UOHS S0078/2018
Rozhodnutí: S0078/2018/KS-08154/2018/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KROTE CZ s.r.o. / ZIMBO CZECHIA s.r.o.
Účastníci KROTE CZ s.r.o. ZIMBO CZECHIA s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 5. 4. 2018
Dokumenty dokument ke stažení 287 KB


Č. j.: ÚOHS-S0078/2018/KS-08154/2018 /840/ASm

Brno 16. 3. 2018Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0078/2018/KS, zahájeném dne 28. 2. 2018 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti KROTE CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Krč, Višňová 484/2, IČO 04498828, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů KROTE CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Krč, Višňová 484/2, IČO 04498828, a ZIMBO CZECHIA s.r.o., se sídlem Praha 7, Na Zátorách 8/613, IČO 61250988, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu podílu , která byla uzavřena dne 17. 1. 2018 mezi Ing. Davidem Kurešem, Ph.D., bytem Měchenice, M. J. Hurta 85, jako převodcem, a společností KROTE CZ s.r.o., jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost KROTE CZ s.r.o. nabýt obchodní podíl představující 75 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ZIMBO CZECHIA s.r.o., a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s dokumentem identifikovaným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož konečném důsledku má společnost KROTE CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Krč, Višňová 484/2, IČO 04498828 (dále také jen KROTE CZ ), nabýt akcie představující 75 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ZIMBO CZECHIA s.r.o., se sídlem Praha 7, Na Zátorách 8/613, IČO 61250988 (dále také jen ZIMBO ), [1] a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost KROTE CZ je holdingovou společností, jejímž jediným vlastníkem je pan Ing. Miloš Kroc, CSc. (dále jen M. K ). Tato společnost výlučně kontroluje zejména společnost Tekro spol. s r.o., která je činná na území České republiky v oblastech výroby produktů pro výživu a chov zvířat (premixů krmných doplňků pro hospodářská zvířata), výroby granulovaného krmení pro domácí mazlíčky a výroby dezinfekcí, silážních konzervantů a veterinárních léčiv. Společnost Tekro rovněž kontroluje, přímo či nepřímo, další společnosti působící především v oblasti zemědělské výroby, rostlinné i živočišné, a v oblasti výroby a zpracování masa a masných výrobků. Jedná se zejména o společnosti Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., OSEMPO s.r.o., PRAVE Rakovník, a.s., BOVINTAGRO s.r.o., Agropodnik Humburky, a.s., Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o., V K T Babice a.s., EKO Humburky, s.r.o. a ZEAS Podorlicko a.s. Pan M. K. rovněž přímo či nepřímo kontroluje společnosti PROAGRO GROUP a.s., PROAGRO Nymburk a.s., INTEGRO a.s., HYPOR CZ a.s., Žichlická zemědělská a.s. a ZBIROŽSKÁ a.s., které působí rovněž v oblastech výroby a zpracování zemědělských produktů.
3. Společnost ZIMBO provozuje na území České republiky maloobchodní síť prodejen masa, uzenin a lahůdek, a to pod označením Novák-maso uzeniny , [2] a v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je výlučně kontrolována panem D. K.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží
KROTE CZ s.r.o.
Ing. Miloš Kroc, CSc., jednatel
Višňová 484/2
140 00 Praha 4
datová schránka: 426an42


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Zbylý 25% obchodní podíl ve společnosti ZIMBO bude i nadále vlastnit Ing. David Kureš, Ph.D., bytem Měchenice, M. J. Hurta 85 (dále jen D. K. ).
[2] Jedná se o celkem cca 42 vlastních prodejen a 17 prodejen na základě franšízy.