UOHS S007/2005
Rozhodnutí: OF/S007/05-2036/05-OHS Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Energie Bohemia a.s. a Teplárny Jablonec a.s.
Účastníci Energie Bohemia a.s., se sídlem Brněnská 1518/10, Ústí nad Labem Teplárny Jablonec a.s., se sídlem Liberecká 2167/18, Jablonec nad Nisou
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 4. 4. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 57 KB


S 7/05-2036/05-OHS
V Brně dne 16. března 2005

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 7/05, zahájeném dne 9. února 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Energie Bohemia a.s., se sídlem Brněnská 1518/10, Ústí nad Labem, IČ: 25129163, ve správním řízení zastoupené JUDr. Petrem Novotným, advokátem, se sídlem Platnéřská 2, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 7/05 zahájené dne 9. února 2005 ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 9. února 2005 na návrh společnosti Energie Bohemia a.s., se sídlem Brněnská 1518/10, Ústí nad Labem, IČ: 25129163 (dále jen "Energie Bohemia"), správní řízení č.j. S 7/05 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Navrhovaná transakce spočívá v převodu akcií představujících (obchodní tajemství) % podíl na základním kapitálu společnosti Teplárny Jablonec a.s., se sídlem Liberecká 2167/18, Jablonec nad Nisou, IČ: 25027590 (dále jen "Teplárny Jablonec"), k němuž má dojít na základě (obchodní tajemství) , v jejímž důsledku má společnost Energie Bohemia získat možnost kontrolovat společnost Teplárny Jablonec.
Výzvou ze dne 16. února 2005, č.j. S 7/05-1247/05-OHS, jež byla zástupci účastníka řízení doručena dne 18. února 2005, vyzval Úřad účastníka řízení k odstranění nedostatků podání. Dne 1. března 2005 obdržel Úřad podání, v němž zástupce účastníka řízení bere z důvodu neuskutečnění zamýšlené transakce návrh na zahájení předmětného řízení zpět.
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti tedy Úřad s odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zahájené správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Novotný, advokát
AK Rödl & Partner, v.o.s.
Platnéřská 2
110 00 Praha 1
Právní moc: 4.4.2005.