UOHS S011/0259
Rozhodnutí: OF/S011/02594/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-KPNQwest N.V., Nizozemí a Global TeleSystems, Inc., GTS European Telecommunications Corp., Global TeleSystems B.V.,
Účastníci Global TeleSystems, Inc., 151 Shaftesbury Avenue, Londýn WC2H 8 AL, Velká Británie KPNQwest N.V., Scorpius 60, building F, 2132 LR Hoofddorp, Nizozemí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 25. 2. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 11/02-594/02 V Brně dne 20. února 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 11/02, zahájeném dne
14. ledna 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost KPNQwest N.V., se sídlem Scorpius 60, building F, Hoofddorp, Nizozemí, ve správním řízení zastoupená paní Laurie J. Spengler, prezidentkou společnosti Central European Advisory Group, se sídlem Betlémská 1, Praha 1, na základě plné moci ze dne 17.12.2001, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené mezi společností KPNQwest N.V., se sídlem Scorpius 60, building F, Hoofddorp, Nizozemí, jako kupujícím, a společnostmi Global TeleSystems, Inc., GTS European Telecommunications Corp. a Global TeleSystems B.V., jako prodávajícími, na základě které společnost KPNQwest N.V., se sídlem Scorpius 60, building F, Hoofddorp, Nizozemí, získá kontrolu nad obchodními uskupeními Ebone a Central Europe Businesses společnosti Global TeleSystems, Inc., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o koupi akcií, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 05/02 ze dne 30. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené mezi společností KPNQwest N.V., se sídlem Scorpius 60, building F, Hoofddorp, Nizozemí (dále jen "KPNQwest"), jako kupujícím, a společnostmi Global TeleSystems, Inc., GTS European Telecommunications Corp. a Global TeleSystems B.V., jako prodávajícími, v jejímž důsledku získá společnost KPNQwest kontrolu nad obchodními uskupeními Ebone a Central Europe Businesses společnosti Global TeleSystems, Inc.
Společnost KPNQwest je celoevropským poskytovatelem datových telekomunikačních služeb s využitím vlastní infrastruktury. Společnost byla založena jako společný podnik nizozemské telekomunikační společnosti KPN Telecom B.V. a amerického poskytovatele telekomunikačních služeb Qwest Communications International Inc. V současné době má výlučnou kontrolu nad společností KPNQwest společnost Qwest Communications International Inc. Celosvětový obrat společnosti KPNQwest za poslední účetní období činí více než . mld. Kč. V České republice vlastní společnost KPNQwest podíly ve společnostech KPNQwest Czechia s.r.o. a KPNQwest Assets Czechia, s.r.o.
Společnost Global TeleSystems, Inc. je prostřednictvím svých obchodních uskupení Ebone a Central Europe Businesses, které jsou předmětem posuzovaného spojení, celoevropským poskytovatelem datových telekomunikačních služeb s využitím vlastní infrastruktury. Celosvětový obrat společnosti Global TeleSystems, Inc. za poslední účetní období činí více než . mld.Kč. V České republice má společnost Global TeleSystems, Inc., prostřednictvím několika holdingových společností v různých zemích, podíly v následujících společnostech: GTS Czech a.s., GTS Czech Com s.r.o., NetForce s.r.o., AGIC Telekomunikace s.r.o., Fincom-Terrex, spol. s r.o. v likvidaci a GTS Carrier Services (Czech) s.r.o.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Při vymezení relevantních trhů a hodnocení dopadů spojení vycházel Úřad z vlastních analýz a rovněž podpůrně přihlížel k rozhodnutí Evropské komise KPNQWEST/EBONE/GTS (Case No COMP/M.2648 ze 16.1.2002) .
Všichni spojující se soutěžitelé jsou aktivní v oblasti datových telekomunikačních služeb. Nabídka jejich služeb se překrývá v pěti oblastech: -poskytování telekomunikační infrastruktury pro jiné telekomunikační provozovatele (Carriers´carrier
services) -internetová konektivita (Internet connectivity-wholesale) -přístup k Internetu (Dedicated Internet Access-retail) -spravované datové služby (Global Corporate Telecommunications Services) -web-hosting.
Z časového hlediska se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Geograficky je trh vymezen územím České republiky. Pro potřeby tohoto rozhodnutí jsou relevantními trhy pouze trhy poskytování přístupu k Internetu a web-hostingu. Ostatními třemi trhy se Úřad, vzhledem k nemožnosti jejich geografického vymezení pouze na území České republiky, zabýval okrajově, protože se jedná o trhy, které jsou součástí celoevropských a celosvětových sítí.,
Na relevantním trhu přístupu k Internetu je možné rozlišit dva samostatné trhy-přístup k Internetu pro podnikové uživatele a pro uživatele v domácnostech. KPNQwest i Ebone nabízejí svoje služby pouze podnikovým uživatelům a jejich společný podíl na tomto segmentu v České republice bude po spojení kolem %. Hlavní konkurenci zde představují společnosti Český Telecom (Internet on Line), Contactel a Video on Line (nyní Jet2Web).
Spojující se soutěžitelé poskytují část svého web-hostingu podnikovým uživatelům. Zákazníci dávají přednost při umisťování svých serverů nebo aplikací ve své zemi, aby jejich webové stránky byly co nejblíže místním zákazníkům; rovněž obsah webových stránek a související služby jsou převážně zaměřeny na místní zákazníky (elektronický obchod) a zákazníci web-hostingu preferují místní prostředí také z důvodů plnění domácích regulačních opatření na ochranu spotřebitelů a ochranu osobních údajů. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v České republice nepřekročí %.
Trh poskytování telekomunikační infrastruktury pro jiné telekomunikační provozovatele je založen na pronájmu přenosové kapacity a poskytování s tím spojených služeb jiným telekomunikačním provozovatelům a poskytovatelům služeb. Společný podíl spojujících se soutěžitelů na daném relevantním trhu na celoevropském území činí méně než %. Spojení významně neovlivní konkurenci na celoevropském trhu také z toho důvodu, že trasy, na nichž spojující se soutěžitelé nabízejí přenosovou kapacitu, spojují velká evropská města, která jsou obsluhována všemi hlavními poskytovateli telekomunikační infrastruktury.
Poskytovatelé internetových služeb, kteří chtějí nabízet konečným uživatelům přístup k Internetu a potřebují tedy propojení k Internetu jako celku, musí uzavřít smlouvy s poskytovateli přístupu k "páteři" celé sítě, s tzv. poskytovateli konektivity. Společnost KPNQwest i obchodní uskupení Ebone jsou poskytovateli "velkoobchodní" internetové konektivity web-hostingovým společnostem, komunikačním operátorům, poskytovatelům internetových služeb a dalším. Jejich podíl na celoevropském trhu je menší než %.
Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu korporátních spravovaných datových služeb je menší než %. Geograficky byl trh vymezen jako celoevropský, případně transatlantický, a to z toho důvodu, že většina zákazníků vyžaduje alespoň celoevropské a americké (USA) pokrytí.
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Celkově je možné konstatovat, že tržní podíl spojujících se soutěžitelů nedosáhne na žádném z dotčených relevantních trhu po spojení více než %, nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Laurie J. Spengler
Central European Advisory Group
Betlémská 1
110 00 Praha 1