UOHS S010/2004
Rozhodnutí: OF/S010/04-796/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů 3M Center a Hörnell Holding AG
Účastníci 3M Company, 3M Center, 220-11W-02 St. Paul, MN 55144, Spojené státy americké Hörnell Holding AG, Ernst Hedlunds Väg 35, 780 41 Gagnef, Švédské království
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 11. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 10/04-796/04
V Brně dne 23. února 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 10/04, zahájeném dne 23. ledna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti 3M Company, se sídlem 3M Center, St. Paul, Minnesota, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupené JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, Praha 2, na základě plné moci ze dne 23. ledna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů 3M Company, se sídlem 3M Center, St. Paul, Minnesota, Spojené státy americké, a Hörnell Holding AB, se sídlem Ernst Hedlunds väg 35, Gagnef, Švédské království, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 8. ledna 2004 mezi panem Ake Hörnellem, bytem Bernhard Erikssons väg 1B, Falun, Švédské království, a společnostmi Hörnell Teknikinvest AB, se sídlem Bernhard Erikssons väg 1B, Falun, Švédské království, Skandia Investment KB, se sídlem c/o Priveq Partners AB, Box 5295, Stockholm, Švédské království, a Swedetech Limited, se sídlem PO Box 1075, Elisabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey Channnel Islands, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako prodávajícími, a společností 3M Svenska Aktiebolag, se sídlem Sollentuna, Švédské království, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost 3M Company získat prostřednictvím své dceřiné společnosti 3M Svenska Aktiebolag akcie představující 90,39% účast na společnosti Hörnell Holding AB, a tím i možnost kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 5/2004 ze dne 4. února 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 8. ledna 2004 mezi panem Ake Hörnellem, bytem Bernhard Erikssons väg 1B, Falun, Švédské království (dále jen "Ake Hörnell"), a společnostmi Hörnell Teknikinvest AB, se sídlem Bernhard Erikssons väg 1B, Falun, Švédské království (dále jen "Hörnell Teknikinvest"), Skandia Investment KB, se sídlem c/o Priveq Partners AB, Box 5295, Stockholm, Švédské království (dále jen "Skandia Investment"), a Swedetech Limited, se sídlem PO Box 1075, Elisabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey Channnel Islands, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Swedetech"), jako prodávajícími, a společností 3M Svenska Aktiebolag, se sídlem Sollentuna, Švédské království (dále jen "3M Svenska"), jako kupujícím.
Podle uvedené smlouvy má společnost 3M Company, se sídlem 3M Center, St. Paul, Minnesota, Spojené státy americké (dále jen "3M"), získat prostřednictvím své dceřiné společnosti 3M Svenska akcie představující 90,39% účast na společnosti Hörnell Holding AB, se sídlem Ernst Hedlunds väg 35, Gagnef, Švédské království (dále jen "Hörnell"), a tím i možnost kontrolovat tuto společnost. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojovaných subjektů
Akcie společnosti 3M jsou rozloženy mezi velké množství akcionářů, z nichž žádný jednotlivý akcionář ani jejich skupina nemá možnost vykonávat kontrolu nad touto společností. Společnost 3M je technologickou společností působící zejména v oblastech zdravotní péče, bezpečnosti, elektroniky, telekomunikací, v průmyslovém sektoru a v oblasti spotřebního a kancelářského zboží.
V České republice působí společnost 3M v následujících oblastech: výrobky pro stavebnictví a architekturu, výrobky pro automobilový průmysl, výrobky pro zdravotnictví, potřeby pro kancelář, bezpečnost a volný čas a telekomunikace.
Společnost 3M kontroluje v České republice společnost 3 M ČESKO, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1/1410, Praha 4, IČ: 41195698. Předmětem podnikání této společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, konzultační činnost v obchodě, obstaravatelská činnost v obchodě, montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků, poskytování softwaru, poradenství v oblasti hardwaru a softwaru a nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků.
Společnost Hörnell je před uskutečněním spojení vlastněna svými akcionáři, kterými jsou společnosti Hörnell Teknikinvest, Skandia Investment a Swedetech, vlastnící dohromady akcie představující 90,39% účast na společnosti Hörnell, zbývajících 9,61 % je rozloženo mezi ostatní investory, přičemž žádný jednotlivý akcionář ani jejich skupina nevykonává kontrolu nad touto společností. Dceřiné společnosti společnosti Hörnell se nacházejí ve Spojených státech amerických, Kanadě, Brazílii, Spolkové republice Německo, ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Francouzské republice a v Polské republice. Společnost Hörnell nekontroluje žádnou společnost se sídlem na území České republiky. V České republice působí společnost Hörnell pouze prostřednictvím dovozů.
Společnost Hörnell je výrobcem ochranného vybavení pro svařování: vyrábí svařovací helmy Speedglass, které využívají technologii automaticky ztmavujících čoček (ADL). Společnost Hörnell nabízí své helmy s následujícími volitelnými prvky ochrany dýchání: hadice připojující helmu ke vzduchovým nádržím, která se prodává pod obchodním označením Fresh air C, a elektrické filtry na čištění vzduchu (PAPR), prodávané pod obchodním označením Adflo. Společnost Hörnell prodává své výrobky zejména prostřednictvím specializovaných distributorů svářecí techniky působící v různých průmyslových odvětvích v oblasti svařování. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Činnosti společnosti nabývané a nabývající se na území České republiky překrývají pouze v oblasti helem pro obloukové svařování.
Na rozdíl od jiných způsobů svařování (bodové, plynové a laserové svařování) dochází při obloukovém svařování nejen ke vzniku vysokého žáru a intenzivního světla, před kterým je třeba chránit oči svářeče, ale také k vylučování jiného záření a nebezpečných nebo dokonce toxických výparů, před kterými musí být chráněna pokožka a plíce svářeče. Z tohoto důvodu nelze při obloukovém svařování používat jednoduché tmavé brýle, využívané při ostatních způsobech svařování, ale je třeba použít svařovacích helem, které kryjí celý obličej i oblast krku svářeče. Při obloukovém svařování se navíc používají často také dýchací ochranné prostředky, které svářeče chrání před výpary vznikajícími při svařování (např. větráky rozptylující výpary, jednoúčelové masky, tzv. PAPR, nebo hadice propojující helmu se vzduchovými nádržemi). S ohledem na uvedené skutečnosti nejsou tedy helmy pro obloukové svařování zaměnitelné s ostatními prostředky osobní ochrany používanými při jiných způsobech svařování.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil tedy Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh helem pro obloukové svařování .Z hlediska geografického je v případě věcně vymezených relevantních trhů relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Na relevantním trhu helem pro obloukové svařování v České republice dosahuje společnost 3M tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a společnost Hörnell cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu po uskutečnění spojení bude tedy cca (obchodní tajemství) %.
Z konkurenčních společností působí na vymezeném relevantním trhu např. společnost Riemag s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, společnost Pomet s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, společnost JAS s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, společnost Bauverger s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, společnost Malina Safety s tržní podílem cca (obchodní tajemství) %, společnost Arbin s tržním podílem cca (obchodní tajemství) % a společnost Optrel s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %. Na vymezeném relevantním trhu tedy existuje dostatek konkurenčních společností.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů a na skutečnost, že na vymezeném relevantním trhu působí množství dalších soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát
AK Vejmelka & Wünsch, v.o.s.
Italská 27
120 00 Praha 2
Právní moc: 11.3.2004.