UOHS S0112/2018
Rozhodnutí: S0112/2018/KS-10176/2018/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. / JB Stavební, s.r.o.
Účastníci Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. JB Stavební, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 24. 4. 2018
Dokumenty dokument ke stažení 287 KB


Č. j.: ÚOHS-S0112/2018/KS-10176/2018 /840/MWi

Brno 6. 4. 2018Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0112/2018/KS, zahájeném dne 21. 3. 2018 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., se sídlem Rakouská republika, 4020 Linz, Edlbacherstrasse 10, zastoupeného JUDr. Janem Juštou, se sídlem Praha 1, Vodičkova 28, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., se sídlem Rakouská republika, 4020 Linz, Edlbacherstrasse 10, a JB Stavební, s.r.o., se sídlem Brno, Horní Heršpice, Pražákova č.ev. 397, IČO 25581708, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu podílu , která byla uzavřena dne 31. 1. 2018 mezi panem J. B., jako prodávajícím, a společností Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. nabýt obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti JB Stavební, s.r.o., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., se sídlem Rakouská republika, 4020 Linz, Edlbacherstrasse 10 (dále jen Swietelsky ), nabýt obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti JB Stavební, s.r.o., se sídlem Brno, Horní Heršpice, Pražákova č.ev. 397, IČO 25581708 (dále jen JBS ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Swietelsky je kontrolována rodinami H. a B. Tato společnost stojí v čele podnikatelské skupiny Swietelsky, která je činná především v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství, a to zejména na území Evropy (dále jen Skupina Swietelsky ). V České republice působí Skupina Swietelsky zejména prostřednictvím společností SILMEX s.r.o. (dopravní a vodohospodářské stavby, inženýrské sítě), Swietelsky Rail CZ s.r.o. (železniční stavby), SWIETELSKY stavební s.r.o. (pozemní stavitelství, dopravní, inženýrské a sportovní stavby) a dále prostřednictvím obaloven asfaltových směsí provozovaných například společnostmi Strakonická obalovna s.r.o., Obalovna Ostrava s.r.o. nebo Západočeská obalovna s.r.o.
3. Společnost JBS působí na území České republiky zejména v oblasti pozemního stavitelství. Před uskutečněním posuzované transakce je tato společnost výlučně kontrolována fyzickou osobou, panem J. B.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Jan Jušta, jednatel
Allgaier, Jušta & Partner s.r.o.
Vodičkova 28
110 00 Praha 1
IDDS: nsby6i3

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 24. 4. 2018.