UOHS S008/2001
Rozhodnutí: OF/S008/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Lesní společnost Stříbro, a.s., Lesní společnost Horní Blatná, a.s., a Lesní společnost Kraslice, a.s.,
Účastníci Lesní společnost Horní Blatná, a.s. Lesní společnost Kraslice, a.s. Lesní společnost Stříbro, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 3. 4. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB

Č.j. S 8/01-321/01-OF V Brně dne 3.4.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 8/01 zahájeném dne 8.2.2001, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníků řízení, kterými jsou společnosti Lesní společnost Stříbro, a.s., se sídlem Stříbro, Plzeňská 250, IČ 45351929, Lesní společnost Horní Blatná, a.s., se sídlem Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 3, IČ 45351864 a Lesní společnost Kraslice, a.s., se sídlem Kraslice, Havlíčkova 1298, IČ 45351988, ve správním řízení zastoupené Mgr. Pavlem Dejlem, LL.M., advokátem v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 20.12.2000, ve věci povolení spojení podniků soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků Lesní společnost Stříbro, a.s., se sídlem Stříbro, Plzeňská 250, IČ 45351929, Lesní společnost Horní Blatná, a.s., se sídlem Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 3, IČ 45351864 a Lesní společnost Kraslice, a.s., se sídlem Kraslice, Havlíčkova 1298, IČ 45351988, jejich sloučením ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ke kterému má dojít zrušením společností Lesní společnost Horní Blatná, a.s., se sídlem Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 3, IČ 45351864 a Lesní společnost Kraslice, a.s., se sídlem Kraslice, Havlíčkova 1298, IČ 45351988, bez likvidace a jejich sloučením se společností Lesní společnost Stříbro, a.s., se sídlem Stříbro, Plzeňská 250, IČ 45351929,
nepodléhá povolení
ve smyslu § 8a odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Odůvodnění :
Dne 8.2.2001 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníků řízení, a to společností Lesní společnost Stříbro, a.s., se sídlem Stříbro, Plzeňská 250, IČ 45351929 (dále jen "Lesní společnost Stříbro"), Lesní společnost Horní Blatná, a.s., se sídlem Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 3, IČ 45351864 (dále jen "Lesní společnost Horní Blatná" a Lesní společnost Kraslice, a.s., se sídlem Kraslice, Havlíčkova 1298, IČ 45351988 (dále jen "Lesní společnost Kraslice") správní řízení č.j. S 8/01 ve věci povolení spojení podniků podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon"). Ke sloučení společností má dojít zrušením společností Lesní společnost Horní Blatná a Lesní společnosti Kraslice bez likvidace a jejich sloučením se společností Lesní společnost Stříbro.
Společnost Lesní společnost Stříbro, a.s. je akciovou společností se sídlem Stříbro, Plzeňská 250, PSČ 349 11, Česká republika, IČ 45351929, zapsanou dne 1.9.1992 do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Plzni, oddíl B, vložka 276. Základní jmění Lesní společnosti Stříbro činí 142 446 000,-Kč a je rozděleno na 142 446 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč, vydaných v zaknihované podobě. Předmětem podnikání Lesní společnosti Stříbro je zejména dodávka těžebních a pěstebních prací v lese, tj. poskytování služeb vlastníkům lesa a těžba a obchodování se dřevem. Lesní společnost Stříbro provozuje svou podnikatelskou činnost na území okresů Tachov, Plzeň-sever, Plzeň-jih a Rokycany.
Společnost Lesní společnost Horní Blatná, a.s. je akciovou společností se sídlem Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 3, PSČ 362 37, Česká republika, IČ 45351864, zapsanou dne 1.9. 1992 do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Plzni, oddíl B, vložka 272. Základní jmění Lesní společnosti Horní Blatná činí 65 775 000,-Kč a je rozděleno na 65 775 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč, vydaných v zaknihované podobě. Předmětem podnikání Lesní společnosti Horní Blatná je zejména dodávka těžebních a pěstebních prací v lese, tj. poskytování služeb vlastníkům lesa a těžba a obchodování se dřevem. Lesní společnost Horní Blatná provozuje svou podnikatelskou činnost na území okresů Karlovy Vary, Sokolov a Teplice.
Společnost Lesní společnost Kraslice, a.s. je akciovou společností se sídlem Kraslice, Havlíčkova 1298, PSČ 358 01 Česká republika, IČ 45351988, která byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze dne 1.9.1992, a to v oddílu B, vložce 282. Základní jmění Lesní společnosti Kraslice činí 56 379 000,-Kč a je rozděleno na 56 379 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč, vydaných v zaknihované podobě. Předmětem podnikání Lesní společnosti Kraslice je zejména dodávka těžebních a pěstebních prací v lese, tj. poskytování služeb vlastníkům lesa a těžba a obchodování se dřevem. Lesní společnost Kraslice provozuje svou podnikatelskou činnost na území okresů Sokolov a Cheb.
Relevantní trh
Relevantní trh je označením pro prostorový a časový souběh nabídky a poptávky po takovém zboží, službách a výkonech, které jsou z hlediska uspokojení určitých potřeb uživatelů (odběratelů těchto výrobků, služeb a výkonů) shodné nebo vzájemně zastupitelné. Vymezení relevantního trhu je založeno na posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
věcné vymezení relevantního trhu
V předmětné záležitosti byl relevantní výrobkový trh vymezen jako dva samostatné trhy:
trh pěstební a těžební činnosti v lese
trh surového dříví
Pěstební a těžební činnost v lese je jednou z činností, které všechny společnosti provádí. Jedná se o službu poskytovanou vlastníkům lesa za úplatu. Takto věcně vymezený trh zahrnuje činnosti, jako je např. obnova lesa, to je zalesňování s dodávkou sazenic, ochrana a ošetřování lesních kultur, výchovné zásahy v porostech, těžba dříví, přibližování a odvoz dříví.
Pokud se týče trhu se surovým dřívím, úřad konstatuje, že vzhledem ke svým vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu použití, nemá toto zboží z pohledu spotřebitele adekvátní náhradu a tudíž tvoří samostatný výrobkový relevantní trh.
vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných.
Po stránce geografické je pěstební a těžební činnost prováděna převážně v okrese, kde sídlí spojované společnosti, popř. v nejbližším okolí, a to především z důvodu omezené mobility personálu a lesnických strojů nutných k provozování této činnosti. Úřad konstatuje, že v případě provádění služby pěstební a těžební činnosti se jedná o místí trh, vymezený okresy Karlovy Vary, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Tachov, Rokycany, Cheb, Teplice a Sokolov.
V případě trhu se surovým dřívím je prodej tohoto zboží realizován v rámci celé České republiky. Dopravní náklady ani možnosti distribuce zboží vzhledem k jeho specifikám, které by případně znesnadňovaly dlouhou přepravu, nejsou překážkou pro to, aby se kterýkoliv odběratel mohl obrátit na kteroukoliv společnost, dodávající surové dříví. Z tohoto důvodu je v případě trhu se surovým dřívím vymezen relevantní geografický trh územím celé České republiky.
vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
V daném případě se jedná v obou případech o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý. Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2000.
Úřad provedl toto vymezení na základě vlastních zjištění a získaných podkladů, využil rovněž vymezení trhu dle pravomocného rozhodnutí úřadu S 51/97 a S 89/97.
Tržní podíl účastníka řízení na relevantním trhu
Úřad v rámci správního řízení zjišťoval podíl soutěžitelů na obou shora vymezených trzích, tedy na trhu poskytování pěstební a těžební činnosti v lese a na trhu surového dříví. Na základě šetření o finančním obratu za pěstební a těžební činnost v roce 2000 a údajů o obratu a množství prodaného dříví za stejné období stanovil úřad podíl spojovaných lesních společností takto:
trh pěstební a těžební činnosti v lese
Podíl Lesní společnosti Stříbro, Lesní společnosti Horní Blatná ani Lesní společnosti Kraslice nedosahuje 30% obratu na výše uvedeném místním trhu, po spojení podíl těchto společností také nedosáhne 30% obratu vymezeného místního trhu.
trh surového dříví
Žádná ze spojovaných lesních společností nedosahuje 30% obratu, ani po spojení nedosáhne podíl 30% obratu na vymezeném celostátním trhu.
Úřad konstatuje, že spojení podniků soutěžitelů, kterými jsou společnosti Lesní společnost Stříbro, Lesní společnost Horní Blatná a Lesní společnosti Kraslice nepodléhá povolení úřadu podle ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., neboť spojením podniků nepřesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na relevantním trhu daného zboží.
Poučení o opravném prostředku
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Pavel Dejl, LL.M
advokát v advokátní kanceláři
Kocián Šolc Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1