UOHS S009/2002
Rozhodnutí: OF/S009/02-679/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Hydro Aluminium Holding Deutschland GmbH, SRN a VAW aluminium AG
Účastníci Hydro Aluminium Holding Deutschland GmbH, Hohenstaufenring 62, Kolín, SRN VAW aluminium AG, Georg-von-Boeselager-Strasse 25, Bonn, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 15. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 55 KB


S 9/02-679/02 V Brně dne 26. února 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 9/02, zahájeném dne 15. ledna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Hydro Aluminium Holding Deutschland GmbH, se sídlem Hohenstaufenring 62, 50674 Kolín nad Rýnem, SRN, ve správním řízení zastoupená Janem Matějčkem, advokátem, se sídlem Staroměstské nám. 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení vedené s účastníkem řízení společností Hydro Aluminium Holding Deutschland GmbH, se sídlem Hohenstaufenring 62, 50674 Kolín nad Rýnem, SRN, ve věci spojení podniků dle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se dle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění,
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 16. ledna 2002 na návrh společnosti Hydro Aluminium Holding Deutschland GmbH, se sídlem Hohenstaufenring 62, 50674 Kolín nad Rýnem, SRN (dále jen "Hydro Aluminium"), ve správním řízení zastoupené Janem Matějčkem, advokátem, se sídlem Staroměstské nám. 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 9/02 ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů. K uvedenému spojení mělo dojít na základě smlouvy o koupi akcií, uzavřené mezi společnostmi E.ON AG, se sídlem E.ON-Platz 1, 40479, Düsseldorf, SRN (dále jen "EON") a E.ON 5. Verwaltungsgesellschaft mbH, se sídlem E.ON-Platz 1, 40479, Düsseldorf, SRN (dále jen "EON 5"), jako prodávajícími a společností Hydro Aluminium jako kupujícím. Dle této smlouvy měl účastník řízení nabýt od společnosti EON, jako dosavadního vlastníka 5,5% akcií společnosti VAW aluminium AG, se sídlem Georg-von-Boeselager-Strasse 25, Bonn, SRN (dále jen "VAW"), tento jeho akcionářský podíl a od společnosti EON 5, vlastníka 94,5% akcií společnosti VAW, také tento akcionářský podíl a získat tak ve společnosti VAW kontrolu.
Pokud jde o účastníky správního řízení ve věci povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím účastnických cenných papírů, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je společnost Hydro Aluminium. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 stala účastníkem uvedeného správního řízení.
V průběhu správního řízení dne 7. února 2002 vzal účastník řízení svůj návrh na zahájení správního řízení zpět. Tento úkon odůvodnil tím, že po získání dalších informací, týkajících se předmětného spojení, bylo zjištěno, že toto spojení nesplňuje podmínky (při aplikaci výkladového stanoviska Úřadu k povinné notifikaci spojení uskutečněných v zahraničí) stanovené v § 1 odst. 3 a 4 zákona nutné ke vzniku notifikační povinnosti a proto povolení Úřadu nepodléhá.
Úřad následně dle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Jan Matějček, advokát
Staroměstské nám. 15
110 00 Praha 1
PM-15.3.2002