UOHS S008/2000
Rozhodnutí: VO3/S008/00 Instance I.
Věc spojení podniků-Impress SA
Účastníci Impress SA, Avenue du Rhin et Danube, La Fleche, Francie Obalex Znojmo, a.s. Průmyslová 24, Znojmo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 135 KB


Č.j. : S 8/00-753/00-230 V Brně dne 27. června 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 8/2000-230, zahájeném dne 2.3.2000 na návrh účastníka řízení a to společnosti Impress SA, se sídlem v Avenue du Rhin et Danube, 72202 La Fleche, Francie, zastoupené ve správním řízení JUDr. Oldřichem Trojanem, advokátem, Lovells, se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, na základě plné moci ze dne 1.3.2000, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve věci spojení podniků Impress SA, se sídlem Avenue du Rhin et Danube, 72202 La Fleche, Francie a Obalex Znojmo, a.s., se sídlem Průmyslová 24, Znojmo, IČO 46347054, podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. vydává, po zjištění skutkového stavu, získání potřebných podkladů pro rozhodnutí a po seznámení účastníka správního řízení s výsledky šetření před vydáním rozhodnutí ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků Impress SA, se sídlem Avenue du Rhin et Danube, 72202 La Fleche, Francie a Obalex Znojmo, a.s., se sídlem Průmyslová 24, Znojmo podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., k němuž dochází realizací "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 24.2.2000 mezi společností Impress SA, se sídlem Avenue du Rhin et Danube, 72202 La Fleche, Francie, jako kupujícím a Continental Can Company, Inc., se sídlem v 2515 McKinney Avenue, Suite 1200, Dallas, Texas, USA, jako prodávajícím, na základě které společnost Impress SA, se sídlem Avenue du Rhin et Danube, 72202 La Fleche, Francie odkoupila 99,99 % akcií a 100 % investičních certifikátů společnosti Ferembal, se sídlem 6 boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy, Francie, která vlastní většinový podíl ve společnosti Obalex Znojmo, a.s., se sídlem Průmyslová 24, Znojmo, tím tedy získala nad touto společností kontrolu, se podle ustanovení § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,
p o v o l u j e.
Odůvodnění :
Dne 2. března 2000 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníka řízení a to společnosti Impress SA , se sídlem v Avenue du Rhin et Danube, 72202 La Fleche, Francie (dále jen "Impress SA") správní řízení čj. S 8/2000-230 ve věci povolení spojení podniků, a to společností Impress SA a Obalex Znojmo, a.s., se sídlem Průmyslová 24, Znojmo (dále jen "Obalex Znojmo") ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Ke spojení podniků dochází uzavřením "Smlouvy o koupi akcií", uzavřené dne 24.2.2000 mezi společností Impress SA, jako kupujícím a Continental Can Company, Inc., se sídlem v 2515 McKinney Avenue, Suite 1200, Dallas, Texas, USA ( dále jen "Continental Can Company"), jako prodávajícím. Na základě této smlouvy společnost Impress SA odkoupila 99,99 % akcií a 100 % investičních certifikátů společnosti Ferembal, se sídlem 6 boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy, Francie (dále jen "Ferembal"), která vlastní většinový podíl ve společnosti Obalex Znojmo.
Příslušnost úřadu je dána ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
Úřad v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku dne 7.3.2000 oznámení o podání návrhu na zahájení správního řízení ve věci povolení spojení výše uvedených podniků s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do osmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě, ani později do doby vydání tohoto rozhodnutí úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky. Dne24.3.2000 vyzval úřad zástupce účastníka řízení k odstranění nedostatků podání a zároveň k vyplnění formuláře týkajícího se spojení podniků. Dne 28.3.2000 vydal úřad rozhodnutí čj. S 8/2000-230/A o přerušení správního řízení z důvodu nedostatku podání-nedoložení potřebných informací o účastníku řízení. Doplnění návrhu úřad obdržel dne 23. 5.2000. S výsledky šetření byl účastník řízení seznámen dne 22. 6. 2000 ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v souladu s § 12 odst. 6 zákona. K výsledkům šetření nevznesl účastník řízení žádné připomínky.
Charakteristika spojujících se podniků
Společnost Impress SA byla zapsána u Registre du Commerce et des Sociétés v Le Mans dne 17.12.1998 pod č. 411 864 663. Jedná se o akciovou společnost, založenou v souladu s právním řádem Francie.
Společnost Impress SA nevykonává vlastní podnikatelskou výrobní činnost. Tato společnost je součástí skupiny společností Impress Metal Packaging Holdings B.V., která je nejvyšší mateřskou společností. Tato skupina se zabývá výrobou a prodejem kovových obalů požívaných pro potravinářské výrobky, nátěrové hmoty a výrobou kovových obalů pro aerosolové rozprašovače.
V roce 1997 mateřská společnost Impress Metal Packaging Holdings B.V. prostřednictvím jednoho ze členů své skupiny-společnosti Impress Metal Packaging Strojobal B.V., získala 51 % akcií společnosti Impress, a.s. (spojení bylo schváleno úřadem dne 8.8.1997 pod č.j. S 40/97-230/699). Společnost Impress Metal Packaging Strojobal B.V. později realizovala dvě veřejné nabídky menšinovým akcionářům společnosti Impress, a.s. a tímto zvýšila svůj podíl akcií v této společnosti na 79,17 %.
Společnost Impress, a.s. byla založena zakladatelskou listinou dne 20.8.1992 a zapsána do obchodního rejstříku oddíl B, vložka 5384, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku Strojobal Hradec Králové.
Společnost Impress, a.s. se zabývá výrobou a prodejem jemných kovových obalů používaných pro potravinářské výrobky a jemných kovových obalů používaných pro nepotravinářské produkty.
Společnost Obalex Znojmo, a.s. byla založena zakladatelskou listinou dne 27.4.1992 a zapsána do obchodního rejstříku oddíl B, vložka 756, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku Strojobal Hradec Králové.
Předmětem činnosti této společnosti je rovněž výroba a prodej jemných kovových obalů používaných pro potravinářské výrobky a jemných kovových obalů používaných pro nepotravinářské produkty.
Společnost Obalex Znojmo, a.s. je vlastněna z 97,52 % společností Ferembal SA (Francie). Společnost Ferembal SA je 100 % vlastněna americkou společností Continental Can Company, Inc.
Úřad se dále zabýval otázkou personálního propojení spojujících se podniků a dospěl k závěru, že mezi spojujícími se podniky Impress SA a Obalex Znojmo neexistuje, pouze pan Philippe Santin působí jako člen představenstva společnosti Impress SA, a zároveň je i členem dozorčí rady společnosti Impress, a.s.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu užití.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Věcné vymezení relevantního trhu
V předmětném případě spojení podniků byl vymezen relevantní trh jako trh výroby jemných kovových obalů používaných pro potravinářské nebo technické účely.
Relevantní trh jemných kovových obalů je třeba z hlediska jejich použití rozdělit do dvou oddělených výrobkových trhů:
Trh kovových obalů používaných pro potravinářské účely (potravinářské konzervy). Jedná se o jemné kovové obaly používané pro potraviny a nápoje určené k přímé spotřebě.
Trh kovových obalů používaných pro technické účely, tj. na různé výrobky, jako jsou nátěrové hmoty, maziva, mořidla, inkousty, laky, autooleje apod. Pod pojmem technické obaly jsou zahrnuty i obaly používané pro neopracované potraviny v surovém stavu, které nejsou určeny k přímé konečné spotřebě (např. jedlé oleje, sušená mléka).
Na výše uvedených výrobkových trzích ČR působí tři tuzemské společnosti, zabývajících se výrobou a distribucí jemných kovových obalů. Jedná se o tyto výrobce:
Impress, a.s.-výroba a distribuce jemných kovových obalů potravinářských a technických,
Obalex Znojmo, a.s.-výroba a distribuce jemných kovových obalů potravinářských a technických,
Obal Rozkoš, a.s.-výroba a distribuce jemných kovových obalů potravinářských.
Dále na výše uvedených výrobkových trzích působí několik zahraničních společností, zabývajících se výrobou a dovozem jemných kovových obalů do ČR. Jedná se zejména o tyto výrobce:
OBAL Vogel-Noot, a.s. (Slovensko)
CMB (Slovensko)
PolAmPack (Polsko)
Schmalbach (Německo).
Pro zjištění dovozů jemných kovových obalů ze zahraničí specifikoval úřad danou komoditu dle čísla celního sazebníku následovně:
7310 21 11 plechovky uzavírané pájením nebo sdrábkováním, určené ke konzervování potravin
7310 21 19 plechovky uzavírané pájením nebo sdrábkováním, určené ke konzervování nápojů
7310 21 91 ostatní plechovky uzavírané pájením nebo sdrábkováním, o tloušťce menší než 0,5 mm
7310 29 10 ostatní plechovky o tloušťce menší než 0,5 mm.
Geografické vymezení relevantního trhu
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Vzhledem ke skutečnosti, že společnosti zabývající se výrobou a distribucí jemných kovových obalů nejsou omezeny pouze určitým územím, ale poskytují předmětnou komoditu zájemcům z celé republiky podle požadavků zákazníků, úřad konstatuje, že nebyla zjištěna nehomogenita podmínek soutěže uvnitř území České republiky, a proto byl trh z hlediska geografického vymezen územím České republiky.
Časové vymezení relevantního trhu
Časové vymezení relevantního trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj na trhu v čase.
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, s pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží.
Tržní podíl spojujících se podniků
Dle ustanovení § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě výše uvedeného se úřad zabýval zjištěním tržních podílů společností působících na jednotlivých výrobkových trzích, a to včetně celkového podílu importu sledované komodity do ČR:
Impress, a.s.
podíl na výrobkovém trhu jemných kovových obalů pro potravinářské účely se pohybuje pod hranicí 20 %
podíl na výrobkovém trhu jemných kovových obalů pro technické účely převyšuje 40 %.
Obalex Znojmo
podíl na výrobkovém trhu jemných kovových obalů pro potravinářské účely je vyšší jak 20 %
podíl na výrobkovém trhu jemných kovových obalů pro technické účely je pod hranicí 20 %
Obal Rozkoš, a.s.
podíl na výrobkovém trhu jemných kovových obalů pro potravinářské účely dosahuje 40 %.
podíl na výrobkovém trhu jemných kovových obalů pro technické účely je nulový.
Dovozy ze zahraničí
podíl na výrobkovém trhu jemných kovových obalů pro potravinářské účely činí 14 %
podíl na výrobkovém trhu jemných kovových obalů pro technické účely činí 45 %.
Jak vyplývá z výsledků šetření, podíl spojovaných podniků přesáhne zákonem stanovenou hranici 30 % celkového obratu na jednotlivých výrobkových trzích, a to:
podíl na výrobkovém trhu jemných kovových obalů pro potravinářské účely bude vyšší jak 40 %
podíl na výrobkovém trhu jemných kovových obalů pro technické účely bude vyšší jak 50 %.
Daná transakce tedy podléhá povolení úřadu ve smyslu § 8a odst. 1 zákona.
Úřad konstatuje, že v průběhu posledních třech let došlo ke zvýšení tržních podílů spojovaných podniků a to na základě spojení podniků Impress Metal Packaging Strojobal B.V. a společnosti Impress, a.s.
Analýza dopadů spojení podniků na hospodářskou soutěž
Vzhledem k tomu, že v daném případě se jedná o spojení podniků, kde se zúčastněné společnosti zabývají výrobou obdobného sortimentu v oblasti vymezeného relevantního trhu, jedná se o spojení horizontální.
Dle zjištění úřadu se za posledních pět let neuskutečnil žádný významný kapitálový vstup jiného výrobce jemných kovových obalů na trh ČR.
Nejsilnější konkurenční tlak na vymezeném relevantním trhu je vyvíjen ze strany společnosti OBAL Vogel-Noot,a.s. a společnosti PolAmPack Brzesko.
U slovenských i polských výrobců ovlivňuje jejich působnost v ČR hlavně místo, kde jemné kovové obaly vyrábí, tj. prakticky několik kilometrů od hranic s ČR. V některých případech jsou dodávky českým odběratelům (hlavně sídlícím v regionu severní Moravy) po stránce dopravních nákladů přijatelnější než doprava stejných výrobků z ČR. Co se týká ceny obalů pro spotřebitele, lze dojít k závěru, že cena těchto obalů závisí především na ceně vstupní suroviny a ceně pracovní síly. V neposlední řadě se projevují i kurzovní rozdíly a cena energií a samozřejmě i koupěschopnost spotřebitelů.
Úřad se rovněž zabýval otázkou výzkumu a vývoje ve spojovaných společnostech. Úřad konstatuje, že pro skupinu společností Impress zajišťuje výzkum a vývoj mateřská společnost ve své výzkumné a vývojové základně ve Francii.
V rámci výroby jemných kovových obalů dochází ke koncentraci a specializaci výrob zaměřených na konkrétní výrobek. S tímto souvisí rozvoj nových výrobních metod a technologií výroby. Tyto se soustřeďují na vstupní opracování zpracovávaného materiálu s přihlédnutím ke snížení skladových zásob a odpadu, dále na snížení nákladovosti výroby. Další směr ve výzkumu a vývoji je zaměřen na výrobu jemných kovových obalů s co největším komfortem použití pro konečného spotřebitele. Zde se jedná zejména o tzv. snadno odtrhávací víka bez použití otvírače plechovek, kde by výroba měla být postupně rozšiřována v ČR.
Ve společnosti Obalex Znojmo výzkum prakticky neexistuje a vývoj je zaměřen spíše na zavádění technologií používaných již jinde ve světě. Důvodem je, že ani ve spojení se společností Ferembal SA nemá podnik dostatečný potenciál na skutečný vývoj nových výrobků a materiálů. Ten v evropském měřítku v oboru provádí prakticky pouze velké společnosti, jako např. skupina společností Impress. Navrhovaným spojením získá Obalex Znojmo přístup k těmto kapacitám společnosti Impress SA.
Úřad se také zabýval otázkou distribučních kanálů, které existují na ovlivněných trzích. Bylo zjištěno, že mezi výrobci jemných kovových obalů a jejich odběrateli existuje přímé spojení, kdy se daný sortiment vyrábí přímo pro jednotlivého zákazníka.
Úřad konstatuje, že dle dostupných informací na ovlivněných trzích neexistují žádné kooperační dohody. Společnost Obalex Znojmo a Impress, a.s. jsou členy obalové asociace SYBA.
Podnikatelský a investiční záměr účastníka řízení je součástí spisového materiálu. Je možno říci, že podnikatelská a obchodní strategie spojovaných podniků vychází především z aktivit skupiny společností Impress, jež se soustřeďuje na dosažení svých cílů následujícími prostředky:
upevňování svého postavení u stávajících i potenciálních zákazníků
Skupina společností Impress bude nadále rozvíjet své postavení na trhu v rámci svých základních tržních segmentů poskytováním hlavním i jiným zákazníkům vysoce kvalitních, atraktivních a hodnotných obalů, jimiž se umocní působení prezentace značkových výrobků v maloobchodě.
uspokojování potřeb zákazníků na celém světě a rozšiřování činnosti za účelem podpory těchto potřeb
Skupina společností Impress bude uspokojovat potřeby svých odběratelů na celém světě posilováním a rozšiřováním své celoevropské sítě závodů a realizací vhodných strategických akvizic. Bude udržována vysoká úroveň služeb zákazníkům v rámci mezinárodní činnosti prostřednictvím klíčových manažerů pro spolupráci se zákazníky.
udržování početně optimální a decentralizované skupiny řídících pracovníků a další sladění zdrojů s potřebami trhu a klíčových odběratelů
Vytvořením schopné skupiny řídících pracovníků s mezinárodními zkušenostmi a organizační strukturou, v níž každá podniková jednotka řídí síť závodů a soustřeďuje se na určitý segment trhu, se vytváří základní předpoklady pro uspokojení poptávky a požadavků klíčových odběratelů.
koncentrace zdrojů a úsilí o zvýšení hodnoty a peněžních příjmů
Skupina společností Impress si stanovila jasné cíle provozní výkonnosti a finanční cíle kvalitativní a kvantitativní povahy za účelem dalšího zdokonalení finanční výkonnosti a zvýšení provozní ziskovosti, peněžních příjmů a využití aktiv v rámci každé podnikové jednotky. Rovněž bude nadále snižovat své náklady racionalizací své činnosti a administrativy, čímž bude upevňovat své postavení na evropských trzích.
inovace a diferenciace služeb
Skupina společností Impress bude i nadále investovat do svých možností produkovat přidanou hodnotu k plnění potřeb svých zákazníků v oblasti inovace výrobků a zdokonalení prezentace značek v maloobchodě.
Úřad se rovněž zabýval, na základě analýzy předložených výročních zpráv a auditů z finančního hospodaření fúzujících společností, hospodářskými výsledky spojujících se společností a zjistil následující skutečnosti :
u společnosti Impress SA došlo v roce 1999 ke ztrátě ve výši 7,654 mil. FRF, zatímco v roce 1998 dosáhla společnost zisku 775,66 tis. FRF.
společnost Obalex Znojmo dosáhla v roce 1999 zisku 25,88 mil. Kč, což představuje v porovnání s rokem 1998 snížení o 49 % a to především z důvodu celkové recese na výše uvedeném trhu a taktéž výrazným poklesem cen výrobků .
Judikatura EU
Úřad rozhoduje výhradně dle zákona o ochraně hospodářské soutěže, přihlíží však k platné judikatuře EU. Těchto judikátů úřad podpůrně využil pro vymezení relevantního trhu v daném případě. V definici relevantního trhu z případu řešeného Soudním dvorem ze dne 21.února 1973 ve věci Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc proti Evropské Komisi je např. uvedeno, že tato může být v relaci charakteristik produktů, nebo v souvislosti se zodpovězením otázky jaké produkty jsou zvláštní, neelastické a nezaměnitelné s další produkcí. Otázka produktu musí být individuální, ne pouze dle faktu, co je používáno pro balení určité produkce, ale jednotlivé charakteristiky produktu, které dělají specifika vhodná pro daný účel. Dále je zdůrazněno, že dominantní pozice na trhu určitého obalového materiálu (lehkých kovových kontejnerů pro maso a ryby) nemusí být při posuzování případu rozhodující, protože existují soutěžitelé v dalších sektorech trhu lehkých kovových kontejnerů, kteří se mohou adaptovat na výrobu výše uvedených kontejnerů pro maso a ryby.
Právní posouzení a hospodářské výhody spojení
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Na základě Smlouvy o koupi akcií získala společnost Impress SA přímou kontrolu nad společností Obalex Znojmo. Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Dle § 8a odstavec 2 zákona úřad spojování podniků povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení může úřad stanovit omezení a závazky nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.
Z předložených výhod spojení úřad shledal jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele tyto výhody :
zvýšení vývozu na zahraniční trhy
Nepředpokládá se, že zvýšení výrobních kapacit bude mít vliv na tržní podíl skupiny Impress v ČR, neboť zvýšený objem výroby bude exportován.
Pro letošní rok je plánováno ve společnosti Impress, a.s. vyrobit . 1) kusů vík na plechovky v hodnotě . 1) Kč a exportovat je na západní trhy. Na základě spojení se společností Obalex Znojmo lze předpokládat cílové množství exportovaných vík ve výši . 1) ks v hodnotě . 1) Kč.
zvýšení investic
Již v roce 1999 bylo ve společnosti Impress, a.s. investováno na zavedení a rozšíření nových výrob celkem . 1) Kč. Po spojení podniků se předpokládá, že ve společnostech Impress, a.s. a Obalex Znojmo budou v letech 2000 až 2002 rozpočtové investice zhruba činit . 1) Kč.
S nárůstem výroby vík ve výrobním závodě Impress, a.s. Skřivany je spojen i další investiční projekt-polakování a pocínování plechů, které se dříve lakovaly v SRN, což představuje 12 nových pracovních míst na nové lince.
Dalším investičním krokem je zakoupení linky na stříhání svitků ve druhém pololetí letošního roku za více jak . 1) Kč, což představuje dalších 9 pracovních míst.
Dále se očekává v letošním roce instalace 15 lisů na díly pro plechovky ve výrobním závodě Impress, a.s. Teplice, s předpokládaným nárůstem 30 nových pracovních míst. Rozpočtové investice do této výroby jsou cca . 1) Kč.
nové výrobní metody a technologie
1) vytečkované údaje představují dle sdělení účastníka řízení předmět obchodního tajemství a podléhají ust. § 16 zákona.
Specializace jednotlivých výrobních podniků na přesně určený výrobek povede i k rozšíření nových výrobních metod a technologií výroby. Dosud byly vyráběny plechovky pouze z tabulí plechu, v letošním roce by mělo být využito zkušeností ze závodů v západní Evropě s nákupem základního materiálu ve svitcích a jeho stříhání na tabule. To umožní snížení nákladů na materiál i snížení skladových zásob.
Společnosti Impress se snaží snížit výrobní náklady na jednotlivé výrobky tak, aby jejich cena byla konkurenceschopná a aby výrobky byly právě pro svou cenu prodejné.
Zlevňování výrobků povede i k výhodným cenám pro spotřebitele na tuzemském trhu.
Spojení podniků by přineslo i úspory v distribuční síti, jak mezi výrobními závody skupiny Impress, tak i směrem k zákazníkům. Úspory lze očekávat při využití stávajícího i rozšiřovaného logistického zázemí uvnitř skupiny Impress v ČR.
výhody pro místní komunity
Specializace výroby v jednotlivých výrobních podnicích a zajištění odbytu výrobků jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu, má příznivý vliv na zaměstnanost v daných regionech. K pokrytí nárůstu potřeby pracovních míst byla uzavřena dne 7.3.2000 " Dohoda o zřízení společensky účelných pracovních míst " s Úřadem práce v Hradci Králové, která společně řeší nábor pracovních sil do výrobního závodu Skřivany a to obsazení pracovních míst do 30.6.2000 : 30 strojírenských dělníků a do 30.9.2000 : 15 strojírenských dělníků a zachovat tyto pracovní místa po dobu 24 měsíců. Pracovníci jsou v současné době přijímáni z regionu Novobydžovska a Hradce Králové. Podobnou situaci lze předpokládat i v regionu Teplicka a Znojemska, kde má také dojít k navýšení výroby a zvýšení počtu pracovních míst.
Na základě analýzy dopadů spojení na hospodářskou soutěž a posouzení výhod tohoto spojení úřad dospěl k závěru, že spojení podniků přinese též výhody, na nichž budou v konečném důsledku participovat spotřebitelé a bude naplněn veřejný zájem. Újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Úřad dále konstatuje, že dané spojení podniků bude mít pozitivní vliv na počet pracovních příležitostí, snižování nákladovosti výroby, racionálnější využívání stávajících technologií, recyklovatelnost surovin používaných ve výrobě a zpracovatelnost odpadů, ale zároveň dojde ke zvýšení tržní síly spojovaných subjektů na relevantním trhu ČR. Toto zvýšení tržní síly na obou vymezených trzích však nebude znamenat podstatnou změnu vzhledem ke stávajícímu stavu, neboť cílem spojení podniků je především zvýšená orientace a snaha o důraznější průnik na zahraniční trhy. V oblasti dodávek kovových potravinářských obalů na trh ČR zaujímá podstatný podíl na trhu další tuzemský konkurent a v oblasti kovových technických obalů zaujímají významný podíl na trhu dodávky uskutečněnované zahraničními dodavateli.
Po zvážení všech skutečností úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený
řízením III. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží :
1 x JUDr. Oldřich Trojan, advokát, Lovells, se sídlem U Prašné brány 3, 110 00 Praha 1
1 x spis.