UOHS S013/2004
Rozhodnutí: OF/S013/04-654/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení vyjímky ze zákazu uskutečňování spojení
Účastníci MILKAGRO, a.s., se sídlem Vídeňská 20, Olomouc
Typ správního řízení Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení
Typ rozhodnutí výjimka ze zákazu uskutečňování spojení povolena
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 3. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 13/04-654/04 V Brně 13. února 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 13/04, zahájeném dne 22. ledna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost MILKAGRO, a.s., se sídlem Vídeňská 20, Olomouc, IČ: 47377198, ve správním řízení zastoupená JUDr. Petrem Pyšným, advokátem, se sídlem Občanská 18, Slezská Ostrava, na základě plné moci ze dne 19. ledna 2004, ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů MILKAGRO, a.s., se sídlem Vídeňská 20, Olomouc, IČ: 47377198, a SENA Corporation a.s., se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava-Martinov, IČ: 63080052, ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vztahující se na právní a faktické úkony společnosti MILKAGRO, a.s. nezbytně nutné k zabezpečení provozu podnikání společnosti SENA Corporation a.s., zejména na uzavírání smluv s dodavateli a odběrateli, vymáhání práv a plnění závazků ve vymezeném rozsahu, vykonávání práv a povinností z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům, jež na ni přejdou dle ustanovení § 27a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, se podle ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 22. ledna 2004 na návrh společnosti MILKAGRO, a.s., se sídlem Vídeňská 20, Olomouc, IČ: 47377198 (dále jen "MILKAGRO"), zastoupené JUDr. Petrem Pyšným, advokátem, se sídlem Občanská 18, Slezská Ostrava, na základě plné moci ze dne 19. ledna 2004, správní řízení S 12/04 ve věci povolení spojení soutěžitelů MILKAGRO a SENA Corporation a.s., se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava-Martinov, IČ: 63080052 (dále jen "SENA"). Správní řízení S 12/04 ve věci povolení spojení soutěžitelů nebylo dosud ukončeno.
Ke spojení soutěžitelů, jehož povolení je předmětem správního řízení S 12/04, má dojít ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb, o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o prodeji podniku v konkurzu", uzavřené dne 16. ledna 2004 mezi Ing. Klárou Beňkovou, správkyní konkursní podstaty úpadce, společnosti SENA, jako prodávajícím, a společností MILKAGRO, jako kupujícím (dále jen "Smlouva o prodeji podniku v konkurzu"), v jejímž důsledku získá společnost MILKAGRO ve smyslu ustanovení § 27a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o konkursu a vyrovnání"), věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží provozování podniku společnosti SENA, a tím i kontrolu nad podnikáním společnosti SENA.
Rovněž dne 22. ledna 2004 bylo na základě návrhu účastníka řízení zahájeno správní řízení S 13/04 ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, stanoveného v § 18 odst. 1 zákona, ve smyslu § 18 odst. 3 zákona, neboť současně s podáním návrhu na povolení spojení soutěžitelů požádal právní zástupce účastníka řízení o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů podle § 18 odst. 3 formou umožnění výkonu právních a faktických úkonů nezbytně nutných k zabezpečení provozu podnikání společnosti SENA společnosti MILKAGRO.
Účastník řízení ve svém odůvodnění návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení ve smyslu § 18 odst. 3 zákona uvedl následující skutečnosti. Společnost SENA neměla od počátku roku 2003 dostatek peněžních prostředků k úhradě svých závazků, důsledkem tohoto stavu byl výkon podnikatelské činnosti za hranicí její rentability, vedoucí ke zvyšování ekonomických ztrát a rovněž ke ztrátě pozic na relevantních trzích. Po prohlášení konkurzu 1 byl správkyní konkursní podstaty zaveden omezený provoz podniku umožňující částečné snížení denních fixních nákladů a střídavé zaměstnání cca 60 % zaměstnanců. S ohledem na právě uvedené skutečnosti dali konkursní soud a největší věřitelé úpadce správkyni konkursní podstaty souhlas s urychleným prodejem všech aktiv sloužících k provozování podniku úpadce dle ustanovení § 27a zákona o konkurzu a vyrovnání, neboť v opačném případě by musel konkursní soud rozhodnout o zastavení provozování podniku úpadce. Správkyně konkursní podstaty se domnívala, že další omezené provozování podniku úpadce by mělo za následek krácení konkursní podstaty, a proto při projednávání Smlouvy o prodeji podniku v konkurzu požadovala předání podniku úpadce k 1. únoru 2004.
Navrhovatel ve svém odůvodnění návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení dále uvedl, že neprovozování podnikání úpadce jeho osobou do doby vydání meritorního rozhodnutí Úřadem by mělo za následek přímé ekonomické ztráty navrhovatele ve výši cca 1 milion Kč denně, představující fixní náklady spojené s údržbou provozů apod., počínaje dnem 1. února 2004. Další omezené provozování podniku úpadce správkyní konkurzní podstaty by dle názoru navrhovatele vedlo k další destabilizaci podniku, jež by mohla vyústit v nemožnost obnovy podnikatelské činnosti v jakémkoliv rozsahu.
Při posuzování žádosti o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 3 zákona vycházel Úřad zejména z návrhu účastníka řízení, z výpisů z obchodního rejstříku, z všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů a situace na relevantních trzích, a dále z informací o povaze spojení soutěžitelů, které jsou mu známy ze souběžně probíhajícího správního řízení S 12/04.
Dle § 18 odst. 1 zákona nesmějí soutěžitelé před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele, zejména výkonem hlasovacích práv spojených s držením účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů nebo jinak získané kontroly. Dle § 18 odst. 3 zákona může Úřad na návrh soutěžitelů rozhodnout o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, jestliže jim nebo třetím osobám jinak hrozí závažná škoda nebo jiná závažná újma. Návrh musí být písemný a odůvodněn. Dle § 18 odst. 4 zákona rozhodne Úřad o návrhu na povolení výjimky neprodleně, nejpozději do 30 dnů po jeho obdržení. Při rozhodování o povolení výjimky Úřad vezme v úvahu kromě škody a jiné újmy následky výjimky na hospodářskou soutěž na relevantním trhu.
Jednáním zakázaným dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona je třeba rozumět nejen přímé určování soutěžního chování, nýbrž i takové jednání, které k určení nebo ovlivnění soutěžního chování kontrolovaného soutěžitele může vést potenciálně. Smyslem ustanovení § 18 zákona je zabránění jakémukoli výkonu hlasovacích práv před právní mocí rozhodnutí o povolení spojení, bez ohledu na to, zda jsou přijatá rozhodnutí chápána jako "vnitřní" opatření, respektive opatření vztahující se pouze do minulosti (ovlivňující soutěžní chování nepřímo), anebo zda směřují vně kontrolovaného soutěžitele, a k ovlivnění soutěžního chování tak dochází bezprostředně. Bez ohledu na důvody, každé takové rozhodnutí je totiž, i přes svůj "vnitropodnikový" či "retrospektivní" charakter, přinejmenším ovlivňováním soutěžního chování. Takové jednání je vnímáno třetími subjekty, které v návaznosti na tento postup odpovídajícím způsobem reagují.
Z výše uvedeného důvodu považuje Úřad v návrhu účastníka řízení popsaný výkon právních a faktických úkonů nezbytně nutných k zabezpečení podnikání společnosti SENA společností MILKAGRO, zejména na uzavírání smluv s dodavateli a odběrateli, vymáhání práv a plnění závazků ve vymezeném rozsahu, vykonávání práv a povinností z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům, jež na ni přejdou dle ustanovení § 27a zákona o konkursu a vyrovnání, za jednání, na něž se vztahuje zákaz uvedený v § 18 odst. 1 zákona, a které může být před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení uskutečněno pouze na základě udělení výjimky dle § 18 odst. 3 zákona.
Při posuzování žádosti o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů podle § 18 odst. 3 zákona musí Úřad obligatorně zkoumat, zda je prokázána hrozba závažné škody či jiné závažné újmy spojovaným soutěžitelům nebo třetím osobám. Účastník řízení ve svém návrhu uvedl následující skutečnosti. Společnost SENA neměla již od počátku roku 2003 dostatek peněžních prostředků k úhradě závazků vůči obchodním partnerům, vykonávala svou podnikatelskou činnost za hranicí její rentability, takže docházelo k průběžnému zvyšování ekonomických ztrát a rovněž ztrátě pozic společnosti SENA na relevantních trzích. Správkyně konkursní podstaty zavedla po prohlášení konkurzu omezený provoz podniku, který umožnil částečné snížení denních fixních nákladů na cca 1 milion Kč denně a střídavé zaměstnání cca 60 % zaměstnanců.
Vyústěním právě popsané situace byl postup správkyně konkursní podstaty v souladu s ustanovením § 27a zákona o konkurzu a vyrovnání. Dle citovaného ustanovení může správce se souhlasem soudu a po vyjádření věřitelského výboru zpeněžit věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží provozování podniku, jednou smlouvou. Z úpadce na nabyvatele pak přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů s výjimkou nároků vzniklých do účinnosti smlouvy. Výtěžek předmětného prodeje je součástí celkového výtěžku zpeněžení konkursní podstaty a nemůže sloužit pouze ke krytí závazků souvisejících s prodávaným podnikem.
Správkyně konkursní podstaty se domnívala, že další omezené provozování podniku úpadce by mělo za následek krácení konkursní podstaty, a proto při projednávání Smlouvy o prodeji podniku v konkurzu, kterou uzavřela dne 16. ledna 2004 se společností MILKAGRO, jako kupujícím, požadovala předání podniku úpadce k 1. únoru 2004. K uvedenému postupu dali správkyni souhlas jak konkursní soud, tak i největší věřitelé úpadce, neboť urychlený prodej všech aktiv sloužících k provozování podniku úpadce byl jedinou možností, jak se vyhnout situaci, kdy by již konkursnímu soudu nezbylo než rozhodnout o zastavení provozování podniku úpadce.
Zastavení provozování podniku by vedlo k další destabilizaci podniku, jež by mohla vyústit v nemožnost obnovy podnikatelské činnosti v jakémkoliv rozsahu a ztrátu oprávnění k provozování podnikání společnosti SENA za podmínek stanovených pro potravinářské podniky v rámci Evropské unie. Zastavení provozování podniku úpadce by rovněž vedlo ke ztrátě cca 600 pracovních míst na území města Ostravy, kde je již nyní jedna z nejvyšších měr nezaměstnanosti v České republice.
Úřad může o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona rozhodnout pouze tehdy, je-li prokázána skutečná hrozba škody či újmy soutěžiteli nebo třetí osobě. Právní zástupce účastníka ve svém návrhu specifikoval hrozbu škody či jiné závažné újmy následovně. Neprovozování podnikání úpadce společností MILKAGRO do doby vydání meritorního rozhodnutí Úřadem způsobí navrhovateli přímé ekonomické ztráty ve výši cca 1 milion Kč denně, počínaje dnem 1. února 2004. Uvedená částka představuje fixní náklady na provoz podnikání společnosti SENA, konkrétně náklady spojené s údržbou provozů, hrazením mezd a souvisejících odvodů apod. Jako další přímou ekonomickou ztrátu navrhovatel uvádí zaplacení kupní ceny podniku. A to vše při právní nemožnosti uzavřít jakékoliv prováděcí smlouvy, zejména s dodavateli a odběrateli.
Podle ustanovení § 18 odst. 4 věta druhá zákona Úřad při rozhodování o povolení výjimky vezme v úvahu kromě škody a jiné újmy následky výjimky na hospodářskou soutěž na relevantním trhu. Povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení nesmí vést k narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Posouzení, zda bude hospodářská soutěž na relevantních trzích v důsledku spojení soutěžitelů narušena či nikoliv je předmětem samostatného správního řízení. Toto řízení ve věci povolení předmětného spojení soutěžitelů, vedené Úřadem pod č.j. S 12/04, nebylo dosud ukončeno. Aniž by Úřad chtěl jakkoliv předjímat meritorní rozhodnutí ve věci povolení spojení, zohlednil pro účely rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona zejména následující skutečnosti.
Společnost SENA je od 31. října 2003 v konkurzu, její podnikatelská činnost je v současné době na základě rozhodnutí správkyně konkurzní podstaty omezena. Společnost SENA působí na relevantních trzích hovězího masa, vepřového masa a masných výrobků. Tržní podíly společnosti SENA nepřesáhly v roce 2002 na žádném z uvedených trhů [ " obchodní tajemství " ] %. Během roku 2003 došlo k poklesu uvedených tržních podílů, a to zejména na trzích hovězího masa a masných výrobků. Společnost MILKAGRO na žádném z uvedených relevantních trhů nepůsobí, a tak nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů. Podnikání společností MILKAGRO a SENA na sebe nicméně v určitých oblastech navazují, a předmětné spojení tak má vertikální charakter. Na trzích, na nichž společnost MILKAGRO působí, dosahuje tato tržních podílů nepřesahujících [ " obchodní tajemství " ] %.
Ačkoliv závazné posouzení, zda bude v důsledku předmětného spojení soutěžitelů narušena hospodářská soutěž na relevantních trzích, je předmětem samostatného správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, které nebylo dosud skončeno, Úřad při předběžném posouzení těchto dopadů pro účely rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona dospěl k závěru, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů by nemělo dojít ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na žádném z relevantních trhů. Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že povolením výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, stanoveného v § 18 odst. 1 zákona, ve smyslu § 18 odst. 3 zákona, nedojde k narušení hospodářské soutěže.
Na základě výše uvedených důvodů rozhodl Úřad o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení dle § 18 odst. 3 zákona v rozsahu, který je uveden ve výroku rozhodnutí. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Pyšný, advokátem
AK Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s.
Občanská 18
Slezská Ostrava
1 viz usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2003 č.j. K 52/2003, jehož účinky nastaly dne 31. října 2003