UOHS S0114/2018
Rozhodnutí: S0114/2018/KS-11243/2018/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Linkcity Czech Republic a.s. / Cromwell CEE Development Holdings Limited / LiNK Hradec Králové s.r.o.
Účastníci Linkcity Czech Republic a.s. Cromwell CEE Development Holdings Limited LiNK Hradec Králové s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 20. 4. 2018
Dokumenty dokument ke stažení 216 KB


Č. j.: ÚOHS-S0114/2018/KS-11243/2018 /840/MWi

Brno 16. 4. 2018Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0114/2018/KS, zahájeném dne 28. 3. 2018 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společnosti Linkcity Czech Republic a.s., se sídlem Praha 9, Na Harfě 337/3, IČO 27071316, zastoupené Mgr. Janem Krákorou, advokátem, se sídlem Praha 1, Revoluční 655/1, a společnosti Cromwell CEE Development Holdings Limited, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Scarborough, Unit 16, Manor Court Business Park, 1st Floor, zastoupené Mgr. Ludvíkem Růžičkou LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů Linkcity Czech Republic a.s., se sídlem Praha 9, Na Harfě 337/3, IČO 27071316, a Cromwell CEE Development Holdings Limited, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Scarborough, Unit 16, Manor Court Business Park, 1st Floor, na straně jedné, a LiNK Hradec Králové s.r.o., se sídlem Praha-Vysočany, Na Harfě 337/3, IČO 28173236, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Rámcovou dohodou, která byla uzavřena dne 1. 3. 2018 mezi společností Linkcity Czech Republic a.s., jako prodávajícím, a společností CROMWELL CAPITAL VENTURES UK LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Scarborough, Unit 16, Manor Court Business Park, 1st Floor, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Cromwell CEE Development Holdings Limited nabýt obchodní podíl představující 90 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti LiNK Hradec Králové s.r.o., a získat tak možnost tuto společnost, která bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, společně se společností Linkcity Czech Republic a.s. kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s ve výroku uvedeným dokumentem, v jehož konečném důsledku má společnost Cromwell CEE Development Holdings Limited, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Scarborough, Unit 16, Manor Court Business Park, 1st Floor (dále jen Cromwell ), [1] nabýt obchodní podíl představující 90 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti LiNK Hradec Králové s.r.o., se sídlem Praha-Vysočany, Na Harfě 337/3, IČO 28173236 (dále jen LiNK HK ), a získat tak možnost tuto společnost, která bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, společně se společností Linkcity Czech Republic a.s., se sídlem Praha 9, Na Harfě 337/3, IČO 27071316 (dále jen Linkcity ), [2] kontrolovat.
2. Společnosti Cromwell a Linkcity mají zájem společně se podílet na výstavbě a developmentu logistického parku LiNK Hradec Králové, jenž má být určen k logistice a lehké výrobě, a to prostřednictvím společnosti LiNK HK, která v současnosti nevykonává žádnou podnikatelskou činnost a která bude po uskutečnění posuzované transakce dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.
3. Ze zakladatelské smlouvy společnosti LiNK HK, která má být přijata po získání společné kontroly navrhovateli nad touto společností, má vyplývat, že přestože společnost Cromwell má nabýt obchodní podíl představující 90 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti LiNK HK, společnost Linkcity si zachová kontrolu nad důležitými rozhodnutími společnosti LiNK HK, jako je například jakékoliv jmenování, odvolání, zvýšení nebo snížení schváleného počtu ředitelů této společnosti. [3] Společnosti Cromwell a Linkcity se tak budou podílet na společné kontrole ve společnosti LiNK HK. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
4. Společnost Linkcity je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Bouygues S. A. (dále jen Skupina Bouygues ). Skupina Bouygues působí celosvětově mimo jiné v oblasti stavebnictví, developmentu a správy nemovitostí, médií a telekomunikací. Na území České republiky působí Skupina Bouygues především prostřednictvím společností VCES HOLDING s.r.o. (správa a development nemovitostí), VCES a.s. (pozemní stavitelství, vodohospodářské a vodní stavby, environmentální a inženýrské projekty, výstavba silnic), VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. (dodatečné předpínání a odvozené technologie v mostním i pozemním stavitelství, vývoj inovativních konstrukčních řešení), COLAS CZ, a.s. (výstavba, rekonstrukce, opravy a ostatní práce na pozemních komunikacích a mostech), SOMARO CZ, s.r.o. (dopravní značení), Silnice Horšovský Týn a.s. (výstavba a rekonstrukce všech typů komunikací, dopravní infrastruktury pro průmyslová a obchodní centra). Společnost Linkcity působí v České republice zejména v oblasti developmentu nemovitostí, v sektoru rezidenční výstavby, výstavby hotelů, datových center, administrativních a polyfunkčních objektů a projektů zaměřených na regeneraci stávajících objektů, tzv. brownfields. Před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů kontroluje společnost Linkcity výlučně společnost LiNK HK.
5. Společnost Cromwell náleží do podnikatelské skupiny Cromwell, která je činná především v oblasti vlastnictví a správy komerčních nemovitostí, a to zejména na území Austrálie, Nového Zélandu a některých evropských zemí (dále jen Skupina Cromwell ). V České republice je Skupina Cromwell činná rovněž v oblasti vlastnictví a správy komerčních nemovitostí zejména pro průmyslové, skladovací či maloobchodní využití, a to např. prostřednictvím společnosti Cromwell Property Group Czech Republic s.r.o.
6. Společnost LiNK HK je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů výlučně kontrolována společností Linkcity. Společnost LiNK HK nebyla v období před dokončením předmětné transakce činná v žádné oblasti. Po dokončení transakce má působit zejména v oblasti výstavby a developmentu logistického parku LiNK Hradec Králové a následně v oblasti pronájmu tohoto logistického parku.
7. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
Mgr. Jan Krákora, advokát
Wilsons s.r.o., advokátní kancelář
Revoluční 655/1
110 00 Praha 1
IDDS: qtxg6ja

Mgr. Ludvík Růžička LL.M., advokát
Clifford Chance Prague LLP, organizační složka
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1
IDDS: sdax3x5

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 20. 4. 2018.

[1] Společnost Cromwell je součástí téže podnikatelské skupiny jako společnost CROMWELL CAPITAL VENTURES UK LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Scarborough, Unit 16, Manor Court Business Park, 1st Floor, která vystupuje jako kupující v Rámcové dohodě, uzavřené dne 1. 3. 2018 se společností Linkcity Czech Republic a.s., se sídlem Praha 9, Na Harfě 337/3, IČO 27071316, jako prodávajícím.
[2] Společnost Linkcity bude držet 10% obchodní podíl na společnosti LiNK HK.
[3] Viz listy spisu č. 207 a 222.