UOHS S009/2003
Rozhodnutí: OF/S009/03-802/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Jihočeská energetika a.s. a Moravská elektroenergetická, a.s.
Účastníci JČE a.s. Moravská elektroenergetická, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 31. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 62 KB


S 9/03-802/03 V Brně dne 12. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 9/03, zahájeném dne 27. ledna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Nabytí akcií představujících 50% podíl na základním kapitálu společnosti Moravská elektroenergetická, a.s., se sídlem Lipová 1, Brno, společností Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice, ke kterému má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 17. ledna 2003 mezi společnostmi Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno, jako prodávajícím, a Jihočeská energetika, a.s., jako kupujícím, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování daného převodu akcií Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o převodu akcií, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv účastníků transakce a informací o těchto subjektech.
Skutečnost, že byl Úřadu doručen návrh na povolení spojení, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 05/03 ze dne 5. února 2003. Ve stanové lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedené transakci neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Na základě Smlouvy o převodu akcií ze dne 17. ledna 2003, uzavřené mezi společnostmi Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno (dále též "JME"), jako prodávajícím, a Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice (dále jen "JČE"), jako kupujícím, získá kupující 50% podíl na základním kapitálu společnosti Moravská elektroenergetická, a.s., se sídlem Lipová 1, Brno (dále jen "MEAS"), a to tak, že současný 100% akcionář MEAS, společnost JME, na něj převede 50 % základního kapitálu společnosti MEAS. V důsledku této transakce získají společnosti JME a JČE možnost společně kontrolovat MEAS.
V prvním kroku posuzování Úřad zkoumal, zda výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojující se soutěžitelé musí před spojením působit na trhu samostatně nezávisle a po spojení musí tuto samostatnost a nezávislost chování ztratit, přičemž samostatnost je třeba chápat ve smyslu soutěžním, nikoliv jako právní subjektivitu. Samostatný a nezávislý soutěžitel je tedy ten, jehož působení na trhu není kontrolováno jiným soutěžitelem, jinými slovy soutěžitel, i když je subjektem práv a povinností, nemusí být samostatným a nezávislým soutěžitelem ve smyslu zákona (typickým příkladem je dceřiná společnost s právní subjektivitou, jejíž podnikatelské rozhodování je závislé na mateřské společnosti).
K zjištění skutečnosti o vztazích vzájemné kontroly či nezávislosti jednotlivých spojujících se soutěžitelů je třeba znát jejich kompletní vlastnickou strukturu.
Společnost MEAS , jejíž akcie v hodnotě 50 % základního kapitálu má v důsledku předmětné transakce nabýt společnost JČE, je v současné době výhradně kontrolována společností JME.
Dne 7. srpna 2001 Úřad ve svém rozhodnutí č.j. S 28/01-1198/01-OF povolil společnostem E.ON Energie AG, se sídlem Nyphenburger Strasse 39, 80 335 Mnichov, Německo (dále jen "E.ON"), a Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, Linec, Rakousko (dále jen "Energie AG"), získání společné kontroly nad společnostmi JME a JČE . Možnost kontroly byla konstatována na základě kooperační smlouvy uzavřené mezi společnostmi E.ON a Energie AG, jakožto minoritními akcionáři společností JME a JČE, na jejímž základě její smluvní strany získaly v důsledku jednání ve shodě při hlasování na valných hromadách předmětných společností cca 50,1 % na hlasovacích právech JME a cca 50,2 % na hlasovacích právech JČE.
Jelikož je uvedená kooperační dohoda v současné době stále v platnosti, pouze namísto společnosti E.ON je smluvní stranou společnost E.ON Czech Holding AG, se sídlem Nyphenburger Strasse 20a, 80 335 Mnichov, Německo (dále jen "E.ON Czech"), jsou stále společnosti JME a JČE společně kontrolovány stejnými subjekty. Na této skutečnosti nic podstatného nemění i fakt, že v současné době je společnost JME společně kontrolována kromě Energie AG a E.ON Czech i společností Živnostenská banka, a.s., přičemž společný podíl těchto tří společností na hlasovacích právech JME činí 50,22 %.
O tom, že subjekty JČE, JME a MEAS jsou součástí jedné ekonomické (vlastnické) struktury, svědčí, mimo vlastnického propojení JČE a JME, jakožto 100% vlastníka MEAS, současné personální propojení JČE a MEAS, kdy předseda představenstva společnosti JČE, pan Ing. Jan Špika, je zároveň i členem dozorčí rady společnosti MEAS.
Z výše uvedeného vyplývá, že převod 50% podílu na základním kapitálu MEAS ze společnosti JME a na společnost JČE nepředstavuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona, protože strany navržené transakce jsou přímo či nepřímo kontrolovány stejnými právnickými osobami, a tudíž není splněna základní podmínka pro naplnění podstaty spojení soutěžitelů ve smyslu zákona-nezávislost a samostatnost soutěžního chování spojujících se soutěžitelů. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

Vrchní ředitel


v zastoupení

JUDr. Robert Neruda

pověřený zastupováním


Rozhodnutí obdrží:
Jihočeská energetika, a.s.
Lannova 16
370 49 České Budějovice