UOHS S0099/2017
Rozhodnutí: S0099/2017/KS-11961/2017/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ELTODO, a.s. / CITELUM, a.s.
Účastníci ELTODO, a.s. CITELUM, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 26. 4. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 317 KB


Č. j.: ÚOHS-S0099/2017/KS-11961/2017 /840/MWi

Brno 10. 4. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0099/2017/KS, zahájeném dne 10. 3. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společnosti ELTODO, a.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 45274517, zastoupené JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem, se sídlem Praha 1, Husova 240/5, a společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČO 45274649, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů ELTODO, a.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 45274517, a ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČO 45274649, na straně jedné, a CITELUM, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČO 25088092, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji akcií, uzavřené dne [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společností Citelum S.A., se sídlem Francouzská republika, Tour Pacific 11-13 Cours Valmy 92977, Paříž La Défence Cedex, jako prodávajícím, a společností ELTODO, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost ELTODO, a.s. nabýt akcie představující 52% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti CITELUM, a.s., a tím i možnost tuto společnost společně se společností ČEZ, a.s. kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV00179734 ze dne 15. 3. 2017. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek a ani později Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
2. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji akcií, která byla uzavřena dne [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společností Citelum S.A., se sídlem Francouzská republika, Tour Pacific 11-13 Cours Valmy 92977, Paříž La Défence Cedex (dále jen Citelum S.A. ), jako prodávajícím, a společností ELTODO, a.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 45274517 (dále jen ELTODO ), jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost ELTODO nabýt akcie představující 52% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti CITELUM, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČO 25088092 (dále jen CITELUM ), a tím i možnost tuto společnost společně se společností ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČO 45274649 (dále jen ČEZ ), kontrolovat. [1]
4. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje rovněž situace, kdy jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost ELTODO je výlučně kontrolována panem L. S., a to částečně přímo a částečně nepřímo, prostřednictvím jím výlučně kontrolované společnosti NOVOENERGO a.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 24744221. L.S. stojí v čele podnikatelské skupiny (dále jen Skupina ELTODO ), která působí na území České republiky především v oblastech provozování telekomunikačních sítí a systémů, zejména integrovaných bezpečnostních systémů, datových sítí a varovných a informačních systémů obyvatel, [2] informačních a komunikačních technologií a zabezpečovací techniky, [3] správy a údržby municipálních systémů veřejného osvětlení, [4] v oblasti komplexního řešení dodávek stavebních děl, technologií a technologických celků pro energetický průmysl, [5] dále v oblasti výstavby kanalizačních sítí a ostatních vodohospodářských staveb, [6] výroby monolitických konstrukcí, [7] provozu fotovoltaické elektrárny [8] a v oblasti provozu objektu Národní dům v Karlových Varech. [9]
7. Samotná společnost ELTODO je na území České republiky činná zejména v oblastech projektování, oprav, rekonstrukce a modernizace elektrotechnických a energetických zařízení (zejména rozvoden, elektráren a tepláren), projektování, instalace a údržby software a hardwaru pro tunelové technologie, inteligentních systémů řízení, dopravní telematiky, projektování, instalace, údržby světelných signalizačních zařízení na křižovatkách a nadstavbových systémů řízení, v oblasti výroby komponentů veřejného osvětlení, dopravní světelné signalizace, výroby proměnného dopravního značení, výroby systémů inteligentního řízení budov, instalace parkovacích systémů, provozování garáží a parkovacích míst, v oblasti specializované elektrotechnické a dopravně-technologické projektové a inženýrské činnosti, developerské činnosti v oblasti nemovitostí (nebytových prostor) a reklamní činnosti.
8. Společnost ČEZ je mateřskou společností podnikatelské skupiny (dále jen Skupina ČEZ ), která působí na území České republiky v mnoha podnikatelských oblastech, zejména však v oblasti výroby elektrické energie, obchodu s elektrickou energií, distribuce elektrické energie, dodávek elektrické energie konečným zákazníkům a poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy. Skupina ČEZ je rovněž činná v oblasti výroby a dodávek tepelné energie a dodávek vedlejších energetických produktů, dodávek zemního plynu, poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora, v oblasti projektování, montáže, oprav a údržby energetických zařízení, vývojové a projekční práce v oblasti jaderné energetiky, v oblasti odpadového hospodářství, finančních služeb a automatického zpracování dat, izolatérství, kovoobráběčství a v dalších oblastech.
9. Společnost ČEZ nepřímo kontroluje také společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, IČO 27804721 (dále jen ČEZ Energetické služby ), která působí na území České republiky mimo jiné v oblastech projektování, instalace a montáže veřejného osvětlení a v oblasti provozu, řízení a údržby systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích.
10. Společnost CITELUM je v období před uskutečněním posuzované transakce společně kontrolována společnostmi Citelum S.A., která drží akcie představující 52% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech, a ČEZ, která drží akcie představující 48% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech. Na území České republiky je společnost CITELUM činná zejména v oblasti komplexního projektování a provozování systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích a v oblasti projektování a elektromontáží v energetice.
11. Na území České republiky se společnosti ELTODO a CITELUM také podílí na společné kontrole ve společnosti ELTODO-CITELUM, která je činná zejména v oblasti správy a údržby municipálních systémů veřejného osvětlení. Tato společnost dále kontroluje společnost Osvětlení Týnec, působící taktéž především v oblasti provozování a správy obecních systémů veřejného osvětlení, avšak na rozdíl od společnosti ELTODO-CITELUM nepůsobí na území celé České republiky, ale pouze ve vybraných oblastech středočeského regionu.
III. Dopady spojení
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
14. Společnost CITELUM působí zejména v oblastech projektování, instalace a montáže veřejného osvětlení a provozu, řízení a údržby systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích. V oblasti projektování, instalace a montáže veřejného osvětlení působí také společnosti ELTODO, ELTODO-CITELUM a ČEZ Energetické služby. V oblasti provozu, řízení a údržby systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích se činnost společnosti CITELUM překrývá s činností společností ELTODO-CITELUM a ČEZ Energetické služby. Společnost CITELUM okrajově působí též v oblasti projektování a elektromontáží v energetice, kde je činná také Skupina ČEZ.
15. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že činnost spojujících se soutěžitelů se na území České republiky překrývá horizontálně v oblasti i) projektování, instalace a montáže veřejného osvětlení a v oblasti ii) provozu, řízení a údržby systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích.
16. Projektování, instalace a montáž veřejného osvětlení zahrnuje především výstavbu sítí nízkého a vysokého napětí, veřejného a slavnostního osvětlení, výstavbu a opravy trafostanic, vypracování projektové dokumentace a činnosti s tím související.
17. Oblast provozu, řízení a údržby systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích spočívá v zajištění veřejného osvětlení. Zákazníky v této oblasti jsou města a obce, ale i soukromé subjekty. Tato činnost představuje především vedení 24 hodinového dispečinku na bezplatné telefonní lince, zpracování koncepce údržby, včetně preventivní údržby, operativní údržby a servisu technického zařízení.
18. Provoz, řízení a údržbu systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích lze zajišťovat prostřednictvím externí společnosti, a to například z důvodu potřeby financování obnovy či rozvoje veřejného osvětlení, které si obec nechce nebo nemůže zajistit. Druhým způsobem je zajištění těchto činností přímo obcí, například společností jí kontrolovanou. Formy zajišťování veřejného osvětlení nejsou u jednotlivých obcí konstantní. To znamená, že obec, která si zajišťovala provoz veřejného osvětlení interně, se může rozhodnout pro vypsání výběrového řízení a svěřit tuto činnost externí společnosti. Opačný případ nastane, když se obec po období, kdy využívala služby externí společnosti, rozhodne provozovat si veřejné osvětlení sama.
19. Co se týče délky trvání smlouvy, jež je uzavírána mezi obcí a společností, která zajišťuje veřejné osvětlení, obvykle lze rozlišit tři kategorie smluvních vztahů: i) krátkodobé smlouvy na 1-4 roky, ii) střednědobé smlouvy na 4-7 let a iii) dlouhodobé smlouvy na 7-15 let. Délka trvání smlouvy je ovlivněná zejména požadavky obce. Pokud obec požaduje pouze údržbu, obvykle je uzavírána smlouva krátkodobá. V případě, kdy obec požaduje i modernizaci a tedy investici do veřejného osvětlení je uzavírána smlouva střednědobá nebo dlouhodobá.
20. V České republice je zhruba 6000 obcí. Většina malých obcí vypisuje výběrové řízení na provoz a údržbu veřejného osvětlení na 1-4 roky. Odhadem je ročně vypsáno cca 1000 výběrových řízení, což představuje přibližně 15-18 % trhu.
21. Jelikož posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v oblasti projektování, instalace a montáže veřejného osvětlení a v oblasti provozu, řízení a údržby systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích, nebylo nutné vymezit relevantní trhy z pohledu věcného s konečnou platností a pro účely posouzení dopadů předmětného spojení Úřad vycházel z výše uvedených oblastí.
22. Při vymezování geografického relevantního trhu v oblastech projektování, instalace a montáže veřejného osvětlení a provozu, řízení a údržby systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích je třeba vzít v potaz, že se jedná o trh, na kterém soutěžitelé usilují ve výběrových řízeních vypisovaných obcemi a městy o možnost projektovat, instalovat a montovat veřejné osvětlení, popř. toto provozovat, řídit a udržovat. S ohledem na skutečnost, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, Úřad ponechal otázku vymezení geografického relevantního trhu pro uvedené oblasti otevřenou. Jelikož se spojující se soutěžitelé zaměřují na území České republiky, vycházel Úřad pro účely posouzení dopadů předmětného spojení z území České republiky, na kterém panují homogenní podmínky.
23. V oblasti projektování, instalace a montáže veřejného osvětlení dosahuje na území České republiky společnost ELTODO tržního podílu cca [5-15] %, společnost ELTODO-CITELUM cca [0-5] %, společnost CITELUM méně než [0-5] % a společnost ČEZ Energetické služby méně než [0-5] %. Spojující se soutěžitelé dosahují tedy v této oblasti na území České republiky společného tržního podílu cca [5-15] %.
24. Uskutečněním posuzovaného spojení nedojde k podstatné změně, neboť již v období před jeho realizací společnosti ELTODO a CITELUM společně kontrolují společnost ELTODO-CITELUM a společnost ČEZ se podílí na společné kontrole ve společnosti CITELUM. Navíc tržní podíl společnosti CITELUM, ani tržní podíl společnosti ČEZ Energetické služby nepřesahuje [0-5] % a společný tržní podíl všech spojujících se soutěžitelů v této oblasti je nižší než [5-15] %.
25. Co se týče oblasti provozu, řízení a údržby systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích, zde dosahuje společnost ELTODO-CITELUM tržního podílu cca [15-25] % , společnost CITELUM cca [0-5] % a společnost ČEZ Energetické služby cca [0-5] %. Společnost ELTODO v této oblasti sama přímo nepůsobí. Tržní podíl všech spojujících se soutěžitelů na území České republiky tedy činí cca [15-25] %.
26. Ani v oblasti provozu, řízení a údržby systémů veřejného osvětlení ve městech a obcích se uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů nic podstatného nezmění s ohledem na nízké tržní podíly společností CITELUM a ČEZ Energetické služby v této oblasti a na skutečnost, že spojující se soutěžitelé jsou vzájemně provázáni již v době před uskutečněním předmětného spojení, neboť společnost ČEZ se podílí na společné kontrole ve společnosti CITELUM a společnosti ELTODO a CITELUM společně kontrolují společnost ELTODO-CITELUM.
27. Společnost CITELUM dále působí na území České republiky v oblasti projektování a elektromontáží v energetice. V této oblasti působí též Skupina ČEZ. S ohledem na skutečnost, že tržní podíl společnosti CITELUM v této oblasti na území České republiky je velmi malý, když nedosahuje ani [0-5] %, a také na to, že Skupina ČEZ se podílí na společné kontrole ve společnosti CITELUM již před uskutečněním předmětné transakce, posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v této oblasti, a Úřad se proto touto oblastí dále nezabýval.
IV. Závěr
28. Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
1. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Martin Dančišin, advokát
Advokátní kancelář Glatzová & Co., s.r.o.
Husova 240/5
110 00 Praha 1
IDDS: rs7htsv

ČEZ, a.s.
k rukám Mgr. Ondřeje Dostala
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4
IDDS: yqkcds6

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 26. 4. 2017.

[1] Společná kontrola je dána stanovami společnosti CITELUM, kde se mj. uvádí, že valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomní akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě přesahující 52 % základního kapitálu a k přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba souhlasu dvou třetin hlasů všech akcionářů, tzn. k přijetí veškerých rozhodnutí valné hromady společnosti CITELUM je třeba souhlasu obou jejích akcionářů, a to včetně rozhodnutí o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady této společnosti. Rovněž tak způsob rozhodování orgánů společnosti CITELUM je stanoven tak, že k přijetí jejich veškerých rozhodnutí je nezbytný souhlas zástupců obou akcionářů v představenstvu či dozorčí radě předmětné společnosti.
[2] Prostřednictvím společnosti Vegacom a.s.
[3] Prostřednictvím společnosti KH servis a.s.
[4] Prostřednictvím společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČO 25751018 (dále jen ELTODO-CITELUM ), která je kontrolována společně společnostmi ELTODO a CITELUM, a její dceřiné společnosti Osvětlení Týnec, k.s., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, IČO 26140781 (dále jen Osvětlení Týnec ).
[5] Prostřednictvím společnosti KLEMENT a.s.
[6] Prostřednictvím společnosti NAVA-K Teplice a.s.
[7] Prostřednictvím společnosti TRANSPORTA Technology s.r.o.
[8] Prostřednictvím společnosti FVE Triangle a.s.
[9] Prostřednictvím společností ELTODO Národní dům, s.r.o. a Národní dům provozní s.r.o.