UOHS S011/2003
Rozhodnutí: OK/S011/03 Instance I.
Věc určovací řízení podle §7/2
Účastníci AGIP Praha, a.s. CONOCO Czech Republic s.r.o. Česká rafinérská, a.s. Shell Czech Republic, a.s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí nepodléhá zákazu dohod
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 31. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 121 KB


" Toto rozhodnutí nabylo právní moci 31.3.2003"
Č.j.: S 11/03-825/03-OK V Brně dne 26.3.2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 28.1.2003 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh jednoho z účastníků dohod, společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., se sídlem Litvínov, Záluží 2, PSČ 436 70, IČ 62741772, správní řízení ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., zda
"Smlouva o zpracování", kterou dne 23.1.2003 uzavřeli:
INCHEM GROUP, a.s., se sídlem Litvínov-Záluží 1, PSČ 436 70 Litvínov, IČ 25025139,
CONOCO Czech Republic s.r.o., se sídlem Pekařská 14/628, PSČ 155 00, Praha 5, IČ 45799920,
Shell Czech Republic a.s., se sídlem Pod Pekárnami 2/878, Praha 9, IČ 15890554,
AGIP Praha, a.s., se sídlem Pod Chodovem 1267/7, PSČ 149 00, Praha 4, IČ 41694058 a
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., se sídlem Litvínov, Záluží 2, PSČ 436 70, IČ 62741772,
a smlouvy označené jako "Upravená původní smlouva mezi akcionáři včetně Dodatku č. 1" a "Doplněná a upravená smlouva mezi akcionáři včetně Dodatku č. 1", které dne 23.1.2003 uzavřeli
UNIPETROL, a.s., se sídlem Trojská 1997/13a, Praha 8, PSČ 182 21, IČ 61672190,
Shell Overseas Investments B.V., se sídlem Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR, Haag, Nizozemí,
Conoco Central and Eastern Europe Holdings B.V., se sídlem Schouwburgplein 30-34, 3012 CL, Rotterdam, Nizozemí,
ENI INTERNATIONAL B.V., se sídlem Strawinskylaan 1041, 1077 XX, Amsterdam, Nizozemí a
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., se sídlem Litvínov, Záluží 2, PSČ 436 70, IČ 62741772,
obsahují dohodu podléhající zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb.
Účastníky určovacího řízení týkajícího se dohod obsažených ve vyjmenovaných smlouvách jsou společnosti uvedené výše jako smluvní strany těchto smluv.
Na základě provedeného řízení a po zjištění rozhodných skutečností vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto
r o z h o d n u t í :
Určuje se, že dohody obsažené
ve Smlouvě o zpracování, kterou uzavřely dne 23.1.2003 společnosti INCHEM GROUP, a.s., se sídlem Litvínov-Záluží 1, PSČ 436 70 Litvínov, IČ 25025139, CONOCO Czech Republic s.r.o., se sídlem Pekařská 14/628, PSČ 155 00, Praha 5, IČ 45799920, Shell Czech Republic a.s., se sídlem Pod Pekárnami 2/878, Praha 9, IČ 15890554, AGIP Praha, a.s., se sídlem Pod Chodovem 1267/7, PSČ 149 00, Praha 4, IČ 41694058 a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., se sídlem Litvínov, Záluží 2, PSČ 436 70, IČ 62741772, a
v Upravené původní smlouvě mezi akcionáři včetně Dodatku č. 1 a Doplněné a upravené smlouvě mezi akcionáři včetně Dodatku č. 1, které byly uzavřeny dne 23.1.2003 společnostmi UNIPETROL, a.s., se sídlem Trojská 1997/13a, Praha 8, PSČ 182 21, IČ 61672190, Shell Overseas Investments B.V., se sídlem Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR, Haag, Nizozemí, Conoco Central and Eastern Europe Holdings B.V., se sídlem Schouwburgplein 30-34, 3012 CL, Rotterdam, Nizozemí, ENI INTERNATIONAL B.V., se sídlem Strawinskylaan 1041, 1077 XX, Amsterdam, Nizozemí a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., se sídlem Litvínov, Záluží 2, PSČ 436 70, IČ 62741772,
nepodléhají zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 28.1.2003 návrh společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., se sídlem Litvínov, Záluží 2, PSČ 436 70, IČ 62741772 (dále jen "ČER", nebo také "Společnost"), zastoupené na základě plné moci JUDr. Romanem Kramaříkem, Ph.D., advokátem, advokátní kancelář Allen & Overy, V Celnici 4, 110 00, Praha 1, na určení podle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"). Předmětem návrhu byla žádost o určení, zda dohody obsažené ve Smlouvě o zpracování, kterou uzavřely dne 23.1.2003 společnosti INCHEM GROUP, a.s., se sídlem Litvínov-Záluží 1, PSČ 436 70 Litvínov, IČ 25025139 (dále jen "Inchem"), CONOCO Czech Republic s.r.o., se sídlem Pekařská 14/628, PSČ 155 00, Praha 5, IČ 45799920 (dále jen "Conoco ČR"), Shell Czech Republic a.s., se sídlem Pod Pekárnami 2/878, Praha 9, IČ 15890554 (Dále jen "Shell ČR"), AGIP Praha, a.s., se sídlem Pod Chodovem 1267/7, PSČ 149 00, Praha 4, IČ 41694058 (dále jen "Agip ČR") a ČER a dohody obsažené v následujících smlouvách, v průběhu řízení specifikovaných jako: Upravená původní smlouva mezi akcionáři včetně Dodatku č. 1 (dále také jen "Upravená původní smlouva") a Doplněná a upravená smlouva mezi akcionáři včetně Dodatku č. 1 (dále také jen "Doplněná a upravená smlouva"), které obě uzavřely dne 23.1.2003 společnosti UNIPETROL, a.s., se sídlem Trojská 1997/13a, Praha 8, PSČ 182 21, IČ 61672190 (dále jen "Unipetrol"), Shell Overseas Investments B.V., se sídlem Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR, Haag, Nizozemí (dále jen "SHELL"), Conoco Central and Eastern Europe Holdings B.V., se sídlem Schouwburgplein 30-34, 3012 CL, Rotterdam, Nizozemí (dále jen "CONOCO"), ENI INTERNATIONAL B.V., se sídlem Strawinskylaan 1041, 1077 XX, Amsterdam, Nizozemí (dále jen "ENI") a ČER, podléhají zákazu dohod dle § 3 až 6 zákona.
Účastníci řízení o určení, zda dohody obsažené ve Smlouvě o zpracování podléhají zákazu dohod, jsou Inchem, Shell ČR, Conoco ČR, Agip ČR a ČER. Účastníci řízení o určení, zda dohody obsažené v Upravené původní smlouvě a v Doplněné a upravené smlouvě podléhají zákazu dohod, jsou Unipetrol, SHELL, CONOCO, ENI a ČER.
Všichni účastníci řízení jsou zastoupeni na základě plných mocí společným právním zástupcem JUDr. Romanem Kramaříkem, Ph.D., advokátem, advokátní kancelář Allen & Overy, V Celnici 4, PSČ 110 00, Praha 1.
K návrhu na určení dle § 7 odst. 2 zákona byla přiložena Smlouva o zpracování a Doplněná a upravená smlouva, jejíž přílohu A tvoří Upravená původní smlouva. Dále byly k návrhu připojeny přílohy: Přehled produktů, Rozdělení celkové produkce ČER, Struktura Ostatních zákazníků ČER (odlišných od akcionářů a jejich spřízněných osob), Přebytek rafinérské kapacity, Dovozy rafinérských produktů do ČR, Zaměnitelnost produktů při výrobě, Volná kapacita akcionářů, Srovnatelnost cen hlavních produktů, Investice, Srovnání cen produktů na domácím trhu a při exportu, Podíl fixních a variabilních nákladů při provozu ČER, Rozdělení nákladů Ostatních zákazníků, Postavení účastníků na relevantních trzích a Skupinová schémata akcionářů a ČER.
Dopisem ze dne 17.2.2003 nařídil Úřad ústní jednání s účastníky řízení za účelem doplnění informací o významu některých ustanovení předložených smluv a z nich vyplývající spolupráci mezi nimi (protokol viz str. 407-709 spisu). Dne 13.3.2003 se uskutečnilo další ústní jednání, při němž zástupce účastníků řízení upřesnil obsah návrhu na určení ze dne 28.1.2003 v tom smyslu, že předmětem posouzení Úřadu podle § 7 odst. 2 zákona má být vedle Smlouvy o zpracování Doplněná a upravená smlouva a rovněž i Upravená původní smlouva (která tvoří přílohu A Doplněné a upravené smlouvy)-str. 306 spisu. Současně opravil správný název jedné z nich, a to jako "Upravená původní smlouva mezi akcionáři včetně Dodatku č. 1", kdy tato byla v příloze návrhu na určení podle § 7 odst. 2 ze dne 28.1.2003 chybně označena jako "Původní smlouva mezi akcionáři" (str. 306 spisu) a v další části též jako "Doplněná a upravená smlouva mezi akcionáři včetně Dodatku č. 1" (str. 307 spisu). Správné znění příslušných stran smlouvy-viz str. 493 a 494 spisu. V rámci druhého ústního jednání také právní zástupce účastníků řízení doplnil svůj návrh na zahájení řízení o účastníky určovacího řízení týkajícího se Doplněné a upravené smlouvy a Upravené původní smlouvy, a to o SHELL, CONOCO a ENI (které jsou rovněž smluvními stranami citovaných smluv).
V souladu s § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, bylo účastníkům řízení umožněno seznámit se s podklady pro rozhodnutí dne 13.3.2003. Právní zástupce účastníků řízení tohoto práva využil. Za účastníky řízení, jejichž zastoupení bylo Úřadu prokázáno bezprostředně po uskutečněném seznámení (ještě týž den SHELL a CONOCO) a o 4 dny později ENI, se dne 18.3.2003 písemně vzdal svého práva na seznámení s podklady pro rozhodnutí (poskytnutí dalšího termínu seznámení).
Charakteristika účastníků řízení
Společnost ČER je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 696 dne 28.4.1995. Předmětem podnikání je zejména výroba, zpracování, nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu, výroba, dovoz a zpracování chemických látek, výroba a rozvod plynu a tepla a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živností volných. ČER je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v ČR. Je jediným tuzemským výrobcem automobilových a leteckých benzínů, leteckého petroleje a širokého spektra produktů pro petrochemii a agrochemii. Je zároveň nejvýznamnějším tuzemským výrobcem motorové nafty, silničních asfaltů a LPG. Provozuje rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Zpracovává v nich ropu dodávanou ropovodem Družba (Rusko) a ropu dopravovanou ropovodem TAL a IKL-MERO (Terst). Akcionáři ČER jsou Unipetrol, ENI, CONOCO a SHELL. Unipetrol vlastní akcie v počtu odpovídajícím podílu na základním kapitálu ČER ve výši 50,995 % a společnosti ENI, CONOCO a SHELL vlastní každá akcie v počtu odpovídajícím podílu na základním kapitálu ČER ve výši 16,335 %. ENI, CONOCO a SHELL jsou sdruženy v konsorciu IOC (proto jsou tyto společnosti dále v rozhodnutí označovány také jako "akcionáři IOC"), které není právnickou osobou.
Společnost Unipetrol je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020, dne 17.2.1995. Předmětem podnikání je zejména činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, činnost technických poradců v oblasti výzkumu a vývoje, chemie, ochrany životního prostředí, logistiky, zprostředkování obchodu a služeb. Unipetrol spolu se svými dceřinými společnostmi vytváří nejvýznamnější český rafinérsko-petrochemický holding (mimo jiné vlastní 100 % podíl ve společnosti CHEMOPETROL, a.s. a kontroluje např. společnosti BENZINA a.s., KAUČUK, a.s., SPOLANA a.s., PARAMO, a.s. či KORAMO, a.s.).
Společnost Inchem je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1040 dne 27.8.1997. Předmětem podnikání je zejména koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných) a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. Jediným akcionářem společnosti Inchem je CHEMOPETROL, a.s.-společnost 100 % vlastněná Unipetrolem.
Společnost Conoco ČR je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10529, dne 17.6.1992. Předmětem podnikání je zejména výroba a zpracování paliv a maziv, nákup prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy a výroba a prodej chemických látek a přípravků. Na tuzemském trhu podniká mj. ve velkoobchodním a maloobchodním prodeji pohonných hmot. Jediným společníkem je CONOCO (akcionář ČER).
Společnost Shell ČR je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 690 dne 26.4.1991. Předmětem podnikání je zejména provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, nákup prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu a výroba a prodej chemických látek a přípravků. Na tuzemském trhu podniká mj. ve velkoobchodním a maloobchodním prodeji pohonných hmot. Jediným akcionářem je společnost SHELL (akcionář ČER).
Společnost Agip ČR je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 894, dne 30.8.1991. Předmětem podnikání je zejména výroba a zpracování paliv a maziv, nákup prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy a výroba a prodej chemických látek a přípravků. Na tuzemském trhu podniká mj. ve velkoobchodním a maloobchodním prodeji pohonných hmot. Jediným akcionářem je ENI (akcionář ČER)-dříve pod názvem AGIP INTERNATIONAL B.V.
Následuje popis dohod obsažených v předmětných smlouvách, přičemž tento popis vyjadřuje hlavní podstatu, nejedná se vždy o přesnou citaci jednotlivých ustanovení smluv.
Obsah jednotlivých smluv je předmětem obchodního tajemství. Vymezení relevantního trhu
Pro posouzení dohod je nutno vymezit relevantní trh, na němž se jejich případné protisoutěžní účinky projeví. Relevantní trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Trh se vymezuje věcně (výrobkově), časově a geograficky.
Trh po stránce věcné, tj. výrobkový trh, zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem ke svým charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu použití.
Zpracováním surovin (především surové ropy) v ČER vzniká škála produktů. Zpracováním ropy vznikne vždy celé spektrum produktů (lze pouze u některých produktů částečně ovlivnit vyrobené množství na úkor množství jiného produktu-např. lze vyrobit větší množství automobilového benzínu na úkor množství primárního benzínu určeného pro další zpracování v navazující petrochemické výrobě-str. 9 a str. 38 spisu). Z hlediska účelu užití lze produkty dodávané na trh ČER rozdělit do následujících skupin: automobilové benzíny, letecké benzíny, letecký petrolej, motorová nafta, topné oleje (tj. extra lehký, lehký a těžký topný olej), silniční asfalty, zkapalněné ropné plyny-propan, butan, propan-butan (dále jen "LPG"), ostatní zkapalněné ropné plyny (tj. propylen, n-butan a rafinát), technické benzíny a ostatní uhlovodíková rozpouštědla (tj. izopentan, pentan, hexan), olejové hydrogenáty, methyl-terc.butylether (MTBE), síra a suroviny pro petrochemii (tj. suroviny pro etylénovou jednotku-primární benzín, hydrokrakát, plynový olej a LPG a suroviny pro jednotku parciální oxidace-vakuový a visbreakingový zbytek a černý destilát). Z hlediska účelu užití jsou tyto produkty nezaměnitelné-s výjimkou částečné zastupitelnosti některých produktů při výrobě pohonných hmot (primární benzín, střední destilát, plynové oleje a LPG) a částečné zastupitelnosti některých produktů pro topné účely (zejm. topných olejů navzájem).
Na základě uvedených skutečností vymezil Úřad relevantní trhy z hlediska věcného jako trh leteckých benzínů; trh leteckého petroleje; trh pohonných hmot (PHM) se subtrhem automobilových benzínů a subtrhem motorové nafty; trh topných olejů zahrnující následující subtrhy: extra lehkých topných olejů, lehkých topných olejů a těžkých topných olejů; trh silničních asfaltů; trh LPG; trh ostatních zkapalněných ropných plynů; trh technických benzínů a ostatních uhlovodíkových rozpouštědel; trh olejových hydrogenátů; trh MTBE; trh síry; trh surovin pro etylénovou jednotku zahrnující následující subtrhy: primárního benzínu, středního destilátu a plynového oleje; trh surovin pro jednotku parciální oxidace (POX) zahrnující následující subtrhy: vakuového zbytku, visbreakingového zbytku a černého destilátu.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Po stránce geografické jde o trhy celostátní, neboť podmínky pro dodávky výše uvedených produktů jsou na celém území České republiky dostatečně homogenní.
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Relevantní trhy z hlediska časového jsou trhy trvalými, charakterizovanými pravidelně se opakujícími dodávkami uvedených produktů po celý kalendářní rok.
Podíl ČER na relevantních trzích (z údajů zjištěných za rok 2001)
ČER je jediným tuzemským výrobcem automobilových a leteckých benzínů, leteckého petroleje, technických benzínů a ostatních uhlovodíkových rozpouštědel, olejových hydrogenátů, síry, MTBE, hydrokrakátu, plynového oleje a visbreakingového zbytku. Je zároveň nejvýznamnějším tuzemským výrobcem motorové nafty, silničních asfaltů, primárního benzínu a LPG.
U automobilových a leteckých benzínů, leteckého petroleje, motorové nafty, těžkých topných olejů, silničních asfaltů, LPG, a olejových hydrogenátů přesahují dodávky ČER 40 % celkových dodávek na uvedené relevantní trhy. U síry a surovin pro etylénovou jednotku a jednotku parciální oxidace je její podíl na daných relevantních trzích/subtrzích vyšší. Podíl ČER na subtrzích extra lehkých a lehkých topných olejů nedosahuje 20 %, na trhu ostatních zkapalněných ropných plynů, na trhu technických benzínů a ostatních uhlovodíkových rozpouštědel nedosahuje podíl ČER 40 % celkových dodávek na uvedené relevantní trhy. Konkrétní výše podílů na jednotlivých relevantních trzích-viz str. 12 a násl. spisu-jde o obchodní tajemství Společnosti.
Posouzení dohod z hlediska zákona
Podle § 3 odst. 1 zákona jsou zakázané a neplatné dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku. Zakázanými ve smyslu § 3 odst. 1 zákona jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a)-f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, atd. (výčet těchto zakázaných dohod je však pouze demonstrativní).
Vzhledem k tomu, že účastníci řízení výslovně uvedli, že podle jejich názoru není v ustanoveních Smlouvy o zpracování, ani v ustanoveních Doplněné a upravené smlouvy a Upravené původní smlouvy obsažena dohoda zakázaná podle § 3 až § 6 zákona, byly předmětem určení Úřadu podle § 7 odst. 2 zákona celé smlouvy (se zohledněním upřesnění a vysvětlení zaslaných účastníky v průběhu řízení).
Upravená původní smlouva upravuje vztahy mezi akcionáři ČER a Společností v době, kdy ČER funguje jako společnost typu "ziskového střediska". V tomto režimu ČER sama a na vlastní účet nakupuje suroviny, přepracovává je a prodává rafinérské výrobky (popř. meziprodukty) na trhu-a to za účelem dosažení zisku. (Obsah smlouvy je předmětem obchodního tajemství.)
Po posouzení této smlouvy (popis viz výše) neshledal Úřad, že by obsahovala zakázané dohody podle § 3 až § 6 zákona, či jinak vedla k omezení hospodářské soutěže na relevantních trzích, na nichž ČER dosud působí.
Smlouva o zpracování a Doplněná a upravená smlouva naproti tomu upravují podmínky fungování ČER v režimu "přepracovací rafinérie" ("nákladového střediska"), kdy ČER nebude nakupovat suroviny a prodávat produkty na trhu na vlastní účet, ale bude pouze zpracovávat za poplatek suroviny (ropu) pro akcionáře (resp. pro jejich spřízněné společnosti, na které akcionáři převedli právo využívat ČER-"Zpracovatelé").
(Obsah smluv je předmětem obchodního tajemství.)
Při fungování přepracovacího režimu ČER tak při nákupu ropy budou na místo dosud jediného subjektu (ČER) tuto surovinu poptávat 4 subjekty (Zpracovatelé). Obdobně při prodeji produktů vyrobených v ČER budou tyto produkty na trhu nabízet na místo jediného subjektu (ČER) 4 subjekty (Zpracovatelé) a to každý v celém spektru produktů pocházejících z kontinuální výroby. Základní díl spektra produktů, který bude mít každý zpracovatel k dispozici pro další prodej, bude odpovídat akcionářskému podílu jejich mateřských společností v ČER. Současně je třeba uvést, že Zpracovatelé sami působí (přímo nebo prostřednictvím společností ve své skupině) na některých trzích, na kterých působí i další soutěžitelé poptávající dosud produkty u ČER (konkurenti Zpracovatelů). Tito dosavadní zákazníci ČER tak budou nově poptávat některé produkty, např. PHM včetně LPG (výrobené v ČER) u Zpracovatelů-svých konkurentů.
Pokud jde o trh PHM, Úřad konstatuje, že mezi dodavateli PHM funguje vcelku účinná soutěž, kdy ve státech sousedících s ČR existuje řada rafinérií, z nichž se dodávají PHM na tuzemský trh za konkurenčních podmínek. Dopravně nejblíže jsou to např. rafinérie v BRD Leuna, Vohburg, Ingolstadt a Burghausen, v Rakousku Wien-Schwechat, na Slovensku Bratislava, v Polsku Trzebina. Nebudou-li podmínky ze strany Zpracovatelů-ať již pro velkoobchodní či maloobchodní prodej PHM-pro tyto zákazníky příznivé, je na trhu dostatečná nabídka zastupitelných produktů jiných výrobců. Naopak tato skutečnost, kdy ČER již nebude dominantním dodavatelem konkrétních produktů na trhu, nýbrž její produkty bude nabízet více subjektů, může přispět k účinnější soutěži na konkrétních trzích.
Pokud jde o trhy ostatních produktů ČER, lze konstatovat, že ve vztahu k dosavadnímu objemu dodávek produktů ČER (rok 1999-2001) na tuzemský trh budou mít Zpracovatelé vedle produktů, které dosud neodebírali, i přebytky na produktech, které u ČER přímo nakupovali. Výjimkou je Unipetrol/Inchem, který vzhledem ke svému akcionářskému podílu bude mít deficit petrochemických produktů potřebných pro společnosti holdingu, dále pak SHELL/Shell ČR, který bude mít určitý deficit produktů leteckého petroleje a LPG. Odběratelé zpracovávající petrochemické produkty však mohou tyto poptávat nejen u svého propojeného Zpracovatele (Inchemu), ale i u zbývajících Zpracovatelů. Obdobně Shell ČR může pro účely pokrytí své poptávky po leteckém petroleji či LPG poptávat tyto produkty i u ostatních Zpracovatelů. Nejsou vyloučeny ani dohody o přenechání určité části výrobní kapacity ČER mezi akcionáři/Zpracovateli, příp. dohody mezi Zpracovateli o prodeji či výměně produktů pocházejících z výroby ČER.
Vzhledem k potřebě snižovat výrobní náklady Rafinérie (zejména podíl fixních nákladů) k zajištění konkurenceschopnosti zboží budou zároveň Zpracovatelé motivováni ke zvyšování objemu vyráběných produktů a k hledání zákazníků (odbytu produktů). Tomu přispěje kapacita Rafinérie, která není v současnosti využívána ani z 90%.
V přechodu na přepracovací režim ČER Úřad neshledal překážky bránící uspokojení poptávky zejména pak dlouhodobých odběratelů po rafinérských produktech. Náklady na stáčení petrochemických produktů a jejich transport jinému odběrateli (nežli je současný odběratel odebírající zboží produktovody) by nepochybně ovlivňovaly konkurenceschopnost daného zboží nejen na tuzemském trhu. Smlouva o zpracování pak také v článku IX upravuje mechanismus zajištění dodávek produktů pro případ zastavení jejich výroby, které by bylo považováno za porušení českého zákona o ochraně hospodářské soutěže.
(Obsah smlouvy je předmětem obchodního tajemství.)

Úřad konstatuje, že Smlouva o zpracování a Doplněná a upravená smlouva neobsahují dohody zakázané ve smyslu § 3 až 6 zákona a neshledal, že by jinak vedla k omezení hospodářské soutěže na relevantních trzích, na nichž dosud ČER působí.
Současně Úřad uvádí, že uvedené závěry platí pro obsah smluv, které byly Úřadu předloženy. Dosud nebyly Úřadu předloženy k posouzení tzv. swapové smlouvy, tj. smlouvy o výměně produktů, které mají Zpracovatelé v brzké době uzavřít, přičemž tyto mohou též obsahovat dohody podléhající zákazu podle § 3 až 6 zákona.
Závěr
Úřad konstatuje, že posuzované smlouvy, a to Smlouva o zpracování, Upravená původní smlouva a Doplněná a upravená smlouva, neobsahují dohody zakázané podle § 3 až 6 zákona.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
ředitelka odboru
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Roman Kramařík, Ph.D., advokát
Advokátní kancelář Allen & Overy
V Celnici 4
110 00 Praha 1
V devíti vyhotoveních pro účastníky řízení:
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Záluží 2
436 70 Litvínov
INCHEM GROUP, a.s.
Litvínov-Záluží 1
436 70 Litvínov
CONOCO Czech Republic s.r.o.
Pekařská 14/628
155 00 Praha 5
Shell Czech Republic a.s.
Pod Pekárnami 2/878
190 00 Praha 9
AGIP Praha, a.s.
Pod Chodovem 1267/7
149 00 Praha 4
UNIPETROL, a.s.
Trojská 1997/13a
182 21 Praha 8
Shell Overseas Investments B.V.
Carel van Bylandtlaan 30
2596 HR
Haag, Nizozemí
Conoco Central and Eastern Europe Holdings B.V.
Schouwburgplein 30-34
3012 CL
Rotterdam, Nizozemí
ENI INTERNATIONAL B.V.
Strawinskylaan 1041
1077 XX
Amsterdam, Nizozemí