UOHS S0091/2016
Rozhodnutí: S0091/2016/KS-10915/2016/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů UNIPETROL a.s. a OMV Česká republika s.r.o.
Účastníci UNIPETROL a.s. OMV Česká republika s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 22. 3. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 426 KB


Č. j.: ÚOHS-S0091/2016/KS-10915/2016/840/ASm

17. 3. 2016


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0091/2016/KS, zahájeném dne 17. 2. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, IČ: 61672190, zastoupeného JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ke kterému má dojít na základě Smlouvy převodu a prodeji , která byla uzavřena dne 30. 12. 2015 mezi společnostmi OMV Česká republika, s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, Praha 4, IČ: 48038687, jako prodávajícím, a BENZINA, s.r.o., se sídlem Na Pankráci 127, Praha 4, IČ:60193323, [1] jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, IČ: 61672190, nepřímo, prostřednictvím své dceřiné společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov-Záluží 1, IČ: 27597075, nabýt část podniku společnosti OMV Česká republika, s.r.o., a to konkrétně 68 čerpacích stanic působících pod obchodními značkami OMV a Avanti v okresech Benešov, Brno-město, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Děčín, Domažlice, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jičín, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Klatovy, Kolín, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Opava, Ostrava-město, Pardubice, Písek, Plzeň-město, Praha, Prachatice, Prostějov, Sokolov, Strakonice, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem a Znojmo, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

POVOLUJE.

ODŮVODNĚNÍ
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV479880 ze dne 23. 2. 2016. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku proti posuzované transakci neobdržel.
2. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, interní studie spojujících se soutěžitelů vztahující se k posuzovanému spojení soutěžitelů, jakož i z dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Současně Úřad zohlednil svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise (dále jen Komise ).

I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu a prodeji , uzavřené dne 30. 12. 2015 (dále jen Smlouva ) mezi společností OMV Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4-Nusle, Štětkova 1638/18, IČ: 48036687 (dále jen OMV ČR ), jako prodávajícím, a společností BENZINA, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1247, IČ: 60193328 (dále jen BENZINA ), jako nabyvatelem. Společnost BENZINA s účinností k 1. 1. 2016 zanikla v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov-Záluží 1, IČ: 27597075, která je výlučně kontrolovaná společností UNIPETROL, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, IČ: 61672190 (dále jen UNIPETROL ).
4. Na základě Smlouvy má společnost UNIPETROL nabýt část podniku společnosti OMV ČR, která je představována 68 čerpacími stanicemi provozovanými společností OMV ČR pod značkami OMV a Avanti v okresech Benešov, Brno-město, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Děčín, Domažlice, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jičín, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Klatovy, Kolín, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Opava, Ostrava-město, Pardubice, Písek, Plzeň-město, Praha, Prachatice, Prostějov, Sokolov, Strakonice, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem a Znojmo (dále jen Převáděná část podniku ). Převáděná část podniku, resp. jednotlivé čerpací stanice, jež ji tvoří, bude začleněna do maloobchodní sítě společnosti UNIPETROL a nadále provozována pod obchodní značkou BENZINA.
5. S ohledem na skutečnost, že Převáděná část podniku představuje soubor aktiv, který je schopen individuální podnikatelské činnosti a k němuž lze nezpochybnitelným způsobem přiřadit konkrétní jím generovaný obrat z prodeje zboží na dotčených trzích, představuje posuzovaná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje i nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným způsobem; částí podniku se pak rozumí i ta část podniku soutěžitele, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu.
6. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost UNIPETROL je kontrolována společností PKN ORLEN S.A., která stojí v čele nadnárodní podnikatelské skupiny zabývající se především zpracováním surové ropy na bezolovnatý benzín, naftu, topný olej či letecká paliva, jakož i plasty a jiné související produkty (dále jen Skupina PKN ). Společnost UNIPETROL se zaměřuje zejména na tři strategické segmenty činnosti, a to i) zpracování surové ropy, ii) petrochemickou výrobu a prodej a iii) maloobchodní prodej motorových paliv.
8. Společnost UNIPETROL kontroluje další na území České republiky působící soutěžitele, z nichž nejvýznamnějšími jsou zejména společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (zabývající se výrobou v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin či provozováním maloobchodní sítě čerpacích stanic), ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s. (činné v oblasti zpracování ropy a výroby ropných produktů), CHEMOPETROL, a.s. (aktivní v oblasti maloobchodního prodeje petrochemických produktů) či PETROTRANS, s.r.o. (zabývající se silniční přepravou pohonných hmot a ostatních tekutých hořlavých látek ADR), PARAMO, a.s. (činné v oblasti výroby asfaltérských výrobků a mazacích a procesních olejů).
9. Převáděná část podniku působí zejména v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích, a to v okresech Benešov, Brno-město, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Děčín, Domažlice, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jičín, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Klatovy, Kolín, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Opava, Ostrava-město, Pardubice, Písek, Plzeň-město, Praha, Prachatice, Prostějov, Sokolov, Strakonice, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem a Znojmo.

III. Vymezení relevantních trhů
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, jímž je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a způsobu použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zaměnitelné, a to na území, na němž jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik či jeho část, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
12. Převáděná část podniku působí v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na 68 čerpacích stanicích ve výše specifikovaných okresech České republiky. Na převáděných čerpacích stanicích si zákazníci mohli nakoupit široké spektrum produktů a služeb, hlavně pohonné hmoty a maziva pro dieselové a benzinové motory osobních a nákladních automobilů či doplňkový sortiment, například autodoplňky, autokosmetiku, tiskoviny, drogistické zboží, nápoje, cukrovinky a potraviny.
13. Podnikatelská skupina, jejíž součástí je i společnost UNIPETROL na území České republiky působí rovněž i v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot a souvisejícího zboží na čerpacích stanicích, a to prostřednictvím sítě 339 čerpacích stanic činných pod obchodní značkou BENZINA. [2] Společnost UNIPETROL je dále prostřednictvím svých dceřiných společností aktivní rovněž v oblasti velkoobchodního prodeje pohonných hmot.
III. 1 Oblast maloobchodního prodeje pohonných hmot
14. Oblastí maloobchodního prodeje pohonných hmot se Úřad [3] i Komise [4] zabývaly ve své předcházející rozhodovací praxi, když oba soutěžní úřady obvykle vymezily relevantní trh z hlediska produktového jako trh maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích bez dalšího členění dle typu pohonných hmot (benzín, motorová nafta, LPG).
15. V některých případech spojení soutěžitelů, kdy vyvstaly specifické okolnosti, [5] Komise zvažovala i další možnou segmentaci trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot, a to v závislosti na tom, zda pohonné hmoty jsou prodávány na dálnicích či mimo ně. [6] Ve vztahu k území České republiky však Komise ponechala otázku, zda by měl být prodej pohonných hmot na dálnicích a mimo dálnice považován za odlišný věcný relevantní trh, otevřenou. [7]
16. Úřad s ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím ke skutečnosti, že posuzované spojení nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z definic relevantního trhu přicházejících v úvahu, ponechal pro účely tohoto rozhodnutí odpověď na otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot otevřenou.
17. Pokud jde o geografické vymezení relevantního trhu v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot, Úřad [8] a stejně tak i Komise [9] obvykle považovaly podmínky na území celé České republiky za homogenní. Pro tento závěr svědčily jednak (i) důvody na straně nabídky, kdy důležité parametry soutěže jsou spíše stanovovány na národní úrovni, (ii) existence významných překryvů spádových oblastí jednotlivých čerpacích stanic (substituční řetězec), (iii) jednotná pozice dodavatelů v rámci jednoho státu a odlišnost pozice mezi jednotlivými státy a (iv) odlišnost právních a administrativních překážek a úroveň zdanění mezi jednotlivými státy.
18. Navzdory silným náznakům existence jednotného národního trhu, Úřad a stejně tak i Komise zvažovaly taktéž lokální soutěžní aspekty a prozkoumávaly dopady spojení na parametry hospodářské soutěže na lokální úrovni, např. v rámci tzv. clusterů v okolí nabývaných čerpacích stanic. [10]
19. S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z definic geografického relevantního trhu přicházejících v úvahu, ponechal Úřad pro účely tohoto rozhodnutí odpověď na otázku jeho konečného vymezení otevřenou. Možné dopady spojení pak Úřad hodnotil při všech v úvahu připadajících definicích produktového i geografického relevantního trhu v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot.
III. 2 Oblast maloobchodního prodeje doplňkového sortimentu na čerpacích stanicích
20. V rámci maloobchodního prodeje doplňkového zboží na čerpacích stanicích jsou nabízeny zejména sendviče, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, nápoje, noviny, časopisy, tabákové výrobky a některé výrobky pro osobní hygienu.
21. Úřad se oblastí maloobchodního prodeje doplňkového zboží na čerpacích stanicích zabýval ve své předchozí praxi, [11] kde Úřad pro účely posuzovaného spojení zkoumal dopady spojení z pohledu produktového v oblasti veškerého doplňkového zboží prodávaného na čerpacích stanicích a z pohledu geografického na území celé České republiky. Nicméně s ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzovalo obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli v úvahu připadajícím vymezení produktového a geografického relevantního trhu, Úřad ponechal v uvedeném případě otázku konečného vymezení produktového a geografického trhu v oblasti maloobchodního prodeje doplňkového zboží na čerpacích stanicích otevřenou.
22. Komise ve své rozhodovací praxi týkající se prodeje doplňkového zboží na čerpacích stanicích vymezila pro účely jí posuzovaného případu jako relevantní trh obchodů na čerpacích stanicích. [12] Z hlediska geografického považovala Komise za relevantní pro maloobchodní trh prodeje doplňkového zboží národní trh v celém jeho rozsahu. [13]
23. S ohledem na skutečnosti, že předmětné spojení nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakémkoli v úvahu připadajícím vymezení relevantního trhu ani v tomto případě, ponechal Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku konečného vymezení věcně a geografického relevantního trhu maloobchodního prodeje doplňkového sortimentu zboží otevřenou.
III. 3 Oblast maloobchodního prodeje maziv
24. V případě maziv Komise ve svých předchozích rozhodnutích tyto rozčlenila na několik typů, konkrétně na (i) automobilová, (ii) průmyslová, (iii) námořní a (iv) letecká maziva, kdy uvedla, že je vhodné posuzovat automobilová maziva odděleně od průmyslových maziv. [14]
25. Automobilová maziva je možno prodávat nejenom na čerpacích stanicích, ale též prostřednictvím jiných distribučních kanálů, jako jsou například autodílny, hobby markety, autoservisy, prodejci automobilů a dále prostřednictvím internetových obchodů, které tak společně mohou tvořit samostatný maloobchodní trh prodeje automobilových maziv.
26. Úřad však s ohledem na skutečnost, že se [ obchodní tajemství ], ponechal pro účely tohoto rozhodnutí odpověď na otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu v oblasti maloobchodního prodeje maziv otevřenou.
27. Ve svých předchozích rozhodnutích Komise uvedla, že geograficky relevantním trhem prodeje automobilových maziv je přinejmenším trh národní, [15] nicméně ze stejných důvodů jako v případě vymezení produktového relevantního trhu ponechal Úřad pro účely tohoto rozhodnutí i odpověď na otázku konečného vymezení geografického relevantního trhu v oblasti maloobchodního prodeje maziv otevřenou.

IV. Dopady spojení
IV. 1 Maloobchodní prodej pohonných hmot
28. V oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot působí na území České republiky oba spojující se soutěžitelé, když společnost UNIPETROL provozuje na území České republiky 339 čerpacích stanic pod obchodní značkou BENZINA a Převáděná část podniku 68 čerpacích stanic pod obchodními značkami OMV a Avanti.
29. Na území České republiky spojující se soutěžitelé dosáhli v roce 2015 z hlediska objemu prodeje pohonných hmot prostřednictvím veřejných čerpacích stanic společného tržního podílu ve výši cca [15-25] %, když tržní podíl společnosti UNIPETROL činil cca [15-25] % a Převáděná část podniku dosahovala cca [0-5]% tržního podílu.
30. Dle počtu provozovaných veřejných čerpacích stanic tržní podíl společnosti UNIPETROL činil v roce 2015 cca 8,7 % a Převáděná část podniku pak dosahovala cca 1,8% tržního podílu; společný podíl spojením vzniklého subjektu na celkovém počtu veřejných čerpacích stanic na území České republiky tak činil v roce 2015 méně než 15 %. Hodnotíme-li postavení spojujících se soutěžitelů z hlediska počtu provozovaných veřejných standardních čerpacích stanic, [16] když všechny čerpací stanice spojujících se soutěžitelů lze označit za veřejné standardní čerpací stanice, pak tržní podíl společnosti UNIPETROL činil v roce 2015 cca 11,9 %, podíl Převáděné části podniku představoval cca 2,4 %; spojením vzniklý soutěžitel tak bude provozovat necelých 15 % z celkového počtu veřejných standardních čerpacích stanic na území České republiky.
31. Společný tržní podíl na relevantním trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích vymezeném územím celé České republiky v případě hodnocení dle objemu prodaných pohonných hmot hranici 15 % sice mírně přesáhne, nicméně nárůst tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele je relativně malý.
32. Navíc současně na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích na území celé České republiky působí i další významní soutěžitelé, např. společnosti Shell Czech Republic a.s. (dále jen Shell ), MOL Česká republika s.r.o. (dále jen MOL ), [17] či ČEPRO, a.s. (dále jen ČEPRO ) [18] všechny s tržním podílem ve výši cca 5-15 % a OMV ČR [19] s cca 0-5% tržním podílem. Spojující se soutěžitelé jsou rovněž vystaveni významnému konkurenčnímu tlaku ze strany maloobchodních řetězců nabízejících zboží denní spotřeby, které u některých svých prodejen nabízejí i služby standardních veřejných čerpacích stanic, či velkému množství soutěžitelů provozujících jednu či menší počet čerpacích stanic.
33. Jak již bylo uvedeno, Úřad zkoumal dopady posuzovaného spojení i na lokální úrovni, a to na úrovni jednotlivých okresů, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá. V této souvislosti posuzoval rozmístění a geografickou blízkost čerpacích stanic spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů. Z této analýzy vyplynulo, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v 37 okresech, a to okresech Benešov, Brno-město, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Děčín, Domažlice, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jičín, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Klatovy, Kolín, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Opava, Ostrava-město, Pardubice, Písek, Plzeň-město, Praha, Prachatice, Prostějov, Sokolov, Strakonice, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem a Znojmo. Na většině z těchto okresů nabývá společnost UNIPETROL méně než tři čerpací stanice, výjimku tvoří okresy (i) Praha, [20] (ii) Brno-město, (iv) Chomutov, (v) Ostrava-město, (vi)Teplice, [21] (vii) Děčín, (viii) Cheb, (ix) Tábor a (x) Ústí nad Labem. [22]
34. Na základě obecně dostupných údajů o celkovém počtu veřejných čerpacích stanic (standardních) v jednotlivých okresech pak Úřad stanovil ve výše uvedených okresech, kde dochází k překryvu sítí čerpacích stanic spojujících se soutěžitelů, podíly spojením vzniklého subjektu. Z provedené analýzy pak vyplynulo, že ve většině ze zkoumaných lokálních oblastí počet čerpacích stanic provozovaných spojujícími se soutěžiteli představoval méně než jednu pětinu z celkového počtu standardních veřejných čerpacích stanic. Na těchto územích navíc spojením vzniklý subjekt bude vystaven dostatečné konkurenci ze strany dalších subjektů nabízejících pohonné hmoty.
35. Následně u okresů, jejichž podíl na celkovém počtu veřejných čerpacích stanic (standardních) [23] převyšoval 20% hranici, se Úřad podrobněji zabýval otázkou, zda v hodnocených okresech existuje i dostatečný počet alternativních čerpacích stanic nabízejících své služby konečnému spotřebiteli. Tato podrobnější analýza byla provedena v okresech (i) Česká Lípa, (ii) Chomutov, (iii) Jičín, (iv) Jindřichův Hradec, (v) Karlovy Vary, (vi) Klatovy, (vii) Most, (viii) Ostrava-město, (ix) Prachatice, (x) Strakonice, (xi) Šumperk, (xii) Tachov a (xiii)Teplice.
36. Údaje o podílech spojením vzniklého subjektu na celkovém počtu veřejných standardních čerpacích stanic jsou obsaženy v následující tabulce. Viz Tabulka 1
okres
UNI [24]
PČP [25]
Součet
Počet SVČS [26]
Podíl na SVČS

Česká Lípa
5
2
7
33
21,2%

Chomutov
3
4
7
33
21,2%

Jičín
5
1
6
25
24,0%

Jindřichův Hradec
8
1
9
33
27,3%

Karlovy Vary
6
1
7
35
20,0%

Klatovy
5
2
7
35
20,0%

Most
5
2
7
29
24,1%

Ostrava-město
10
4
14
60
23,3%

Prachatice
4
1
5
24
20,8%

Strakonice
5
1
6
23
26,1%

Šumperk
6
1
7
28
25,0%

Tachov
6
1
7
34
20,6%

Teplice
3
4
7
30
23,3%

Tabulka 1 -Podíl spojením vzniklého soutěžitele na počtu standardních čerpacích stanic
ve vybraných okresech

37. Z Tabulky 1 vyplývá, že z hlediska počtu standardních veřejných čerpacích stanic bude tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v dotčených okresech nižší než 25 %, s výjimkou okresu Jindřichův Hradec, Strakonice a Šumperk, kde se však procenta odchylují od hranice 25% nepatrně. V této souvislosti je nezbytné poukázat na ustanovení § 17 odst. 3 zákona, dle kterého se má za to, že spojení soutěžitelů nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů nepřesahuje 25 %.
38. Navíc na všech těchto okresech spojením bude vzniklý subjekt vystaven kromě řady menších provozovatelů standardních veřejných čerpacích stanic i soutěžitelům, kteří disponují obdobnou hospodářskou a finanční silou jako společnost UNIPETROL a jsou rovněž vertikálně propojeni jako tato podnikatelská skupina.
39. Údaje o struktuře a počtech veřejných standardních čerpacích stanic významných konkurentů spojením vzniklého subjektu uvádí následující tabulka. Viz Tabulka 2
okres
Čepro
Shell
MOL
OMV
Ostatní
Počet SVČS [27]

Česká Lípa
0
1
5
2
25
33

Chomutov
2
4
4
4
19
33

Jičín
3
1
1
1
19
25

Jindřichův Hradec
3
1
4
1
24
33

Karlovy Vary
1
0
5
1
28
35

Klatovy
2
1
3
2
27
35

Most

2
3
2
22
29

Ostrava-město
4
8
11
4
33
60

Prachatice
1
0
2
1
20
24

Strakonice
2
0
0
1
20
23

Šumperk
3
2
4
1
18
28

Tachov
1
4
3
1
25
34

Teplice
1
4
4
4
17
30

Tabulka 2 -Údaje o struktuře a počtech veřejných standardních čerpacích stanic ve vybraných okresech
40. V případě okresů, kde společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů převyšoval 20% hranici, se Úřad rovněž zabýval i postavením spojujících se soutěžitelů určeného na základě výtoče pohonných hmot. S ohledem na neexistenci přesných statistik objemu výtoče pohonných hmot na standardních čerpacích stanicích v jednotlivých okresech na území České republiky Úřad při jejich přibližném stanovení vyšel z celkového objemu výtoče pohonných hmot a provedl propočet průměrné výtoče pohonných hmot na jednu standartní čerpací stanici na území České republiky. Objem výtoče v jednotlivých okresech následně stanovil vynásobením průměrné výtoče pohonných hmot na jednu standartní čerpací stanici v České republice počtem standartních čerpacích stanic v hodnocených okresech.
41. Tržní podíly stanovené ve vybraných okresech na základě výtoče pohonných hmot se významně neodchylovaly od tržních podílů určených dle počtu standartních čerpacích stanic a pohybovaly se v rozmezí od [15-25] % (v okrese Česká Lípa) až po [25-35] % (v okrese Šumperk). Nicméně i v tomto případě se jednalo o relativně malé nárůsty tržního podílu nabývaných čerpacích stanic OMV v těchto okresech, kdy se jednalo v průměru o [5-15] % nárůst (v případě okresu Šumperk o cca [0-5]% nárůst).
42. Ačkoli dle výše provedené analýzy postavení spojením vzniklého subjektu a jeho konkurentů v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na standardních veřejných čerpacích stanicích na území jednotlivých okresů České republiky nevyvstaly okolnosti nasvědčující obavám z podstatného narušení hospodářské soutěže, Úřad se v rámci výše identifikovaných okresů zabýval i situací na úžeji definovaných lokálních geografických územích jednotlivých měst a okolí. V případě těchto lokálních geografických území se obdobně zabýval otázkou, zda čerpací stanice spojujících se soutěžitelů nepředstavují vůči sobě geograficky nejbližší konkurenty, a pokud ano, tak v jaké dojezdové vzdálenosti a dojezdové době od nich může spotřebitel najít ekvivalentní alternativní nabídku pohonných hmot. [28]
43. Jednalo se o podrobnější analýzu lokálních území, v jejichž středu se nacházela nabývaná čerpací stanice OMV a současně byly rovněž v jejím bezprostředním okolí přítomny i čerpací stanice BENZINA. Úřad následně podrobněji analyzoval situaci v případě lokálních geografických oblastí definovaných územím (i) města Česká Lípa a jeho okolí (okres Česká Lípa), (ii) města Jičín a jeho okolí (okres Jičín), (iii) města Kdyně a jeho okolí (okres Domažlice), (iv) města Litvínov a jeho okolí (okres Most), (v) města Strakonice a jeho okolí (okres Strakonice), (vi) města Tachov a jeho okolí (okres Tachov), (vii) města Teplice a jeho okolí (okres Teplice) a (viii) města Trutnov a jeho okolí (okres Trutnov).
44. Z analýzy rozmístění jednotlivých čerpacích stanic společnosti UNIPETROL na lokální úrovni uvedených území vyplynulo, že nejbližšími konkurenty čerpacích stanic OMV umístněných ve středu těchto území nejsou (kromě dvou území) čerpací stanice BENZINA. [29] Nicméně i v případě těchto dvou území, kde jsou čerpací stanice BENZINA nejbližšími konkurenty, existuje v relativně krátké dojezdové vzdálenosti (cca do 20 min. jízdy) [30] dostatečný počet konkurenčních čerpacích stanic. [31]
45. Úřad rovněž zkoumal možné dopady posuzovaného spojení soutěžitelů na alternativně vymezeném relevantním trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot na území České republiky na dálnicích a mimo dálnice.
46. Zatímco společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na maloobchodním prodeji pohonných hmot mimo dálnice na území České republiky je z hlediska počtu provozovaných standardních veřejných čerpacích stanic nízký (pod 15 %), na dálnicích bude společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu cca 25 %.
47. Skupina UNIPETROL bude po spojení na území České republiky disponovat na dálnicích cca 22 čerpacími stanicemi, když v důsledku spojení nabývá 3 čerpací stanice, [32] které jsou v současnosti provozovány společností OMV. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojením vzniklého subjektu patří společnost Shell (cca 22 čerpacích stanic), MOL (cca 24 čerpacích stanic) a OMV (cca 16 čerpacích stanic). Úřad konstatuje, že i v případě hodnocení spojení soutěžitelů z pohledu počtu čerpacích stanic na dálnicích na území České republiky bude i nadále zachován dostatečný výběr konkurenčních čerpacích stanic rozmístěných na síti dálnic v České republice. Navíc v důsledku spojení nedochází k odchodu společnosti OMV ČR, jako významného soutěžitele v této oblasti, kdy tato společnost bude i nadále působit v této oblasti jako konkurent spojením vzniklého subjektu v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na dálnicích v České republice.
48. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot při žádné v úvahu připadající definici věcného i geografického relevantního trhu, neboť spojením vzniklý subjekt nadále bude vystaven konkurenci jak ze strany subjektů, jež disponují obdobnou hospodářskou i finanční silou a jsou obdobně vertikálně propojeny (např. OMV či MOL), tak velkého množství menších subjektů provozujících jednu či malý počet čerpacích stanic.
IV. 2 Ostatní relevantní trhy
49. Na žádném z dalších relevantních trhů, tedy trhů v oblastech maloobchodního prodeje doplňkového zboží na čerpacích stanicích a maloobchodního prodeje automobilových maziv, nedisponují spojující se soutěžitelé při jakémkoli v úvahu připadajícím vymezení relevantního trhu společným podílem převyšujícím 25 %, a proto posuzované spojení soutěžitelů na nich nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
IV. 3 Vertikální efekty ze spojení soutěžitelů
50. Posuzovaným spojením dojde i k vertikálnímu propojení činnosti spojujících se soutěžitelů, když společnost UNIPETROL působí, kromě maloobchodního prodeje pohonných hmot, i v oblasti zpracování surové ropy [33] a velkoobchodní distribuce pohonných hmot, která vertikálně předchází oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot na veřejných čerpacích stanicích. Úřad v dané souvislosti zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže s ohledem na posílení vertikální vazby mezi Skupinou UNIPETROL a převáděnou částí podniku.
51. Pokud jde o hodnocení dopadů posuzovaného spojení v důsledku vertikálního propojení aktivit spojujících se soutěžitelů, má Úřad za to, že vzhledem k neexistenci významné tržní síly společnosti UNIPETROL na maloobchodním trhu prodeje pohonných hmot, již existující silné vertikální vazbě mezi spojujícími se soutěžiteli, kdy skupina UNIPETROL představuje již v době před spojením jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů pohonných hmot do Převáděné části podniku, a obecně velmi malé změně na nákupu pohonných hmot ze strany čerpacích stanic (méně než 2 %), lze možnost negativních efektů plynoucích z vertikálních spojení v tomto případě spojení soutěžitelů vyloučit.

V. Závěr
52. Po zvážení všech okolností zkoumaného případu a po analýze možných negativních dopadů přicházejících do úvahy v důsledku jak horizontálního tak i vertikálního propojení činností spojujících se soutěžitelů Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na výše uvedených relevantních trzích, na nichž spojující se soutěžitelé působí.
53. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát
Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Titanium Business Complex
Nové sady 996/25
602 00 Brno
ID: 76dgsqr

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Společnost BENZINA, s.r.o. s účinností k 1. 1. 2016 zanikla v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov-Záluží 1, IČ: 27597075.
[2] Stav k 31. 12. 2015.
[3] Viz rozhodnutí Úřadu S459/2012/KS MOL/PAP OIL, S028/2013/KS AGROFERT HOLDING/MAVEX nebo S904/2014/KS MOL/LUKOIL .
[4] Např. rozhodnutí Komise ve věci M.4532 LUKOIL/ConocoPhillip či M.4723 ENI/EXXON Mobil.
[5] Jednalo se o situace, kdy při maloobchodním prodeji pohonných hmot na dálnicích panovaly výrazně odlišné soutěžní podmínky od těch, jež byly mimo dálnice.
[6] Např. rozhodnutí Komise ve věci M.4532 LUKOIL/ConocoPhillip.
[7] Např. rozhodnutí Komise ve věci M.4723 ENI/EXXON Mobil a ve věci M.4002 OMV/Aral CR .
[8] Viz rozhodnutí Úřadu S266/03 Shell Czech Republic/LUKOIL PRAGUE .
[9] Např. rozhodnutí Komise ve věci M.4723 ENI/EXXON Mobil .
[10] Např. rozhodnutí Komise ve věci M.4919 STATOILHYDRO/CONOCOPHILLIPS, M.6167 RWA/OMW Wärme, M.5005 Galp Energia/ExxonMobil Iberia či rozhodnutí Úřadu S459/2012/KS MOL/PAP OIL, S028/2013/KS AGROFERT HOLDING/MAVEX nebo rozhodnutí Úřadu S904/2014/KS MOL/LUKOIL , kde Úřad hodnotil možné dopady spojení na lokálních územích definovaných jednotlivými okresy České republiky.
[11] Viz rozhodnutí Úřadu S904/2014/KS MOL/LUKOIL .
[12] Viz rozhodnutí Komise ve věci M.1256 OK Ekonomisk Förening/Kuwait Petroleum Sverige AB .
[13] Viz rozhodnutí Komise ve věci M.1256 OK Ekonomisk Förening/Kuwait Petroleum Sverige AB, M.6506 Groupe Auchan/Magyar Hipermarket či M.4686 Louis Delhaize/Magyar Hipermarket.
[14] Viz rozhodnutí Komise ve věci M.3730 LUKOIL/TEBOIL/SUOMEN PETROOL a M.5005 Galp Energia/ExxonMobil Iberia .
[15] Viz rozhodnutí Komise M.5005 Galp Energia/ExxonMobil Iberia, M.3543 PKN Orlen/Unipetrol nebo M.3730 LUKOIL /TEBOIL/SUOMEN PETROOLI .
[16] Standardní čerpací stanice zahrnují pouze vícedruhové čerpací stanice, v České republice se vyskytuje 2807 těchto čerpacích stanic z celkového počtu 3844 veřejných čerpacích stanic. Zbytek veřejných čerpacích stanic pohonných hmot představují jednoúčelové veřejné čerpací stanice (např. pouze bionafty, LPG, CNG aj.).
[17] Skupina MOL provozuje síť čerpacích stanic po obchodním názvem PapOil, Lukoil, Agip a Slovnaft.
[18] ČEPRO provozuje síť čerpacích stanic po obchodním názvem EuroOil.
[19] Jedná se o zbývajících cca 134 čerpacích stanic OMV ČR, které nejsou předmětem převodu.
[20] V tomto okrese nabývá společnost UNIPETROL 5 čerpacích stanic.
[21] V těchto okresech nabývá společnost UNIPETROL 4 čerpací stanice.
[22] V těchto okresech nabývá společnost UNIPETROL 3 čerpací stanice.
[23] Na základě informací Ministerstva průmyslu a obchodu, viz list č. 403 spisu.
[24] Označuje společnost UNIPETROL.
[25] Označuje převáděnou část podniku OMV.
[26] Označuje počet standardních (vícedruhových) veřejných čerpacích stanic.
[27] Počet standartních veřejných čerpacích stanic konkurentů spojujících se soutěžitelů.
[28] Jednalo se o lokální území měst, v jejichž středu se nacházela nabývaná čerpací stanice OMV a Úřad zkoumal dojezdovou vzdálenost a dojezdovou dobu nejbližších čerpacích stanic spojením vzniklého subjektu a jejich konkurentů.
[29] V případě města Kdyně a jeho okolí a města Trutnov a jeho okolí.
[30] Evropská komise v případě maloobchodního prodeje zboží denní potřeby, např. ve věci M.6506 GROUPE AUCHAN /MAGYAR HIPERMARKET, definovala jednotlivé lokální trhy tvořené dojezdovou vzdáleností dle maximální doby jízdy cca 20-30 minut od zkoumané maloobchodní prodejny.
[31] Viz list spisu č. 407-411.
[32] Jedná se o dvě čerpací stanice na dálnici D1 (okresy Benešov a Brno-město) a jednu čerpací stanici na dálnici D8 (okres Litoměřice).
[33] Na tomto trhu působí ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., která náleží do skupiny společnosti UNIPETROL.