UOHS S0071/2016
Rozhodnutí: S0071/2016/KS-07575/2016/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů RNDr. Libor Sadílek / ELTODO a.s.
Účastníci RNDr. Libor Sadílek ELTODO, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 26. 2. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 329 KB


Č. j.: ÚOHS-S0071/2016/KS-07575/2016 /840/MWi

26. 2. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0071/2016/KS, zahájeném dne 9. 2. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, pana RNDr. Libora Sadílka, bytem Ústí nad Labem, Brná, Zlatá stezka 368, zastoupeného JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem, se sídlem Praha 1, Husova 240/5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií společnosti Centrum Novodvorská, a.s. , uzavřené dne 1. 2. 2016 mezi panem L. H., jako převodcem 1, panem J. Ř., jako převodcem 2, a panem L. S., jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má pan L. S. nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Centrum Novodvorská, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČO 27945651, navýšit tím svůj stávající nepřímý podíl ve společnosti ELTODO, a.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 45274517 na 100 %, a získat tak možnost vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu nad společností ELTODO, a.s., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má pan L. S. (dále jen L. S. ), nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Centrum Novodvorská, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČO 27945651 (dále jen CN ), která vlastní akcie odpovídající 49,999% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ELTODO, a.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, IČO 45274517 (dále jen ELTODO ). Pan L. S. tak navýší svůj stávající nepřímý podíl ve společnosti ELTODO, držený prostřednictvím své stoprocentní dceřiné společnosti NOVOENERGO a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 992/8, IČO 24744221 (dále jen NOVOENERGO ), [1] na 100 %, [2] a získá tak možnost vykonávat nad společností ELTODO nepřímou výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Pan L. S. není podnikatelem, ale v době před uskutečněním posuzovaného spojení kontroluje přímo či nepřímo, výlučně či společně zejména společnosti NOVOENERGO a.s., [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ]. Tyto společnosti působí na území České republiky především v oblasti komplexního řešení dodávek stavebních děl, technologií a technologických celků pro energetický průmysl, dále v oblasti výstavby kanalizačních sítí a ostatních vodohospodářských staveb, výroby monolitických konstrukcí, provozu fotovoltaické elektrárny a v oblasti provozu objektu [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] .
3. Společnost CN na území České republiky působí především jako správce vlastní majetkové účasti ve společnosti ELTODO. V období před uskutečněním posuzované transakce je tato společnost kontrolována dvěma fyzickými osobami, a to panem L. H. a panem J. Ř.
4. Společnost ELTODO je před uskutečněním posuzovaného spojení společně kontrolována společností CN a nepřímo panem L. S., prostřednictvím jeho dceřiné společnosti NOVOENERGO. Společnost ELTODO působí na území České republiky zejména v oblastech projektování, oprav, rekonstrukce a modernizace elektrotechnických a energetických zařízení (zejména rozvoden, elektráren a tepláren), projektování, instalace a údržby software a hardwaru pro tunelové technologie, inteligentních systémů řízení, dopravní telematiky, projektování, instalace, údržby světelných signalizačních zařízení na křižovatkách a nadstavbových systémů řízení, v oblasti výroby komponentů veřejného osvětlení, dopravní světelné signalizace, letištní světelné signalizace, výroby proměnného dopravního značení, výroby systémů inteligentního řízení budov, instalace parkovacích systémů, provozování garáží a parkovacích míst, v oblasti specializované elektrotechnické a dopravně-technologické projektové a inženýrské činnosti a developerské činnosti v oblasti nemovitostí (nebytových prostor).
5. Společnost ELTODO vykonává kontrolu, přímou či nepřímou, výlučnou či společnou, zejména nad společnostmi Vegacom a.s., KH servis a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., ELTODO Národní dům, s.r.o., Národní dům provozní, s.r.o. a Osvětlení Týnec, k.s., které působí na území České republiky především v oblastech provozování telekomunikačních sítí a systémů, zejména integrovaných bezpečnostních systémů, datových sítí a varovných a informačních systémů obyvatel, informačních a komunikačních technologií a zabezpečovací techniky, správy a údržby municipálních systémů veřejného osvětlení a v oblasti provozu objektu Národní dům v Karlových Varech.
6. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Michael Mikulík, LL.M. (Cam)
místopředseda Úřadu
pro oblast hospodářské soutěže

Obdrží
JUDr. Martin Dančišin, advokát
Advokátní kancelář Glatzová & Co.
Husova 240/5
110 00 Praha 1
IDDS: rs7htsv

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 26. 2. 2016.

[1] Společnost NOVOENERGO vlastní 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ELTODO.
[2] [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ].