UOHS S0077/2017
Rozhodnutí: S0077/2017/KS-08682/2017/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Unilabs Diagnostics AB / AeskuLab Holding, a.s., a Alpha medical, s.r.o.
Účastníci Unilabs Diagnostics AB
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 10. 3. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 322 KBČ. j.: ÚOHS-S0077/2017/KS-08682/2017/840/DVá

Brno 10 . 3. 2017Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0077/2017/KS, zahájeném dne 23. 2. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Unilabs Diagnostics AB, se sídlem Švédsko, Solna, Rasundavägen 12, zastoupeného JUDr. Robertem Nerudou Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů Unilabs Diagnostics AB, se sídlem Švédsko, Solna, Rasundavägen 12, na straně jedné, a AeskuLab Holding, a.s., se sídlem Praha, Dejvice, Evropská 2589/33b, IČ: 29127149, a Alpha medical, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Martin, Záborského 2, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu podílu, uzavřené dne 8. 2. 2017 mezi společností Unilabs Diagnostics AB, jako kupujícím, společností Unilabs, laboratoires d´analyses Médicales SA, se sídlem Švýcarská konfederace, Coppet, Ch. des Perriéres 2, a společnostmi Gerlach Investments S.a r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství , Lucemburk, 11-13 Boulevard de la Foire, a Rysy Investments S.a r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství , Lucemburk, 11-13 Boulevard de la Foire, jako prodávajícími, v jejímž konečném důsledku má společnost Unilabs Diagnostics AB nabýt akcie představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti AeskuLab Holding, a.s. a obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Alpha medical, s.r.o., a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje .

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s dokumentem identifikovaným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož konečném důsledku má společnost Unilabs Diagnostics AB, se sídlem Švédsko, Solna, Rasundavägen 12 (dále jen Unilabs Diagnostics ), nabýt akcie a obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnostech AeskuLab Holding, a.s., se sídlem Praha, Dejvice, Evropská 2589/33b, IČ: 29127149 (dále jen AeskuLab ), a Alpha medical, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Martin, Záborského 2 (dále jen Alpha medical ), a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Unilabs Diagnostics působí v oblasti poskytování zdravotnických služeb, zejména v oblasti diagnostických laboratorních vyšetření, a to mimo jiné na území Švédska, Norska, Finska, Dánska, Francie, Švýcarska, Itálie, Španělska, Portugalska a Velké Británie, když se zabývá především testováním v oblasti biomedicíny, v oblasti lékařských zobrazovacích metod, v oblasti reprodukční medicíny nebo v oblasti vývoje léčiv. Společnost Unilabs Diagnostics doposud není aktivní na území České republiky ani Slovenské republiky.
3. Společnost Unilabs Diagnostics je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Apax Partners LLP, která kontroluje řadu dalších společností, zabývajících se zejména investičním poradenstvím, [ OBCHODNÍ TAJEMSTV Í ] (dále jen Skupina Apax ). Skupina Apax je na území České republiky činná zejména prostřednictvím společností Takko Fashion s.r.o., která se zabývá maloobchodním prodejem módních oděvů a doplňků, Azelis CEE Holding a.s. a Azelis Česká republika s.r.o., které působí v oblasti distribuce speciálních chemikálií, petrochemických produktů a léčiv, a Exact Software CEE, s.r.o., zabývající se vývojem software a informačních technologií pro různá průmyslová odvětví, a též prostřednictvím dalších společností činných v oblasti vývoje software a poskytováním služeb informačních technologií, vývoje a prodeje zdravotnických přístrojů nebo produkce generických léčiv.
4. Společnost AeskuLab se na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností nabízí zdravotnické služby, zejména poskytuje komplexní diagnostická laboratorní vyšetření v oborech klinická biochemie, hematologie, imunochemie, imunologie, alergologie, klinická mikrobiologie a DNA diagnostika (prostřednictvím společnosti AeskuLab k.s.) a nabízí kompletní bioptická, cytologická a patologická vyšetření (AeskuLab Patologie, k.s.). Společnost AeskuLab se v menší míře rovněž zabývá poskytováním služeb v oblasti veterinární diagnostiky.
5. Společnost Alpha medical se rovněž zabývá zejména poskytováním diagnostických laboratorních služeb, když provozuje síť laboratoří zajišťujících testování v oborech klinické biochemie, hematologie a dalších, v menší míře pak poskytováním služeb v oblasti vývoje léčiv a ambulantní péče. Společnost Alpha medical je aktivní zejména na území Slovenské republiky.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Titanium Business Complex, Nové sady 996/25
602 00 Brno
DS: zz79uga


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy