UOHS S0106/2016
Rozhodnutí: S0106/2016/KS-12066/2016/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Ningbo Joyson Electronic Corporation / TechniSat Digital GmbH
Účastníci Ningbo Joyson Electronic Corporation TechniSat Digital GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 23. 3. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 345 KB


Č. j.: ÚOHS-S0106/2016/KS-12066/2016 /840/MWi

23. 3. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0106/2016/KS, zahájeném dne 22. 2. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Ningbo Joyson Electronic Corporation, se sídlem Čínská lidová republika, provincie Zhejiang, Ningbo Joyson High-Tech-Park, ulice Juxian č. 1266, zastoupené Arthurem Braunem, M.A., us. evropským advokátem, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů Ningbo Joyson Electronic Corporation, se sídlem Čínská lidová republika, provincie Zhejiang, Ningbo Joyson High-Tech-Park, ulice Juxian č. 1266, a TechniSat Digital GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Drážďany, Gewerbepark Merbitz č. 5, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , uzavřené dne 29. 1. 2016 mezi společností TechniSat Digital GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Daun, Julius-Saxler-Strae 3, jako prodávajícím, společností Ningbo Joyson Electronic Corporation, jako kupujícím 1, a společností Preh Holding GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Bad Neustadt an der Saale, Schweinfurter Strasse 5-9, jako kupujícím 2, v jejímž důsledku má společnost Ningbo Joyson Electronic Corporation získat přímo a nepřímo, prostřednictvím jí výlučně kontrolované společnosti Preh Holding GmbH, 100% obchodní podíl na společnosti TechniSat Digital GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Drážďany, Gewerbepark Merbitz č. 5, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV480042 ze dne 26. 2. 2016. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek a ani později Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
2. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , která byla uzavřena dne 29. 1. 2016 mezi společnostmi TechniSat Digital GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Daun, Julius-Saxler-Strae 3, jako prodávajícím, Ningbo Joyson Electronic Corporation, se sídlem Čínská lidová republika, provincie Zhejiang, Ningbo Joyson High-Tech-Park, ulice Juxian č. 1266 (dále jen Ningbo ), jako kupujícím 1, a Preh Holding GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Bad Neustadt an der Saale, Schweinfurter Strasse 5-9 (dále jen Preh ), jako kupujícím 2, v jejímž důsledku má společnost Ningbo získat přímo 50% obchodní podíl a nepřímo, prostřednictvím jí výlučně kontrolované společnosti Preh Holding GmbH, 50% obchodní podíl na společnosti TechniSat Digital GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Drážďany, Gewerbepark Merbitz č. 5 (dále jen TechniSat Drážďany ). Na základě uvedené smlouvy tak společnost Ningbo získá celkem 100% obchodní podíl na společnosti TechniSat Drážďany, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
4. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 a) zákona, neboť podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje rovněž situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Ningbo je kontrolována společností Ningbo Joyson Investment Holding Co., Ltd. Podnikatelská skupina, do níž obě společnosti náleží (dále jen Skupina Ningbo ) je činná v oblasti vývoje a výroby různých výrobků pro automobilový průmysl, jako jsou například gumové a plastové výrobky, vstřikovací trysky, elektronické komponenty, zejména kontrolní systémy, mechanismy otevírání dveří, kryty palivových nádrží, systémy nasávání vzduchu, systémy omývání předního skla, systémy ventilace interiéru vozu, vnitřní a vnější zrcátka, volanty, dekorativní části pro interiér vozu, mřížky chladiče a další. Společnost Ningbo vlastní 98,06% podíl ve společnosti Preh, jež je mateřskou společností podnikatelské skupiny Preh, která se zabývá také vývojem a výrobou produktů pro automobilový průmysl, a to zejména v oblasti HMI ( human machine interface ), klimatizačních systémů a systémů podpory pro řidiče, senzorů, řídících přístrojů a automatizačních zařízení. Skupina Ningbo dosahuje na území České republiky obratu pouze prostřednictvím dovozu výše uvedených produktů.
7. Společnost TechniSat Drážďany se zabývá zejména vývojem a výrobou výrobků z oblasti car infotainment , tedy především rádií, rádií s navigačními systémy a souvisejících softwarových řešení pro automobilový průmysl. Také společnost TechniSat Drážďany působí na území České republiky pouze prostřednictvím dovozu svých produktů.
III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik nebo jeho část, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
10. Společnost TechniSat Drážďany je na území České republiky činná zejména v oblasti prodeje tzv. car infotainment produktů, tedy produktů jako jsou autorádia, navigační systémy do automobilů, multifunkční systémy, které mají audio, video i navigační funkce, palubní počítače, a to včetně systémových řešení, kontrolujících polohu i technický stav vozidla a zajišťujících telefonické připojení, připojení na internet či přenos dat.
11. Společnost Ningbo oproti tomu působí na území České republiky především v oblasti prodeje gumových a plastových výrobků, vstřikovacích trysek, elektronických komponent, zejména systémů podpory pro řidiče, mechanismů otevírání dveří, krytů palivové nádrže, systémů nasávání vzduchu, omývání předního skla, systémů ventilace interiéru vozu, vnitřních a vnějších zrcátek, volantů, dekorativních částí pro interiér vozu a mřížek chladiče, výrobků v oblasti HMI ( human machine interface ), senzorů, řídících přístrojů a automatizačních zařízení.
12. Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, spojení má konglomerátní charakter a spojením dotčenou oblastí je tak oblast prodeje tzv. car infotainment produktů, ve které působí společnost TechniSat Drážďany.
13. Spojující se soutěžitelé dodávají své produkty tzv. OEM odběratelům ( Original Equipment Manufacturers ), Skupina Ningbo pak také tzv. Tier 1 dodavatelům, tedy dodavatelům první úrovně pro výrobce dopravních prostředků.
14. Vzhledem k této skutečnosti a dále s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise [1] by bylo možné oblast prodeje tzv. car infotainment produktů členit například podle typu odběratele, kterému jsou produkty dodávány, a to na dodávky pro OEM a dodávky na nezávislý trh s náhradními díly.
15. Nicméně s ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, nepovažoval Úřad za nutné vymezovat věcný relevantní trh s konečnou platností a pro účely posouzení dopadů předmětného spojení vycházel z oblasti prodeje tzv. car infotainment produktů.
16. Úřad se dále zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického. Tzv. car infotainment produkty jsou většinou dodávány globálně působícími společnostmi výrobcům automobilů do místa jejich působení. Také společnost TechniSat Drážďany dodává své produkty nejen na území Evropy, ale také například do střední a jižní Ameriky. V souladu s rozhodovací praxí Evropské komise by relevantní trh mohl být z geografického hlediska širší než území České republiky, např. celé území EHP. [2] Nicméně také v případě konečného vymezení geografického relevantního trhu ponechal Úřad pro účely tohoto rozhodnutí tuto otázku otevřenou, a dále se zabýval dopady tohoto spojení na území České republiky a EHP, a to především s ohledem na skutečnost, že realizací posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k narušení hospodářské soutěže při žádné z definic geografického relevantního trhu.
17. Tržní podíl společnosti TechniSat Drážďany v oblasti prodeje tzv. car infotainment produktů činil v roce 2015 na území České republiky cca [15-25] %. V rámci EHP byl tržní podíl této společnosti v roce 2015 cca [5-15] %. Skupina Ningbo ve výše uvedené oblasti na území České republiky ani EHP v roce 2015 nepůsobila. Vzhledem ke konglomerátnímu charakteru posuzovaného spojení nebude mít toto za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
IV. Závěr
18. Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v oblasti prodeje tzv. car infotainment produktů, a to především s ohledem na skutečnost, že činnost spojujících se soutěžitelů se v této oblasti na území České republiky nepřekrývá. Úřad proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
1. místopředseda Úřadu

Obdrží
Arthur Braun, M.A., us. evropský advokát
bpv Braun Partners
Ovocný trh 1096/8
110 00 Praha 1
IDDS: hjqhxfn

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 23. 3. 2016.

[1] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.7401 Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group.
[2] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.7401 Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group.