UOHS S0090/2017
Rozhodnutí: S0090/2017/KS-11597/2017/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Denemo Media, s.r.o. / FTV Prima Holding, a.s.
Účastníci Denemo Media, s.r.o. FTV Prima Holding, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 6. 4. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 326 KB


Č. j.: ÚOHS-S0090/2017/KS-11597/2017 /840/MWi

Brno 5. 4. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0090/2017/KS, zahájeném dne 3. 3. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společností Denemo Media, s.r.o., se sídlem Praha 6, Ruzyně, Výtvarná 1023/4, IČO 05721148, a GES MEDIA EUROPE B. V., se sídlem Nizozemské království, 1081 CN Amsterdam, De Cuserstraat 91, zastoupených Mgr. Jiřím Sixtou, advokátem, se sídlem Praha 1, Husova 240/5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů Denemo Media, s.r.o., se sídlem Praha 6, Ruzyně, Výtvarná 1023/4, IČO 05721148, a GES MEDIA EUROPE B. V., se sídlem Nizozemské království, 1081 CN Amsterdam, De Cuserstraat 91, na straně jedné, a FTV Prima Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, IČO 26706539, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi padesáti procent akcií společnosti FTV Prima Holding, a.s., uzavřené dne 24. 1. 2017 mezi společností MTG BROADCASTING AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, SE-103 13, Skeppsbron 18, Box 2094, jako prodávajícím, společností Denemo Media, s.r.o., jako kupujícím, [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] v jejímž důsledku má společnost Denemo Media, s.r.o. nabýt akcie představující 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti FTV Prima Holding, a.s., a tím i možnost tuto společnost společně se společností GES MEDIA EUROPE B. V. kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV00111765 ze dne 8. 3. 2017. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Po jejím uveřejnění Úřad obdržel od společnosti TV Nova s.r.o., [1] se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČO 45800456 (dále jen TV Nova ), námitku proti posuzovanému spojení. [2] Úřad se bude touto námitkou zabývat níže v rozhodnutí.
2. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Současně Úřad vycházel z informací obsažených v podání společnosti TV Nova, jakož i z podkladů předložených spojujícími se soutěžiteli [3] v odpovědi na výzvu Úřadu k doplnění návrhu na povolení spojení, jež reagovala na obsah námitek společnosti TV Nova. [4]
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi padesáti procent akcií společnosti FTV Prima Holding, a.s., která byla uzavřena dne 24. 1. 2017 mezi společností MTG BROADCASTING AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, SE-103 13, Skeppsbron 18, Box 2094 (dále jen MTG BROADCASTING ), jako prodávajícím, společností Denemo Media, s.r.o., se sídlem Praha 6, Ruzyně, Výtvarná 1023/4, IČO 05721148 (dále jen Denemo Media ), jako kupujícím, [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] v jejímž důsledku má společnost Denemo Media nabýt akcie představující 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti FTV Prima Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, IČO 26706539 (dále jen FTV Prima ), a tím i možnost tuto společnost společně se společností GES MEDIA EUROPE B. V., se sídlem Nizozemské království, 1081 CN Amsterdam, De Cuserstraat 91 (dále jen GME ), [5] kontrolovat.
4. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje rovněž situace, kdy jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.
5. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Denemo Media je společností nově založenou za účelem nabytí účastnických cenných papírů ve společnosti FTV Prima. Společnost Denemo Media je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Alphaduct, jejímž jediným akcionářem je pan V. K. (dále jen Skupina Alphaduct ). Skupina Alphaduct je na území České republiky činná především v oblasti výroby a prodeje pleťové, tělové a dekorativní kosmetiky (zejména prostřednictvím společnosti Dermacol, a.s.) a v oblasti produkce minerálních vod (Krondorf a.s.).
7. Společnost GME je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost GES GROUP HOLDING B. V., se sídlem v Nizozemském království, kterou dále kontroluje pan I. Z. (dále jen Skupina GES ). Skupina GES působí na území České republiky v různých podnikatelských oblastech, například v oblasti rozhlasového vysílání a prodeje rozhlasové reklamy (prostřednictvím společností RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. a RADIO UNITED SERVICES s.r.o.), v oblasti výroby a prodeje výlisků z plastů, aerosolových ventilů a rozprašovačů (KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.), v oblasti výroby a realizace investičních celků v oblasti vzduchotechniky (ZVVZ MACHINERY, a.s.), v oblasti projektování, dodávky a realizace zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra (ZVVZ-Enven Engineering, a.s.) a v oblasti přípravy a výstavby rezidenčních projektů (například MAGIC CARPET, s.r.o.), či poradenství (například PRAGUE PRESS AGENCY, a.s.). Již v období před uskutečněním posuzované transakce se Skupina GES také podílí na společné kontrole ve společnosti FTV Prima.
8. Společnost FTV Prima je před uskutečněním posuzované transakce kontrolována společně společnostmi GME a MTG BROADCASTING. Společnost FTV Prima a její dceřiné společnosti (dále jen Skupina Prima ) jsou na území České republiky činné zejména v oblasti provozování televizního a internetového vysílání a prodeje televizní reklamy (prostřednictvím FTV Prima spol. s r.o.), v oblasti prodeje televizní, internetové reklamy a reklamy v rozhlase (Media Club s.r.o.) a v oblasti zajištění a výroby televizních programů pro TV Prima (Česká výrobní, s.r.o.).
III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel nebo jeho část, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
11. Skupina Prima působí na území České republiky především v oblasti televizního vysílání TV Prima a také v oblasti prodeje reklamy v různých médiích, jako je televize, internet nebo rozhlas. Další činností Skupiny Prima je oblast zajištění a výroby televizních pořadů pro TV Prima.
12. Skupina GES je na území České republiky činná mimo jiné v oblasti rozhlasového vysílání a prodeje reklamního prostoru v rozhlase. Ostatní činnosti Skupiny GES jsou zcela nesouvisející s podnikatelskými aktivitami Skupiny Prima.
13. Skupina Alphaduct, do níž náleží společnost Denemo Media, oproti tomu působí na území České republiky především v oblasti výroby a prodeje pleťové, tělové a dekorativní kosmetiky a produkce minerálních vod. Oblasti působnosti Skupiny Alphaduct jsou tedy zcela odlišné od oblastí, ve kterých jsou činní ostatní spojující se soutěžitelé.
14. Ze skutečností uvedených výše vyplývá, že ze spojujících se soutěžitelů se ve svých činnostech na území České republiky překrývají pouze Skupina GES a Skupina Prima, Skupina Alphaduct působí v oblastech odlišných. Z popisu činností, jimiž se Skupiny GES a Prima zabývají, dále vyplývá, že u nich dochází k překryvu v oblasti prodeje reklamního prostoru v rozhlase.
15. Reklamní prostor, který je poptáván za účelem podpory prodeje zboží či poskytování služeb, je možné nabízet i poptávat v různých médiích (např. televize, noviny, rozhlas). Úřad ve svých předchozích rozhodnutích týkajících se této oblasti konstatoval, [6] že poskytování reklamního (inzertního) prostoru v rádiu/rozhlase je možné odlišit od poskytování inzertního prostoru v jiných médiích, například v tištěných médiích či na internetu, a naznačil jako možné vymezit samostatné věcné relevantní trhy v závislosti na druhu média, v němž je reklamní prostor poskytován.
16. S ohledem na výše uvedené skutečnosti by tedy bylo možné pro účely tohoto správního řízení vymezit věcný relevantní trh jako trh poskytování reklamního (inzertního) prostoru v rozhlase.
17. Jelikož však realizací posuzované transakce nedojde k podstatné změně ve struktuře trhu, neboť již před jejím uskutečněním se Skupina GES, prostřednictvím společnosti GME, podílí na společné kontrole ve společnosti FTV Prima, a posuzované spojení soutěžitelů tak nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, Úřad ponechal otázku konečného vymezení věcného relevantního trhu otevřenou. Pro účely posouzení dopadů předmětného spojení vycházel z oblasti poskytování reklamního (inzertního) prostoru v rozhlase.
18. K otázce geografického vymezení relevantního trhu v oblasti poskytování reklamního (inzertního) prostoru v rozhlase Úřad ve svých předchozích rozhodnutích konstatoval, [7] že reklama je v rozhlase zadávána celostátně, pokud jsou objednateli této reklamy větší společnosti s celostátní působností, i regionálně, pouze na úrovni jednotlivých regionů v rámci České republiky.
19. Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných variant vymezení geografického relevantního trhu v oblasti poskytování reklamního (inzertního) prostoru v rozhlase, Úřad ponechal otázku konečného vymezení relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou a pro účely tohoto správního řízení posuzoval dopady spojení na hospodářskou soutěž na území celé České republiky.
20. V oblasti poskytování reklamního (inzertního) prostoru v rozhlase dosahují na území České republiky Skupina GES a Skupina Prima společného tržního podílu přesahujícího [25-35] %. Na této skutečnosti se však uskutečněním předmětné transakce nic nezmění, neboť Skupina GES (prostřednictvím společnosti GME) se již v současné době podílí na společné kontrole ve společnosti FTV Prima, která je součástí Skupiny Prima.
21. Skupina Prima je v České republice činná také v oblastech provozování televizního a internetového vysílání, prodeje inzertního prostoru na internetu a v televizi a v oblasti zajištění a výroby televizních programů pro TV Prima. Jelikož se však činnost Skupiny Prima v těchto oblastech nepřekrývá s činnostmi Skupin GES a Alphaduct, ani jim nepředchází či na ně nenavazuje, posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v těchto oblastech, a proto není nutné vymezit relevantní trhy z pohledu věcného i geografického s konečnou platností.
22. Na území České republiky dosahuje Skupina Prima v oblasti provozování bezplatného televizního vysílání tržního podílu cca [15-25] %. V oblasti prodeje inzertního prostoru na internetu dosahuje Skupina Prima na území České republiky tržního podílu cca [5-15] %. Co se týče oblasti prodeje inzertního prostoru v televizi, zde dosahuje Skupina Prima na území České republiky tržního podílu cca [25-35] %. V oblasti výroby obsahu televizního vysílání dosahuje Skupina Prima na území České republiky tržního podílu cca [5-15] %.
IV. Námitky třetích osob
23. Dne 13. 3. 2017 Úřad obdržel v reakci na jím zveřejněné Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů ze dne 6. 3. 2017 [8] vyjádření společnosti TV Nova (dále jen Vyjádření ).
24. Ve svém Vyjádření společnost TV Nova uvedla, že ze zpráv uveřejněných ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s připravovaným spojením soutěžitelů Denemo Media, GME a FTV Prima [9] vyrozuměla, že V. K., vlastník společnosti Alphaduct, před notifikací posuzovaného spojení soutěžitelů prodal svůj menšinový podíl ve společnosti Nielsen Admosphere, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Českobratrská 2778/1, IČO 26241226 (dále jen Nielsen Admosphere ). V této souvislosti společnost TV Nova ve svém Vyjádření konstatovala, že, pokud by V. K. nadále vykonával jakýkoli přímý či nepřímý vliv ve společnosti Nielsen Admosphere, která je aktivní v oblasti měření sledovanosti televizního vysílání, je zásadně proti posuzovanému spojení soutěžitelů.
25. K tomu Úřad uvádí, že v rámci správního řízení zjistil, že V. K. nedisponoval podílem ve společnosti Nielsen Admosphere, ale nepřímo prostřednictvím společnosti Alphaduct držel akcie [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ADMOSPHERE Group, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Českobratrská 2778/1, IČO 05139830 (dále jen ADMOSPHERE Group ), jež je jedním z akcionářů společnosti Nielsen Admosphere. [10] Úřad ověřil, že tento svůj majetkový podíl společnost Alphaduct prodala dne [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] . Od tohoto data V. K. přímo či nepřímo nedrží žádný akciový podíl a nevykonává kontrolu ve společnostech ADMOSPHERE Group a Nielsen Admosphere. [11]
26. V. K. v současné době rovněž nevykonává žádnou funkci ve společnostech Nielsen Admosphere a ADMOSPHERE Group a není ani členem orgánů uvedených společností. [12]
V. Závěr
27. Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
1. místopředseda Úřadu

Obdrží
Mgr. Jiří Sixta, advokát
Advokátní kancelář Glatzová & Co., s.r.o.
Husova 240/5
110 00 Praha 1
IDDS: 4b5gdgq

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 6. 4. 2017.

[1] Ke dni podání námitky působila společnost TV Nova s.r.o. pod obchodní firmou CET 21 spol. s r.o. Změna byla do obchodního rejstříku zaznamenána dne 1. 4. 2017 zapsáním nové obchodní firmy (TV Nova s.r.o.).
[2] Viz list spisu č. 221-225.
[3] Viz list spisu č. 233-239 a 245-250.
[4] Viz list spisu č. 226-227.
[5] Společnost GME drží zbývající akcie, odpovídající 50% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech, ve společnosti FTV Prima.
[6] Viz rozhodnutí Úřadu ve správních řízeních sp. zn. ÚOHS-S732/2012/KS RADIO UNITED/MII Praha/Radio Investment nebo ÚOHS-S781/2013/KS AGROFERT/LONDA.
[7] Viz rozhodnutí Úřadu ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0257/2016/KS MEDIA BOHEMIA/Lagardere Active ČR/RadioZET .
[8] Viz https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-soutezitelu/oznameni-o-pripravovanem-spojeni-soutezitelu/2256-oznameni-o-pripravovanem-spojeni-soutezitelu-denemo-media-sro-ges-media-europe-bv-ftv-prima-holding-as.html .
[9] Např. http://www.mediar.cz/mtg-prodala-primu-ovladl-zach-s-komarem/ .
[10] Společnost Nielsen Admosphere má dva akcionáře, a to společnost ACNielsen (Nederland) B.V., se sídlem v Nizozemském království, která drží akcie představující 51% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Nielsen Admosphere, a společnost ADMOSPHERE Group, která drží akcie představující 49% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Nielsen Admosphere.
[11] Viz listy spisu č. 238 a 245-250.
[12] Viz listy spisu č. 236-237.