UOHS S012/2004
Rozhodnutí: OF/S012/04-889/04 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů MILKAGRO, a.s. a SENA Corporation, a.s
Účastníci MILKAGRO, a.s., se sídlem Vídeňská 20, Olomouc SENA Corporation a.s., Martinovská 3168/48, Ostrava-Martinov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 19. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 12/04-889/04 V Brně dne 27. února 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 12/04, zahájeném dne 22. ledna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jimž je společnost MILKAGRO a.s., se sídlem Vídeňská 20, Olomouc, IČ: 47677198, ve správním řízení zastoupené JUDr. Petrem Pyšným, advokátem, se sídlem Občanská 18, Slezská Ostrava, na základě plné moci ze dne 19. ledna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o prodeji podniku v konkurzu", uzavřené dne 16. ledna 2004 mezi Ing. Klárou Beňkovou, správcem konkurzní podstaty společnosti SENA Corporation, a.s., se sídlem Martinovská ulice 3168/48, Ostrava, IČ: 63080052, jako prodávajícím, a společností MILKAGRO a.s., se sídlem Vídeňská 20, Olomouc, IČ: 47677198, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost MILKAGRO a.s. získat věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužící k provozování podniku společnosti SENA Corporation, a.s., a tím i možnost kontrolovat podnikání této společnosti, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení soutěžitelů, smlouvy zakládající předmětné spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 5/2004 ze dne 4. února 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě "Smlouvy o prodeji podniku v konkurzu", uzavřené dne 16. ledna 2004 mezi Ing. Klárou Beňkovou, správcem konkurzní podstaty společnosti SENA Corporation, a.s., se sídlem Martinovská ulice 3168/48, Ostrava, IČ: 63080052 (dále jen "SENA"), jako prodávajícím, a společností MILKAGRO a.s., se sídlem Vídeňská 20, Olomouc, IČ: 47677198 63080052 (dále jen "MILKAGRO"), jako kupujícím. V důsledku realizace předmětné transakce má společnost MILKAGRO získat ve smyslu ustanovení § 27a zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužící k provozování podniku společnosti SENA, a tím i možnost kontrolovat podnikání této společnosti.
Předmětem převodu dle výše uvedené smlouvy jsou zejména nemovitý a movitý majetek, obchodní značka, ochranná známka, know-how a ostatní práva duševního vlastnictví, zásoby materiálu a zboží, závazky vyplývající z pracovně-právních vztahů a ostatní závazky souvisejících s převáděným souborem majetku.
Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3, neboť v konkrétním případě získá společnost MILKAGRO možnost kontroly nad částí podniku jiného soutěžitelé, v tomto případě společnosti SENA.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost MILKAGRO je akciovou společností založenou podle českých právních předpisů. Vlastnická struktura společnosti je tvořena jednotlivými akcionáři, zemědělskými prvovýrobci. Jedná se o cca 150 právnických a fyzických osob působících v oblasti rostlinné a živočišné výroby, jejichž jednotlivé akciové podíly nepřesahují 4 %. MILKAGRO se zabývá především nákupem a prodejem surovin pro potřeby zemědělské prvovýroby a zpětně nákupem a prodejem komodit zemědělské prvovýroby zpracovatelům. Jedná se konkrétně (i) o nákup a prodej pohonných hmot, motorových olejů a náhradních dílů pro zemědělskou techniku, dále průmyslových hnojiv, pesticidů, osiv a sadby, krmných směsí a komponentů pro výrobu krmných směsí pro potřeby zemědělských prvovýrobců a (ii) o oblast nákupu syrového kravského mléka, krmného a potravinářského obilí, olejnin aj., od zemědělských prvovýrobců a jejich prodeje zpracovatelům. Společnost MILKAGRO kontroluje na území České republiky jednoho soutěžitele, a to společnost OLMA, a.s., se sídlem Pavelkova 18, Olomouc, IČ: 47675730, která se zabývá zpracováním mléka a výrobou mléčných výrobků.
Společnost SENA je akciovou společností, v současné době v konkurzním řízení, založenou podle českých právních předpisů. Společnost se zabývá oblastí jateční výroby a zpracovatelské výroby masa a masných výrobků, tj. porážkou jatečních zvířat a jejich následným zpracováním za účelem prodeje masa a masných výrobků.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda posuzovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z činností, které na území České republiky provozují soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů.
Společnost SENA je činná v oblasti jateční výroby a následného prodeje zpracovaného masa a masných výrobků do obchodní sítě. Naproti tomu společnost MILKAGRO se zabývá službami pro zemědělské prvovýrobce: (i) jednak nákupem a prodejem pohonných hmot, motorových olejů a náhradních dílů pro zemědělskou techniku, průmyslových hnojiv, pesticidů, osiv a sadby, krmných směsí a komponentů pro výrobu krmných směsí pro potřeby zemědělských prvovýrobců a (ii) nákupem syrového kravského mléka, krmného a potravinářského obilí, olejnin aj., od zemědělských prvovýrobců a jejich následným prodejem zpracovatelům. Akcionáři společnosti MILKAGRO se dále zabývají rostlinnou a živočišnou výrobou, tj. v jejím rámci i výkrmem jatečních vepřů a skotu a dodávkami těchto jatečních zvířat pro zpracovatele.
Z výše uvedeného přehledu činností spojujících se soutěžitelů vyplývá, že nedochází k vzájemnému překrytí jejich aktivit. Nicméně společnost MILKAGRO či její akcionáři v současné době působí v oblastech, které předchází obchodní činnosti společnosti SENA, tj. dodávek krmných směsí pro hospodářská zvířata a následném výkrmu hospodářských zvířat a dodávek jatečních zvířat (vepřů a hovězího dobytka) pro jejich zpracovatele. Společnost SENA působí v navazující oblasti porážky jatečních zvířat a zpracování zejména vepřového a hovězího masa a dále prodejem produktů ze zpracovaného masa do obchodní sítě.
Z hlediska výše uvedeného vyplývá, že lze z hlediska věcného vymezit jako relevantní trhy trh výrobků z vepřového masa a trh výrobků z hovězího masa. Tyto samostatné věcně relevantní trhy zahrnují zpracování, a to včetně porážek jatečních vepřů a jatečního skotu, a následný prodej zpracovaného masa a masných výrobků do obchodní sítě.
Dále Úřad posuzoval dopady předmětného spojení soutěžitelů i na trhy, které vertikálně předcházejí ( "upstream markets" ) výše uvedeným relevantním trhům, tj. na trh výroby krmných směsí pro hospodářská zvířata, a trh chovu, výkrmu hospodářských zvířat pro jateční odporážení , na nichž ze spojujících se soutěžitelů vyvíjí činnost pouze společnost MILKAGRO či její akcionáři.
Z pohledu geografického byl relevantní trh vzhledem k homogenním soutěžním podmínkám v případech všech výše uvedených věcně relevantních trhů vymezen územím České republiky.
Na trhu výrobků z vepřového masa v České republice ze spojujících se soutěžitelů vyvíjejí činnost pouze společnost SENA. Tržní podíl této společnosti činí přibližně [ " obchodní ta jemství" ] % . Na uvedeném relevantním trhu působí i další soutěžitelé s obdobným či vyšším tržním podílem jako je skupina AGROFERT HOLDING, a.s./MASO UZENINY, ZŘUD-Masokombinát Polička a.s., Schneider-masokombinát Plzeň s.r.o., Masný průmysl Krásno spol. s r.o., ZŘUD-Masokombinát Písek CZ a.s.
Na trhu výrobků z hovězího masa v České republice ze spojujících se soutěžitelů vyvíjejí činnost pouze společnost SENA. Tržní podíl této společnosti činí cca [ " obchodní ta jemství" ] % . Na uvedeném relevantním trhu působí i další soutěžitelé jako je např. skupina AGROFERT HOLDING, a.s./MASO UZENINY, ZŘUD-Masokombinát Polička a.s., ZŘUD-Masokombinát Písek CZ a.s. a Skaličan a.s.
Jednotlivé výrobky z masa jsou dále ze strany společnosti SENA a ostatních soutěžitelů dodávány do obchodních řetězců jako jsou TESCO Stores ČR a.s., Carrefour Česká republika s.r.o., MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., DELVITA a.s., či AHOLD Czech Republic, a.s., které disponují značnou ekonomickou a finanční silou, která jim umožňuje sjednávat si ve vztahu k dodavatelům zpracovaného masa a masných výrobků výhodné dodací a cenové podmínky. To ve spojení s faktem, že značná část produkce zpracovatelských subjektů směřuje právě do těchto obchodních řetězců, znamená, že spojující se soutěžitelé nebudou mít po spojení možnost chovat se ve značné míře nezávisle na svých odběratelích.
Na trhu výroby krmných směsí pro hospodářská zvířata působí ze spojujících se subjektů pouze společnost MILKAGRO. Uvedené krmné směsi jsou vyráběny pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat, v případě společnosti MILKAGRO však není evidován podíl krmných směsí dle jednotlivých hospodářských zvířat. Nicméně je možno konstatovat, že celkový objem dodávek krmných směsí pro hospodářské zvířata společnosti MILKAGRO je poměrně nízký, tržní podíl této společnosti je nižší než [ " obchodní ta jemství" ] % . Na uvedeném trhu působí i další významné subjekty jakou jsou např. skupina AGROFERT HOLDING, a.s./MASO UZENINY a Agropol Group.
Na trhu chovu, výkrmu hospodářských zvířat pro jateční odporážení ze spojujících se subjektů působí pouze akcionáři společnosti MILKAGRO. Ze strany akcionářů MILKAGRA se jedná především o chov a výkrm vepřů a hovězího dobytka, který jednotliví akcionáři dodávali před spojením k jatečnímu odporážení zpracovatelům (jednalo se o více než deset subjektů, mezi které rovněž patřila i společnost SENA). Po spojení bude tuto úlohu částečně vykonávat společnost MILKAGRO, která bude odebírat část jatečních zvířat od svých akcionářů a dalších subjektů a bude je dodávat ke zpracování společnosti SENA. Spojením tedy nedochází k navýšení tržního podílu, stávající tržní podíl, i v případě možného užšího vymezení trhu jako trhu chovu, výkrmu vepřů a trhu chovu, výkrmu hovězího dobytka, nepřevýší hodnotu cca [ " obchodní ta jemství" ]%. Na uvedeném trhu působí i další významné subjekty jako jsou skupina AGROFERT HOLDING, a.s./MASO UZENINY, skupina Agropol, společnost XAVEROV, a.s.
Po zhodnocení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, včetně dopadu spojení na situaci ve vertikálně navazujících oblastech, Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména ke skutečnosti, že nedochází k na výšení tržních podílů, tržní podíly na jednotlivých vertikálně navazujících trzích jsou poměrně nízké a subjekty na poptávkové straně disponují významnou hospodářskou silou Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení předmětného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petrem Pyšným, advokát
Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s.
Občanská 18
710 00 Slezská Ostrava