UOHS S010/2000
Rozhodnutí: VO II/S010/00 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci Meopta Přerov, a.s Paul Rausnitz
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 5. 6. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 132 KB


Č.j. S 10/00-1134/00-220 V Brně dne 8.5.2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 10/00-220 zahájeném dne 8.3.2000 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je pan Paul Rausnitz, bytem 5660 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33140, USA, zastoupený na základě plné moci ze dne 26.2.1997 Ing. Janem Šumou, bytem Hvězdná 485/9, Liberec 5, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a poté, co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření, toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků, k němuž došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., tím, že pan Paul Rausnitz, bytem 5660 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33140, USA, nabyl ke dni 6.3.2000 nákupem na veřejných trzích 264 002 ks akcií, které představují podíl ve výši 50,69 % na základním jmění společnosti Meopta Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Kabelíkova č. 1, IČO 14 61 70 72, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 8.3.2000 na návrh účastníka řízení, jímž je pan Paul Rausnitz, bytem 5660 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33140, USA, zastoupený na základě plné moci ze dne 26.2.1997 Ing. Janem Šumou, bytem Hvězdná 485/9, Liberec 5, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků, k němuž došlo tím, že postupným nákupem na veřejných trzích s cennými papíry nabyl Paul Rausnitz ke dni 6.3.2000 264 002 ks akcií, které představují podíl ve výši 50,69 % na základním jmění společnosti Meopta Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Kabelíkova č. 1, IČO 14 61 70 72, (dále jen "Meopta Přerov").
V průběhu správního řízení bylo úřadu oznámeno, že byla učiněna veřejná nabídka na odkup akcií společnosti Meopta Přerov a na základě předloženého výpisu ze Střediska cenných papírů ke dni 10.4.2000 Paul Rausnitz svůj podíl zvýšil na 333 959 ks akcií, které představují podíl ve výši 64,12 % na základním jmění společnosti Meopta Přerov.
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
informací o spojovaných společnostech
výpisu ze Střediska cenných papírů
úředně ověřených výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
prokázání hospodářských výhod spojení
informací konkurentů a odběratelů pro posouzení možných dopadů spojení na relevantní trh. Charakteristika spojovaných subjektů
Paul Rausnitz je fyzická osoba české národnosti, žijící trvale v USA. Zabývá se podnikáním v oblasti optiky. V zahraničí má majetkovou účast v rodinných podnicích rodiny Rausnitzů a to ve společnosti TCI inc, se sídlem Davids Drive, Hauppauge N.Y. 117 88 USA (dále jen "TCI inc."), ve které drží 28 % akcií a ve společnosti TCI A.G., se sídlem Churestrasse 35, 9470 Buchs, Švýcarsko (dále jen "TCI A.G."), ve které drží 26 % akcií. TCI inc. se zabývá výrobou volných optických elementů a montáží opticko-mechanicko přístrojů. TCI AG žádné výrobky nevyrábí, zabývá se výhradně obchodní činností. Na tuzemský trh uvedené společnosti žádné výrobky nedodávají. Na celosvětovém trhu mají zanedbatelný podíl. V České republice (dále jen "ČR") má majetkovou účast kromě společnosti Meopta Přerov i ve společnosti Meopta-optika, a.s., se sídlem Přerov, Kabelíkova 1, PSČ 750 00, IČO 47 67 70 23 (dále jen "Meopta-optika") a ve společnosti Meopta-vývoj, a.s., se sídlem Přerov, Kabelíkova 1, PSČ 750 00, IČO 47 67 70 07 (dále jen "Meopta-vývoj").
Společnost Meopta-optika vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 652, dne 20. května 1994. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba volné optiky (čočky, hranoly). Společnost je vlastněna Paulem Rausnitzem, který drží 98,5 % akcií, zbývajících 1,5 % akcií drží Gerald Rausnitz, bytem 30 East, 85 th Street, New York 10028, USA, který je jeho synovcem.
Společnost Meopta Přerov vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 149, dne 21. března 1991. Jedná se o společnost s dlouholetou tradicí, která v ČR působí od r. 1933 (nejprve jako firma Optikotechna, poději Meopta n.p., ZVS-Meopta k.p. a Meopta Přerov, s.p.). Meopta Přerov je mateřskou společností holdingu Meopta. Nejedná se o výrobní společnost, drží majetkové účasti v dceřiných společnostech, kterým poskytuje služby (např. vedení účetnictví, služby spojené s informačními technologiemi, právní a patentový servis, vykonává správu budov, opravy strojů). Hlavním předmětem podnikání dceřiných společností je výroba opticko-mechanických přístrojů.
Jejími akcionáři jsou:
Paul Rausnitz, který v současné době drží 64,12 % akcií.
Egon Rausnitz, bytem 55 Central Park West, 100 23 New York, USA, který je bratrem Paula Rausnitze, drží 2,88 % akcií.
Zbývající akcie drží velké množství drobných akcionářů, z nichž žádný z nich nevlastní více než 1 % akcií.
Společnosti Meopta Přerov a Meopta-optika byly do roku 1994 jedním právním subjektem. Meopta-optika, která byla samostatnou divizí společnosti Meopta Přerov, pro celou společnost vyráběla tzv. volnou optiku (čočky, hranoly). Tyto optické elementy byly pak v dalších divizích kompletovány společně s mechanickými součástkami. Tento proces výroby je prakticky do dnes shodný, jenom s tím rozdílem, že dnes jsou jednotlivé dceřiné společnosti samostatnými právnickými osobami. Tzn., že Meopta-optika, která vznikla jako samostatná právnická osoba v roce 1994, vyrábí i nadále volnou optiku, kterou dodává jak světovým producentům, tak dceřiným společnostem v holdingu Meopta Přerov, kde je tato volná optika zamontována do jednotlivých opticko-mechanických přístrojů.
Meopta Přerov má tyto dceřiné společnosti:
Meopta-zásobování, a.s. (dále jen "Meopta-zásobování") je ryze obchodní společností, která zabezpečuje jak nákup materiálu a subdodávek nutných pro výrobu v ostatních společnostech holdingu, tak realizuje prodej výrobků pod značkou Meopta na tuzemský a zahraniční trh. Meopta Přerov je jejím jediným akcionářem.
Meopta-dalekohledy, a.s. (dále jen "Meopta-dalekohledy") je výrobní společností, která se zabývá výrobou volných mikrooptických součástí (čočky), které se používají pro CD a DVD přehrávače (výhradním odběratelem je koncern Philips) a dále se zabývá montáží dalekohledů, které pak na trh dodává Meopta-zásobování. Meopta Přerov je jejím jediným akcionářem.
Meopta-přístroje, a.s. (dále jen "Meopta-přístroje") je výrobní společností, která se zabývá montáží přístrojů (např. zvětšovací přístroje, projektory, promítací přístroje), které se na trh dodávají prostřednictvím společnosti Meopta-zásobování. Meopta Přerov je jejím jediným akcionářem.
Meopta-mechanika, a.s. (dále jen "Meopta-mechanika") se zabývá výrobou mechanických součástí (např. tubusy pro dalekohledy, součástky z plechu a z hliníku potřebné pro výrobu optických přístrojů, provádí např. povrchovou úpravu-galvanizace, lakování), které se používají pro výrobu v rámci holdingu (zhruba 85 % produkce) a zbývající část představují dodávky pro ostatní odběratele. Jedná se o jednorázové zakázky v době, kdy není výrobní kapacita využita pro vlastní výrobu, v současné době např. výroba součástek pro automobilový průmysl (firma Bosch). Jedná se o klasický strojírenský podnik, který vyrábí jemné mechanické součástky s vysokým nárokem na přesnost. Podíl dodávek výrobků pro tuzemský trh je zanedbatelný a jedná se o nepravidelné dodávky. Meopta Přerov je jejím jediným akcionářem.
Meopta-nářaďovna, a.s. (dále jen "Meopta-nářaďovna") se zabývá výrobou nářadí, které se používá pro výrobu v rámci holdingu. Na trh žádné výrobky nedodává. Meopta Přerov je jejím jediným akcionářem
ABS-ASR Přerov, a.s. (dále jen "ABS-ASR Přerov") se zabývá opravami fotografických aparátů pro společnost Olympus (Japonsko) . Pro tuzemský trh žádné služby neposkytuje. Meopta Přerov je jejím jediným akcionářem
Majetkové účasti má Meopta Přerov rovněž ve společnostech Meopta-vývoj, Gambro-Meopta s.r.o. a Strojservis, a.s.
Meopta-vývoj se zabývá vývojem a výzkumem v oboru opticko mechanických přístrojů. Své služby poskytuje jednak společnostem v rámci holdingu a jednak zahraničním společnostem. Jejími akcionáři jsou Meopta Přerov, která drží 34 % akcií, dále Paul Rausnitz, který drží 32 % akcií a společnost Pramacon Prague spol. s r.o., která drží zbývající akcie.
Gambro Meopta s.r.o. (Meopta Přerov drží 25 % podíl) se zabývá výrobou setů pro dialýzu, které dodává na export. Dalším společníkem je italská společnost HOSPAL-DASCO, která je součástí švédské nadnárodní skupiny Gambro.
Strojservis, a.s. (Meopta Přerov drží 10 % akcií) se zabývá se obchodní činností.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z předložených podkladů vyplynulo, že Meopta-optika, která se zabývá opracováním optického skla-je výrobcem volné optiky tj. sférických čoček a hranolů. Cca 90 % z celkové produkce společnosti dodává na export, pouze cca 10 % produkce se uplatní v tuzemsku, kde jejími jedinými odběrateli jsou společnosti v rámci holdingu Meopta Přerov, a to Meopta-dalekohledy a Meopta-přístroje, ve kterých se tato volná optika montuje do jednotlivých opticko-mechanických přístrojů.
Meopta Přerov, jejíž dceřiné společnosti se zabývají výrobou opticko-mechanických přístrojů své výrobky zejména exportuje (cca 80 % ). Zbývající část, tj. cca 20 % produkce jde na tuzemský trh. Dodávky na tuzemský trh jsou pravidelné a jejími odběrateli jsou velkoobchody, které výrobky dodávají do prodejen na celém území České republiky. Na tuzemský trh dodává pod značkou Meopta prostřednictvím dceřiné společnosti Meopta-zásobování následující výrobky:
Puškové zaměřovací dalekohledy pro lovecké použití, které se používají pro střelné zbraně. Typickými zákazníky jsou dvě skupiny-členové mysliveckých sdružení, kteří se aktivně podílejí na myslivecké práci a dále zákazníci, pro které je lov hlavně společenskou záležitostí. Nejedná se o výrobek zaměnitelný s pozorovacími dalekohledy. Puškové zaměřovací dalekohledy musí mít výrazně vyšší odolnost a oproti pozorovacím dalekohledům musí z hlediska přesnosti vykazovat jiné kvalitativní parametry.
Pozorovací dalekohledy, které se používají ke sledování vzdálených objektů. Nelze je připevnit na pušku, mají složitější optickou soustavu oproti puškovým zaměřovacím dalekohledům.
Zvětšovací přístroje jsou přístroje, které se používají pro výrobu fotografií klasickou metodou. Zákazníky jsou v převážné většině fotoamatéři, kteří se zabývají uměleckou fotografií a pak profesionální umělečtí fotografové, kteří ovšem z hlediska počtu představují okrajovou skupinu.
Zvětšovací objektivy (zvětšovací přístroje jsou na trh dodávány na trh bez objektivu). Na zvětšovací přístroj určité značky je možno použít objektiv různých značek.
Příslušenství k zvětšovacím přístrojům (např. barevná hlava, kličky, rámečky, míchací komora, tj. věci, které zvyšují uživatelský komfort). Nelze zaměnit pro zvětšovací přístroje různých značek.
Kotoučové řezačky (tj. desky, kde se řežou fotografie). Mají i jiné využití, např. slouží k rovnému a přesnému oříznutí papíru, možno využít i k řezání umělých hmot a podobných materiálů.
Maskovací zařízení (používá se k vytvoření rozměru fotografie). Lze zaměnit pro zvětšovací přístroje různých značek.
Projektory (jedná se o promítačky filmů, které se používají v kinech). V současné době se již projektory téměř neprodávají, pouze náhradní díly. V současné době pokud vznikají nová kina, jedná se o multikina, kde uvedené projektory jsou nepoužitelné.
Mikroskopy (použití pro laboratorní účely, školy, průmysl). V současné době se příliš neprodává, neboť trh je nasycen (nevznikají nová výzkumná pracoviště).
Minimikroskopy (použití pro gynekologické účely). Poptávka klesá, pro dané účely je již používána jiná technika.
Refraktometry, které jsou určeny pro měření koncentrace kapalin. Používají se např. pro vinařské účely, v potravinářství a v automobilovém průmyslu.
V rámci holdingu je rovněž vyráběna vojenská technika (přístroje pro noční vidění obrněných vozidel a pro ruční zbraně), které odebírá armáda a policie.
Na tuzemských trzích puškových zaměřovacích dalekohledů a zvětšovacích přístrojů byl podíl společnosti Meopta Přerov vyšší jak 30% celkového obratu dosahovaného na každém z uvedených trhů.
U dalších výrobků Meopty Přerov, které jsou dodávány na tuzemský trh jejich podíl nedosahuje 30% celkového obratu daných trhů.
Meopta-optika své výrobky na tuzemský trh volně nedodává, jejími jedinými odběrateli na tuzemském trhu jsou společnosti v rámci holdingu Meopta Přerov.
Na základě výše uvedeného byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen takto:
Z hlediska:
-výrobkového
Jedná se o 2 samostatné a nezastupitelné trhy a to:
puškové zaměřovací dalekohledy
zvětšovací přístroje.
-geografického
Jde o území České republiky, neboť podmínky pro odběratele jsou na celém území dostatečně homogenní.
-časového
Jde o trhy trvalé, charakterizované pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží.
Obdobně postupovala při vymezení relevantního trhu i Evropská komise v případě IV/29. 236-Sopelem/Vickers (CELEX DOC 378DO251).
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1999.
Na trhu puškových zaměřovacích dalekohledů působila ze spojovaných společností pouze společnost Meopta Přerov, která dosáhla podíl vyšší jak 30 % celkového obratu daného trhu. Meopta-optika ani žádná jiná ze společností v rámci skupiny TCI zastupitelné výrobky na tuzemský trh nedodává. Meopta Přerov je jediným tuzemským výrobcem puškových zaměřovacích dalekohledů. Puškové zaměřovací dalekohledy pod značkou Meopta jsou na tuzemském trhu velmi žádané, neboť jsou známé příznivým poměrem kvality a ceny. Dalšími soutěžiteli na tuzemském trhu jsou zahraniční společnosti, a to zejména Bushnell (USA), Carl Zeiss (Německo), Tasco (USA) , Swarowski (Rakousko) a další. U puškových zaměřovacích dalekohledů ve světě spotřeba tohoto výrobku roste, na tuzemském trhu, kde je množina potenciálních konečných spotřebitelů omezena, se velký růst objemu prodeje neočekává.
Na trhu zvětšovacích přístrojů působila ze spojovaných společností pouze společnost Meopta Přerov, která dosáhla podíl výrazně vyšší jak 30 % celkového obratu daného trhu. Meopta-optika ani žádná jiná ze společností v rámci skupiny TCI zastupitelné výrobky na tuzemský trh nedodává. Meopta Přerov je jediným tuzemským výrobcem zvětšovacích přístrojů. Dalšími soutěžiteli na tomto trhu jsou zahraniční společnosti a to zejména Durst (Itálie), Keiser (Německo), Beseler (USA) a další, jejichž podíly na daném trhu jsou však výrazně nižší než má Meopta Přerov. U zvětšovacích přístrojů, v důsledku nástupu digitálních technologií zpracování obrazu, dochází k postupnému poklesu poptávky. Na tuzemském trhu se oživení trhu v této komoditě neočekává.
Značka Meopta je v ČR v širokém povědomí veřejnosti, zejména díky dřívější výrobě fotografických přístrojů (fotoaparáty Flexaret). V oblasti fototechniky je tedy příklon k výrobkům pod značkou Meopta výrazný, jak z hlediska cenového tak z hlediska kvality výrobků a poskytovaných doprovodných služeb, servisu, příslušenství a náhradních dílů. U puškových zaměřovacích dalekohledů se dostává značka Meopta do povědomí konečných spotřebitelů zejména kvalitou (i při vyšší ceně), která je pro praktickou použitelnost tohoto výrobku podstatná. Konkurence srovnatelná kvalitativně se pohybuje ve vyšších cenových relacích, výrobci prodávající výrobky v nižších cenových hladinách nedosahují potřebné kvality a trvanlivosti výrobku. Šíře výrobkové řady je plně srovnatelná s konkurencí.
Posouzení dopadů spojení
Pro posouzení dopadů uvedeného spojení podniků se úřad rovněž zabýval podmínkami pro vstup dalších soutěžitelů na tuzemský trh výše uvedených výrobků, zejména s přihlédnutím k časové a finanční náročnosti vybudování výrobního zázemí.
Z předložených informací vyplynulo, že omezení pro vstup dalších soutěžitelů na trh nejsou známá. Pro dovoz puškových zaměřovacích dalekohledů je třeba dovozní licence, kterou vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Úřad se rovněž zabýval možností vstupu nového tuzemského výrobce na relevantní trhy. Dle vyjádření soutěžitelů náklady na vstup na trh puškových zvětšovacích dalekohledů firmou, která v této oblasti nepodniká a nemá v ní zkušenosti, jsou vysoké (řádově v desítkách miliónů korun) a dá se předpokládat, že k tomu v nejbližší budoucnosti nedojde. Většina významných světových firem již v ČR působí. V oblasti zvětšovacích přístrojů je situace obdobná, zdůrazněná navíc o skutečnost, že na tomto trhu dochází k poklesu poptávky. Pokud se týká vstupních surovin pro výrobu uvedených výrobků, jsou v tuzemsku běžně dostupné.
Potenciální navýšení stávající výrobní kapacity je přímo závislé na kapacitě trhu. Stávající výrobní kapacity dceřiných společností v rámci holdingu jsou vyšší než je poptávka a nasycenost trhu. Pokud by byl zájem, bylo by možné na tuzemský trh dodávat větší množství výrobků.
Na tuzemském trhu zvětšovacích přístrojů se po spojení podíl spojením vzniklého subjektu nezmění. Meopta Přerov bude prostřednictvím svých dceřiných společnost i nadále uvedené výrobky vyrábět a dodávat na tuzemský trh. Úřad konstatuje, že i po spojení bude tento subjekt vystaven účinné hospodářské soutěži ze strany předních světových výrobců.
Na tuzemském trhu puškových zaměřovacích dalekohledů se po spojení podíl nezmění. Meopta Přerov bude prostřednictvím svých dceřiných společností i nadále uvedené výrobky vyrábět a dodávat na tuzemský trh. Ani na tomto trhu nedojde k narušení účinné hospodářské soutěže.
Distribuční systém-přístup odběratelů k výrobkům
Prodej finálních výrobků pod značkou Meopta je realizován prostřednictvím velkoobchodů, v některých případech prostřednictvím komisního prodeje. Výrobky jsou také nabízeny v podnikové prodejně v Přerově. Puškové zaměřovací dalekohledy jsou velkoobchody dále distribuovány do sítě maloobchodních prodejen loveckých potřeb. Zvětšovací přístroje jsou velkoobchody dále distribuovány do sítě maloobchodních prodejen fototechniky. Společnost nemá s žádným z tuzemských odběratelů uzavřeny smlouvy o výhradních dodávkách.
Právní rozbor
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Nákupem na veřejných trzích s cennými papíry nabyl Paul Rausnitz ke dni 6.3.2000 264 002 ks akcií, které představují podíl ve výši 50,69 % na základním jmění společnosti Meopta Přerov, čímž získal nad touto společností přímou kontrolu. Ke dni 10.4.2000 svůj podíl navýšil na 64,12 % akcií. Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že podíl společnosti Meopta Přerov přesahuje na vymezených relevantních trzích 30 % celkového obratu dosahovaného na daných trzích. Jde tedy o spojení podniků, které ve smyslu § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu.
Výhody spojení
Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele a z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti na trhu následující výhody:
Spojením podniků dojde k přílivu přímých investic do inovace výrobních technologií v rámci holdingu v předpokládané výši 5 mil. USD v horizontu příštích 5 let. První investice budou realizovány již v průběhu letošního roku.
V důsledku nových technologií s využitím zahraničního know-how dojde ke snížení nákladů, rozšíření sortimentu a uvedení nových výrobků na trh (např. kompletní nová sada puškohledů s vyššími užitnými vlastnostmi).
Spojení umožní udržení stávajícího počtu pracovních míst (cca 2000 pracovníků) a v průběhu příštích 3 let vytvoření nových 300 pracovních míst (rozšíření výroby zejména pro export-zakázková výroba např. pro firmu Xerox, pro firmu Philips, pro firmu Leupold atd.)
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech a z hlediska účinků spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil. Vzal v úvahu skutečnost, že na vymezených relevantních trzích se účastní hospodářské soutěže řada soutěžitelů, dodávajících výrobky zahraniční výroby, kteří jsou schopni zejména kvalitou dodávaných výrobků spojenému subjektu konkurovat. Uvedeným spojením podniků nedojde ke změně tržního podílu na vymezených relevantních trzích, stávající tržní podíly na tuzemském trhu zůstanou zachovány. S ohledem na tyto skutečnosti úřad dospěl k závěru, že spojení podniků nepovede k omezení efektivní soutěže probíhající na daných trzích.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/00 ze dne 29.3.2000. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení s výsledky šetření, které se uskutečnilo dne 20. 4. 2000, nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Ze všech uvedených důvodů úřad rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vladimíra Hájková
pověřená řízením II. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
Ing. Jan Šuma
Hvězdná 485/9
460 05 Liberec 5