UOHS S013/0264
Rozhodnutí: OF/S013/02644/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Thomson multimedia S.A., Francie aGrass Valley Group Inc.,
Účastníci Thomson multimedia S.A., 46 Quai A. Le Gallo, 92648 Boulogne, Francie Grass Valley Group Inc.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 14. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 13/02-644/02 V Brně dne 25. února 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 13/02, zahájeném dne 18. ledna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Thomson multimedia S.A., se sídlem 46 quai A. Le Gallo, 92648 Boulogne, Francie, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem se sídlem Italská 27, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Thomson multimedia S.A., se sídlem 46 quai A. Le Gallo, 92648 Boulogne, Francie, a Grass Valley Group Inc., se sídlem 400 Providence Mine Road, MS N42C, Nevada City, CA 95959, USA, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 14. prosince 2001 mezi společností Technicolor Holdings Inc., se sídlem 46 quai A. Le Gallo, 92100 Boulogne, Francie, dceřinou společností Thomson multimedia S.A., se sídlem 46 quai A. Le Gallo, 92648 Boulogne, Francie, jako kupujícím, a hlavním akcionářem společnosti Grass Valley Group Inc., se sídlem 400 Providence Mine Road, MS N42C, Nevada City, CA 95959, USA, panem Terence Gooding, bytem v Kalifornii, USA, spolu s ostatními akcionáři společnosti Grass Valley Group Inc., se sídlem 400 Providence Mine Road, MS N42C, Nevada City, CA 95959, USA, jako prodávajícími, v jejímž důsledku získá společnost Thomson multimedia S.A., se sídlem 46 quai A. Le Gallo, 92648 Boulogne, Francie, prostřednictvím kupujícího 100 % akcií a tím i nepřímou kontrolu ve společnosti Grass Valley Group Inc., se sídlem 400 Providence Mine Road, MS N42C, Nevada City, CA 95959, USA, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, Dotazník k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 06/02 ze dne 6. února 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Thomson multimedia S.A., se sídlem 46 quai A. Le Gallo, 92648 Boulogne, Francie (dále jen "TMM"), a Grass Valley Group Inc., se sídlem 400 Providence Mine Road, MS N42C, Nevada City, CA 95959, USA (dále jen GVG"), má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 14. prosince 2001 mezi společností Technicolor Holdings Inc., se sídlem 46 quai A. Le Gallo, 92100 Boulogne, Francie, dceřinou společností TMM, jako kupujícím, a hlavním akcionářem společnosti GVG, panem Terence Gooding, bytem v Kalifornii, USA, spolu s ostatními akcionáři společnosti GVG, jako prodávajícími. Na základě výše uvedené smlouvy učiní kupující nabídku převzetí všech akcií společnosti GVG, a koupí těchto akcií získá společnost TMM nepřímou kontrolu v GVG ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů činil za rok 2000 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
TMM je společností působící v celosvětovém měřítku (ve více než 30 zemích), zejména v oblasti výrobků spotřební elektroniky. Prodává velké a velkorozměrné televizní obrazovky, digitální dekodéry, audio výrobky, domácí telefony, barevné televizní přijímače a DVD přehrávače. Dále prostřednictvím svých dceřiných společností působí v oblasti zařízení pro zajištění vysílání a oblasti zpracování filmů.
Trhu ČR se účastní prostřednictvím dceřiné společnosti THOMSON multimedia Czech s.r.o., která nakupuje od mateřské společnosti za účelem dalšího prodeje výrobky spotřební elektroniky.
GVG je společností podnikající v oblasti zařízení pro zajištění vysílání. Společnost nabízí výrobky a koncové systémy pro soutěžitele působící v oblasti médií a zábavního průmyslu. Jejími hlavními odběrateli jsou provozovatelé veřejnoprávního a soukromého vysílání, přenosoví a distribuční operátoři a společnosti působící v oblasti produkce. Na trhu České republiky nemá žádnou dceřinou společnost, své výrobky dováží.
Z výše uvedeného vyplývá, že spojující se soutěžitelé se účastní trhu zařízení pro zajištění vysílání, a dále společnost TMM se sama účastní trhu zpracování filmů. Trh zařízení pro zajištění vysílání se dále dělí na oblast zařízení pro tradiční studia a oblast zařízení pro studia nevyužívající magnetofonové záznamy. Tyto jednotlivé trhy pak dále lze členit na trhy jednotlivých komponentů z důvodu, že každý jeden z nich slouží k jinému účelu a že jsou vzájemně funkčně nezastupitelné.
TMM působí na následujících relevantních trzích:
Trh kamer pro tradiční studia -společnost dosahuje % podílu na trhu ČR.
Trh zpracování filmů -společnost dosahuje % podílu na trhu ČR.
GVG působí na následujících relevantních trzích:
Trh produkčních přepojovačů pro tradiční studia -společnost dosahuje % podílu na trhu ČR.
Trh systémů pro usměrňování pro tradiční studia -společnost dosahuje % podílu na trhu ČR.
Trh výrobků pro propojení pro tradiční studia -společnost dosahuje % podílu na trhu ČR.
Trh televizních serverů, včetně nelineárních pracovních stanic, pro studia nevyužívající magnetofonové pásky -společnost dosahuje % podílu na trhu ČR.
Jak vyplývá z uvedených údajů, obchodní činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají na žádném z relevantních trhů, spojení má tedy charakter konglomerátní. Spojením tedy nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM 14.3.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka
advokát
Freshfields Bruckhaus Deringer, v.o.s.
Italská 27
120 00 Praha 2