UOHS S008/2005
Rozhodnutí: OF/S008/05 Instance I.
Věc Návrh na povolení spojení soutěžitelů MIRA Beteiligungsholding GmbH a Poděbradka, a.s.
Účastníci MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakousko Poděbradka, a.s., se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, IČ: 47550562
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí rozhodnutí o přerušení správního řízení
Rok 2005
Související rozhodnutí S8/05 , R 10/05
Dokumenty dokument ke stažení 65 KB


S 8A/05-2645/05-OHS V Brně dne 8. dubna 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 8/05, zahájeném dne 17. února 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená Laurie J. Spengler, se sídlem Betlémská 1, Praha 1, na základě plné moci ze dne 15. prosince 2004, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
r o z h o d l
takto:
Správní řízení č.j. S 8/05, zahájené dne 17. února 2005 ve věci povolení spojení soutěžitelů MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika, a Poděbradka, a.s., se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, IČ: 47550562, ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 40 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
p ř e r u š u j e .
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 17. února 2005 na návrh společnosti MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika (dále jen "MIRA"), správní řízení č.j. S 8/05 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené mezi společnostmi Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Horova 3, Karlovy Vary, IČ: 14706725 (dále jen "KMV"), na straně jedné, a MIRA a Raiffeisen Investment AG, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost MIRA získá akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti Poděbradka, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti Poděbradka v minulosti vlastnila společnost KMV. Dne 17. června 2004 nabylo právní moci rozhodnutí předsedy Úřadu čj. R 019/2004 ze dne 15. června 2005, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu jako první instance č.j. S 224/03, v němž Úřad konstatoval, že společnost KMV, jako majoritní akcionář společnosti Poděbradka, a.s. (dříve Poděbradka, spol. s r.o.), ovlivňovala před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů KMV a Poděbradka soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele, a tím porušila ustanovení § 18 odst. 1 zákona, které toto jednání zakazuje. Za porušení tohoto zákazu uložil Úřad v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona opatření k nápravě spočívající v tom, že společnost KMV je povinna do 90 dnů od právní moci rozhodnutí převést veškeré akcie společnosti Poděbradka, které drží ke dni vydání rozhodnutí, na takového nabyvatele, který je na společnosti KMV vlastnicky, finančně a personálně nezávislý, tak, aby po uplynutí této doby neměla nadále možnost jakkoli disponovat s akciemi společnosti Poděbradka, popřípadě právy z nich vyplývajícími.
Dne 6. srpna 2004 podala společnost KMV podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 150/02, soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. R 19/2004 ze dne 15. června 2004 ke Krajskému soudu v Brně. Soudní řízení na základě uvedené žaloby (dále jen "soudní řízení") je Krajským soudem v Brně stále vedeno, rozhodnutí ve věci nebylo dosud vydáno.
Pro úplnost Úřad dále uvádí, že v současné době je rovněž Úřadem vedeno správní řízení č.j. S 10/05, jež bylo zahájeno dne 18. února 2005 na základě návrhu, který podal Ing. Jaroslav Pečenka, bytem Dr. Beneše 607/2, Poděbrady, v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 písm. a) zákona před uzavřením smlouvy zakládající spojení nebo před získáním kontroly nad jiným soutěžitelem jiným způsobem. K notifikovanému spojení soutěžitelů má dojít v budoucnu na základě smlouvy a jeho podstatou je nabytí akcií představujících 51% podíl na základním kapitálu společnosti Poděbradka Ing. Pečenkou, a tím navýšení jeho podílu na základním kapitálu této společnosti z 49 % na 100 %, v důsledku čehož získá možnost společnost Poděbradka výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. V rámci tohoto správního řízení bylo dne 29. března 2005 vydáno rozhodnutí č.j. S 10A/05-2383/05-OHS, o přerušení správního řízení podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve spojení s ustanovením § 40 správního řádu, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. dubna 2005.
Po zhodnocení veškerých Úřadu známých skutečností dospěl Úřad k následujícímu závěru. Věc, která má být rozhodnuta Krajským soudem v Brně v rámci výše specifikovaného soudního řízení, je otázkou, od jejíhož posouzení závisí rozhodnutí ve věci, která je předmětem správního řízení č.j. S 8/05. Jedná se tedy o předběžnou (prejudiciální) otázku ve smyslu ustanovení § 40 správního řádu. Podle prvního odstavce citovaného ustanovení je správní orgán vázán pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu o otázce, která se vyskytne ve správním řízení, v ostatních případech si může správní orgán o takové otázce učinit úsudek nebo dát podnět příslušnému orgánu k zahájení řízení. Podle druhého odstavce § 40 správního řádu si však správní orgán nemůže jako o předběžné otázce učinit úsudek o tom, zda a kým byl spáchán trestný čin, provinění nebo přestupek, nebo o osobním stavu občana, přísluší-li o něm rozhodovat soudu.
Podle ustanovení § 29 odst. 1 správního řádu správní orgán přeruší řízení, jestliže bylo zahájeno řízení o předběžné otázce. Jedná se o obligatorní přerušení řízení ze strany správního orgánu. Dobu přerušení řízení přitom správní orgán ve svém rozhodnutí neuvádí a v řízení pokračuje poté, co pomine překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno, a to buď z vlastního podnětu, nebo z podnětu účastníka řízení (viz odstavec 4 citovaného ustanovení). Dle pátého odstavce § 29 správního řádu zákonné lhůty po dobu přerušení řízení neběží.
S ohledem na právě uvedené Úřad konstatuje, že v předmětném řízení byly splněny zákonné předpoklady pro přerušení řízení, a z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel

v zastoupení

JUDr. Luděk Svoboda

pověřený zastupováním


Rozhodnutí obdrží:
Central European Advisory Group, sdruž. advokátů
Laurie J. Spengler
Betlémská 1
110 00 Praha 1