UOHS S010/2002
Rozhodnutí: OF/S010/02-464/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-EuroCare Společnost pro mimotělní ošetření krve s.r.o., Praha a Austerlitz Medical s.r.o. a ANECT a.s.
Účastníci ANECT a.s. EuroCare Společnost pro mimotělní ošetření krve s.r.o., Cigánkova 1861, Praha 4 Austerlitz Medical s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 14. 2. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 10/02-464/02 V Brně dne 14. února 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 10/02, zahájeném dne 16. ledna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost EuroCare Společnost pro mimotělní ošetření krve s.r.o., se sídlem Cigánkova 1861, Praha 4, ve správním řízení zastoupená JUDr. Vladimírem Ambruzem, advokátem, se sídlem Přádova 2088, 182 00 Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů EuroCare Společnost pro mimotělní ošetření krve s.r.o., se sídlem Cigánkova 1861, Praha 4, a Austerlitz Medical s.r.o., se sídlem Zlatá Hora 1466, Slavkov u Brna, ke kterému má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, kterou uzavřou společnost EuroCare Společnost pro mimotělní ošetření krve s.r.o., se sídlem Cigánkova 1861, Praha, jako kupující, a společnost ANECT a.s., se sídlem Vídeňská 125, Brno, jako prodávající, v jejímž důsledku získá společnost EuroCare Společnost pro mimotělní ošetření krve s.r.o., se sídlem Cigánkova 1861, Praha 4, 100 % obchodní podíl ve společnosti Austerlitz Medical s.r.o., se sídlem Zlatá hora 1466, Slavkov u Brna, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení a výpisů z obchodního rejstříku.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. . 05/02 ze dne 30.1.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, kterou uzavřou společnost EuroCare Společnost pro mimotělní ošetření krve s.r.o., se sídlem Cigánkova 1861, Praha 4 ("dále jen EuroCare") a společnost ANECT a.s., se sídlem Vídeňská 125, Brno, ("dále jen ANECT"), v jejímž důsledku nabude společnost EuroCare 100 % obchodní podíl ve společnosti Austerlitz Medical s.r.o., se sídlem Zlatá hora 1466, Slavkov u Brna ("dále jen Austerlitz Medical").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2000 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Společnost EuroCare působí v oblasti:
ambulantní nefrologická péče, hemodialýza, hemofiltrace, hemoperfuze, plazmoferéza, kontinuální metody očišťování krve, peritoneální dialýza a další výkony, které s uvedenou činností souvisí,
opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb,
činnost organizačních a ekonomických poradců.
EuroCare působí na území České republiky v Plzni, Teplicích, Ústí nad Orlicí, Třinci, Ostravě-Vítkovicích.
Skupina B.Braun, do které patří společnost EuroCare, se zabývá prodejem zdravotnických potřeb a poskytováním zdravotnických služeb. Skupina B.Braun působí na trhu v České republice pouze přes společnost EuroCare.
Společnost Austerlitz Medical působí především v oblastech:
poskytování zdravotní, poradenské a léčebné péče v hemodialyzačním středisku s interní a nefrologickou ambulancí,
masérské, rekondiční a regenerační služby.
Austerlitz Medical působí výhradně v Slavkově u Brna.
Společnost Austerlitz Medical je kontrolována společností ANECT, ta ale nepůsobí v oblasti poskytování zdravotní, poradenské a léčebné činnosti, a kontroluje pouze společnost Austerlitz Medical.
Činnost spojovaných subjektů se věcně překrývá na relevantním trhu poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou. Úřad pro účely tohoto rozhodnutí tedy vymezil relevantní trh po stránce věcné jako trh poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou .
Z hlediska geografického je vymezení relevantního trhu ovlivněno postupem zdravotní pojišťovny, která hradí pacientům příslušnou léčbu vždy jen ve svém regionu. Zdravotní pojišťovna navíc sjednává v daném regionu smlouvu o poskytování služeb spojených s hemodialýzou vždy jen s jedním subjektem, a tak v daném regionu nemůže vznikat konkurence. Protože má většina pacientů společnosti Austerlitz Medical bydliště v okrese Vyškov a z jiných okresů dojíždějí pacienti spíše ve výjimečných případech, vymezil Úřad z hlediska geografického relevantní trh území okresu Vyškov .
Z hlediska časového se jedná o relevantní trh vykazující trvalý charakter.
Společnost Austerlitz Medical působí na trhu poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou v okrese Vyškov jako jediná. Protože společnost EuroCare v České republice na stejně věcně vymezeném relevantním trhu působí pouze v Plzni, Teplicích, Ústí nad Orlicí, Třinci, Ostravě-Vítkovicích a na území v okresu Vyškov dosud nepůsobila, spojení nebude mít za následek změnu tržních struktur na relevantním trhu.
Společnost EuroCare po nabytí společnosti Austerlitz Medical sice posilní své postavení na trhu v České republice, a to především díky finanční síle skupiny B.Braun, nicméně nedojde ke změně tržní struktury na relevantním trhu. Spojení společnosti Austerlitz se skupinou B.Braun povede ke zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb spojovaných s hemodialýzou, které budou poskytovány v souladu se standardy splňujícími nároky ISO certifikace a evropských norem uplatňovanými společností EuroCare a nadnárodním koncernem, do nějž společnost EuroCare náleží. Spojení bude mít pozitivní dopad na spotřebitele.
Spojením soutěžitelů nedojde k navýšení tržního podílu ani k posílení dominantního postavení na relevantním trhu. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Vladimír Ambruz
advokát,
Přádova 2088
182 00 Praha 1
Rozhodnutí nabylo právní moc 14.2.2002