UOHS S0080/2018
Rozhodnutí: S0080/2018/KS-08139/2018/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CPI PROPERTY GROUP S.A. / MB Futurum HK s.r.o.
Účastníci CPI PROPERTY GROUP S.A. MB Futurum HK s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 4. 4. 2018
Dokumenty dokument ke stažení 211 KB


Č. j.: ÚOHS-S0080/2018/KS- 08139/2018/840/JMě

Brno: 16. 3. 2018Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0080/2018/KS, zahájeném dne 1. 3. 2018 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti CPI PROPERTY GROUP S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, rue de la Vallée 40, zastoupeného JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů CPI PROPERTY GROUP S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, rue de la Vallée 40, a MB Futurum HK s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, IČO 04575342, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] Futurum Hradec Králové, která byla uzavřena dne [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společnostmi CPI PROPERTY GROUP S.A., jakožto mateřskou společností budoucího kupujícího, a MBERP II (Luxembourg) 16 S.a r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 412F, route d 'Esch, jakožto budoucím prodávajícím, na jejímž základě má dojít k uzavření smlouvy o koupi obchodního podílu, jež bude uzavřena mezi společnostmi MBERP II (Luxembourg) 16 S. a r.l., jakožto prodávajícím, a společností BAYTON ONE, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vladislavova 1390/17, IČO 06676499, jakožto kupujícím, v jejímž důsledku má společnost CPI PROPERTY GROUP S.A., prostřednictvím společnosti BAYTON ONE, s.r.o., kterou nepřímo výlučně kontroluje, nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti MB Futurum HK s.r.o., a získat tak možnost vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s dokumentem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku má společnost CPI PROPERTY GROUP S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, rue de la Vallée 40 (dále jen CPIPG ), prostřednictvím společnosti BAYTON ONE, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vladislavova 1390/17, IČO 06676499, kterou nepřímo výlučně kontroluje, nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti MB Futurum HK s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, IČO 04575342 (dále jen MB Futurum HK ), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností nepřímou výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost CPIPG stojí v čele podnikatelské skupiny nepřímo kontrolované R. V. (dále jen Skupina CPIPG ). Skupina CPIPG působí v oblasti investic, developmentu a pronájmu nemovitostí. Zabývá se zejména správou a pronájmem nemovitostí, investičním poradenstvím, provozováním hotelů a developerskou činností, a to na území České republiky Německa, Maďarska, Slovenska, Chorvatska, Švýcarska, Polska, Francie, Itálie a Rumunska. V oblasti pronájmu nemovitostí patří k hlavním činnostem Skupiny CPIPG pronájem bytů (rezidenční bydlení), kancelářských prostor, maloobchodních ploch, průmyslových objektů a logistických center.
3. Společnost MB Futurum HK je v době před uskutečněním spojení nepřímo kontrolována uzavřeným investičním fondem MBERP II (Luxembourg) 16 S.a r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 412F, route d 'Esch. Společnost MB Futurum vlastní a provozuje obchodní centrum Futurum Hradec Králové Shopping Centre, kde pronajímá prodejní plochy.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D., advokát
Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
IDDS: tuu5b8d

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 4. 4. 2018