UOHS S008/1999
Rozhodnutí: VO II/S008/99 Instance I.
Věc Povolení spojení podle § 8a odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Anglian Water Overseas Holding Limited Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 31. 3. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 100 KB


Č.j. S 8/99-220/460 V Brně dne 8.3.1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve správním řízení S 8/1999 zahájeném dne 28.1.1999 na návrh společnosti Anglian Water Overseas Holding Limited, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntington, Cambridgeshire, PE 18 6NZ, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 13.1.1999 Mgr. Robertem Perglem, advokátem AK Váňa, Pergl a partneři, se sídlem Václavské náměstí 47, Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Anglian Water Overseas Holding Limited, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntington, Cambridgeshire, PE 18 6NZ a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., se sídlem Boženy Němcové 2, České Budějovice, vydává po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a poté co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků Anglian Water Overseas Holding Limited, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntington, Cambridgeshire, PE 18 6NZ a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., se sídlem Boženy Němcové 2, České Budějovice, k němuž došlo tím, že na základě Smlouvy o veřejném návrhu smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 21.1.1999 získala společnost Anglian Water Overseas Holding Limited 27 852 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., čímž dosáhla celkového podílu 53,96 % na základním jmění společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 28.1.1999 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Anglian Water Overseas Holding Limited, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntington, Cambridgeshire, PE 18 6NZ (dále jen "Anglian Water"), zastoupená na základě plné moci ze dne 13.1.1999 Mgr. Robertem Perglem, advokátem AK Váňa, Pergl a partneři, se sídlem Václavské náměstí 47, Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků Anglian Water a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., se sídlem Boženy Němcové 2, České Budějovice (dále jen "VAK").
Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon") tím, že na základě Smlouvy o veřejném návrhu smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 21.1.1999 mezi společnostmi Anglian Water a Jihočeským vodárenským svazem (dále jen "JVS") převedl JVS 27 852 ks akcií společnosti VAK na Anglian Water. V důsledku toho Anglian Water, která doposud vlastnila 54 147 ks akcií VAK, dosáhla celkového podílu 53,96 % na základním jmění VAK.
V průběhu správního řízení byl zástupce účastníka vyzván, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky podání a současně předložil doplňující informace. Nedostatek podání, který spočíval v zaplacení správního poplatku, byl odstraněn ve stanovené lhůtě. V zaslaných doplňujících informacích účastník řízení mimo jiné uvedl, že k převodu 27 852 ks akcií společnosti VAK na společnost Anglian Water došlo dne 8.2.1999.
Podklady pro správní řízení:
návrh na zahájení správního řízení
doklad o zaplacení správního poplatku
informace o spojovaných společnostech
úředně ověřená kopie Smlouvy o veřejném návrhu smlouvy o koupi akcií
úředně ověřené výpisy z obchodního rejstříku spojovaných společností
úředně ověřená plná moc k zastupování účastníka řízení
informace o provozovaném území (seznam obcí a měst, mapka)
rozbor postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
prokázání hospodářských výhod spojení.
Charakteristika spojovaných subjektů
Anglian Water je dceřinou společností britské společnosti Anglian Water International LTD, která je součástí holdingu Anglian Water PLC. Společnost Anglian Water PLC byla založena v roce 1989 poté, co vláda Spojeného království privatizovala 10 státních vodohospodářských a kanalizačních společností v Anglii a Walesu. Společnost poskytuje své služby 5,5 mil. obyvatel ve Velké Británii a 2 mil. obyvatel v ostatních zemích. Hlavním předmětem podnikání společnosti je poskytování vodohospodářských a kanalizačních služeb ve východní Anglii, zároveň však prostřednictvím své dceřiné společnosti Anglian Water International nabízí poskytování provozovatelských, manažerských, technických a poradenských služeb městům i podnikům po celém světě. Společnost Anglian Water byla založena 1.4.1992 za účelem držení zahraničních akvizic, v současné době operuje na území Nového Zélandu, Malajsie, Austrálie, Švédska a Brazílie. V České republice (dále jen "ČR") Anglian Water nemá dosud založenu dceřinou společnost ani organizační složku. Na tuzemský trh nedodává žádné výrobky, její podnikání zde spočívá ve vlastnictví podílu akcií ve společnosti VAK. Podíl akcií ve společnosti VAK je jediným podílem, který na tuzemském trhu Anglian Water, jakož i celá skupina Anglian Water PLC vlastní. Na trh ČR vstoupila Anglian Water v r. 1995, kdy nabyla 35,37 % podíl na základním jmění VAK. Podnikatelské aktivity Anglian Water v ČR jsou dlouhodobé, cílem je přinést kvalitnější a efektivnější řízení VAK, zlepšit kvalitu poskytovaných vodohospodářských služeb v JČ regionu a uvést VAK mezi vyspělé evropské vodohospodářské společnosti
VAK vznikl dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 616 dne 1. ledna 1994. Jediným zakladatelem společnosti je FNM ČR, na který přešel majetek státního podniku Jihočeské vodovody a kanalizace České Budějovice. V procesu privatizace státního podniku byla zvolena metoda oddělení vlastnictví infrastrukturního majetku od majetku provozního. V rámci privatizačního projektu přešlo vlastnictví vodohospodářské infrastruktury na Jihočeský vodárenský svaz , který sdružuje 239 obcí a měst jihočeského regionu. Dalších cca 73 obcí a měst jihočeského regionu (dále jen "JČ region") si své infrastruktury spravuje samostatně. V r. 1997 proběhla transformace Jihočeského vodárenského svazu, která spočívala v tom, že ve vlastnictví svazu zůstala vodárenská soustava Jižní Čechy (nedělitelný majetek-rozhodující úpravny vod a páteřní vodovodní síť, která slouží pro zásobování pitnou vodou převážné části JČ regionu) a dále infrastrukturní majetek vložený obcemi-členy sdružení. Provozovatelem této vodárenské soustavy je VAK. Ten také převzal do vlastnictví provozní majetek, potřebný k poskytování služeb dodávek vody a odvádění odpadních vod. Hlavním předmětem podnikání VAK je především výroba, rozvod a dodávky pitné vody a čištění a odvod odpadních vod. Provoz pronajatého vodohospodářského majetku zajišťuje VAK na základě koncese udělené Okresním živnostenským úřadem za předchozího souhlasu Ministerstva zemědělství ČR. Na území JČ regionu provozuje VAK ve 213 obcích a městech zdroje pitné vody a veřejnou vodovodní síť, ve 160 obcích a městech veřejnou kanalizační síť a v 76 obcích a městech provozuje čistírny odpadních vod (dále jen "ČOV"). S vlastníky uvedené infrastruktury, tj. svazky obcí v různých právních formách např. s Jihočeským vodárenským svazem, družstvem Vodospol, Vodárenskou společností Táborsko, má VAK uzavřeny dlouhodobé provozovatelské smlouvy. S Cenovou unií Strakonice, Cenovou unií Písek a Bechyňsko (sdružení měst a obcí v rámci okresu pro využití stejné ceny vodného a stočného, funguje na principu solidarity větších měst s menšími obcemi) má uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou. Dále má podepsány smlouvy s menšími vlastníky, tj. s jednotlivými obcemi.
Ke dni 24.2.1999 vlastnila Anglian Water již 72,58 % akcií VAK a stala se tak jeho majoritním akcionářem. Žádný z ostatních vlastníků akcií VAK nemá podíl akcií vyšší než 3 %. K navýšení podílu Anglian Water oproti podílu 53,96 % akcií dosaženému dle shora cit. smlouvy došlo tím, že na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií VAK, který byl uveřejněn dne 27.1.1999 v denním tisku (Hospodářské noviny, MF Dnes a další), využili nabídky k odkupu akcií mimo JVS i další akcionáři (města a obce JČ regionu a DIKové). Konečný podíl Anglian Water na základním jmění VAK může být i vyšší, neboť veřejný návrh na odkup akcií trvá do 30. dubna 1999.
Ceny za vodné a stočné podléhají věcnému usměrňování podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. VAK jako provozovatel infrastrukturní sítě vodovodů a kanalizací v JČ regionu o návrzích cen vede vždy jednání s vlastníky těchto sítí, tj. s městy, obcemi a jejich svazky, kteří následně vyhlašují ceny vodného a stočného pro odběratele. Průměrná cena vodného a stočného v r.1998 na území obhospodařovaném VAK činila: pro domácnosti 15 Kč vodné a 9 Kč stočné, pro ostatní odběratele 25 Kč vodné a 13 Kč stočné.
JČ region zahrnující území bývalého Jihočeského kraje, ve kterém VAK působí, je charakteristický vysokým stupněm napojení na veřejnou a kanalizační síť. Z celkového počtu cca 700 tis. obyvatel JČ regionu je 95-100 % obyvatel napojeno na vodovodní síť a cca 83 % na kanalizační síť. V r. 1998 činil objem vody dodané VAK do sítě 28,2 mil. m 3 vody a objem vody odkanalizované 20,0 mil. m 3 . Z celkového obratu realizovaného VAK v r. 1998, který činí dle neauditovaných výsledků 1 130 mil. Kč, představovaly tržby za dodanou vodu 570 mil. Kč a tržby za vodu odkanalizovanou 285 mil. Kč.
Na území JČ regionu působí i další provozovatelské společnosti a to zejména 1. JVS a.s. České Budějovice, dále VODAK Humpolec, s.r.o. a VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Cca 300 obcí s nižším počtem obyvatel (asi do 500 obyvatel) si provozují vodohospodářská zařízení ve vlastní režii.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 6/99 ze dne 10.2.1999. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení, které se uskutečnilo dne 26.2.1999 nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z podkladů předložených spojovanými společnostmi vyplynulo, že VAK provozuje infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací na území měst a obcí v rámci JČ regionu. Hlavním předmětem jeho činnosti jsou služby spočívající v dodávkách pitné vody a služby odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím veřejné vodovodní a kanalizační sítě. V uvedeném regionu je na trh dodávána pouze voda pitná. Společnost Anglian Water na trh ČR žádné výrobky ani služby nedodává.
Pro trh služeb spočívajících v dodávkách pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod je charakteristická velká četnost vlastníků infrastrukturního majetku, k jehož provozování vlastníci infrastrukturního majetku uzavírají dlouhodobé smlouvy, příp. smlouvy na dobu neurčitou s provozovatelskými společnostmi, které pro poskytování uvedených služeb mají oprávnění dle zvláštních předpisů.
Dále je pro tento trh charakteristické, že se nejedná o celostátní trh, nýbrž o jednotlivé místní trhy, kde provozovatel má monopolní postavení, neboť spotřebitel odebírající uvedené služby nemá možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele (přirozené lokální síťové monopoly).
Na základě výše uvedeného byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen takto:
Z hlediska:
-výrobkového
Jedná se o:-trh služeb, spočívajících v dodávkách pitné vody a -trh služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod,
prostřednictvím veřejné vodovodní a kanalizační sítě.
-geografického
Jedná se o místní trh vymezený územím měst a obcí JČ regionu, na jejichž území se nachází veřejné vodovodní a kanalizační sítě, prostřednictvím kterých VAK poskytuje služby spočívající v dodávkách pitné vody a v odvádění a čištění odpadních vod.
-časového
Jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedených služeb.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1998.
Na výše uvedeném relevantním trhu má VAK monopolní postavení, neboť spotřebitel nemá možnost odebírat uvedené služby od jiného soutěžitele. Anglian Water, jak již bylo uvedeno, své výrobky a služby na trh ČR nedodává; je pouze vlastníkem majoritního podílu akcií VAK. Spojením podniků nedojde ke změně v rozsahu poskytovaných služeb.
Právní rozbor
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě Smlouvy o veřejném návrhu smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi společnostmi Anglian Water a JVS dne 21.1.1999 navýšila Anglian Water svůj podíl akcií na 53,96 %, čímž získala přímou kontrolu nad VAK (tento svůj podíl dále zvyšuje). Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že společnost VAK má na relevantním trhu monopolní postavení. Spojením podniků získal VAK silného partnera, který rovněž působí na stejném výrobkovém trhu, avšak na jiném geograficky vymezeném trhu. Jde tedy o horizontální spojení podniků, které podle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu.
Výhody spojení
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž podléhá povolení úřadu ve smyslu ustanovení § 8a zákona. Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Bezplatné zapůjčení technologie Anglian Water (vč. technického vybavení) pro efektivní detekci míst úniku vody v síti a proškolení pracovníků VAK pro práci s touto technologií. Detekce prováděná pomocí moderní technologie (v níž Anglian Water patří ke světové špičce) pomůže řešit nejzávažnější problém s nímž se vedle VAK potýkají všechny provozovatelské společnosti; a to snížení ztrát vody v důsledku vad a poruch veřejné vodovodní sítě. Tyto ztráty (které u VAK dosahují 28,9 %) jsou součástí nákladů VAK promítnutých do ceny vodného pro konečné spotřebitele. Snížení ztrát v síti tak sníží náklady VAK a vytvoří předpoklad, že spotřebitel bude hradit vodné, jehož součástí budou náklady vynaložené na vodu skutečně jím odebranou. Anglian Water zapůjčí bezplatně tuto technologii a proškolí pracovníky VAK již v r. 1999.
Použití efektivní technologie biologické likvidace odpadních vod, patentované Anglian Water, která vysoce zrychluje proces rozkladu kalů mikroorganismy a dále technologie účinnějšího zachycování nejzávažnějších škodlivin v odpadních vodách-fosforu a dusíku, přispěje u VAK ke zlepšení kvality odpadních vod a přiblížení se normám platným v EU, jejichž parametrů VAK (ani ČR obecně) dosud nedosahuje. Spotřebitel tak získá výhodu v dlouhodobějším časovém horizontu a to ve zlepšení životního prostředí.
Anglian Water bude investovat do zavedení systému účinných telemetrických přístrojů umožňujících rychlou identifikaci havárií v síti. Včasná identifikace havárií sníží náklady na jejich odstraňování. Přispěje k rychlému zachycení úniku vody a odpadních vod, což se příznivě projeví na životním prostředí. Přispěje také ke snížení doby odstávky veřejné sítě, neboť havárii bude možné odstranit dokud ještě nenabyla značného rozsahu. Snížení nákladů na odstraňování havárií se příznivě odrazí v ceně vodného a stočného u konečných spotřebitelů.
Silná kapitálová pozice společnosti Anglian Water umožní získat VAK levnější zdroje na zakoupení provozního zařízení a technologie s jejichž pomocí zvýší VAK úroveň poskytovaných služeb spotřebitelům.
Využití know-how Anglian Water a možnost použití špičkové technologie zejména v oblasti likvidace odpadních vod přispěje ke zvýšení úrovně čistoty odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a přiblížení se parametrům normy platné v této oblasti v EU; tyto parametry bude ČR při vstupu do EU povinna splňovat.
Anglian Water umožní pracovníkům VAK získat nové zkušenosti na zahraničních stážích a systémem proškolení získat odborné znalosti potřebné k použití nových technologií, ke zlepšení práce s veřejností a zvýšení image firmy. Spotřebitelům přinese zkvalitnění zákaznického servisu.
Posouzení dopadů spojení
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech a z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí.
Na základě provedené analýzy dospěl úřad k závěru, že újma, která narušením soutěže může vzniknout bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese a rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
pověřená řízením II. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Robert Pergl
advokát AK Váňa, Pergl a partneři
Václavské náměstí 47
110 00 Praha 1