UOHS S0077/2018
Rozhodnutí: S0077/2018/KS-07912/2018/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KKCG AG / SAZKA Group a.s.
Účastníci KKCG AG SAZKA Group a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 16. 3. 2018
Dokumenty dokument ke stažení 290 KB


Č. j.: ÚOHS-S0077/2018/KS-07912/2018/840/DVá

Brno 14. 3. 2018Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0077/2018/KS, zahájeném dne 26. 2. 2018 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti KKCG AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Luzern, Kapellgasse 21, zastoupeného Mgr. Radovanem Kubáčem, advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů KKCG AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Luzern, Kapellgasse 21, na straně jedné, a SAZKA Group a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, IČO 24287814, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s dokumentem označeným jako Soubor podmínek ukončení společného podniku KKCG-EMMA, uzavřeným dne [ OBCHODNÍ TAJEMSTV Í ] mezi společnostmi KKCG AG, na straně jedné, a EMMA GAMMA LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Esperidon, 12, 4th floor, na straně druhé, v jehož konečném důsledku mají být společnosti EMMA GAMMA LIMITED odebrána dosud přiznaná práva zajišťující jí výkon společné kontroly nad společností SAZKA Group a.s., čímž má společnost KKCG na základě akcionářských práv vztahujících se k jí vlastněným akciím představujícím 75 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti SAZKA Group a.s. nabýt možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

POVOLUJE .

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s ve výroku uvedeným dokumentem, v jehož konečném důsledku mají být společnosti EMMA GAMMA LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Esperidon, 12, 4th floor, odebrána dosud přiznaná práva zajišťující jí výkon společné kontroly nad společností SAZKA Group a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, IČO 24287814 (dále jen SG ), [1] čímž má společnost KKCG AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Luzern, Kapellgasse 21 (dále jen KKCG nebo Účastník řízení ), získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost KKCG stojí v čele podnikatelské skupiny (dále též Skupina KKCG ), která působí na území České republiky zejména v následujících oblastech: (i) průzkum, těžba, skladování ropy a zemního plynu a obchod s těmito komoditami, [2] (ii) provozování loterií a sázkových her, [3] (iii) poskytování telekomunikačních služeb-provozování virtuálního mobilního operátora, [4] (iv) poskytování služeb informačních technologií, [5] (v) provozování cestovní kanceláře, [6] (vi) developerská činnost v oblasti komerčních a rezidenčních realit, (vii) zdravotnictví a (viii) strojírenství. [7]
3. Společnost SG a její dceřiné společnosti (dále též Skupina SAZKA ) na území České republiky působí zejména v oblasti provozování loterií a sázkových her, když prostřednictvím společnosti SAZKA a.s. provozuje číselné loterie, loterie stíracích losů a sportovní kurzové sázky. Současně Skupina SAZKA poskytuje telekomunikační služby, tj. služby virtuálního mobilního operátora, a služby dobíjení předplacených karet mobilních operátorů, platební služby malého rozsahu a prodeje vstupenek na kulturní a sportovní akce (prostřednictvím společnosti SAZKA FTS a.s.). Před realizací posuzovaného spojení soutěžitelů je Skupina SAZKA společně kontrolována ze strany společností KKCG a EMMA GAMMA LIMITED.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
Mgr. Radovan Kubáč, advokát
Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1
ID DS: dg4g4m5


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Společná kontrola nad společností SAZKA Group a.s. byla společnostmi KKCG AG a EMMA GAMMA LIMITED vykonávána na základě akcionářské dohody uzavřené mezi výše uvedenými společnostmi dne [ OBCHODNÍ TAJEMSTV Í ] , viz rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů č.j. ÚOHS-S0877/2015/KS-45598/2015/840/MWi ze dne 21. 12. 2015.
[2] Např. prostřednictvím společnosti MND a.s.
[3] [ OBCHODNÍ TAJEMSTV Í ]
[4] [ OBCHODNÍ TAJEMSTV Í ]
[5] Např. prostřednictvím společnosti SafeDX s.r.o. nebo AutoCont Holding a.s.
[6] Např. prostřednictvím společnosti Cestovní kancelář FISCHER a.s.
[7] Např. prostřednictvím společnosti Moravia Systems a.s.