UOHS S013/2003
Rozhodnutí: OF/S013/03-720/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-PSP Beteiligungs-GmbH a PSP Technické služby a.s.
Účastníci PSP Beteiligungs-GmbH, se sídlem Brauerhof 1, D-31535 Neustadt a. Rbge., Spolková republika Německo PSP Technické služby a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 21. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 64 KB


S 13/03-720/03 V Brně dne 5. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 13/03, zahájeném dne 29.1.2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PSP Beteiligungs-GmbH, se sídlem Brauerhof 1, D-31535, Neustadt a. Rbge., Spolková republika Německo, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Nabytí 25.000 ks akcií společnosti PSP Technické služby a.s., se sídlem Kojetínská 2937/53, Přerov I-Město, Přerov, představujících 47,17% podíl na základním kapitálu společnosti, ze strany společnosti PSP Beteiligungs-GmbH, se sídlem Brauerhof 1, D-31535, Neustadt a. Rbge., Spolková republika Německo, ke kterému dochází na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií ve společnosti PSP Technické služby a.s., se sídlem Kojetínská 2937/53, Přerov I-Město, Přerov, uzavřené dne 24. ledna 2003 mezi společností PSP Beteiligungs-GmbH, se sídlem Brauerhof 1, D-31535, Neustadt a. Rbge., Spolková republika Německo, jako kupujícím, a Ing. Jiřím Kocvrlichem, správcem konkursní podstaty, a JUDr. Janem Zetochou, zvláštním správcem pro správu a zpeněžení pohledávek a pro správu a zpeněžení majetkových účastí úpadce Přerovské strojírny a.s., se sídlem Kojetínská 71, 750 53 Přerov, IČ 00008311, jako prodávajícím, povolení Úřadu podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
n e p o d l é h á.
Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad) zahájil dne 29. ledna 2003 na návrh společnosti PSP Beteiligungs-GmbH, se sídlem Brauerhof 1, D-31535, Neustadt a. Rbge., Spolková republika Německo, správní řízení č.j. S 13/03 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů má dle tvrzení účastníka řízení dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií, uzavřené dne 24. ledna 2003 mezi společností PSP Beteiligungs-GmbH, se sídlem Brauerhof 1, D-31535, Neustadt a. Rbge., Spolková republika Německo, jako kupujícím (dále jen " PSP Beteiligungs "), a Ing. Jiřím Kocvrlichem, správcem konkursní podstaty, a JUDr. Janem Zetochou, zvláštním správcem pro správu a zpeněžení pohledávek a pro správu a zpeněžení majetkových účastí úpadce Přerovské strojírny a.s., se sídlem Kojetínská 71, 750 53 Přerov, IČ 00008311, jako prodávajícím (dále jen "Přerovské strojírny"), na jejímž základě získá společnost PSP Beteiligungs 47,17 % podíl na základním kapitálu společnosti PSP Technické služby a.s., se sídlem Kojetínská 2937/53, Přerov I-Město, Přerov (dále jen " PSP Technické služby ").
Při posuzování dané transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o úplatném převodu akcií, výpisu z obchodního rejstříku a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 06/03 ze dne 12.2.2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Společnost PSP Beteiligungs byla založena a existuje za účelem správy akciového podílu ve společnosti PSP Technické služby a společnosti PSP Engineering a.s. Nevyvíjí žádnou hospodářskou aktivitu a nevykazuje žádný obrat z prodeje určité komodity.
Společnost PSP Technické služby se zabývá zajišťováním dodávek energií (především elektřiny, tepla a vody) a služeb (především strojní a stavební údržby) pro společnosti, které podnikají v areálu bývalých Přerovských strojíren a.s.
Právní rozbor
Nejprve Úřad zkoumal, zda se v daném případě jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona. Podstatou navrhované transakce je převod akcií. Prostřednictvím převodu akcií může dojít ke spojení soutěžitelů, a to ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení se za spojování soutěžitelů považuje i jednání, kdy více osob, které kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad podnikem jiného soutěžitele, zejména získáním akcií. Získáním kontroly se rozumí získání možnosti vykonávat rozhodující vliv na činnost podniku. Prahu rozhodujícího (společného nebo individuálního) vlivu může být dosaženo i při menšinové majetkové účasti, avšak v případě splnění dalších okolností pouze, zejména pro rozptýlenost vlastníků zbývajících akcií. Společnost PSP Beteiligungs na základě předmětných smluv nabývá celkem 47,17 % akcií PSP Technické služby. Dalším významným akcionářem PSP Technické služby je společnost PSP Engineering a.s. (obchodní tajemství ) .
V souvislosti se společností PSP Engineering a.s. je Úřadem v současné době vedeno správní řízení o povolení spojení na návrh společnosti PSP Beteiligungs-GmbH. V důsledku posuzovaného spojení má společnost PSP Beteiligungs-GmbH získat 99,99% podíl na základním kapitálu společnosti PSP Engineering a.s. V případě povolení a uskutečnění uvedeného spojení tak společnost PSP Beteiligungs-GmbH, vzhledem k výše uvedenému, získá i možnost nepřímo kontrolovat společnost PSP Technické služby. Získání 47,17% podílu na základním kapitálu společnosti PSP Technické služby, ke kterému má dojít v rámci posuzované transakce, však samo o sobě vykonávat přímou kontrolu v této společnosti účastníku řízení neumožní.
Pro šetřený případ Úřad konstatuje, že práh rozhodujícího vlivu umožňujícího kontrolu ve společnosti PSP Technické služby nebyl překročen. Celkový podíl akcií, ovládaný účastníkem řízení, nedosáhne posuzovaným převodem výše, která by umožnila vykonávat kontrolu. Nejedná se tedy o spojení podniků ve smyslu § 12 odst. 1 až 4 a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl o tom, že posuzované nabytí akcií nepodléhá povolení. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Pavel Svoboda Karlovo náměstí 10 120 00 Praha 2