UOHS S012/2002
Rozhodnutí: S012/02-610/02-VOI Instance I.
Věc žádost o posouzení dohody
Účastníci Squire sanders Dempsey, v.o.s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí nepodléhá zákazu dohod
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 25. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 65 KB


Č.j.: S 12/02-610/02-VO I V Brně dne 7.3.2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dnem 15.1.2002 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh společností Toyota Motor Corporation, 1 Toyota-cho, Tayota-shi, Aichi-ken, 471-8571, Japonsko a Peugeot Citroen Automobiles SA, akciová společnost, 62 Boulevard Victor Hugo 92208 Neuilly Sur Seine, Francie, ve správním řízení zastoupených JUDr. Lubošem Tichým, advokátem advokátní kanceláře Squire, Sanders & Dempsey v.o.s., Václavské nám. 57/813, Praha, správní řízení ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
Navrhovatel požádal o určení, zda Smlouva o společném podniku uzavřená dne 8.1.2002 mezi společnostmi Toyota Motor Corporation, 1 Toyota-cho, Tayota-shi, Aichi-ken, 471-8571, Japonsko a Peugeot Citroen Automobiles SA, akciová společnost, 62 Boulevard Victor Hugo 92208 Neuilly Sur Seine, Francie je dohodou podléhající zákazu dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
Na základě provedeného řízení vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto
rozhodnutí:
Určuje se, že Smlouva o společném podniku uzavřená dne 8.1.2002 mezi společnostmi Toyota Motor Corporation, 1 Toyota-cho, Tayota-shi, Aichi-ken, 471-8571, Japonsko a Peugeot Citroen Automobiles SA, akciová společnost, 62 Boulevard Victor Hugo 92208 Neuilly Sur Seine, Francie, a to ve znění předloženém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dopisem ze dne 12.2.2002, jejímž předmětem je dohoda o založení společného podniku, neobsahuje žádnou dohodu, která by podléhala zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů.
Odůvodnění:
Dne 15.1. 2002 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") návrh společností Toyota Motor Corporation, 1 Toyota-cho, Tayota-shi, Aichi-ken, 471-8571, Japonsko (dále jen "TMC") a Peugeot Citroen Automobiles SA, akciová společnost, 62 Boulevard Victor Hugo 92208 Neuilly Sur Seine, Francie (dále jen "PCA")-účastníků tohoto správního řízení-podaný na základě plných mocí ze dne 15.1.2002 advokátem JUDr. Lubošem Tichým, advokátem advokátní kanceláře Squire, Sanders & Dempsey v.o.s., Václavské nám. 57/813, Praha na určení, zda Smlouva o společném podniku uzavřená dne 8.1.2002 mezi TMC a PCA (dále jen "Smlouva") je dohodou podléhající zákazu dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
PCA je společnost založená a existující podle právního řádu Francie a TMC je společnost založená a existující podle právního řádu Japonska.
Součástí návrhu bylo odůvodnění označené jako MEMORANDUM (spis str. 3, 4), popis smlouvy o společném podniku (spis str. 5 až 9) a popis vozidel (spis str. 10 až 18). Dopisem ze dne 18.1.2002 byl poté Úřadu doručen anglický originál textu Smlouvy (spis str. 24 až 105), překlad zásadních částí Smlouvy do češtiny (spis str. 22, 23), kopie plné moci vystavené TMC dne 15.1.2002. Následně, dopisem ze dne 28.1.2002 byla Úřadu doručena plná moc PCA ze dne 15.1.2002. Dne 24.1.2002 zaslal Úřad právnímu zástupci účastníků správního řízení vyrozumění o zahájení správního řízení a současně si vyžádal český překlad Smlouvy, který dne 18.2.2002 obdržel.
Z předloženého textu Smlouvy Úřad zjistil, že dne 10.10.2001 bylo uzavřeno ujednání obsahující obecné zásady budoucího společného vývoje a výroby nového malého typu vozidla, následně 12.7.2001 bylo mezi TMC a PCA uzavřeno Memorandum a Smlouva o společném vývoji nového vozidla a následně dne 8.1.2002 byla uzavřena Smlouva navazující na Smlouvu o společném vývoji nového vozidla.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2012 a vztahuje se na vývoj, výrobní přípravu a výrobu nových malých vozidel s tím, že vývojové práce budou provádět strany Smlouvy, výrobní přípravu provede TMC, nákup na podporu výroby a dílů bude provádět PCA a výrobu nových vozidel a dílů bude obstarávat společný podnik.
Novým vozidlem je dle Smlouvy myšlen osobní automobil nižší třídy v délce cca 3,40 m, se čtyřmi sedadly s možnými obměnami skeletu karoserie mezi 3 a 5 dveřmi. Motorová řada bude omezena na 1.0 zážehové motory a 1.4 pro vznětové motory. Není předpoklad výroby sportovní verze, cena se má pohybovat okolo 7.500 euro. Nové vozidlo bude vyráběno na společné platformě (podvozek, zavěšení kol, řízení) s rozdílnými karoseriemi. Vnější stylistické provedení modelů TMC a PCA bude takové, aby bylo spotřebitelem snadno rozlišitelné. Různé modely nových vozidel TMC a PCA vyrobené ve společném podniku si tak budou na trhu konkurovat.
Charakter nového vozidla spadá do rámce evropské klasifikace vozidel segmentu A, kam patří např. modely Daewoo Matiz, Fiat Panda, Ford Ka, Renault Twingo, Toyota/Daihatsu Cuore, Move. V současnosti PCA nevyrábí žádné modely, které by bylo možné zahrnout do tohoto segmentu, TMC vyrábí prostřednictvím své dceřiné společnosti Daihatsu modely Cuore a Move, která zaujímaly na evropském trhu podíl cca 1%.
Společný podnik bude založen TMC a PCA jako společnost, která je společností s ručením omezeným ustavenou podle právního řádu České republiky a bude pod společnou kontrolou TMC a PCA (jak TMC tak PCA vloží jako kapitál společného podniku stejnou částku). Předmětem podnikání společného podniku bude výroba nových vozidel, sestavování a výroba určitých dílů, příslušenství, komponentů a materiálů pro nová vozidla, prodávat nová vozidla výlučně TMC a PCA nebo jim přidruženým osobám a distribuovat a prodávat servisní díly TMC a PCA. Kapacita společného podniku předpokládá roční výrobu 300 000 nových vozidel, z nichž 2/3 budou vyhrazeny pro PCA a 1/3 pro TMC. Společný podíl stran Smlouvy při výrobě nového vozidla na trhu vozidel segmentu A bude nižší než 25%.
Odběratelé, tedy TMC a PCA budou nová vozidla uvádět na trh zcela nezávisle, a to výhradně pod svým označením a v souladu s vlastní marketingovou politikou (cenová tvorba, záruky apod.). Nová vozidla budou TMC a PCA dodávat hlavně do všech zemí Evropské unie, Švýcarska, Norska, České republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Polska; vyloučeny však nejsou dodávky nových vozidel i mimo tyto výše uvedené země.
Pro účely posouzení Smlouvy vzal Úřad do úvahy skutečnost, že tato Smlouva vychází a navazuje na dohodu o společném výzkumu a vývoji nového vozidla. Proto při posuzování Smlouvy přihlédl Úřad i ke znění vyhlášky č. 199/2001 Sb. o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji (dále jen "vyhláška").
Důvodem pro takový postup je znění ustanovení § 2 písm. d) vyhlášky, kde je uvedeno, že využíváním výsledků výzkumu a vývoje se rozumí výroba, prodej a distribuce smluvního zboží. V daném případě je nepochybné, že Smlouva upravuje právě výrobu a prodej smluvního zboží, kterým je v tomto případě nové vozidlo.
Vyhláška obsahuje v ustanovení § 3 taxativní výčet dohod, na které se nevztahuje zákaz uvedený v ustanovení § 3 odst. 1 zákona. V ustanovení § 4 vyhlášky je potom taxativní výčet dohod, na něž se zákaz podle § 3 odst. 1 zákona vztahuje.
Porovnáním obsahu Smlouvy s ustanovením § 4 vyhlášky dospěl Úřad k závěru, že Smlouva neobsahuje žádnou z dohod, které jsou v uvedeném ustanovení § 4 vyhlášky uvedeny.
Při porovnání textu Smlouvy s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky Úřad konstatuje, že v daném případě je naplněno ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) vyhlášky, když stranami Smlouvy jsou vzájemně si konkurující soutěžitelé, kteří společně využívají výsledky výzkumu a vývoje, přičemž doba takového využívání nepřesahuje 7 let od prvého uvedení zboží na trh (ve Smlouvě je předpokládán rok 2005 a Smlouva je na dobu určitou do 31.12.2012) a společný podíl stran Smlouvy nepřesáhne 25%.
Shora uvedené znamená, že i když Smlouva obsahuje ujednání o tom, že společný podnik bude nová vozidla prodávat výlučně TMC a PCA nebo jim přidruženým osobám a distribuovat a prodávat servisní díly TMC a PCA, tedy ujednání o exkluzivních dodávkách, což by mohlo být hodnoceno jako dohoda narušující soutěž, která je ve smyslu § 3 odst. 1 zákona zakázaná, skutečnost, že je současně naplněno znění ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) vyhlášky vedla Úřad k závěru, že Smlouva neobsahuje žádnou dohodu, která by podléhala zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů.
Ze všech shora uvedených důvodů a skutečností zjištěných v průběhu správního řízení S 12/02 proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Jana Konopiská
pověřená řízením odboru
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Luboš Tichý, advokát
advokátní kanceláře Squire, Sanders & Dempsey v.o.s.
Václavské nám. 57/813, Praha