neboť konečný spotřebitel vždy vyžaduje určitou jedinečnou stavbu a nikoli stavbu prováděnou obdobným způsobem.
(14) V souladu s uvedeným závěrem, ale i se svojí předchozí rozhodovací praxí [1] , se Úřad přiklonil k argumentaci účastníka řízení a pro účely tohoto správního řízení vymezil jako relevantní z pohledu věcného i) trh pozemního stavitelství , do něhož náleží převážně výstavba budov, a to ať již budov bytových či nebytových, a ii) trh inženýrského stavitelství , kam náleží zejména dopravní díla, vedení trubní, telekomunikační a elektrická, soubory staveb pro průmyslové účely a ostatní inženýrská díla.
(15) Z hlediska geografického jsou oba věcně relevantní trhy vymezeny územím celé České republiky .
(16) Na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů jak skupina STRABAG, jejíž tržní podíl se pohybuje pod hranicí [...obchodní tajemství... ] %, tak i společnost JHP, jejíž tržní podíl na vymezeném relevantním trhu činí méně než [...obchodní tajemství... ] %. I po realizaci předmětného spojení se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky pohybovat pod hranicí [...obchodní tajemství... ] %.
(17) Na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky působí rovněž oba spojující se soutěžitelé, tržní podíl skupiny STRABAG se pohybuje pod hranicí [...obchodní tajemství... ] %, společnost JHP na vymezeném relevantním trhu dosahuje tržního podílu menšího než [...obchodní tajemství... ] %. I na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky tedy bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu po uskutečnění předmětného spojení činit méně než [...obchodní tajemství... ] %.
(18) Relevantní trh pozemního stavitelství i relevantní trh inženýrského stavitelství se vyznačují přítomností většího počtu subjektů, z nichž mezi nejvýznamnější se řadí společnost Skanska CZ a.s., společnost Metrostav a.s., společnost Stavby silnic a železnic, a.s. či společnost ŽS Brno, a.s.. Tito konkurenti jednotlivě dosahují na vymezených relevantních trzích tržních podílů, jež jsou srovnatelné s tržním podílem spojením vzniklého subjektu, nebo jeho tržní podíl převyšují.
(19) Mimoto pro celou oblast stavebnictví je charakteristické získávání jednotlivých zakázek v rámci výběrových řízení, ať už v soukromém či veřejném sektoru, což může vzhledem ke kolísající úspěšnosti ve výběrových řízeních způsobovat nestabilitu tržních podílů jednotlivých soutěžitelů v čase.
(20) Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k nízkým tržním podílům spojením vzniklého subjektu, přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a neexistenci podstatných překážek pro vstup nových soutěžitelů na trh nebude mít posuzované spojení soutěžitelů za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích.
(21) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
(22) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

PM: 18. února 2008


Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Lucie Janíková
MiTTaG spol. s r.o.
Chaloupkova 578/3
612 00 Brno

[1] Např. rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů Metrostav a.s. a S u b t e r r a a.s. sp. zn. S 262/03-2167/04 ze dne 19. května 2004 nebo ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. a PREFIN a.s. sp. zn. S 290/06-18972/06/620 ze dne 6. listopadu 2006.