UOHS S010/2005
Rozhodnutí: SOHSII/S010/05-4982/2006/720 Instance I.
Věc Návrh na povolení spojení soutěžitelů Ing. Jaroslav Pečenka a Poděbradka, a.s.
Účastníci Ing. Jaroslav Pečenka, bytem Dr. Beneše 607/2, Poděbrady
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 4. 4. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 54 KB


S 10/05-4982/2006/720 V Brně dne 15. března 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 10/05 zahájeném dne 18. února 2005, podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, pana Ing. Jaroslava Pečenky, bytem Dr. Beneše 607/2, Poděbrady, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Janem Betkou, advokátem, se sídlem ČSA č.p. 549, Lysá nad Labem, na povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 10/05 zahájené dne 18. února 2005 ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 18. února 2005 návrh pana Ing. Jaroslava Pečenky, bytem Dr. Beneše 607/2, Poděbrady, na povolení spojení soutěžitelů podle § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), k němuž mělo dojít v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona tak, že pan Ing. Jaroslav Pečenka měl získat možnost přímo kontrolovat společnost Poděbradka, a.s., se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, okres Nymburk, IČ: 47550562.
Dne 29. března 2005 pak Úřad vydal rozhodnutí č.j. S 10A/05-2383/05-OHS, kterým uvedené správní řízení přerušil z důvodu zahájeného řízení o předběžné otázce ve smyslu § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Dne 20. února 2006 Úřad obdržel podání, jehož předmětem je zpětvzetí původního návrhu pana Ing. Jaroslava Pečenky na povolení spojení soutěžitelů ze dne 10. ledna 2005.
S odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, Úřad zahájené správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Monika Kučerová
ředitelka sekce
ochrany hospodářské soutěže II
Právní moc: 4.4.2006
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jan Betka, advokát
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ČSA č.p. 549
289 22 Lysá nad Labem