UOHS S008/2004
Rozhodnutí: OF/S008/04-725/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Abbott Laboratories a TheraSense Inc.
Účastníci Abbott Laboratories, se sídlem 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064-6400, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 20. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB


S 8/04-725/04
V Brně dne 18. února 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 8/04, zahájeném dne 19. ledna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Abbott Laboratories Inc., se sídlem 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená Mgr. Tomášem Salamonem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 19. ledna 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Abbott Laboratories Inc., se sídlem 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois, Spojené státy americké , a TheraSense Inc., se sídlem 1360 South Loop Road, Alameda, California, Spojené státy americké, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy a plánu fúze" uzavřené dne 12. ledna 2004 mezi stávajícími akcionáři společnosti TheraSense Inc., jako prodávajícími, a společnostmi Abbott Laboratories Inc. a Corvette Acquisition Corp. , se sídlem Delaware, Spojené státy americké, jako kupujícími, v jejímž konečném důsledku má společnost Abbott Laboratories Inc.získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti TheraSense Inc., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných veřejných seznamů, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 4/2004 ze dne 28. ledna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy a plánu fúze" ze dne 12. ledna 2004 (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi stávajícími akcionáři společnosti TheraSense Inc., se sídlem 1360 South Loop Road, Alameda, California, Spojené státy americké (dále jen "TheraSense"), jako prodávajícími, a společnostmi Abbott Laboratories Inc., se sídlem 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois, Spojené státy americké (dále jen "Abbott"), a Corvette Acquisition Corp. , se sídlem Delaware, Spojené státy americké (dále jen "Corvette") , jako kupujícími. V důsledku této Smlouvy má společnost Abbott získat akcie představující 100 % podíl na základním kapitálu společnosti TheraSense, a to následujícím způsobem. Nejprve dojde ke sloučení společností Corvette, 100% dceřinou společností společnosti Abbott, a TheraSense, přičemž nástupnickou společností bude společnost TheraSense. Poté budou dosavadní akcie společnosti TheraSense vyměněny za nové akcie nástupnické společnosti, přičemž původní akcionáři TheraSense získají pouze právo na vyplacení dohodnuté částky za každou jejich dosavadní akcii ve společnosti TheraSense. Společnost Abbott se tak stane 100% akcionářem nástupnické společnosti.
Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost Abbott získá možnost kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti TheraSense.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Abbott je mateřskou společností tzv. skupiny Abbott, samotná společnost Abbott není kontrolována jiným subjektem. Skupina Abbott se celosvětově specializuje na výzkum, vývoj, výrobu a prodej produktů a služeb v oblasti zdravotní péče, tj. prevence, diagnostiky, léčby a celkové péče o pacienty (např. zdravotní péče u onemocnění AIDS, rakoviny a cukrovky). Jedná se především o léčiva (farmaceutika), výživu, zdravotnické prostředky a diagnostická zařízení.
V rámci České republiky působí ze skupiny Abbott její 100% kontrolovaná dceřiná společnost Abbott Laboratories, s.r.o., která však nedodává na český trh výrobky této skupiny, neboť se jedná pouze o servisní společnost zajišťující podporu aktivit skupiny Abbott v České republice. Skupina Abbott se účastní hospodářské soutěže na území České republiky prostřednictvím dovozů (nezávislým distributorem je společnost JK-Trading spol. s r.o.), a to pouze v oblasti léčiv a diagnostických přístrojů a testů, které se užívají ke screeningu dárců krve a diagnostice různých onemocnění, mj. pro měření hladiny cukru v krvi pro diabetiky.
Společnost TheraSense je americkou společností, která není kontrolována jiným subjektem. Společnost TheraSense se zabývá vývojem, výrobou a prodejem přístrojů pro diabetiky ke kontrole hladiny cukru v krvi.
V rámci České republiky nekontroluje společnost TheraSense žádné subjekty a hospodářské soutěže se zde účastní pouze prostřednictvím dovozů výše zmíněných přístrojů (nezávislým distributorem je společnost MEDATRON spol. s r.o.).
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností TheraSense.
Společnost TheraSense do České republiky dodává od roku 2002 přístroje ke kontrole hladiny cukru (glukózy) v krvi, které jsou určeny pro diabetiky jako koncové uživatele (tzv. glukometry). Jedná se o glukometry "FreeStyle (r) Monitor" a dále o testovací proužky a lancety FreeStyle (r) , které tvoří jednorázové části přístroje a nejsou zaměnitelné se stejnými produkty jiných výrobců. Rovněž i skupina Abbott, konkrétně její Divize diagnostiky, se zabývá výrobou zdravotnických přístrojů, mj. i kapesních přístrojů určených pro lékaře a pacienty pro kontrolu stavu při diabetu, včetně kapesního přístroje pro kontrolu hladiny cukru v krvi a biosenzorických proužků pro zjištění výsledků. Do České republiky dodává německá společnost Abbott GmbH&Co. KG, která je součástí uvedené divize, přístroje a příslušenství pro měření hladiny cukru v krvi určených pro diabetiky s obchodní značkou MediSense Optium TM a Precision Q.I.D (r) .
Evropská komise se v případě spojení M.1325 Bayer/Chiron Diagnostics zabývala oblastí tzv. rychlotestů, tj. převážně manuálních testů pro měření glukózy, většinou prováděnými pacienty samými či lékaři. Tyto malé přenosné přístroje (glukometry) jsou využívány ke čtení na glukózu v krvi reagujícího prostředku (testovací proužky). Komise již dříve konstatovala, že tyto rychlotesty tvoří samostatný relevantní trh zřetelně odlišitelný od jinýchdiagnostických přístrojů, a to mj. v důsledku rozdílných spotřebitelů či distribučních kanálů.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů vymezil Úřad věcně relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí jako trh prodeje přístrojů ke kontrole hladiny cukru určených pro diabetiky jako koncové uživatele . Z hlediska geografického se jedná o relevantní trh vymezený celým územím České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu působí prostřednictvím dovozů jak společnost TheraSense, která dosahuje (obchodní tajemství) % podílu, tak i společnost Abbott dosahující podílu (obchodní tajemství) %. Společný podíl bude po uskutečnění předmětného spojení činit (obchodní tajemství) %. Ani jeden ze spojujících se subjektů v České republice tyto výrobky nevyrábí.
Na takto vymezeném relevantním trhu působí další významní soutěžitelé, zejména společnosti Johnson & Johnson (cca (obchodní tajemství) % podíl) a Roche Diagnostics (cca (obchodní tajemství) % podíl), dále pak společnost B. Braun (cca (obchodní tajemství) % podíl) a další soutěžitelé s podíly pod (obchodní tajemství) %, např. společnost ELEKTA, s.r.o., která vstoupila na relevantní trh na přelomu let 2002/2003 a dosahuje podílu cca (obchodní tajemství) %.
V rámci vymezeného relevantního trhu neexistují významné bariéry vstupu, dovozy nejsou ovlivňovány žádnými kvótami, tarify či netarifními překážkami a přepravní náklady jsou zanedbatelné. Náklady vstupu na trh jsou nízké a spočívají zejména ve vybudování distribuční sítě a nákladech marketingových. Nutné je posouzení výrobků Národní referenční laboratoří Ministerstva zdravotnictví pro klinickou biochemii a splnění ohlašovací povinnosti vůči Ministerstvu zdravotnictví. Výrobky jednotlivých soutěžitelů jsou subtituovatelné z hlediska způsobu použití, funkčnosti, přesnosti měření i ceny. Vymezený relevantní trh je mírně rostoucí vzhledem k rostoucímu počtu diabetiků (cca o 4,5 % ročně), kteří zpravidla nepreferují určitou značku a řídí se radou lékaře či zkušenostmi jiných uživatelů.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k nárůstu tržního podílu ani k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Tomáš Salamon, advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1
PM: 20. 2. 2004