UOHS S012/2003
Rozhodnutí: OF/S012/03-824/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-PSP Beteiligungs-GmbH a PSP Engineering a.s.
Účastníci PSP Beteiligungs-GmbH, se sídlem Brauerhof 1, D-31535 Neustadt a. Rbge., Spolková republika Německo PSP Technické služby a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 19. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 12/03-824/03 V Brně dne 14. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 12/03, zahájeném dne 29. ledna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PSP Beteiligungs-GmbH, se sídlem Brauerhof 1, D-31535, Neustadt a. Rbge., Spolková republika Německo, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů PSP Beteiligungs-GmbH, se sídlem Brauerhof 1, D-31535, Neustadt a. Rbge., Spolková republika Německo, a PSP Engineering a.s., se sídlem Přerov, Kojetínská 71, IČ: 60792078, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě dvou smluv o úplatném převodu akcií, uzavřených dne 24. ledna 2003 mezi společností PSP Beteiligungs-GmbH, se sídlem Brauerhof 1, D-31535, Neustadt a. Rbge., Spolková republika Německo, jako nabyvatelem, a společností Tarpa Securities, B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, 107 6EE, Amsterdam, Nizozemí, jako prvním prodávajícím, a Ing. Jiřím Kocvrlichem, správcem konkursní podstaty, a JUDr. Janem Zetochou, zvláštním správcem pro správu a zpeněžení pohledávek a pro správu a zpeněžení majetkových účastí úpadce Přerovské strojírny a.s., se sídlem Kojetínská 71, Přerov, IČ 00008311, jako druhým prodávajícím, v jejichž důsledku společnost PSP Beteiligungs-GmbH, se sídlem Brauerhof 1, D-31535, Neustadt a. Rbge., Spolková republika Německo, získá 99,99% podíl na základním kapitálu společnosti PSP Engineering a.s., se sídlem Přerov, Kojetínská 71, IČ: 60792078, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smluv o úplatném převodu akcií, výpisu z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 06/03 ze dne 12.2.2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě dvou smluv o úplatném převodu akcií, uzavřených dne 24. ledna 2003 mezi společností PSP Beteiligungs-GmbH, se sídlem Brauerhof 1, D-31535, Neustadt a. Rbge., Spolková republika Německo, jako nabyvatelem (dále jen " PSP Beteiligungs "), a společností Tarpa Securities, B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123, 107 6EE, Amsterdam, Nizozemí, jako prvním prodávajícím (dále jen " Tarpa ") a Ing. Jiřím Kocvrlichem, správcem konkursní podstaty, a JUDr. Janem Zetochou, zvláštním správcem pro správu a zpeněžení pohledávek a pro správu a zpeněžení majetkových účastí úpadce Přerovské strojírny a.s., se sídlem Kojetínská 71, Přerov, IČ 00008311, jako druhým prodávajícím, na jejichž základě získá společnost PSP Beteiligungs 99,99% podíl na základním kapitálu společnosti PSP Engineering a.s., se sídlem Přerov, Kojetínská 71, IČ: 60792078 (dále jen " PSP Engineering ") .
Celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. b) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost PSP Beteiligungs byla založena a existuje za účelem správy akciového podílu ve společnosti PSP Technické služby. Nevyvíjí žádnou hospodářskou aktivitu a nevykazuje žádný obrat z prodeje určité komodity. V roce 2001 nedosáhla žádný obrat.
Společnost PSP Beteiligungs je kontrolována společností v.Wedel Geschäftsführungs-GmbH. Tato společnost ani společnosti kontrolované stejnou osobou, jež kontroluje společnost PSP Beteiligungs, na trhu České republiky v oblasti prodeje svých výrobků nepůsobí. Pouze společnost IKN GmbH, která je součástí skupiny v. Wedel a která se zabývá výrobou kyvadlového uhlíkového chladiče do cementáren, uskutečnila v 90. letech minulého století dvě dílčí dodávky do cementáren v České republice. Český trh je však vzhledem k počtu cementáren a specializovanému zaměření společnosti IKN GmbH pro její budoucí působení relativně limitovanou příležitostí.
Společnost PSP Engineering je společností zaměřenou na vývoj a výrobu komplexních technologických zařízení, které představují strojní vybavení pro cementárny, vápenky a drtírny nerostných surovin. Tato zařízení jsou předmětem dodávek v rámci realizace investičních celků, dodávek souborů zařízení i jednotlivých strojů.
Společnost PSP Engineering je přímo kontrolována společností Tarpa. Tato společnost je holdingovou společností. Společnost Tarpa a společnosti, které ji kontrolují, jsou činné zejména v oblasti nadační činnosti, ve finančnictví a v ekonomickém a organizačním poradenství. Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak je zřejmé z výše uvedeného, jedinou oblastí, ve které se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají, je oblast strojního vybavení pro cementárny. Při vymezování relevantních trhů vycházel Úřad především z převáděných podnikatelských aktivit společnosti PSP Engineering, resp. aktivit společností tuto společnost kontrolujících, neboť po uskutečnění spojení tyto činnosti rozšíří pole působnosti společnosti PSP Beteiligungs.
Úřad proto vymezil relevantní trh v ČR z hlediska věcného na obecné úrovni, a to jako trh strojního zařízení pro cementárny . Vedle toho působí společnost PSP Engineering v oblasti strojních zařízení pro vápenky a strojních zařízení pro drtírny nerostných surovin.
Přestože by mohlo být uvažováno i o užším vymezení relevantního trhu, není přesné vymezení v daném případě třeba, neboť působení společnosti IKN GmbH v oblasti strojního zařízení pro cementárny v České republice je zanedbatelné.
V dodávkách strojního zařízení pro cementárny, které jsou umístěny v České republice, je společnost PSP Engineering dodavatelskou jedničkou. Po otevření trhu světové konkurenci si společnost PSP Engineering díky svému historickému postavení na tomto trhu uchovala vedoucí postavení a provedla řadu modernizací stávajících provozů. V současné době však dodávky na Český trh představují převážně pouze opravy a údržbu existujícího zařízení.
Na relevantním trhu České republiky působí vedle společnosti PSP Engineering následující soutěžitelé: FLS Industries A/S, Krupp Polysius AG, KHD Humboldt Wedag AG, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Z hlediska geografického reprezentuje výše vymezený relevantní trh území celé České republiky, neboť podmínky pro dodávky výrobků náležejících do výše uvedeného relevantního trhu jsou dostatečně homogenní na celém území České republiky.
Vzhledem k tomu, že produkce společnosti IKN GmbH na výše vymezeném relevantním trhu České republiky je zanedbatelná, dospěl Úřad k závěru, že v důsledku posuzovaného spojení nedojde ke snížení konkurenčního prostředí na výše vymezeném relevantním trhu v České republice, neboť posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nepovede tedy ke vzniku nebo posílení dominantního postavení daných soutěžitelů, v jehož důsledku by byla podstatně narušena hospodářská soutěž v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Svoboda, advokát
Weinhold Legal, v.o.s.
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2